Textová podoba smlouvy Smlouva č. 460785: objednávka na zajištění ohňostroje č. 3 dle smlouvy, dodatek číslo

Příloha priloha_smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Městským obvodem Plzeň 1 IČ 00075370, DIČ CZ00075370

 

 

Objednávka č. 4510013691 ze dne 21.09.2016 strana1z 2

 

 

Kontaktní osoba/Telefon Pijemce objednávky

Martínková Šárka / 378036101 .
Zoe Burian Petr
Naše číslo faxu

378036002 Praskolesy 46
267 54 Praskolesy--Praskolesy

 

 

E-mail
martinkovasplzen.eu M
IČ: 45140553
Fakturu zašlete na adresu : Vaše číslou nás: 50012654
Statutární město Plzeň, zastoupené Tel.: Fax:
Městským obvodem Plzeň 1 Mobil:

alej Svobody 60
323 00 Plzeň

 

 

 

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou
osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 29.11.2016

Na základě smlouvy o dílo č. 2016/004391 mezi objednatelem - Statutární město Plzeň,
Městský obvod Plzeň 1 - a zhotovitelem - Petr Burian - u Vás objednáváme zajištění
ohňostroje č. 3 dle přílohy č. 3 této smlouvy (hudba - sestřih B. Smetana - délka 10:15
min., skladby - Vltava, Vzpomínka na Plzeň, Blaník). Ohňostroj bude odpálen dne 29. 11.
2016 v 18:00 hodin v rámci akce MO Plzeň 1 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v
parku ÚU Bazénu na Lochotíně. Přípravy na ohňostroj budou probíhat dne 29. 11. 2016 od
10:00 hodin, úklid prostoru po dopálení ohňostroje bude proveden nejdéle do 30. 11.
2016 do 10:00 hodin.

 

 

 

Pol. Služba/Materiál Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem
10 objednávka ohňostroje č. 3
1 Jedn.výk. 73.689,00 73.689,00
Celková hodnota v CZK 73.689,00

 

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této objednávky v plném znění včetně
jejích příloh a dodatků na oficiálních webových stránkách Městského obvodu Plzeň 1 (
www.umol.plzen.eu) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, ze strany Statutárního města
Plzně - Městského obvodu Plzeň 1.

Platba za dodávku bude formou daňového dokladu po předání dodavatelem. Splatnost
daňového dokladu (faktury) je 14 dní po doručení na ÚMO Plzeň 1. v případě prodlení
objednatele s placením daňových dokladů (faktur) může být dodavatelem uplatněna smluvní
pokuta ve výši 0,05 % z fakturované ceny. Při nesplnění lhůty dodavatelem je objednatel
oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % smluvní ceny za každý

den prodlení. , je
5 Ž Sh vá
PCS METY

    

 

 

Objednávka č. 4510013691 ze dne 21.09.2016 stana2z 2 |

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup ($ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z
přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ($ 106a zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel
v souladu s ustanovením $ 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:......... gonrmanes i K KAREKKHRKGKHHS Příkazce operale:..;.;;zi24945526s5599s50gnssvěěesní Správce rozpoĚtu:............0.e.eeeeeeeee een
Martínková Sárka

DNE Tee rene nn DNe:............00eeeee000e0000000 00000000 one e nenene B S

Mo Plzeň 1:

Příloha č.3

Ohnostroj č.3

hudba -sestřih B Smetana délka - 10,15 min

skladby- Vltava, Vzpomínka na Plzeň, Blaník,

obraz č.1 fonetický

obraz č.2 zlatý obraz: sedmimetrové gejzíry a fontány na speciálních stojanech

obraz č.3 velké římské svíce vystřelují zlaté dešťové komety a spolu s ohněpády tvoří velkou
ohnivou stěnu

obraz č.4 efekt „SYDNEY“-novinka- postupné vystřelování palem do vějíře-pohyb tam a
zpět

obraz č.S japonská kola-průměr 8m, které během hoření třikrát změní efekt a směr otáčení
/tyto sluníčka jsou naší výroby

obraz č.6 na začátku obrazu vybuchnou do výše cca.40m zlaté blikavé vulkánové pumy, déle
kompakty se zlatými turbulencemi,vytvoří spodní část zlatého bouguetu ( kulové pumy a
rakety těchto efektů - zlaté palmy,sněhové víry a vrby )

obraz č.6 vulkánové pumy- stříbrno-červení pavouci, červené dešťové kompakty a stříbrné
měnící palmy v kulových pumách , finále obrazu-nové italské opakovací pumy s efektem —
červené a fialové brokátové koruny

obraz č.7.obraz se speciálními efekty na obloze- prsteny, kříže, dvouprsteny, saturny, srdce,
motýli atd., tricolora

obraz č.8 ve finále budou použity vulkánové pumy různých efektů, kompakty s mixem
efektů vytvoří spodní část finálového bouguetu složeného z několika desítek kulových a
italských pum a raket, které budou vyletovat několika vlnách vždy s jiným efektem — palm,
coconut, měnící, blikavé, chrastivé.Poslední vlna stříbrný sníh různých kalibrů ( do výšky cca
120 m. ) a vytvoří nad okolím sněhový oblouk - efekt trvá cca.25 sec.

výrobky firem. Panzera- Itálie a Vulcan- Japonsko/čína, Jorge Poland, XPlode
Hungary, Pyrotecnia Zaragoza, Jorge a Surex - Polsko

Všechny výrobky mají atest CE a jsou schváleny pro použití při tomto typu
ohnostroje kat. ITI

množství ohňostrojných efektů:

počet ks ohóstrojný materiál Specifikace

22ks Kulová bomba cal.63mm pivonky, diademy,brokáty, chrysantemy,- různých barev a
spojení několika barev

50ks Kulová bomba kal.75mm pivonky, diademy,brokáty, chrysantemy, prsteny, koruny -
různých barev a spojení několika barev a efektů

10ks Válcová bomba kal.75mm miny, déšt, vrba

40ks Kulová bomba kal.100mm pivonky, diademy,brokáty, chrysantemy, prsteny,
palmy, koruny - rúzných barev a spojení několika barev a efektů

10ks Válcová bomba kal.100mm miny, déšt, vrby, sníh
12ks Římské svíce kal.12-60mm komety, hvězdy, motyli, hvízdavé, krákavé, chrastivé
35ks Kompakty 16 - 99ran cal 30--50 mm - výběr ze sortimentu cca 400 druhů

profesionálních výrobků

11ks Kompakty 100 -400ran © cal.30-75 mm výběr ze sortimentu cca 280 druhů
profesionálních výrobků

kompakty z různými prostorovými efekty v různých sestavách , vytvářející efekt písmene „Z“ (ze
strany na stranu), písmene „C“ (od středu), X, vějířů a rovných efektů avějířovitých efektů typu "V"
a "W"
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy