Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4874328: Smlouva o dílo

Příloha ZLS Ohňostroj RS 18.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo 

 
 

Smluvní strany 

 

 I.1.Dodavatel: 

 

 Burian Petr      IČO:451 40 553 

 Praskolesy 46   DIČ:CZ6912110656 

 267 54   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Bank.spojení:xxxxxx   č.pojistné smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 č.ú.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 I.2.Objednavatel: 

 

 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 

Zastoupený Alenou Havrdovou, jednatelkou 

 Hlavní 47, Mariánské Lázně , 353 01 

 IČO: 25208438 

DIČ: CZ25208438 

 

II.Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků  

tř.3 a 4a .,t.j.pyrotechnických předmětů ve smyslu zákona č.206/2015 par32 o 

bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky 
na akci "Zahájení lázeňské sezony 2018-200 let lázeňství " dle nabídky a objednávky 

č.24/ZLS/2018 
 

III.Termín a čas plnění 

 

 dne 12. 5. 2018 cca 22.00 hod. 
 

IV.Místo plnění 

 

Prostranství - Arnika , Mariánské Lázně 
 

V.Cena a platební podmínky 

 

Cena za provedení díla byla účastníky smlouvy sjednána dohodou a činí 100.000,- Kč 

+ 21% DPH (slovy: jednosto tisíc korun). Cena díla bude objednatelem zaplacena na 

účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Účastníky této smlouvy bylo dohodnuto, že cena za provedení díla bude zaplacena 

nejpozději do 14 dnů ode dne skončení akce uvedené v čl. II této smlouvy. 

 

 

VI. Ostatní ujednání 

 

VI.1. Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost osob a majetku smyslu zákona č.206/2015. dodavatel zajistí oznámení o 

konání ohn, příslušným úřadům a institucím..  

VI.2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost: 

a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla jednotky požární ochrany, během 

ohňostroje 

b) Zajistí souhlas majitele pozemku -Arnika , který je třeba dodat úřadům 

současně s ohlášením 

c) Objednavatel je povinen zajistit přístup k bezp. prostoru ohňostroje 

zásahovým vozidlům jednotky požární ochrany, policie a zdravotní záchranné 

služby a to dle pokynů vedoucího odpalovače. 

 d) Objednavatel zajistí přístup na plochy z kterých, bude proveden ohňostroj 

12. 5. 2018 v čase od 8.00 do 24.00 hod. 

  

 

VI.3. Nesplní-li objednavatel povinnosti z článku VI.2. smlouvy je dodavatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

VI.4. Za škody (poškození majetku) vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním 

okruhu nese odpovědnost dodavatel (škody způsobené obsluhou ohňostroje a 

pyrotechnickými výrobky použitými při ohňostroji) vyjma škod vzniklých nesplněním 

součinnosti objednavatele podle článku VI.2.a,b,c smlouvy. 

 

VI.5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje,zvláště pak 

za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení 

ohň.,dodavatel plnění předmětu neprovede. 

 

VI.6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele, 

zaplatí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny díla. 

 

VI.7. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednavatele 

deset dní před termínem předmětu smlouvy, zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve 

výši 30% z celkové výše uvedené částky. 

 

VI.8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušným ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

VI.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany 

 

 

V Praskolesích dne 6. 3. 2018 

 
 

 

za dodavatele:          za objednavatele:  

 

 

 …………………………   …………………………. 
     Petr Burian      Alena Havrdová 

  
 

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 097 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy