Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3829672: Dodat. č.1 ke smlouvě o dílo z 31.1.2017

Příloha Dodatekč.1kesmlouvěodílouzavřenédne31.1.2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Č.j.: MV- 81014-19/OSM-2016

Česká republika – Ministerstvo vnitra
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3605881/0710
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konopecký
(dále jen „Objednatel“)

  a

SVEN Advisory, s.r.o.
IČ: 02899302
DIČ: CZ 02899302
se sídlem Praha 10, Průběžná 1550/85, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
225081,
zastoupená: Ing. Filipem Endalem, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 2110198459/2700
kontaktní osoba: Ing. Filip Endal
(dále jen „Zhotovitel“)

                        uzavírají tento

                       DODATEK č. 1

            ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017

   A) S ohledem na Objednatelem požadovanou změnu Studie proveditelnosti
     k posouzení možnosti získání dalších administrativních kapacit na území
     hlavního města Prahy pro potřeby Ministerstva vnitra (dále jen „Studie
     proveditelnosti“) a na ni navazující aktualizaci podkladového materiálu
     Koncepce rozvoje areálu Veleslavín a dalších změn oproti původně předaným
     podkladům týkajících se nájmů a řešení datového skladu v objektu Olšanská
     4, se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě
     o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je
     dílo Studie proveditelnosti, smlouva mění následovně:

    1. stávající znění čl. II. této smlouvy se nahrazuje následujícím novým
     zněním:

                          „Čl. II.

                     Doba a místo plnění
                     2

    Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Studii proveditelnosti
v následujících termínech:

Předložení pracovní verze (v digitální podobě) k připomínkám: do 7. 3. 2017
Předání konečné verze: do 31. 10. 2017

    Zhotovitel předá Studii proveditelnosti organizační součásti Objednatele,
 kterou je odbor správy majetku Ministerstva vnitra, sídlící na adrese
 Na Pankráci 72, Praha 4.“

  2. stávající znění čl. III. této smlouvy se nahrazuje následujícím
  novým zněním:

                        „Čl. III.

  (1) Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Studie proveditelnosti
    činí 145 000,-- Kč + DPH 21%, tj. 30 450,-- Kč. Celkem cena díla činí
    175 450,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun
    českých).“

B) Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 31. ledna 2017 se tímto
  dodatkem nemění.

C) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
  smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly,
  že zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

D) Zápisy z jednání ve věci změny Studie proveditelnosti ze dne 7. 3. 2017 a ze
  dne 2. 8. 2017, na jejichž základě je uzavírán tento dodatek, jsou přílohou
  tohoto dodatku.

E) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze
  smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

F) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě svobodné
  vůle a že nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
  podmínek.

  V Praze dne

…….....................................   ............................................
    Objednatel                   Zhotovitel
                               3

  Zápis z jednání ze dne 7. 3. 2017ve věci změny Studie proveditelnosti k posouzení
možnosti získání dalších administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro

          potřeby Ministerstva vnitra (dále jen Studie proveditelnosti).

Přítomni:

  - za Objednatele: Miroslav Konopecký, Petr Benda, Alice Hötzelová
  - za Zhotovitele: Filip Endal, Kateřina Stehlíková

  1) zástupci Zhotovitele předali v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo č. j. MV-81014-
     18/OSM-2016 pracovní verzi Studie proveditelnosti

  2) zástupci Objednatele požadují, s ohledem na nové skutečnosti, týkající se
     změny koncepce rozvoje areálu Veleslavín (projednávání územně plánovací
     dokumentace) a projednávání využitelnosti objektu Olšanská 4, dopracování a
     úpravu Studie proveditelnosti. Podklady k dopracování budou Zhotoviteli
     předány nejpozději do 31. 8. 2017. Termín konečného předání Studie
     proveditelnosti bude prodloužen v návaznosti na předání dalších doplňujících
     podkladů a informací.

  3) veškeré změny týkající se konečného předání Studie proveditelnosti, příp. i
     ceny za dílo budou řešeny Dodatkem Smlouvy o dílo.

  4) s ohledem na výše uvedené bude termín další schůzky dohodnut telefonicky.
                               4

  Zápis z jednání ze dne 2. 8. 2017ve věci změny Studie proveditelnosti k posouzení
možnosti získání dalších administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro

          potřeby Ministerstva vnitra (dále jen Studie proveditelnosti).

Přítomni:

  - za Objednatele: Miroslav Konopecký, Petr Benda
  - za Zhotovitele: Filip Endal, Kateřina Stehlíková

  1) Zástupci Zhotovitele byli informováni o skutečnostech, které mají zásadní vliv
     na vypracování studie proveditelnosti, zejména na změnu Koncepce areálu
     Veleslavín (dále jen Koncepce), která byla Zhotoviteli zaslána dne 11. 7. 2017.
     Vzhledem k tomu, že oproti původně předané Koncepci došlo po vyhodnocení
     územně plánovací dokumentace ke snížení hrubé podlažní plochy
     navrhovaných objektů o cca 1/3, je nutné opravit veškeré související výpočty a
     návrhy ve Studii proveditelnosti.

  2) Další změny oproti původnímu zadání jsou u objektu Olšanská 4, kde
     Objednatel řeší problematiku dalšího využití objektu v návaznosti na řešení
     datového centra.

  3) Objednatel dále řeší otázku budoucího možného sestěhování zaměstnanců
     z pronajímaných prostor po Praze. Bude projednávat tuto situaci s ředitelkou
     OAMP. O výsledku jednání bude následně informovat zhotovitele.

  4) Další schůzka bude sjednána telefonicky nebo emailem.

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy