Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4791996: Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora

Příloha 01 d) Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Den v 

měsíci

Počet 

odprac. 

hodin
2)

Popis činnosti mentora                         

(vyplňovat pouze aktivity související s 

mentorovaním účastníka odborné praxe)

Mzdové náklady 

zaměstnavatele na 

mentora v Kč

Den v 

měsíci

Počet 

odprac. 

hodin
2)

Mzdové náklady 

zaměstnavatele na 

mentora v Kč

1. 0,00 16. 0,00

2. 0,00 17. 0,00

3. 0,00 18. 0,00

4. 0,00 19. 0,00

5. 0,00 20. 0,00

6. 0,00 21. 0,00

7. 0,00 22. 0,00

8. 0,00 23. 0,00

9. 0,00 24. 0,00

10. 0,00 25. 0,00

11. 0,00 26. 0,00

12. 0,00 27. 0,00

13. 0,00 28. 0,00

14. 0,00 29. 0,00

15. 0,00 30. 0,00

31. 0,00

0 0,00

Příloha č. 12 Směrnice GŘ č.17/2015 

Za Úřad práce ČR kontrolu 

provedl (Datum, jméno a 

příjmení, podpis, otisk 

razítka)

Jméno a příjmení oprávněné 

osoby
3)

  telefonní kontakt 

Podpis oprávněné osoby
3)               

(otisk razítka)
Podpis mentora

Vysvětlivky:

Vyplňte dle aktuálního vykazovaného měsíce.

0,00

Úvazek u zaměstnavatele

Hodinová mzda pro 

vyúčtování příspěvku

3) Statutární zástupce či pověřený pracovník na základě plné moci.

Prohlášení zaměstnavatele: Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že hrubá mzda za uvedený měsíc byla zaměstnanci zúčtována k výplatě a po zákonných srážkách 

vyplacena. Dále prohlašuji, že částka pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za 

sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance, byla odvedena.

Č. účtu žadatele 

(zaměstnavatel)

Popis činnosti mentora                           

(vyplňovat pouze aktivity související s 

mentorovaním účastníka odborné praxe)

Jméno a příjmení 

zaškolovaného

účastníka 

Pracovní pozice mentora 

Počet odpracovaných hodin celkem za daný měsíc pro projekt

Skutečně vynaložené 

náklady Úřadu práce ČR
1)IČ

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region 

NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji
Číslo dohody na mentora

Příjmení a jméno mentora

Žadatel 

(zaměstnavatel)

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051

Nevyplňujte - hodnoty v buňce budou automaticky načteny.

Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora za měsíc XXXXX rok XXXXX   

Reg. číslo projektu

PHV za účtovaný měsíc

Název projektu

Datum

Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora musí být Úřadu práce ČR písemně doloženo do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného 

měsíčního období.

2) Uveďte počet odpracovaných hodin mentora v rámci odborné praxe k dané Dohodě o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora.

1) Nevyplňujte – určeno pro potřeby Úřadu práce ČR.          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 356 lidí darovalo 982 825 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy