Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3777624: Příprava a provedení slavnostního ohňostroje

Příloha smlouva o dilo nymburk ohnostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Ohňostroje Chaloupka

            Smlouva o dílo

         Uzavřena ustanovením § 631 a následujícího občanského zákoníku

Realizátor ohňostroje:
 Vladislav Chaloupka,Na Stráni 216 Ml.Boleslav
 ICO 42703263 DIC6709090333
 koncesní listina ev.č.320701-11802-01
 průkaz odpalovače č. 0512
 (dále jako vedoucí odpalovač ohňostrojů)

Na straně jedné

Objednavatel ohňostroje:

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM             Palackého třída 449/64 Nymburk 288 02

............................................................adresa: ......................................................................................

         Bc. Iveta Zenklová, ředitelka NKC

Vzastoupení :................................................................................................................ ..........................

(dále jako pořadatel ohňostroje)

Na straně druhé

Uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

                         1.
                     Předmět díla
             Příprava a provedení slavnostního ohňostroje.

                            II.
                       Datum provedení

                                1.1.2018
Slavnostní ohňostroj bude odpálen dne:....................................................................
Hodina:.......................................................................18.00 hod..............................................
Předpokládaná doba trvání ohňostroje:.......................20min..............................................

                            III.
                        Místo provedení

Stanoviště odpaliště:.....Na Ostrově, Nymburk...........................................................................................
                           IV.
                    Bezpečnostní opatření

Vedoucí odpalovač ohňostrojů odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohňestrojných prací
a určí opatření k zajištění bezpečnosti všech osob a majetku v prostoru,který je ohrožen prováděním
ohňostrojných prací,pádem pyrotechnických výrobků nebo jejich zbytků.

Pořadatel je povinný uvědomit o přípravě a provedení ohňestrojných prací příslušný městský (okresní)
úřad, orgány požární ochrany, policejní útvar ( MP)

Střežení uzavřeného prostoru:

Od začátku přípravných prací, které začnou dne:.....1.1.2018..........v........11.00Hod.....hod., bude
zajištěno ze strany pořadatele střežení odpaliště a bezpečnostního okruhu.
Zajištění prostoru je poviností pořadatele.
1 hodinu před odpálením ohňostroje zajistí hlavní odpalovač ohňostrojů vyznačení bezpečnostního
okruhu. Způsob vyznačení obeznámí pořadatele. Pořadatel je povinen poučit a rozestavět hlídky tak,
aby ihned po vyznačení bezpečnostního okruhu nevnikla do prostoru žádná nepovolaná osoba.
Bezpečnostní okruh bude střežen ze strany pořadatele po celou dobu provádění ohňostroje i po ukončení
až do té doby dokud nebudou hlídky odvolány vedoucím odpalovačem

Třicet minut před zahájením ohňostroroje je pořadatel povinný zajistit přítomnost Policie ČR ( MP) a
Požární ochrany
Vedoucí odpalovač je povinen určit pro pořadatele dohodnuté signály pro výše uvedené úkony.

Druhy signálních prostředků budou : .....................................................................

                              V.
                          Cena za dílo

Obě smluvní strany se dohodly na ceně za vykonané dílo:

Cena za komplektní ohňostroj bez hudebního doprovodu: ............100.000,-...........Kč
cena za komplektní ohňostroj s hudebním doprovodem: ......................................Kč
Cena je uvedena s DPH. DPH je pro tutu činnost 21% Vceně je zahrnuta doprava materiálu i spotřební materiál.

Obě smluvní strany se dphodly na předem zaplacené záloze - tj. částce:..........................Kč, na kterou bude
vystavena zálohová faktura.

Platební podmínky : .................................Bankovní převod............................................................................

                               VI.
                          Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu je dána zákonými předpisy, tj. ustanovením § 420 a následujícího očanského
zákoníku.
                              VII.
                         Další ujednání

V případě nepříznivého počasí znemožňující odpálení ohňostroje se smluvní strany dohodnou na
náhradní hodině, nebo termínu odpálení ohňostroje bez nároků na úhradu škody , vzniklou ztátami v souvislosti
s ohňostrojem pro obě strany.

V případě ,že by se odpálení ohňostroje neuskutečnilo výhradně z důvodu ze strany vedoucího odpalovače
ohňostrojů, zavazuje se tento nahradit způsobenou škodu.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, porozuměli jejímu obsahu a že
nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho pčipojují své podpisy.

V......................Mladé Boleslavi .........................................dne.........8.11.2017...........................

Vladislav Chaloupka                      .............................. ..........................
 ............................................................   Pořadatel ohňostroje
Realizátor ohňostroje ( razítko podpis)

Tel 0326 722452 – 723600987
chaloupka@zbrane.net

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy