Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4814600: Dohoda VPP

Příloha vyuctovani_vpp_opz.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Záznam úřadu práce o doručení:


1/2 
     OSÚ 

 

 

 

 

Úřad práce ČR 

Vyúčtování mzdových nákladů – VPP 

za měsíc    rok    

Číslo dohody:    

Číslo projektu:    

Zaměstnavatel:    

IČO:    

Číslo účtu / kód banky:    

Vysvětlivky: 
1)

 Do sloupce 3 uveďte hrubou mzdu zúčtovanou zaměstnanci k výplatě (bez uvedení náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost/karanténu). 
2)

 Do sloupce 4 uveďte součet částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 
zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance. 

3)
 Ve sloupci 5 uveďte celou částku náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost/karanténu vyplacenou zaměstnanci (§ 192 odst. 1 a 2 zákoníku práce). 
Nezahrnujte tu část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti/karantény, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výš i, na kterou zaměstnanci vznikl 
nárok podle zákoníku práce (§192 odst. 3 zákoníku práce). 

4)
 Do sloupce 6 uveďte součet sloupce 3, 4 a 5. 

5)
 Sloupec 7 nevyplňujte – určeno pro potřeby Úřadu práce ČR. 

 

Výkaz musí být úřadu práce doložen do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období 
(čl. II bod 5. dohody). 

Příloha č. 1 
 
Záznam Úřadu práce ČR o doručení: 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 15 

 
Jméno a příjmení zaměstnance 

 
Datum narození 

 
Hrubá mzda1) 

 
Odvod 

pojistného2) 
Náhrada mzdy 

za PN3) 

 
Součet4) 

Výše příspěvku 
ÚP5) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                      

                      

                      

                      

                      2/2 
     OSÚ 

 

Upozornění pro zaměstnavatele: 
V souladu s § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se 
do výkazu uvádí již vynaložené náklady na hrubou mzdu (včetně náhrady mzdy za dočasnou PN/karanténu) za uvedený měsíc a 
již odvedené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění, které za sebe zaměstnavatel z vyměřovacího základu zaměstnance za uvedený měsíc odvádí. 
Pokud zaměstnavatel ve výkazu uvede náklady, které doposud nevynaložil, může dojít k situaci, kdy bude povinen dle článku VI. 
bod 2. dohody příspěvek vrátit. 

 
Zaměstnavatel prohlašuje: 

Na tu část mzdových nákladů, která je hrazena z příspěvku Úřadu práce ČR, nebudu nárokovat krytí z peněžních prostředků 
poskytovaných ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských 
strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů. 

 
 
Dne:    

 
Vyřizuje (jméno, příjmení):    

Číslo telefonu:    

E-mail:    

Podpis:  
    
       …….………………….…………………………………………... 
       jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby 

(statutárního zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby) 
        případně otisk razítka 
 
 
Nevyplňujte – určeno pro potřeby Úřadu práce ČR: 
 
 

Zkontroloval věcnou správnost nároku a stanovil výši příspěvku: ........................................................................................ dne.................................... 
      (jméno, příjmení, podpis) 
 
 
Schválil: .............................................................................................. dne.................................... 

(jméno, příjmení, podpis) 
-           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy