Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4145024: Provedení a odpálení novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2018.

Příloha Smlouva o dílo novoroční ohňostroj 2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
 

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace 
Masarykovo náměstí 32/20 
Nový Jičín, 741 01 
 
IČO:47998261 
DIČ:CZ47998261 
 
Statutární osoba: Petr Orság, ředitel organizace 
Kontaktní osoba: Lenka Domitrová 
(objednatel) 
 
a 
 
Karel Adamec Umělecká agentura L E V 
zastoupená majitelem Karlem Adamcem 
se sídlem Vítkov749 01, Opavská 686 
IČ :732 42 241 
DIČ :CZ7007215457 
bankovní spojení :Česká spořitelna, a.s., Pobočka Vítkov, Švermova 249, Vítkov 
Číslo účtu: xxxxxxxxx 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 
(zhotovitel je plátcem DPH) 
(zhotovitel) 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Provedení a odpálení novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2018. 
 
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k uzavření předmětné smlouvy 

a smluvní strana, kterou zastupují je schopna splnit sjednané závazky. 

Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu oprávněn k provedení díla, včetně 

vytvoření podmínek pro jeho realizaci. 

Zhotovitel zajistí a zrealizuje komplexní provedení ohňostroje včetně dodávky, 

přepravy, skladování a používání pyrotechnických výrobků a příslušenství, instalací, 

demontáže a úklidu. 

Zhotovitel vyhotoví veškeré dokumenty potřebné k realizaci ohňostroje a zajistí 

příslušná povolení a oznámení. Zhotovitel při přípravě a realizaci díla odborně posoudí konkrétní podmínky, stanoví a 

provede technické, bezpečnostní, protipožární a organizační zajištění jim realizovaného díla. 

Související požadavky na objednatele bude přesně definovat a posoudí jejich dostatečnost. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, v náležité kvalitě a odborné 

a umělecké úrovni dle nabídky ze dne 19. 11. 2017 a bude v celém průběhu realizace dodržovat 

platné bezpečnostní, protipožární a další příslušné předpisy. 

Zhotovitel potvrzuje schopnost a ochotu řešit škody vzniklé jeho zaviněním. 

Objednatel se zavazuje zajistit volný vstup a pohyb pro pyrotechnika (rozumí se 

technické zázemí a prostor). 

Objednatel se zavazuje zajistit přítomnost profesionální požární hlídky v počtu 

minimálně jedné osoby s hasícím přístrojem na střeše 1 hodinu před započetím akce, která 

opustí určené stanoviště nejpozději 1 hodinu po ohňostroji. 

Objednatel dále zajistí průběžnou protipožární kontrolu po dobu minimálně 8 hodin po 

ukončení ohňostroje v daném dni, kterou může zajišťovat hlídač, vrátný, popř. bezpečnostní 

agentura. 

Objednatel zajistí souhlas majitele pozemku s realizací ohňostroje. 

III. 

Doba plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dne 1. 1. 2018 v 18:00 hodin. Ohňostroj bude mít 

délku min. 10 minut. 

IV. 

Cena a platba díla 
 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena smluvně ve výši 80.500,- 

Kč, (slovy: Osmdesát tisíc pět set korun českých) včetně DPH. 

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

ohňostroje. Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po realizaci díla se splatností 14 dní. 

Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

Obě strany se zbavují odpovědnosti za neplnění termínů, jestliže by to bylo zapříčiněno 

vyšší mocí, např. živelnou pohromou, požárem apod. 

V. 

Záruka díla 

 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v plném rozsahu. V případě vzniklých 

závad se zhotovitel zavazuje, že je neprodleně odstraní. 

 

Pokud zhotovitel nedostatečným provedením díla hrubě poškodí hodnotu realizované 

akce nebo hrubým způsobem poruší smluvní podmínky, má objednatel právo snížit výši ceny.  

V případě, že zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, délce        

a rozsahu, zaplatí objednateli částku ve výši dohodnuté ceny díla. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tuto smlouvu lze změnit  nebo  zrušit  pouze výslovným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 
 

Tato smlouva  je  vyhotovena ve  2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží  po 1 výtisku. 

 
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 

a vznikající obchodním zákoníkem. 
 

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
 
 
 
    
V Novém Jičíně 7. 12. 2017                       Ve Vítkově dne…………………. 
 
 
 
 
Za objednatele :   Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                 …………………….   
   Petr Orság,                         Karel Adamec 
ředitel organizace                   ředitel společnosti 

 

 

 

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy