Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4117732: Služby - Smlouva o provedení ohňostroje 1. 1. 2018

Příloha 537_2017_AN.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA
          O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE

1. Smluvní strany

Dodavatel:            k

      Fireworks service s.r.o.
      se sídlem Kubelíkova 1224/42
      130 00 Praha 3
      zastoupen: Tomášem Grossem
      IČO: 24123781
      DIČ: CZ24123781
      Bankovní spojení
      Registrace v živnostenském rejstříku vedeném u ŽÚ Náchod pod č.j.
      KS 8347/2012/ŽÚ-34
      Pobočka a korespondenční adresa: Fireworks service s.r.o., Jiří Gross,
      Riegrova 197, 547 01 Náchod

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
          se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
          zastoupené starostou města, panem Františkem Kinským
          IČ: 00274968
          DIČ: CZ00274968
          Bankovní spojení:
          T e l: 494 337 111 E-mail: podatelna@muko.cz
          Datová schránka: ajSbhbi

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je zajištění a provedení ohňostroje z pyrotechnických výrobků tř. II, III dle
scénáře dodavatele ohňostroje.
2.2. Termínem a časem plnění je neděle 1. 1.2018, 18:00 - 18:10 hodin.
2.3. Rozsah ohňostroje: trvání 10 minut, ohňostroj bude proveden s hudebním doprovodem.
2.4. Místem plnění je Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí.

3. Cena a platební podmínky
3.1. Objednatel zaplatí dodavateli za předmět smlouvy dohodnutou cenu vč. DPH ve výši 150 000
Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc korun českých).
3.2. Objednatel poskytne zálohu ve výši 50.000,—Kč včetně DPH, splatnou do 15. 12. 2017
a doplatek do 7 dnů po realizaci ohňostroje.
4. Ostatní ujednání

4.1. Objednatel poskytne dodavateli tuto součinnost

a) zajistí pořadatelskou službu ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro uzavření a zabezpečení bezpečnostního prostoru ohňostroje v počtu 5 osob dne 1.1. 2018 od
11:00 hod. do 19:00 hod. Pořadatelská služba bude bezvýhradně podléhat pokynům vedoucího
odpalovače.

b) zajistí přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým vozidlům požárníků a
zdravotnické záchranné služby, dle pokynů vedoucích odpalovačů.

c) zajistí posádku Hasičského záchranného sboru nebo SDH + 1 cisterna s posádkou + 1 sanitní
vůz s posádkou, nebo jiné zdravotní zabezpečení.

d) zajistí zhasnutí osvětlení Palackého náměstí po dobu konání ohňostroje.

e) zajistí vyrozumění občanů o provádění ohňostrojných prací místním rozhlasem a tiskem.

f) zajistí ozvučení ohňostroje zvukovou aparaturou.

g) nese povinnosti vyplývající z autorských hudebních práv z reprodukce při ohňostroji.

h) nesplní-li objednatel povinnosti smlouvy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Dodavatel poskytne tuto součinnost

a) určuje vedoucím odpalovačem Richarda Koutného, Petra Komárka a Jiřího Grosse. Jejich platný
průkaz odpalovače ohňostroje předloží na vyzvání objednatele.

b) za škody vzniklé plněním předmětu smlouvy v bezpečnostním prostoru nese odpovědnost
dodavatel vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednavatele.

c) v případě takového zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za
okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení ohňostroje, dodavatel
plnění smlouvy neprovede. Obě smluvní strany se pak dohodnou na náhradním plnění, nebo jiném
způsobu ukončení smlouvy.

d) dodavatel si vyhrazuje právo přerušit ohňostroj v případě narušení bezpečnostního okruhu nebo
v případě porušení povinností ze strany objednatele.

4.3. Společná ustanovení

a) Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.

b) Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními
normami českého právního řádu.

c) Dodavatel se zavazuje pojistit akci proti případným škodám na majetku a zdraví do výše
15.000.000,-Kč
d) Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem.

e) Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů,
tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel si je dále vědom, že při
poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

f) Smluvní partner* bere na vědomí, že město Kostelec nad Orlicí je subjektem veřejného práva
hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její
případné součásti, přílohy či pozdější dodatky budou zveřejněny.

g) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

h) Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou města Kostelec nad Orlicí dne 20. 11. 2017
usnesení RM číslo 27/2017.

              - 5. 12, 2017

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:           Za dodavatele:

Za Město Kostelec nad Orlicí   za Frrě\Mp^'^f[j^iteeiŠcfv^bnode.c2
František Kinský, starosta města Tomáš Grols

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy