Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4103116: Novoroční ohňostroj 2018 -dohoda o postoupení práv a povinností

Příloha Dohoda_o_postoupeni_prav_a_zavazku_ohnostroj_2018.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ________________________________________

Dohoda o postoupení práv a povinností

ze smlouvy o dílo č. 2017 - 00533

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s ustanovením § 1895 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

Postupitel:město Strakonice
se sídlem:Strakonice, Velké náměstí 2

zastoupené:starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou

IČ:
00251810

Postupník:Městské kulturní středisko Strakonice
se sídlem:Strakonice, Mírová 831

zastoupené:ředitelem Františkem Christelbauerem

IČ:
00367869
Postoupený:


Milan Skála
Zhotovitel:
 
Volyně, Dobřanovská 522
IČ:

625 17 350

DIČ:

CZ6605151938

Číslo pojistné smlouvy:

Bankovní spojení:v tomto znění:

I.
Dne 23. 10. 2017 byla mezi městem Strakonice a p. Milanem Skálou uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00533.

II.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí ze shora uvedené smlouvy o provedení ohňostroje č. 2017 – 00533 přecházejí s účinností ode dne uzavření této dohody o postoupení práv a povinností v celém rozsahu na: 

Městské kulturní středisko Strakonice
se sídlem: Strakonice, Mírová 831

zastoupené: ředitelem Františkem Christelbauerem

IČ: 00367869, 
které veškerá tato práva a povinnosti přijímá a vstupuje tímto do postavení postupitele v předmětném právním poměru.

Pan Milan Skála, jakož i město Strakonice souhlasí s postoupením práv a povinností z předmětné smlouvy o provedení ohňostroje č. 2017 – 00533, což stvrzují podpisem této dohody.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o provedení ohňostroje č. 2017 – 00533 ze dne 23. 10. 2017 se nemění.   

Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Strakonice dne 6. 12. 2017 pod č. usnesení 4298/2017.

Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a k potvrzení údajů v ní uvedených připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne ……………. 


V ………….. dne …………………..

     ………………………                           …………………….

město Strakonice                         Městské kulturní středisko Strakonice
  ……………………

     Milan Skála


          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy