Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3745792: Smlouva o zajištění ohňostroje SML17143

Příloha 0236_171113124131_001.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dnešního dne uzavřeli:

Firma VORVANI s.r.o.

Zastoupené.: Petr Fridrich (dále jen dodavatel)
Korunní 588/4

120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 05006252

DIČ: (205006252

a

DÚM KULTURY MILEVSKO, příspěvková organizace

Nádražní 846, 399 01, Milevsko

tel. 383 809 200, email: info©milevskemcz

IČ: 482 574 60, DIČ: CZ48257460, NEJSME PLÁTCI DPH

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 353.

Bankovní spojení: 6409373 79/0800, ID datové schránky: cjwkjóc

Organizace zastoupena: Bc. Vít Kratochvíl, ředitel a statutární orgán příspěvkové organizace

(dále jen pořadatel)

Tuto

nov

Smlouvu o zajlstění ohňostroje
č. SML17143

I. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje zajistit ohňostroj pro oslavu nového roku
Ohňostroj proběhne dne 1.1.2018 od 17:30 hodin. na nám. E. Beneše v Milevsku před
budovou městské radnice č.p. 420.

1.3. Délka trvání ohňostroje bude cca 7 minut dle dohody s objednatelem.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Dodavatel se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré předpisy upravující
ohňostrojné práce a odpalování ohňostrojů. Pořadatel neručí za případné škody, které
vzniknou dodavateli v důsledku nedodržení všech platných předpisů.

2.2. Dodavatel ručí za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé
souvislosti s jeho činností s výjimkou škod vzniklých selháním pyrotechnických
výrobků a závad způsobených výrobcem.

2.3. Dodavatel je pojištěn pro případ způsobení škody do výše 2.000.000,-- Kč.

2.4. Pořadatel zajistí ve spolupráci s dodavatelem ohňostroje vhodné místo ke konání
ohňostroje tak, aby nedošlo ke zranění osob nebo újmě na majetku.


2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

51.

5.2.
5.3.

a ' * _.

Dodavatel Pořadatel

Dodavatel má právo odmítnout zahájení produkce, pokud by bylo ohroženo zdraví a
bezpečnost osob nebo ohrožen majetek. Rovněž má právo na zrušení nebo přerušeni
produkce v případě extrémně špatného počasí (průtrž mračen, velké poryvy větru,
vichřice, apod.)

Ill. Odměna a platební podmínky

Cena za poskytované služby se sjednává mezi účastníky této smlouvy na základě
vzájemné dohody na Kč 90.000; Kč.

Z toho záloha činí 70.000; Kč a je splatná v termínu do 20.11.2018 v návaznosti na
dodavatelem vydanou zálohou fakturu.
Doplatek ceny je splatný na základě vystavené faktury do 15 dnů po skončení akce.

IV. Doba trvání

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ato do data ukončení akce, tedy do 1.1.2018.
Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou stran.

V. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné Vůle a na
důkaz dohody o všech článcích připojují podpisy oprávněných zástupců.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran
vyjádřeněho v písemné podobě.

V Milevsku dne 2332018 1 3 „H. 2017

© oůvi KULTURY masvsso

\_ Nádražní 846

   
 
 
 

399 01 Milo—411.0
tČr48257d60

_ \ ŠD ua.3sssoa2oo
www.milevakemw, infoďůmííevskemu

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 097 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy