Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4791996: Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora

Příloha 01 a) CVA-SO-7-2018_DENTEX RTG s.r.o..pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            MPSV – OSÚ - 1 - 

D O H O D A 

o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu 

a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí uzavřená dle ustanovení 
§ 106 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

č. CVA-SO-7/2018 
 

uzavřená mezi 
 
Úřadem práce České republiky 
zastupující osoba: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 
sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
IČO: 72496991 
adresa pro doručování: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov, Cihlářská č.p. 4107, 430 03 

Chomutov 3 

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné 

a 

zaměstnavatelem: DENTEX RTG s.r.o. 
zastupující osoba: MUDr. Michal Kasl 
sídlo: Heydukova č.p. 463/1, 430 01 Chomutov 1 
IČO: 28673433 
adresa provozovny: Heydukova 463/1, 430 01 Chomutov 

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé. 

Článek I 
Předmět a účel poskytnutí příspěvku 

Předmětem Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
uzavírané dle ustanovení § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dohoda“) je poskytnutí příspěvku na úhradu vynaložených nákladů na mzdu mentora (dále jen 
„příspěvek“) po dobu zaškolování a zapracovávání uchazeče o zaměstnání ve věku do 29 let (včetně), 
který je účastníkem odborné praxe. Příspěvek na mentora je hrazen z regionálního projektu 
č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051 - Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 
Severozápad v Ústeckém kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, realizovaného 
v souladu s § 120 odst. 4 zákona o zaměstnanosti za účelem zvýšení uplatnění na trhu práce, a to 
v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě. 

Článek II 
Závazky zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit, že níže uvedený zaměstnanec (dále jen „mentor“), zapracuje 
a zaškolí účastníka odborné praxe sjednané v dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku č. CVA-JZ-16/2018, uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce 
(dále jen „dohoda SÚPM-odborná praxe“), a to ode dne sjednaného v Článku II pod bodem 2 dohody 
SÚPM - odborná praxe do 30.9.2018: 

Jméno a příjmení: xxx 
Datum narození: xxx 
V pracovním poměru u zaměstnavatele od: xxx  

 - 2 - 

Druh práce (pracovní pozice): xxx 

Rozsah práce mentora: 
a. od zahájení zapracování a zaškolení účastníka dle Článku II bod 1 do 30.9.2018 je maximálně 15 

hodin týdně 
 

2. Zaměstnavatel je povinen po uplynutí prvního kalendářního měsíce, v němž probíhá zaškolení 
a zapracování dle bodu 1. tohoto článku dohody doručit Úřadu práce kopii pracovní smlouvy mentora. 

3. Zaměstnavatel je povinen vždy po uplynutí kalendářního měsíce, v němž probíhá zaškolení 
a zapracování dle bodu 1. tohoto článku dohody dokládat Úřadu práce písemné průběžné hodnocení 
odborné praxe (příloha č. 2) a vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (příloha č. 1), 
který zaškoloval a zapracovával účastníka odborné praxe na pracovišti, na formulářích, které jsou 
přílohami této dohody. 

4. Na stejný účel, tj. na tu část mzdových nákladů, která bude ve výši poskytnutého příspěvku Úřadem 
práce, nebude zaměstnavatel čerpat krytí z peněžních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, 
rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských 
strukturálních a investičních fondů, Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, popř. z jiných 
programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů. 

5. V případě, že pracovní poměr mentora skončí přede dnem 30.9.2018, zaměstnavatel písemně oznámí 
Úřadu práce den a způsob skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději ke dni doložení výkazu 
vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora za měsíc, ve kterém byl pracovní poměr 
mentora skončen. 

6. Pokud účastník odborné praxe nenastoupí do zaměstnání, dohoda se od počátku ruší a zaměstnavatel 
je povinen tuto skutečnost písemně sdělit Úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. 

Článek III 
Podmínky poskytnutí příspěvku 

1. Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaložených prostředků na 
mzdy nebo platy mentora za hodinový rozsah zaškolení a zapracování sjednaný v Článku II bodu 1. 
této dohody, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 
základu mentora, maximálně však do výše 198,- Kč/hod., z toho 91,89 % je hrazeno z prostředků EU 
a 8,11 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí 
částku 92 070 Kč za celé období zaškolení a zapracování. 

2. Příspěvek bude poskytován za dobu ode dne sjednaného podle Článku II pod bodem 1 do 30.9.2018. 
Skončí-li pracovní poměr mentora nebo účastníka odborné praxe v průběhu této doby, příspěvek bude 
poskytován do dne skončení některého z těchto pracovních poměrů.  

3. Příspěvek bude vyplácen měsíčně, převodem na účet č. xxx. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních 
dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doloží Úřadu práce vyplněné vyúčtování mzdových nákladů a 
pracovní výkaz mentora a průběžné hodnocení odborné praxe. Smluvní strany se dohodly, že první 
příspěvek bude zaměstnavateli vyplacen až po doložení pracovní smlouvy mentora nebo její kopie. 

4. V případě vzniku pochybností o správnosti údajů uvedených zaměstnavatelem ve vyúčtování 
mzdových nákladů a pracovním výkazu mentora či v průběžném hodnocení odborné praxe se smluvní 
strany dohodly, že Úřad práce neprodleně písemně vyzve zaměstnavatele k podání vysvětlení nebo 
provedení nápravy. Příspěvek bude vyplacen až po vyjasnění pochybností mezi smluvními stranami, 
nejpozději však do data ukončení realizace projektu, ze kterého mají být příspěvky proplaceny. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že zaměstnavatel bude Úřadu práce dokládat vynaložené prostředky 
na mzdu nebo plat ve vyúčtování mzdových nákladů a pracovním výkazu mentora a dále průběžné 
hodnocení odborné praxe za jednotlivé měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. V případě, že 
vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora a průběžné hodnocení odborné praxe 
nebudou v této lhůtě doloženy, příspěvek za příslušný měsíc nebude Úřadem práce poskytnut.  

 - 3 - 

6. V případě, že zaměstnavatel nedodrží ujednání sjednaná v Článku II pod bodem 1., příspěvek nebude 
poskytnut. 

Článek IV 
Kontrola plnění sjednaných podmínek 

1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky, Evropského sociálního fondu a Iniciativy 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Úřad práce provádí kontrolu plnění závazků plynoucích z této 
dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených 
mzdových nákladů na zaměstnance a částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 
z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o 
finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR a EU, vytvořit podmínky k provedení kontroly všech 
dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, 
orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní 
úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly. 

2. V případě, že kontrolu provede jiný orgán kontroly než Úřad práce, je zaměstnavatel povinen bez 
zbytečného odkladu písemně informovat Úřad práce o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných při kontrole. 

Článek V 
Archivace dokumentů 

Zaměstnavatel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty a účetní doklady související s poskytnutím 
příspěvku v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU, a to nejméně po dobu 10 let od vyplacení 
poslední měsíčního příspěvku, přičemž lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roku, 
v němž byl poskytnut poslední měsíční příspěvek. 

Článek VI 
Vrácení příspěvku 

1. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit Úřadu práce vyplacený měsíční příspěvek nebo jeho část, pokud mu 
byl poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než za příslušný měsíc náležel, a to nejpozději 
do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil nebo kdy byla zaměstnavateli na základě 
kontrolního zjištění z kontroly provedené Úřadem práce doručena písemná výzva k vrácení příspěvku. 
Toto ustanovení dohody se nevztahuje na případy, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně v důsledku 
nedodržení ujednání uvedeného v Článku II bod 4. této dohody. 

2. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit vyplacený měsíční příspěvek Úřadu práce, pokud mzda nebude 
zúčtována mentorovi k výplatě za tento příslušný měsíc a po zákonných srážkách vyplacena před 
poskytnutím příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc na účet zaměstnavatele nebo částka 
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu mentora, 
nebude odvedena před poskytnutím příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc na účet 
zaměstnavatele. Vrácení příspěvku bude provedeno ve lhůtě uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody. 

3. Zaměstnavatel se dále zavazuje vrátit Úřadu práce poskytnutý příspěvek v případě, že mu byl 
poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty 
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. zákona o zaměstnanosti. Vrácení 
příspěvku bude zaměstnavatelem provedeno ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost 
zjistil nebo kdy zaměstnavateli byla doručena písemná výzva Úřadu práce k vrácení příspěvku. 

4. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.  

 - 4 - 

Článek VII 
Porušení rozpočtové kázně 

1. Nedodržení ujednání v Článku II pod bodem 4. této dohody je porušením rozpočtové kázně podle 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude postihováno odvodem za porušení 
rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nevrácení příspěvku nebo jeho části na výzvu Úřadu práce podle Článku VI této dohody je porušením 
rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude 
postihováno odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) tohoto zákona. 

Článek VIII 
Ujednání o vypovězení dohody 

1. Úřad práce si vyhrazuje právo dohodu vypovědět v případě, že zaměstnavatel nedodrží podmínky 
pro poskytování příspěvku uvedené v článku II pod bodem 1. a 4. této dohody nebo pokud neúplně 
nebo nepravdivě uvedl údaje ve vyúčtování mzdových nákladů a pracovním výkazu mentora nebo 
v průběžném hodnocení odborné praxe. 

2. Smluvní strany mohou dohodu vypovědět, jestliže vyjdou najevo skutečnosti, které existovaly v době 
uzavírání dohody a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by 
s jejich znalostí tuto dohodu neuzavřela. 

3. Smluvní strany mohou dále dohodu vypovědět, jestliže se podstatně změní poměry, které byly 
rozhodující pro stanovení obsahu dohody, a plnění této dohody nelze na smluvní straně z tohoto 
důvodu spravedlivě požadovat. 

4. Výpovědní lhůta v případech uvedených v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku dohody činí jeden měsíc 
a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

5. Úřad práce si vyhrazuje právo neposkytnout příspěvek dle Článku III této dohody, který by 
zaměstnavateli náležel za dobu výpovědní lhůty. 

Článek IX 
Další ujednání 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dohoda, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění. Dohoda, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, 
nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, který si smluvní strany v 
dohodě sjednají. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a že byly seznámeny 
s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z této dohody. 

4. Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Úřad práce a jedno 
vyhotovení zaměstnavatel. 

5. V případě zániku některé ze smluvních stran (úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby) přecházejí práva 
a povinnosti vyplývající z této dohody na její právní nástupce. 

6. Obsah dohody lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků. Změnu identifikačních údajů, pro vyhotovení dodatku k této dohodě, je 
zaměstnavatel povinen Úřadu práce oznámit písemně bez zbytečného odkladu. Ostatní změny, týkající 
se této dohody, je zaměstnavatel povinen Úřadu práce písemně sdělit vždy tak, aby k uzavření 
případného dodatku došlo před nabytím jejich účinnosti, pokud není v dohodě ujednáno jinak.  

 - 5 - 

7. Pro účely této dohody se vyplacením mzdy rozumí okamžik, kdy dojde k zaplacení mzdy mentorovi 
v hotovosti, okamžik odepsání částky mzdy z účtu zaměstnavatele, je-li odesílána na účet mentora, 
nebo okamžik přijetí platby k úhradě poštovním poukazem poskytovatelem poštovních služeb. 
Odvedením pojistného se rozumí okamžik zaplacení pojistného v hotovosti, okamžik přijetí platby 
k úhradě poštovním poukazem poskytovatelem poštovních služeb nebo v případě úhrady 
prostřednictvím účtu u bankovního ústavu okamžik odepsání částky pojistného z účtu zaměstnavatele. 

8. Zaměstnavatel souhlasí s využíváním údajů o něm v informačních systémech týkajících se příjemců 
příspěvku. 

9. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci tak, aby bylo možno vykázat 
zaúčtování účetních případů souvisejících s plněním dohody a aby byl schopen průkazně vše 
dokladovat dle relevantních předpisů ČR a EU při následných kontrolách a auditech. 

10. Zaměstnavatel je povinen poskytnout písemně Úřadu práce na vyžádání jakékoliv doplňující informace 
související s poskytnutím příspěvku, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce. 

11. Zaměstnavatel je povinen spolupracovat s Úřadem práce na zajištění informování zaměstnanců 
o zapojení Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
do poskytování příspěvku dle této dohody. 

12. Zaměstnavatel je při čerpání příspěvku povinen dodržovat plnění politik EU. 
 

V Chomutově dne 23.2.2018 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
MUDr. Michal Kasl 

 
 

za zaměstnavatele 

.................................................................. 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel 

ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 
 

za Úřad práce ČR 
 
 
 
Za Úřad práce vyřizuje: xxx 
Telefon: xxx 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora 
Příloha č. 2: Průběžné hodnocení odborné praxe 
           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 361 lidí darovalo 985 194 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy