Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3706224: Smlouva o provedení ohňostroje

Příloha silvestr OHŇOSTROJ smlouva_ (002).pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE

Smluvní strany:

1. DODAVATEL:  BONDY comp, s. r. o., organizační složka
         zastoupená jednatelem Bohumilem Dufkem
         sídlo: 120 00 Praha 2, Vinohradská 343/6
         IČO: 24303593

2. OBJEDNATEL: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
           zastoupené ředitelem MgA. Liborem Kasíkem
           sídlo: nám. Republiky 999, 541 01 Trutnov
           IČO: 72049537

         uzavírají tuto smlouvu:

                      I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy jsou autorská práva (scénář), technická příprava a realizace ohňostroje
(ohňostrojné práce - roznět bude proveden elektricky).

                   II. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele sjednaný předmět této smlouvy při příležitosti
silvestrovské slavnostní akce, a to:
v termínu: 1. 1. 2018
hodina: cca v 00.00 hodin (bude upřesněno dle časového scénáře akce)
místo konání: Trutnov - Krakonošovo náměstí

                   III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Za plnění předmětu této smlouvy uhradí objednatel dodavateli dohodnutou cenu 130.000 Kč

 (slovy:Jednostotřicettisíc korun čs.).
 Cena zahrnuje celkovou částku za veškeré služby dodavatele dle odst. I této smlouvy.
2. Objednatel zaplatí dodavateli zálohu ve výši 100.000 Kč .
 Záloha je splatná na základě zálohové faktury dodavatele do 15. 11. 2017.
3. Doplatek sjednané ceny uhradí objednatel do 14 dnů po provedení předmětu smlouvy, a to na
 základě faktury dodavatele, která bude obsahovat vyúčtování zálohy.
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 1. 1. 2018.
4. Dodavatel provede zdanění v ČR dle platného zákona.

                         IV. SANKCE
1. Neuhradí-li objednatel zálohu v dohodnutém termínu dle čl. III, odst. 2 této smlouvy, je dodavatel

 oprávněn od plnění předmětu smlouvy odstoupit, přičemž právo na náhradu škody objednatelem není
 dotčeno.
2. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením doplatku sjednané ceny, je povinen zaplatit
 dodavateli kromě sjednané ceny smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s úhradou.
3. Nebude-li předmět smlouvy proveden z důvodů na straně dodavatele, zaplatí tento objednateli
 smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to do 14 dnů od neprovedeného plnění, a zároveň objednateli
 vrátí uhrazenou zálohu.

4. Nebude-li předmět smlouvy proveden z důvodů na straně objednatele, zaplatí tento dodavateli plnou
 cenu, sjednanou v čl. III., odst. 1 této smlouvy.

5. Nebude-li předmět smlouvy proveden zásahem třetí moci (bouřka, rychlost větru apod.), dohodnou se
 smluvní strany na náhradním termínu plnění předmětu smlouvy.
               V. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
1. Dodavatel:

 1.1. Ustanovuje do funkce vedoucího odpalovače pana Bohumila Dufka
 1.2. Provede ohňostroj v souladu s platnými zákonnými normami ČBÚ.
 1.3. Odpovídá za škody způsobené přípravou a realizací ohňostroje v jeho bezpečnostním pásmu.
 1.4. Kopie platného průkazu odpalovače ohňostroje a smlouva o pojištění dodavatele tvoří přílohy

    této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

2. Objednatel:
 2.1. Ustanovuje do funkce hlavního pořadatele akce pana.
    (Z. Fibír předloží doklady o splnění ohlašovací povinnosti ohňostroje na vyzvání dodavatele.)
 2.2. Zajistí ve smyslu platných zákonných norem tuto součinnost:
    a) splní ohlašovací povinnost ohňostroje: městskému úřadu, hasičskému sboru, Policii ČR
     a městské policii,
    b) zajistí přístup a nerušenou práci dodavatele na lokacích ohňostroje v dohodnutém čase
     do samotné realizace ohňostroje i při dohledávce po realizaci,
    c) zajistí dohodnutý počet osob pořadatelského sboru pro ostrahu bezpečnostního pásma
     a umožní dodavateli toto pásmo vymezit a ohradit,
    d) zajistí potřebný počet odpadkových nádob na likvidaci zbytků po ohňostroji,
    e) umožní přístup hasičskému sboru, bude-li to nezbytné,
    f) zajistí dle požadavků dodavatele přípojný bod elektro 230V/32A nebo 230V/63A.
 2.3. Odpovídá za škody způsobené při přípravě a realizaci ohňostroje mimo jeho bezpečnostní
    pásmo nesplněním povinností dle čl. V., odst. 2.2. této smlouvy.

                    VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Na předmět plnění se vztahují ustanovení autorského práva v plném znění.
2. Tuto smlouvu je možné doplňovat a měnit jen se souhlasem obou smluvních stran, a to formou

  číslovaných písemných dodatků. K předložení návrhu je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran.
3. Smlouva obsahuje dvě strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku

 obdrží každá smluvní strana.

V Trutnově dne 1. 11. 2017

Na důkaz souhlasu podpisy:

....................................................... ...........................................
     MgA. Libor Kasík                    Bohumil Dufek
        ředitel                       jednatel

Společenské centrum Trutnovska               BONDY comp., s. r. o.
   pro kulturu a volný čas

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 097 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy