Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3774844: S/1113/2017/ODK - Novoroční ohňostroj pro městský obvod Ostrava - Jih

Příloha anonymizovana_smlouva_ohnostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Sínmtámá ;něsto 0511:1113                                ,„ , .!

Městský obvod Ostravalíh                                 fit— H1, H1 lll \721 U (ll l lít

Úřad městského obvodu
Odbor dopravy & komunálních služeb

Smlouva o dílo
(dálejen „smlouvy)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený:   Mg; Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb, na základě
        Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu
        Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou
        městského obvodu Ostrava-Jih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady
        městského obvodu ze dne 29. 6. 2017 č. 4994/121

“Lg. „v.mz: .mn. ;;; „m., hmmm. um; „. .—_:.-._g—;_-.z::-_=:.:1 zu.. vb: xy.—u- __z— ::

IČt       00845451

DIC:      CZOO845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č- účtu:    _

x*;z.ng;.z. :; _ "m‘kkf: a“: ‘r 375;: —._—.- ::;1; A:_;:.:;í;$; ;:

dále jen objednatel

a

PYRO MORAVIA s.r.o.
Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupený p. Danielem Hradilem

„.— ..- g;_;__m v,;uurnmszsmnnnz „vz—5,7:- —_—_:k_=. zv.—_; am— mm;?x1 :“.: sax:-

IČ:       25381172

DIČ:      (3225381172

Peněžní ústav: CSOB a.s. Ostrava

Zapsána vobchodním/živnostenske'm rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

16052.

n: „xu 7.227.. „www f_m“ “ur ._t_x;:.;_1 >; ; duv,;- n.,.: ..a magna-azan :

dále jen zhotovitel

lavnostní novoroční ohňostroj 2018 - č, 4/031/147/17                                 llI

                                             OSTRAVA . . '

                                             OSTRAVA-JIH
Statutární město Ostrava                                                 ,
                                           ,,
Městský obvod Ostrava—líh
                                           531171 i 51 U \ 2,1 () dv iii Q}
Úřad městského obvodu
Odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah smlouvy

ěLl, TzSvdSZaZášvZmsZoahmhtkkhlhotožoloooooouučttreuntÚdtvoeliovvsoíoyvvgnvnapvnkvmiiiýídoiiřívltntcvtutíáeodehseesesllplutnlolteavrsuuzrjpíadpavdpnaernpriařěěnopyrpsouejnyjh,rlohodeůílsáohlpplvavtsŽlrarpoošuintoeašoožazuzníihšhuízjnanellujbdevasánajekosy.ěšřše,mokvjvuup,enížušjýjžseontetíííeekaaben,Ž,cjcokčejehjeíetnežŽpzniloneepopemoonpsíodřumedotrudleonvíobsdneddíspdooaippolořjkrbivurbebeaenysnsnůutěděůetíbdeupmsatolěoo(vzěpndrbddphbetoorvajeáůuědálvuueplsneseehdieoítnnsmhésnujbríémlluazzeivsjlitoaáánlmvíoev§vnuývclluýíř„vaúíue2kvmeouzvvny5sbtvkzoní,u8umčeaupdítz6lajluoaavimunsásšvěísvmtatstttíctorknlcměéraeýníonteláúnvícáouhmoěčezshpvo.puislářyvřnveidksm.výdenouamlszšundonloitjjvíSuměuuaískéměvv1coh“pmltn0íuyu)zouuíc.jpkmphcviasoisřhntsdltmiazttí.nlokdlaán,imakookKkntnusuutočáaététvun,nhžrstoylaíaom.khéo.nultdopyčikoen.rdnurouánfsto8nvvoeoíu9uuntr./ěykmzop2nadapr0ícvy(or1aikdázk2opáuvnllřjnpSeeííiěob.ppvnd.,arj.nyndoei.aŽdnokzelbáppeč„nůonzaíDsžěmnoPájsěbdHsskená“odýnněy)uílí,í
1.
2.

 3.
 5,

 6.
 7.

8.    oÚaSmmbčěmějveselstdlttonesesuarkmkvtmééeaíhlhtnioobéu.tyoooldbbaálvvseuoomzddluauuovvueřOOvdessyenttnarréajanevmvaaa,--zJJazajáiisihkhošlutdaaěvndnjieěísíem2Zjp2áízr.csřoíaí6vc.dzehed2pnse0rýon0oucíč6házspSpatlřodíaíádvsvdníápčl.oněasív,utksjnvnoaíe.vkhřýoej5ce0jh3nnv6ýooy/crvm7hgo6ear,znzoiaečvzknneaáoíczzhíednokáěplnlesoaí.thtaňuntosýusncttheár,sroensjníecíhhoRv2máa0ěld1sey8tnaýmcněOhassttRmsraíkadsévotyhěu,o
9.

     obvodu ze dne 29. 6. 2017 č. 4994/121.

č1L.ll.Zz„aMhadaoízpltapoooPo“pvd)vřiřm,teáeíednjldmvaeěmikjktzeěunjstapíemlžoilsevzvomiayuunclvmveeeoeyndzuuzeemnavnnpíayýlsoactzthěaiádntkáSímllclaeíae.odvsnděnutpoOaotsbdlétljitenepšoídlťčnlnsn.ajěmote[vlneVoolí.uruvotveséčyetdnoeípnzsroaamohvlvňaovéozussuvttpjyrře.oínjlaod2zísel0vo1ůč8j.bean1záskotluvévaatidodseasjaímnclníeocebuhedvzosypdoeěuč(lčídákásultpeírřodtáíédolžbnajě(e„ddmpánařlaeeptvoejzlevíentá

     vizualizace umístění odpališť“).                      uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
     Písemný souhlas vlastníka, na jehož
                        pozemku     se bude odpalovatje

   2„ Dále vojuyemdtísyosočdtuepěčnanáílísitšíbiťenp,zfrupoomervíčmesnadtočeěsnnntíííncímdhíhlpoatlaodobtlukoelrvítuééht„zuoVábssvrtmeaulnposyumnvayaysdlozvupelrjaaszmtvéánnnkííaoh:nnoaebzoenzapčpeeyčnríío“t„,eZcháankiatczoe,vpsřtaeudptuoocbdlhoaosdtvcíz,ůd“á;kldeenoszthioto8v5itmel
     a)

     b)
     c) ppřosekdyptonkultáídásonuečjivněntošístsipapřdippolpníělnkíu;povinností objednatele uvedené zejména V ust. čl. VIII. pism. b)

     d)  tzzzzzézdraaaaaatjeojbjjjoiipikieišššušsušzttttbtmpměěěěělnlenennniíííčonííkeuthloyaanvlaézííyarkčrvd;aeneumáořppíčínhsrríesňkooanotémddusaííuudthspkpikrltlcrooícnavoejdeěisekpnshzlylít(uuonádaávdětpálunneřlsnííbeeaaí,nndhjjiíayzepethnámtnohooíznšo„hnkpavyohuaočoudeČdvmzdiotbeeeoznavsnbviěrkídinvnémlzzíeeaaunrja;jpáeiíolmkšpndétoruíběnhbáanňěldzíroieávskhHžzetylenrnD;ímaoídijm;á;re“no;í)z;lbiešzepníe,čnaosttoníphroosolkorvuu,hus;tátní hymny České
     e)
     i)
     g)
     h)
     i)
     j)

     k) úklid místa plnění.

                                                 s             III

                                               0 T RAVA ' ' .

     V110stní novoročni ohňostroj 2018 - o. 4/0311147117                 OSTRAVA-JIH
Statutární města Ostrava              ,_ .,

Městský obvod Ostrava-lili             fkll 3 l- 11111 \ 'ž'l Šl lil ili)

Úřad městského obx odn
Odbor dopraVý a komunálních služeb

    Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy řádně a včas při splnění všech technických požadavků
    a za použití výrobků kategorie F2. F3. M dle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
    a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pyrotechnice). Zhotovitel
    za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu
    ve výši 10.000 K6.

    Seznam použitých pyrotechnických výrobků včetně kalkulace nákladů je uveden v příloze č. 4 této
    smlouvy.

    Zhotovitel je povinen dle ust. § 34 odst. 1 zákona o pyrotechnice požádat o povolení ohňostrojné práce
    (týká se použití výrobků kategorie F4) příslušný obvodní báňský úřad a doložit takové povolení
    objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 1.1.2018. Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z
    tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, ijen započatý den
    prodlení.

    Zhotovitel je povinen dle ust. § 32 odst. 2 zákona o pyrotechnice ohlásit ohňostroj příslušnému
    hasičskému záchrannému sboru kraje. Ohlášení musí obsahovat náležitosti dle §32 odst. 3 zákona
    o pyrotechnice. Zhotovitel je povinen doložit takový souhlas objednateli nejpozději 10 pracovních dnů
    před 1.1.2018. Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli
    smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, ijen započatý den prodlení.
    Zhotovitel je povinen při zajišťování předmětu smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými
    právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví
    při práci apod. Objednatel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli
    smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

    Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto
    smlouvou.

    Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou
    mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho zajištění aže disponuje
    takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k zajištění předmětu smlouvy nezbytné.
    Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. mluveného průvodního slova
   před zahájením ohňostroje, státní hymny České republiky a hudebního doprovodu (podbarvení)
    samotného ohňostroje. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
    smluvní pokuta ve výši 10.000 K6.

10., Zhotovitelem bude proveden slavnostní večerní, scénický ohňostroj v obrázcích, odpalovaný do výšky
   min. 80 m, 5 finále ohňostroje odpalovaného do výšky min. 95 m, podbarvený hudebním doprovodem.
   Technicky se bude jednat oohňostroj odpalovaný ze 3 částí kruhového objezdu (tj. ze 3 odpališť
   současně, umístěných dle přílohy č. 1 této smlouvy).

ll. Realizace ohňostroje bude technicky a personálně zajištěna zhotovitelem.
12. Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje, budou použity nejbezpečnější

   výrobky prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky budou umístěny podložky, které budou řádně
   zafixovány, aby nedošlo k jejich odklonu. Proti nepředvídatelnému rozletu světlic nebo jiných
   pyrotechnických elementů bude místo zabezpečeno ohrazením odpališť kombinovaným s vysokým
   oplocením s plnou výplní. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
   smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

13. Zhotovitel je povinen ohňostroj bude provést hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou
   způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle ust. § 32 ods. 3 písm. a) až d) zákona
   opyrotechnice a za dodržení opatření ohlášeného podle ust. § 32 odstavce 3 písm. e) zákona
   opyrotechnice. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní
   pokuta ve výši 10.000 K6.

14.. Zhotovitel je povinen se pro umístění plotové zábrany a dopravního značení „Zákaz vstupu chodců“
   při vytyčení bezpečnostního okruhu dle ust. odst. 2 písm. a) tohoto článku dohodnout na jejich umístění
   s Dopravním podnikem Ostrava a. s. tak, aby bylo umožněno stání tramvají, jejichž provoz bude
   v průběhu konání dle harmonogramu (tak, jak je vymezen níže) vyloučen, V okoli mista plnění (tak, jak
   je vymezeno níže).

vnostnl novoroční ohňostroj 2018 — c. 4/0311147/17 OSTRAVA ! ! !

                          OSTRAVA—JIH
                                         ,„          , ,.

Statutární město Ostrava                             i ll 1 lili U, \\ čl. ll {[1 “U

Městský obvod Ostravalih

Úřad městského obvodu
Odbor dopravy a komunálních služeb

15. Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat dle harmonogramu. který je součástí této smlouvy jako

   příloha č. 3 (dále jen „harmonogram“). smlouvy  není plněním nemožným.   a že smlouvu  uzavřely
   Smluvní strany prohlašují. že předmět
to.

17. pMMsoílíusspžtteeeebčmmliÚppvřlréanomědnpuzířvejámdežěáesmnnítěíssaktvuéšsdehkicoýohvoiombzbovuvožáoldndnýuOícshhtoOrsadztvůárasaz-lvnJeaaid-hmkJ.ůiu.hb.(ltiažpškříjiavčkyemmjeežzveayunmdíeijozeveionzbusnáíalžžneeí)njozeávozdpnbřaíomlrozdbeoupdč.rea]vptyřéetaodáksnommlukononuátlvanykítcnhí
18.

   osobě objednatele ve věcech smluvních, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

čl.III. Trvání smlouvy

1.  Smluvní strany se dohodly. že dílo bude zhotovitelem provedeno takto:
        a) dne 1.1.2018 v době od 10:00 h provedení instalace díla, zejména dle ust. čl. II odst. 2

     písm. a), b), c), d) a 6) této smlouvy,

   b) v souladu s harmonogramem dne 1.1.2018 v době        od 17:55 h do 18:15 h     v místě plnění
     provedení  Slavnostního novoročního ohňostroje        2018 a  dalších částí     díla zejména

     dle ust. čl. 11 odst. 2 písm. f), g), h), i) aj) této smlouvy.

         c) dne 1.1.2018 v době do 20:00 h úklid místa plnění.
2. K předání místa plnění zhotoviteli objednatelem dojde v 10:00 h dne 1.1.2018.
3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty jsou vzhledem k povaze činnosti přiměřené a budou dodrženy.

čl.IV. Cena díla
 Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za provedení díla takto:

_  CžDnsShneeoláámPuínkklDHčdllaoákPaausjyddsHvetyeůíy.pdjbrnoesuCvvahjsnčdeoetíeenzddataannnjnřpuaiíoěodšntovimtébaetěvosnnjeacpCaíašhriekkvuábnoejvesryvneznočýípeuecjmejitlhsčivnaopnýěduřonpšuísřáepvsteksapeandlpdnřšípainríkidtpéáesaůeuvrygksénzetsíúvnnpamčýtnáoiuišájrzkenapehylnnpřnoaéýletý(damdoctbyinvpíheáiizpktkzspesheolyeleoačtúcddnoečnzynovliiaesiojnntstuziínnpedšýlíodtaemjooěnieopnbipnnrítukaéumáetetúvlřúnsčnnedčéiéněnavníhisnýn)optvo,úirsoočpotibnljzinjnáeřhněekomsáondltdmísnao.tnlacdviétoeiů/Zeuntphlvaelionylavtaú.etsoúnptvmčolunisitnptatonéneiviílavmtcptšéálohtenldjocěnpnahnsáoěkíkmvéjllík3epaoodddřlluánůéeigá,kdzgnama.dířaěacsltthkštgu,éío

   pKpapsořpřmeeloecdoddezmumelmvěěpoěyttusn,uuaděnsobtéémbuCthludoeooentsuryomovvpldyárnomuíáouůvvkvžsenaymeděmleknžodneýuioémvkjzhyiíumto.ěnzvpnaáoběsčlyut.tuzzípeáIIck.iúontčnéaiotnnbonézoosásuskmtallizasobdmuzyělvmuyDěp.vnPníěSísHnmceléhmsuntsvésaanthnzríooabvnysetdnrDvoéapdPnřapyHítrpksoaeupdpoděřukoí,žthsiéoltžtduaeošlnvúéd,sčomipžjlnlednnoeděáuonvjíksědeaevz-yoblzpdialmsýěkoDvenuaPěhjdHíln.cairísop0ezzlnsnéttaěééhhnttouíoo
   skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

   čl.V. Platební podmínky

   Objednatel prohlašuje, že pro plnění,       které ie předmětem této smlouvy nebude     aplikován režim
   přenesené daňové povinnosti dle zákona       č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

   předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

   nostné novoroční ohňostroj 2018 - č. 4/031/147/17          OST RAVA ! ! !

                                     OSTRAVA-JIH
  ŠšlzllxtlÉlill město Ostrava                          _            ,„

  Městský obvod Ostrava-Jih                                   !

  Úřad městského obvodu                             : lll liči ll \ št il tl l i tl
  Odbor doprav) a komunálních sluzeb

  Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané    faktura   (dále jen ..taktura'),   které bude mít
  náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

  Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
  ve faktuře uvést i tyto údaje:

  a) evidenční číslo faktury a datum vystavení;

  b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) zrazítka na první straně této
     smlouvy a datum jejího uzavřeni, název veřejné zakázky: Slavnostní novoroční ohňostroj 2018;

  c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

      uzavřené smlouvy);

  d) označení banky a číslo účtu, na který musí být Cena zaplacena;
  e) lhůtu splatnosti faktury;

  í) zápis o předání a převzetí předmětu nájmu bez vad a nedodělků;

  g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;

  h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů
     nezapsaných do Obchodního rejstříku;

  i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb);
  j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu a e-mailu.
  Smluvní strany se dohodly, že dílčí plněníje vyloučeno.

UI Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečněného
  zdanitelného plnění (tj. ode dne převzetí díla objednatelem).

  Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky  zprodlení, náhrady škody aj.)
  je dohodou stanovena na  30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném   doručení druhé smluvní straně.

  Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence,      elektronicky
  do datové schránky, elektronicky e-mailem nebo osobně proti písemnému potvrzení          pracovníka

  podatelny objednatele.

  Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou   č. 410/2009 Sb., ve znění  pozdějších předpisů,
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

  předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
  příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře
  uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

  Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
  vyúčtována
  k provedení Cena, je  objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatností vrátit zhotoviteli
         opravy s vyznačením  důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

  Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
  ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

  Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře
  bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné
  způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet
  vedený v tuzemsku.

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoruěí objednateli fakturu vdaném termínu, je objednatel oprávněn

   účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
12. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku

   z prodlení ve výši 0,015 % z dluženě částky za každý den prodlení.

13. Zálohy nejsou sjednány, přičemž se smluvní strany dále dohodly, že vylučují užití ust. § 2611
   občanského zákoníku.

14. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí
   toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím
   vprůběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane
   zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit
   zhotoviteli za zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně
   příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně

  nt novoroční ohňostroj 2018 - C, 4/031/147/17           OST RAVA ! ! !

                                    OSTRAVA-JIH
Statutární město ()sttava               „, 1,

Městský obvod Ostravarlih               Í“ ll l lil U \'(í kl il [
Úřad městského obvodu
Odbor dopravy a komunálních služeb

S“  zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považmáno za splnění závazku objednatele uhradit
   sjednanou Cenu.
H
čLVk předání díla

I, Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
   O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
   prohlásí. zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne. Z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené. jc-li
   zhotoveno bez vad a nedodělků. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo
   vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného
   odstranění.

2., Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně
   závazným právním předpisům. příslušným nomiám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
   díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
   Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí.

4., Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli takto:
   a) vyčištěné a vyklizené odpaliště nejpozději ve 20:00 h dne 1. 1. 2018;
   b) úplný a řádný audiovizuální záznam na 1 CD nebo DVD, kterým zároveň dojde k předání
      ohňostroje, ato nejpozději ve 12:00 h dne 3. l. 2018;
    (dálejen „předání díla“).

5., Objednatel je povinen provedené dílo převzít nejpozději do 3 pracovních dnů po předání provedeného
   díla zhotovitelem.

6. O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o předání díla dle jednotlivých fází (dle odst. 4 tohoto
   článku). Tento zápis sepíše zhotovitel do vlastního formuláře, nebude-li dohodnuto jinak, a bude
   obsahovat:
   a) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků;
   b) datum a hodinu zahájení a ukončení jednotlivých fází díla (tak, jak jsou vymezeny v odst. 4 tohoto
       článku);
   c) prohlášení objednatele o tom, zda přebírá vyčištěné a vyklizené odpaliště, případně z jakého důvodu
       ho nepřijímá;
   (1) datum a hodinu doručení audiovizuálního záznamu,
   e) prohlášení objednatele otom, zda přebírá audiovizuální záznam,
   t) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně z jakého důvodu ho nepřej ímá;
   g) datum a misto sepsání zápisu;
   h) jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob zhotovitele a objednatele.
   Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

čl.Vll. Práva z vadného plnění

1 . Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady občanským zákoníkem.
2. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne činností zhotovitele související s předmětem

   smlouvy prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. 1. odst. 5 této
   smlouvy, je zhotovitel povinen tuto új mu uhradit z vlastních prostředků.

čl.VIII. Povinnosti objednatele

   Objednatel je povinen zajistit na své náklady:
     a) dohodu o organizaci veřej né dopravy s Dopravním podnikem Ostrava a. 5. dle harmonogramu;
     b) dopravní značení a odklon individuální (mimo chodců) a autobusové dopravy,
        a to dle harmonogramu;
     c) zhasnutí veřejného osvětlení, a to dle harmonogramu;
     d) součinnost Policie České republiky, Městské policie Ostrava a Hasičského záchranného sboru.

  ostní novoroční ohňostroj 2018 » č. 4/031/147/17 OST RAVA ! ! !

                           OSTRAVA-JIH
   Suntan; meste Usira \ a                                    ,
   Městský obvod Ostravaalih
   Úřad městského obvodu                                                      ,
                                                  Í ll 11 i (i U \"ěgl í,) di íi 5.1
   Odbor dopravy a komunálních služeb

€;le Šankěníujednání

1., pVpZohrvopoitřvnoíeevpdinaetdnezěaolppljúraepotldipntloěevsniamínlřesuánvdpnnrzěíao.pvpleoatdkieuttnuíobmvjeeddívnlýaastvrev"le1i0ss0mm.yl0su0lv0unRíu,esvpt.oak§sumt1lu9o8uv0veaovdýzsšatin.i—1k10á0ov.be0č0as0nmsyKksčélhuvoupszřtáí.pka§odně1í.9k8uŽ0ejoedbízčlhoaontnsoevkbiéuthedole

   oNzpSaSpedáSeSomnomkmnVdmjlíklosělelj—uunutžjuulavítirviivvkcnkaytnnénhuníývíííe.bcvptnuhýrppésipdšoototoníekorkpkákaauřuvsvrunztetzmyyotaydyn,sklytmitůoessěkajulvejntvvevnyeezuenuéědnnežohdnsizaíbuoraakmvjvunsplleauehéaoýdjpodčémcníluíeothacavstosntettyáuztenorvtlaěatpajosntnéirjvíntěoníoséoáapsvmšknrtůskfl,arsáčmaooeimvkvldnudtlnaošádnvuuě,uehrriovnvcaruckuny.htahtí,znvdéezaíyurabspmovpeosmpoulčtzmllřařínlíltuensozíptuvutesíavnttpdvoníinopnís,yorvsěsomotipttbárvsnoiiyahzjnknneapáuěpnidrt.taonkosyhálhsntlvéjlaráaeásmakšjdšoonklíeásuaoanvtddísacnayypteeu.olnztzaáěohzztv.omhanitaopésottolvovičeivecttiekentlnélaheíeůl.tezdzěalavesp3io0t§nčíětmk1ne.a9ínl8íeža2nedvnoánzabřaáčntjaíosencmmmsh,lnkduýéznvchdůnhoaí

č|.X. Závěrečná ujednání

  zZspnTmmmeoalěějdtudnnmovřiyí)ítn,svekmDnváleePcovbHušhzoavnkděaúuončpivídnlneapnnndoiobeetzsýmntdvtéiěáujjtnšeovepjíčlkísclahthm.toelnproořýIzsueVcvtdv.hiepuřisedosmmjdůnlnos.etuěh.vnmoí,u5puvosvdtmeépRřlteieuogsjviuňnssoítmvorlásbuotnoríuuasvntmyyěslcmuphalovtuuovzzdnsmelíměecflnhouyzrvámskatkoorouonannatpraeíakgčsit.esnú3mtíčr4nicu0nýhn/cso2hmčs0ilt1diu5oovdpda(Srntbzáek.ávůmknooě(nsn1.ýzvocvý1lhrj.áeišg2moti0ksns1ítoo8rcbuuh,

   . Daniel Hradil, jednatel

Kontaktní osob ob'ednatele ve věcech          smluvních:   a komunálních služeb
    . Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí         odboru dopravy
      a po dobu jeho nepřítomností:

0    . Ing. Petra Bálková, zástupce vedoucího odboru        dopravy a   komunálních
   rávněné osob ob'ednatele  ve vecech or anizačních:
                                                  služeb

ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené
znemožní.
                    i      v případě, že kterákoliv

                                         ze stran její doručení

                                                      odmítne, či jinak

Í ! S ostnl novoročnlohňostroj 2018-6. 4/031/147/17                  OSTRAVA!!!

                                           OSTRAVA-JIH
Statutární město Ostrava                           ,_         „»
                                                    ("—»
Městský obvod Ostra\ a Jih                          5’) l l l l U U \; ?           __“ _.
                                                               “m
Úřad městského obvodu

Odbor dopravy a komunálních služeb

') Smluvní strany se dohodly. že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití usti § 1978 odst L
   ust. § 2093, list„ § 2591 a ust; § 2605 admin 2 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel prohlašuje že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského

   zákoníku.
ll., Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst, 2 a 3 občanského zákoníku. že vylučují přijetí

   nabidky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy. i přijetí nabídky s dodatkem
   nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
   po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly
   a svůj projev učinily vážně určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných

   podmínek, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy., ve věci týkající

    se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

    v této smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat nájemci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci

    smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Nedílnou součástí této smlouvyje:

      . příloha č. 1 — Mapová vizualizace umístění odpališt'

      . příloha č. 2 » Písemný souhlas vlastníka. najehož pozemku se bude odpalovat

      . příloha č. 3 — Harmonogram

         příloha č. 4 — Seznam použitých pyrotechnických výrobků včetně kalkulace nákladů

Za objednatele                        Za zhotovitele

      35 tl- EU??                           1 5 41- 2017

Datum:                            Datum:

Místo: Ostrava—Hrabůvka                   Místo:

    STATUTÁPNÍMĚST osm-WA

    um        wr „

vedoucí odboru dopravy                            OSTRAVA! ! !
a komunálních služeb
                                       OSTRAVA-JIH
         voroční ohňostroj 2018 — (:. 4/031/147/17
                              1 - Ma ová vizualizace umístení od ališt 1/1

                              , „ Mu“-     „   „_

                              \- '   \> '   .     —   - „„     v

                                '

                                                ‘ „ *.   .

                                  Ě   '   '—   ' alt-   “„ 1'

      ;

    „

_. ;"

Vyhotovíl: Martina Rentová cas vyhotovení: 18.9. 201715227
                                             MA;M_!M/ \7

x1 Statutární město Ostrava

' “ Městský obvod Ostrava—Jih, úřad městského obvodu

    odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka        _Illlf08482o/l 7/ODK/Ren              Pyro Moravia s„r.o„
Ze dne:                                   Slovenská 13/1085
             Martina Rentová
Naše značka:       +420 599 430 275                  702 00 Ostrava-Přívoz
             +420 599 430 340
Vyřizuje:         manina.rentova@ovajih.cz
Telefon:
Fax:           2s3brdz
E-mail:
             19. října 2017
ID datové schránky:    0/0

Datum:
Přílohy:

Souhlas vlastníka pozemku s konáním ohňostroje

Vážení,

soasphoorňádozvskmataěrznnoeeějmmeonv2ěnika0tt1oeus8srttýiv.chčs§vazěs3řá2oekvnooéandmůsmtěr.(sozt3zásmkzkeoáénzkmíooun1pao8y:brč0vo.0otd2e-uc01h68nO/:si2t1c0re51a)5vbas-nSoJabui.hhp.looazspeíymmrkeoutsevcpehrnvoilvcaesktýdnceihcntív\míýrSsotlbaactvíunctoáhsrtnaínhízohaocmhěnásoztveanoírOsostčrnnaíivhamo,i

Jedná se o pozemek  pč. 203/1 v k. ú. Hrabůvka na kruhovém objezdu ulic
-Hrabůvce.
                                          Horní x Dr. Martínka v Ostravě-

S pozdravem

místostarosta

Horní 791/ 3. 700 30 Ostrava—Hrabúvka    IČ 00845451              OSTRAVA | | |
ID datové schránky 2s3brdz         DIČ czoos45451                               .oo

www.ovajlh.cz                Číslo účtu _              OSTRAVA‘J'H
„\

  \.4

  ....,
     „

       w
         „„ f

                           I"

                u
                        _?

                                                             "\

                           x
                                .,

                                                              €“—
                                                                \.
                                                                       -

                                          _,

                                                                             d f“

                                             :.,
                                              „

                                                                    ;“l \

                                                                                       »;

                                                    „...
                                                     „„

1. Termín konání Slavnostního novoročního ohňostroje 2018:

      : Dne 1. ledna 2018,
      . v časovém rozmezí 18:00u18215 h,
      c zábrany proti nepovolenému vjezdu automobilů a výluku dopravy zajistí objednatel
      : proslov a státní hymna začne v 17:55 h, proslov bude hudebně podbarven

        a po dobu konání samotného ohňostroje budou hrát skladby více žánrů (abychom
        uspokojili co nejširší veřejnost),
     . zhasnutí veřejného osvětlení (ulice Horní, kruhový objezd a Dr. Martínka
        dle mapové vizualizace v příloze č. 1 této smlouvy) zajistí objednatel nejdéle
        v době 17:58 h-18:15 h.

2. Místo konání:

     . Kruhový objezd ulic Horní x Dr. Martinka v Ostravě-Hrabůvce.

3. Výluka autobusové dopravy voblasti ulic Dr. Martínka a Horní vOstravě-Hrabůvce
   se uskuteční nejdéle v době 17:15-19:00 h.

4. Výluka tramvajové dopravy voblasti ulic Dr. Martínka a Horní vOstravě-Hrabůvce
   se uskuteční nejdéle v době 17:50-18:20 h.

5. Uzavírka pro individuální dopravu voblasti ulic Dr. Martinka a Horní v Ostravě-Hrabůvce
  se uskuteční nejdéle v dobé 17:00-19:00 h.
vm—-———

DODACÍ LIST: 71314                                           ff; 122227577? (:1: 7

Dodavatel:                                   Odběratel:
                                             Městský obvod Ostrava-Jih
rmcrzcnmm'                                         Horní791/3
                                              700 30 Ostrava—Hrabůvka
       PYRO MORÁVlA s.r.o.

        Slovenská 1085/1 a
        702 00 Ostrava-Přívoz

Telefon: +420596134848 Fax: +420596134849
E-mail: pyromoravia©pyromoraviaeu

Web: www. romoraviaeu

Banka: ČS                           DIČ: CZ25381172 IČ: 00845451         DIČ: 0200845451

IČ: 25381172

352.20:              Název 2W"                   MWSM Je“ bengPH s Sign him 058313;:

DS2L Kulová puma 50 mm - LlDU                          90,00 ks   30,60 37,03 2 754,00 3 332,34

DS2,5KMT Kulová puma 63 mm                           78,00 ks   75,98 91,94 5 926,44 7170,99

DS3S Kulová puma 75 mm                             69,00 ks   298,66 361,38 20 607,54 24 935,12

DS4S Kulová puma 100 mm                             48,00 ks   319,28 386,33 15 325,44 18 543.78

085M Kulová puma 125 mm                             30,00 ks   834,00 1 009,14 25 020,00 30 274,20

LDC154 Baterie 36 výstřelů - 63 mm                       3,00 ks 2 716,00 3 286,36 814800 9 859,08

LDC172-300 Baterie 300 výstřelů - motýli                    3,00 ks 2 250,88 2 723,56 6 752,64 8 170,69

JW4010 Baterie 150 výstřelů - 30 mm                       3,00 ks 2 769,00 3 350,49 8 307,00 10 051,47

JW7008 Baterie 665 výstřelů                           3,00 ks 4 473,00 5 412,33 13 419,00 16 236,99

JW4446 Baterie 182 výstřelů                           3,00 ks 2 132,00 2 579,72 6 396,00 7 739,16

XB4099 Baterie 300 výstřelů                           3,00 ks 3 664,00 4 433,44 10 992,00 13 300,32

VBF1417 Baterie 110 výstřelů - 38 mm                      3,00 ks 3 340,00 4 041,40 10 020,00 12 124,20

XB4070 Baterie 100 výstřelů                           3,00 ks 2 306,90 2 791,35 6 920,70 8 374,05

LDC816 Baterie 36 výstřelů - 63 mm                       3,00 ks 2 424,00 2 933,04 7 272,00 8 799,12

PSS120302 Baterie 120 výstřelů                         3,00 ks 1 863,02 2 254,25 5 589,06 6 762,76

M0300 Římská svíce 70 výstřelů                         9,00 ks    463,48 560,81 4 171,32 5 047,30

NOBO-88 Římská svíce 50 mm -8 výstřelů                     9,00 ks    415,88 503,21 3 742,92 4 528,93

RA—030160 Římská svíce 300 výstřelů                       9,00 ks    672,50 813,72 6 052,50 7 323,52

TXC4160 Římská svíce 75 mm - 4 rány                       9,00 ks    722,48 874,20 6 502,32 7 867,81

 102207 Modul dvouřadý 22 výstřelů - vějíř FAN                 3,00 ks    489,90 592,78 1 469,70 1 778,34
TXC0750 Modul 30 výstřelů
                                        3,00 ks    951,08 1 150,81 2 853,24 3 452,42

57772 Jednovýstřelové výmetnice 50 mm                      30,00 bal.  148,04 179,13 4 441,20     5 373,85

JSSSSO Jednovýstřelová výmetnice 50 mm — mina special              12,00 ks   118,80 143,75 1 425,60 1 724,98

3VBC Válcová puma 75 mm - ITALY                         9,00 ks    702,00 849,42 6 318,00     7 644,78

                                               190 426,62 230 416,20

Zboží uvedené v tomto dodacím listu je zařazeno do třídy nebezpečnosti 1.4G UN 0336 a nepřesahuje limitní množství pyrotechnických složí dle dohody
ADR číslo 1136 platné od 1. ledna 2005 po novelizaci v roce 2015.

stránka: 1/2

7:43;“:14‘»; _v*11:.,,,~'e: l,.:v'l ? " * \ F*enei ;c"=.u.„t-
*_DODACI' LIST} 71314                            jÁ Í J: zlý/ff (I: r (%

Dodavatel:                        Odběratel:
                               Městslqí obvod Ostrava—Jih
        PYRO MORAVIA s.r.o.
                                   E
Převzal:              ____________________

Vyřizovalr Daniel Hradil
Způsob dopravy: Bez určení
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede KOS v Ostravě, oddfl C, vložka 16052

stránka: 2/2

.L :.. ,2 at, +. . ;;.f'řw 3

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy