Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4010864: pohyb. schody MS-A

Příloha 0000740102.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Untitled


………..……………… 
Parafa nájemce Parafa pronajímatele

 

 

 

 - 1 - 
 

Tento dodatek č. 1 k DOHOD o provozování a údržb eskalátoru, pevného schodišt 
a osv tlení, č. dohody 1692/11000, č. RS: 0000740002, ze dne 15.10.2002 (dále jen 
„Dodatek“) mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku: 

(1) DRK s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové M sto, Václavské nám stí 773/4, PSČ 110 00, 
IČ: 026 14 022, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném M stským soudem v Praze 
pod spisovou značkou C 221332, zastoupená panem Ivo Suchým, jednatelem (dále 
jen “Majitel”) 

a 

(2) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 
217/42, PSČ 190 22, IČO: 00005 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
M stským soudem v Praze pod spisovou značkou B 847, zastoupená Mgr. Martinem 
Gillarem, předsedou představenstva a JUDr. Janem Blechou, místopředsedou 
představenstva (“Provozovatel”) 

 
(Majitel a Provozovatel dále společn také „Strany“ a jednotliv „Strana“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) dne 15.10.2002 uzavřela společnost LBB – REALITY spol. s r.o., IČ: 471 18 121 (dále 

také jen „LBB-REALITY“) na stran jedné a Provozovatel na stran druhé DOHODU 
o provozování a údržb eskalátoru, pevného schodišt a osv tlení č. 
1692/11000 upravující mimo jiné podmínky provozování a údržby eskalátoru – 
jednoho ramene pohyblivých schodů dopravní výšky 5,7 m FT 845 5EK 30 v.č. 
65600795000400 umíst ného v budov palác EURO č.p. 772, jež je součástí 
pozemku 610/2, k.ú. Nové M sto, obec Praha, část obce Nové M sto, na kterém se 
nachází vstup a výstup ze stanice metra Můstek/A (takový eskalátor je dále 
označován jen „Eskalátor“, a taková dohoda ze dne 15.10.2002 je dále označována 
jen „Dohoda“); 

 
(B) dne 27.2.2003 byl Eskalátor řádn předán do správy Provozovateli, o čemž byl 

sepsán zápis, jehož kopie tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a tudíž Provozovatel 
zajišťuje na své náklady provoz a údržbu Eskalátoru od 27.2.2003; 

 
(C) v článku V. Dohody se Strany dohodly, že po ukončení účetního odpisu Eskalátoru ze 

strany jeho vlastníka bude vlastnické právo k Eskalátoru bezplatn , resp. za 
zůstatkovou hodnotu, převedeno na Provozovatele, a to na základ dodatku 
k Dohod ; 

 
(D) dne 28.8.2006 LBB-REALITY zanikla sloučením se společností PALASTREU s.r.o., 

se sídlem Praha 1, Václavské nám stí 773/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 271 99 
878, na kterou přešlo jm ní a práva a povinnosti z pracovn právních vztahů LBB-
REALITY jako zanikající společnosti; 

 
(E) dne 16.6.2015 v důsledku fúze sloučením obchodní společnosti ASTREUP s.r.o. (jejíž 

předchozí obchodní firma byla PALASTREU s.r.o.), se sídlem Praha 1, Václavské 
nám stí 773/4, PSČ 110 00, IČ: 271 99 878, jako zanikající společnosti, a Majitele, 
jako nástupnické společnosti, zanikla zanikající společnost ASTREUP s.r.o. (jejíž 
předchozí obchodní firma byla PALASTREU s.r.o.), se sídlem Praha 1, Václavské 
nám stí 773/4, PSČ 110 00, IČ: 271 99 878, bez likvidace a její jm ní přešlo na 
Majitele, jako nástupnickou společnost; ………..……………… 
Parafa nájemce Parafa pronajímatele

 

 

 

 - 2 - 
 

 
(F) Majitel již dokončil účetní odpis Eskalátoru, a s ohledem na to mají Strany zájem 

v souladu s článkem V. Dohody uzavřít tento Dodatek, na základ kterého Majitel 
převede bezplatn své vlastnické právo k Eskalátoru na Provozovatele; 

 
SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVN : 

1. Bezplatný převod vlastnického práva k Eskalátoru 

1.1 Majitel tímto bezplatn převádí vlastnické právo k Eskalátoru na 
Provozovatele a Provozovatel tímto přijímá bezplatný převod vlastnického 
práva k Eskalátoru (tj. přijímá Eskalátor). 

2. Odevzdání Eskalátoru a stav Eskalátoru 

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že na základ Dohody Provozovatel ode dne 
27.2.2003 zajišťuje na své náklady provoz a údržbu Eskalátoru, tak: 
2.1.1 Strany pro vyloučení pochybností výslovn sjednávají a potvrzují, že 

ke dni uzavření tohoto Dodatku nedojde k předání a převzetí 
Eskalátoru, neboť již ode dne 27.2.2003 má Provozovatel (i) Eskalátor 
ve správ , a (ii) veškeré technické a další dokumenty týkající se 
technické specifikace, provozu, údržby a obsluhy Eskalátoru; a 

2.1.2 Provozovatel tímto výslovn potvrzuje, že je mu detailn znám 
technický stav, jakož i podmínky pro obsluhu, Eskalátoru, a tudíž 
nemá (nebude mít kdykoliv v budoucnu) jakýkoliv případný nárok vůči 
Majiteli z titulu technického stavu Eskalátoru. 

3. Zřízení v cného břemene 

3.1 Majitel (ve smyslu zřízení služebnosti „Povinný“) zřizuje ve prosp ch 
Provozovatele (ve smyslu zřízení služebnosti „Oprávn ný“) právo odpovídající 
služebnosti spočívající v právu umíst ní Eskalátoru umíst ného v budov 
paláce EURO č.p. 772, jež je součástí pozemku parc.č. 610/2 v k. ú. Nové 
M sto, obec Praha a to k tíži tohoto pozemku spočívající v právu umíst ní, 
provozování, údržby, provád ní plánovaných i mimořádných oprav, a vým ny 
Eskalátoru, jakož i vým ny Eskalátoru po vyřazení z provozu za jiné pohyblivé 
schody, jakož i vým ny každých dalších pohyblivých schodů po vyřazení 
z provozu za jiné pohyblivé schody (dále jen „Služebnost“). Rozsah 
Služebnosti je zakreslen v geometrickém plánu č. 2193-54/2017ze dne 21. 7. 
2017 potvrzeném dne 28. 7. 2017 Katastrálním úřadem pro hlavní m sto 
Praha, katastrální pracovišt Praha, který je nedílnou součástí Dodatku jako 
Příloha č. 2, kdy náklady na vyhotovení takového geometrického plánu nese 
výhradn Provozovatel (Oprávn ný). 

3.2 Služebnost se zřizuje bezplatn . 
3.3 Oprávn ný se zavazuje počínat si při výkonu svých práv odpovídajícím 

služebnosti tak, aby co nejvíce šetřil práva Povinného, zejména aby 
neomezoval volný vstup/výstup do budovy Paláce Euro/Astra, resp. aby bylo 
toto omezení co do doby trvání a jeho rozsahu co nejmenší. Vzhledem 
k umíst ní Eskalátoru a vchodu do paláce EURO nelze vyloučit, že dojde při ………..……………… 
Parafa nájemce Parafa pronajímatele

 

 

 

 - 3 - 
 

n kterých činnostech, zejména při opravách či vým n Eskalátoru či dalších 
pohyblivých schodů k omezení vstupu do budovy. 

3.4 Strany tímto dodatkem sjednávají, že Služebnost je spojena s vlastnictvím 
budovy paláce EURO č.p. 772, jež je součástí pozemku parc. č. 610/2 v k. ú. 
Nové M sto, obec Praha, zapsaného na listu vlastnictví č. 1058 u 
Katastrálního úřadu pro hlavní m sto Praha, Katastrální pracovišt Praha a 
práva a povinnosti z nich vyplývající přecházejí na každého dalšího 
případného vlastníka předm tného pozemku a budovy. 

3.5 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podá Oprávn ný bez 
zbytečného odkladu po podpisu Dodatku ob ma Stranami. V případ , že 
nebude z formálních důvodů proveden zápis Služebnosti na základ Dodatku 
do katastru nemovitostí, zavazují se Strany uzavřít novou smlouvu o stejném 
předm tu a za stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům 
pro provedení vkladu, která Dodatek nahradí, a to nejpozd ji do 90 dnů od 
doručení výzvy Oprávn ného Povinnému. Pokud katastrální úřad přeruší, a to 
z jakéhokoliv důvodu řízení o povolení vkladu Služebnosti, zavazují se Strany 
k odstran ní katastrálním úřadem uvedených vad ve lhůtách stanovených 
katastrálním úřadem. Náklady na provedení vkladu práva do katastru 
nemovitostí nese výlučn Oprávn ný. 

4. Záv rečná ustanovení 

4.1 Ustanovení Dohody výslovn nedotčená či neupravená tímto Dodatkem 
zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 

4.2 Pro potřeby Provozovatele bude Eskalátor a služebnost ocen na znaleckým 
posudkem, jejichž vyhotovení zajistí na své náklady Provozovatel. 

4.3 Tento Dodatek a veškeré právní vztahy s ním související se řídí právním 
řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nestanoví-li tento Dodatek výslovn jinak. 

4.4 Pokud jakákoli podmínka, závazek nebo ustanovení tohoto Dodatku je či se 
stane kdykoliv v budoucnu neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo 
nevynutitelným, pak je či bude neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo 
nevynutitelným pouze takové ustanovení, a nebude se to žádným způsobem 
dotýkat platnosti, účinnosti, zdánlivosti nebo vynutitelnosti ostatních 
ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují jednat v dobré víře tak, aby 
takové vadné ustanovení nahradily ustanovením bezvadným, které bude 
co nejblíže vystihovat ekonomický účel a obsah vadného ustanovení. 

4.5 Strany se dohodly na tom, že všechny spory vznikající z tohoto Dodatku a 
v souvislosti s ním, budou s konečnou platností rozhodovány u v cn a 
místn příslušných obecných soudů České republiky. 

4.6 Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce, 
přičemž každá Strana obdržela při jeho podpisu po jednom vyhotovení. 

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je (i) Příloha č. 1 Zápis o předání a převzetí 
Eskalátoru ze dne 27.2.2003, a (ii) Příloha č. 2 Geometrický plán č. 2193-
54/2017. 

 ………..……………… 
Parafa nájemce Parafa pronajímatele

 

 

 

 - 4 - 
 

V Praze dne ___________  V Praze dne __________ 
 
 
DRK s.r.o.  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
               Martin Gillar  
jednatel   předseda představenstva 
 
 
 
 
 
    _____________________ 
    JUDr. Jan Blecha 
    místopředseda představenstva           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy