Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5104616: CRo - Dilci smlouva na poskytovani analyz - minitendr č. 9

Příloha CRo - Dilci smlouva na poskytovani analyz - minitendr č. 9.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
1 / 251 1 / 251 1 / 251 

DÍLČÍ SMLOUVA 
ke smlouvě na poskytování analýz plnění požadavků ZČRo a Kodexu ze dne 20. 10. 2015 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o. 

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13280 

se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno 

IČ 49967185, DIČ CZ49967185 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     a 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, 2586 a násl. a 2631a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové 

smlouvy na poskytování analýz plnění požadavků ZČRo a Kodexu tuto dílčí smlouvu (dále jen jako 

„smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Bude-li v této dílčí smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl dílčí smlouvou zvlášť definován, 

potom bude mít význam, který mu dává rámcová smlouva o poskytování analýz ze dne 

20. 10. 2015 (dále jen „rámcová smlouva“). 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli služby, které jsou 

předmětem této dílčí smlouvy: 

a) Analýza vysílání ČRo k volbě prezidenta ČR 2017‒2018 (dále také jako „služby, příp. 

analýzy“); 

 Analýza v rozsahu min. 50 normostran bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody 

 

 

 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
2 / 251 2 / 251 2 / 251 

a to dle podmínek stanovených v této smlouvě (případně v rámcové smlouvě) a umožnit 

objednateli užívat výsledek činnosti poskytovatele na straně jedné a povinnost objednatele 

zaplatit poskytovateli kupní cenu na straně druhé. 

3. Popis a specifikace služeb jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je sídlo zadavatele (pokud nebylo smluvními stranami písemnou formou určeno 

jinak). 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby nejpozději do 90 dní ode dne účinnosti této 

smlouvy. 

III. Cena služeb a platební podmínky 

1. Cena služeb je dána nabídkou poskytovatele v zadávacím řízení k devátému minitendru k veřejné 

zakázce č. j. VZ013/2015 a činí 248.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) bez 

DPH. Cena s DPH činí 300.080,- Kč. Cena služeb a platební podmínky jsou sjednány v souladu 

s rámcovou smlouvou. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady 

poskytovatele související s poskytnutím dle této smlouvy. V ceně budou zahrnuty i náklady na 

dopravu a osobní prezentaci analýzy v sídle objednatele. 

3. Faktura-daňový doklad vystavená poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového 

dokladu vč. označení příslušné rámcové i dílčí smlouvy, ke které se vztahuje. Součástí faktury 

budou jako její příloha následující dokumenty: (1) seznam, v němž budou podrobně rozvedeny 

jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé položky a protokol o poskytnutí služeb. 

4. Splatnost dokladů je stanovena na 24 dnů od data vystavení faktury poskytovatelem, a to za 

předpokladu doručení faktury na fakturační adresu, kterou je sídlo objednatele, do tří dnů od data 

jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne 

skutečného doručení faktury objednatele. 

5. Nebude-li faktura-daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude-li 

v rozporu s podmínkami vyúčtování podle rámcové a této dílčí smlouvy, je objednatel oprávněn 

fakturu-daňový doklad poskytovateli vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě splatnost 

faktury-daňového dokladu nezačala běžet a splatnost nové opravné faktury-daňového dokladu 

počne běžet od samého počátku až prvním dnem jejího doručení objednateli. 

6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 

ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění 

prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet 

příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle 

předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas 

je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění 

písemný doklad. 

IV. Řádné poskytnutí služeb 

1. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu 

s touto nebo s jakoukoli dílčí smlouvou. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
3 / 251 3 / 251 3 / 251 

o reklamaci služeb, v němž uvedou, v čem konkrétně reklamace spočívá a případné další důležité 

okolnosti. Smluvní strany určí lhůtu k vypořádání reklamace objednatele, která však nesmí být 

delší než 15 dní. 

2. Poskytovatel odevzdá objednateli plnění zpracované v písemné podobě v počtu 3 ks a současně 

také v elektronické podobě na vhodném hmotném nosiči (CD, flash disk apod.) v počtu 2 ks, a to 

nejpozději v poslední den, kdy má být plnění poskytnuto. 

3. Součástí poskytované služby je osobní prezentace analýzy v sídle objednatele nejpozději 30 dní 

od odevzdání plnění v písemné podobě. Přesné datum prezentace bude upřesněno na základě 

dohody obou smluvních stran. 

V. Jakost a záruka 

1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají 

této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN. 

VI. Změny smlouvy 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a 

podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. Současně se za změny smlouvy vyžadující úpravu formou dodatku ke smlouvě 

nepovažují změny v kontaktních osobách a údajích smluvních stran. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dva a poskytovatel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla 

objednatele. 

5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této 

smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle 

svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení 

smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení 

§ 1765 a násl. nebezpečí změny okolností. 

6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání 

oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, 

aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Poskytovatel tímto bere na 

vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují 

 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
4 / 251 4 / 251 4 / 251 

pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo 

ve smyslu § 2910 po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn (např. dodatek smlouvy) bude uveřejněna 

Českým rozhlasem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv druhá smluvní strana 

odlišná od ČRo, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného 

odkladu. Tento článek je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 

ustanovení smlouvy. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, toto platí i pro dílčí smlouvy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

Příloha č. 1: Specifikace služeb 

Příloha č. 2: Protokol o poskytnutí služeb 

 

V Praze dne ………………..……… V ………………… dne ……………………… 

Za objednatele: Český rozhlas 

xxxxxxx 

Za poskytovatele: FOCUS – Centrum pro 

sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o. 

xxxxxxxx 

 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
5 / 251 5 / 251 5 / 251 

PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB 

Analýza vysílání ČRo k volbě prezidenta ČR 2017‒2018 

 

Charakteristika analýzy 

 
Předmětem zadání je analýza vybraných pořadů ČRo věnovaných  2. přímé volbě prezidenta ČR 

v období 27. 12. 2017 ‒ 2. 2. 2018. 

Cílem analýzy je zjistit, nakolik si ČRo v určených pořadech počínal v souladu s povinnostmi média 

veřejné služby uvedenými v Zákoně 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu (dále jen ZČRo) a v Kodexu 

Českého rozhlasu (dále jen Kodex). Zásadní zřetel nechť je brán k § 2 ZČRo a k Preambuli a článkům 

6. a 7. Kodexu, kde jsou vymezeny hlavní úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání vážící 

se zejména k problematice a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a 

všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, b) působení ČRo coby fóra pro veřejnou 

diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek, c) nestrannosti a nezávislosti 

novinářské práce ČRo. Jsou zde rovněž uvedena důležitá pravidla pro výkony moderátorů ČRo, mj. 

v diskusních pořadech (čl. 7 Kodexu ČRo). 

 

Analýza rovněž odpoví na otázku, zda ČRo ve zkoumaných pořadech postupoval v souladu s 

vlastním dokumentem „Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018“ 

s účinností od 24. 11. 2017 (http://www.rozhlas.cz/informace/volbaprezidenta2018/_zprava/pravidla-

vysilani-v-souvislosti-s-volbou-prezidenta-cr-v-roce-2018--1777423). 

 

Pro časové období po zveřejnění výsledků prezidentské volby (27. 1. ‒ 2. 2. 2018) nechť jsou za 

relevantní podtémata analýzy pokládány vedle reflexí a ohlasů proběhnuvší volby také témata spojená 

s postoji a názory zvoleného kandidáta. 

 
Analýza vzniká primárně pro potřeby Rady Českého rozhlasu a veřejnosti, kterou RČRo vůči 
Českému rozhlasu zastupuje (analýza bude zveřejněna). Přestože Rada ČRo ve svém návrhu zadání 
poptává také hodnocení, nakolik vysílatel plní příslušné požadavky zákona o ČRo a Kodexu ČRo, 
nesnímá tím ze sebe odpovědnost za vlastní hodnocení práce Českého rozhlasu. Rada ČRo 
zdůrazňuje, že v poptávaných analýzách pokládá za klíčová zejména empirická, konkrétní zjištění 
opřená o kvalitní teoretické vědomosti a relevantní metodologie a výzkumné metody. 
Od dodavatele se očekává, že v textu uvede, že se jedná o analýzu vzniklou z iniciativy Rady ČRo a 
na zadání, které navrhla Rada ČRo. 

 
Použité metody: Analýza bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody. Zadavatel očekává, že 
užité metody umožní analyzovat a zhodnotit mimo jiné i to, zda si moderátoři počínali v souladu s čl. 
6.13 Kodexu ČRo, tj. tak, „aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují“, a 
zda se nedopouštěli nějakých podob favorizace či naopak defavorizace ať už některých respondentů, 
nebo subjektů, o kterých se v pořadech hovořilo. 
Podrobnější specifikace užitých metod záleží na uchazeči. 

 

Pořady ČRo k analýze (není-li uvedeno jinak u jednotlivých stanic a pořadů, pak pro všední dny z 

období středa 27. 12. 2017 ‒ pátek 2. 2. 2018): 

 

I. všechny předvolební debaty a rozhovory s kandidáty prezidentské volby (tj. před 1. i 2. kolem) a 

rozhovory se dvěma finalisty volby uskutečněné po zveřejnění výsledků 2. kola) 

 

II. všechny vstupy z projektu „Den s kandidátem“ / „Hledá se prezident“ včetně psaných textů na webu 

ČRo (např. https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/hleda-se-prezident) 

 

III. všechny volební a povolební speciály, kulaté stoly atp. odvysílané v uvedeném období na ČRo 

Plus nebo společně se st. ČRo Radiožurnál (např. „Volební studio Radiožurnálu a ČRo Plus“) 

 

IV. vysílání Radiožurnálu ve všedních dnech období 27. 12. 2017 ‒ 2. 2. 2018, a sice v době 6:30 ‒ 

16:00 hod. a dále relace RŽ 20 minut Radiožurnálu od 17:05 a Hlavní zprávy v době 18:00 ‒ 18:30 (tj. 

včetně publicistického bloku; společné s ČRo Plus); zprávy RŽ od 12 a 18 hod. rovněž ze sobot a 

nedělí 13. a 14. 1. a 27. a 28. 1. 2018 

http://www.rozhlas.cz/informace/volbaprezidenta2018/_zprava/pravidla-vysilani-v-souvislosti-s-volbou-prezidenta-cr-v-roce-2018--1777423
http://www.rozhlas.cz/informace/volbaprezidenta2018/_zprava/pravidla-vysilani-v-souvislosti-s-volbou-prezidenta-cr-v-roce-2018--1777423
https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/hleda-se-prezident


ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
6 / 251 6 / 251 6 / 251 

 

V. vysílání ČRo Plus ve všedních dnech období 27. 12. 2017 ‒ 2. 2. 2018 v době 6:00 ‒ 13:00 hod. a 

dále titulkové pořady ČRo Plus odvysílané ve všední dny Den podle (17:10 ‒ 18:00 hod.), Názory a 

argumenty (18:33 ‒ 19:00 hod.) a Den v 60 minutách (21:10 ‒ 22:00 hod.); zprávy ČRo Plus od 12 a 

18 hod. rovněž ze sobot a nedělí 13. a 14. 1. a 27. a 28. 1. 2018 

 

VI. pořad ČRo Dvojka Jak to vidí z v období 27. 12. 2017 ‒ 2. 2. 2018 (relace je reprízována na 

stanici ČRo Plus) 

 

VII. pořad hlavní zprávy stanice ČRo Dvojka z časů 12‒12:05 a 17‒17:05 ve všední dny období 27. 

12. 2017 ‒ 2. 2. 2018; zprávy ČRo Dvojka od 12 a 17 hod. rovněž ze sobot a nedělí 13. a 14. 1. a 27. 

a 28. 1. 2018 

 

VIII. díly pořadu ČRo Plus Osobnost Plus odvysílané v období 27. 12. 2017 ‒ 3. 2. 2018 

 

IX. analýzy předvolebních debat publikované Českým rozhlasem na některém z webů ČRo, např. 

článek „Inventura prezidentské debaty na Primě“ z 24. 1. 2018 

 
Podkladové materiály: 
 
Zadavatel uchazečům poskytne zvukové záznamy všech pořadů určených k analýze. Zadavatel dále 
poskytne uchazečům textové přepisy zvukových záznamů, které má k dispozici. Jedná se o tyto 
přepisy: 
 
ŘSD opraví nepřehlednou křižovatku na dálnici D46 nedaleko Olšan u Prostějova  
 29.12.2017 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Dvoukilometrový úsek krajské silnice mezi Dolním Němčím a Slavkovem je opravený  
 29.12.2017 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Radnice Židlochovic na Brněnsku připravuje stavbu nového denního stacionáře  
 29.12.2017 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Lesy města Písku se už druhým rokem potýkají s kůrovcovou kalamitou  
 29.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Šumavské skiareály hlásí výrazný nárůst návštěvnosti  
 29.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Začíná plánovaná odstávka datových schránek  
 29.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Vladimíra Dvořáková  
 29.12.2017 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
V Královéhradeckém kraji se zvýšil počet obyvatel  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Městská policie v Trutnově usiluje o dotaci, díky které by ráda spustila forenzní značení  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Ochlazení a s tím související sněžení pomohlo lyžařům  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Dluhy českých domácností stouply skoro o 11 miliard  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
 
Startuje povinné vydávání elektronických receptů  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Areály v Krkonoších mají před nadcházejícím víkendem dobré podmínky  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
7 / 251 7 / 251 7 / 251 

 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Řada horských chat i hotelů v Česku hlásí plno  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
České akcie letos podle indexu PX stouply o 17 %  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Na východě republiky začala platit výstraha meteorologů před náledím  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Jak se žije na Bali  
 29.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Na silnicích na Šumpersku, Jesenicku a na Přerovsku se může objevit ledovka  
 29.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Olomoucký kraj chce nechat opravit 2 silnice  
 29.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na dotace spolkům vyčlenil na příští rok Šternberk celkem 14 a půl milionů korun v městském 
rozpočtu  
 29.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Litovel bude mít první knihu historii města od počátku až do současnosti  
 29.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Českotěšínská radnice v příštím roce chystá stavbu nové sportovní haly  
 29.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V horských střediscích vrcholí přípravy na silvestrovský víkend  
 29.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dluhy českých domácností minulý měsíc oproti říjnu stouply o skoro 11 miliard korun  
 29.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na východě republiky hrozí náledí  
 29.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Město Králíky na jaře kompletně opraví autobusové nádraží  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Bývalou ubytovnu na Dukle plánuje Ústí nad Orlicí přestavět na takzvané stabilizační byty  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chrudimské technické služby vypsaly zakázku na přestavbu sběrného dvora  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nový zákon o hazardu od ledna zpřísní pravidla v hernách  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Výstraha před náledím  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zdravotnická záchranná služba bude mít v Pardubickém kraji víc výjezdových základen  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Podmínky pro lyžaře budou ve skiareálech v Orlických horách o víkendu dobré  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nová cykolostezka  
 29.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
8 / 251 8 / 251 8 / 251 

Česká pošta na čtyři dny odstaví datové schrány  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prodloužení povinné školní docházky  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Jsou Češi stěžovatelé nebo je to jen mýtus  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Švýcarský spolkový soud rozhodl o odvolání bývalých manažerů a majitelů Mostecké uhelné  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Kauza Mostecké uhelné společnosti  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Česko bude vymáhat v kauze Mostecké uhelné společnosti náhradu škody  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Cena elektřiny na burze letos výrazně vzrostla  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí chce uveřejnit zprávu OLAF o vyšetřování dotace pro farmu Čapí hnízdo  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Čapí hnízdo pod drobnohledem Unie  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
České akcie letos podle indexu PX stouply o 17 %  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Provozovatelé heren budou muset u hráčů ověřovat totožnost  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Katalánsku proběhly před Vánocemi  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Babiš a Netanjahu aneb Podobnost čistě náhodná  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
MF si nechává zpracovat právní analýzu k možnému zveřejnění zprávy o Čapím hnízdu  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nejméně 14 lidí zemřelo při požáru v indické Bombaji  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Turecko a Rusko podepsaly dohodu  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Italové se na jaře přece jen dočkají voleb  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Počet míst, kde si lidé můžou zahrát na hazardních automatech, klesá  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Požár v New Yorku má 12 obětí  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ústavní soud se zabýval stížností advokátky Zuzany Candiglioty na postup policistů  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Sisyfos a Evropská unie v roce 2017  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
9 / 251 9 / 251 9 / 251 

  
Nejméně 9 lidí zemřelo při útoku na koptský kostel na předměstí Káhiry  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Španělsko prolomilo rekord v počtu zahraničních turistů  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hard and heavy  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Britský rok 2017 ve znamení brexitu a teroristických útoků  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ruská úřední volební komise zaregistrovala prvního kandidáta do prezidentských voleb  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jihoafrický ÚS rozhodne, zda nařídí parlamentu proces odvolání prezidenta  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čtvrtstoletí střední Evropy, za které se nemusíme stydět  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Na vánočních trzích porušil předpisy každý čtvrtý prodejce  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dětská lékařka v Potštátu na Přerovsku od ledna končí  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na východě Česka v noci vydatně sněžilo  
 29.12.2017 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Karlovy Vary hledají desítky členů volebních komisí  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Nová cyklostezka by měla v příštím roce propojit plzeňskou část Koterov a Starý Plzenec  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Europoslanci si vyžádají zprávu OLAFU o vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Při útoku na kostel v egyptské Káhiře zemřelo nejméně 9 lidí  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovy Vary hledají desítky členů volebních komisí  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Nová cyklostezka by měla v příštím roce propojit plzeňskou část Koterov a Starý Plzenec  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Europoslanci si vyžádají zprávu OLAFU o vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
Při útoku na kostel v egyptské Káhiře zemřelo nejméně 9 lidí  
 29.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Cena elektřiny poroste  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Potštátu na Přerovsku od ledna nebude ordinace pro děti  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Požár pětipatrového domu v newyorském Bronxu  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
10 / 251 10 / 251 10 / 251 

 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Lucemburština je od roku 2010 na seznamu ohrožených jazyků UNESCO  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Gorily v pražské zoo se nejspíš dočkají nového pavilonu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
České domácnosti zaplatí příští rok víc za elektřinu a plyn  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Na východě republiky v noci vydatně sněžilo  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Do systému na vydávání elektronických receptů nemá přístup na 8 tisíc lékařů  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Katalánsku klesl počet turistů  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Protidrogové razie indonéské policie v nočních klubech  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Speciální sady na odklízení sněhu začali lidem rozdávat v Ivančicích  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Příběhy 2017: Bohuslav Sobotka  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Od nového roku začne platit novela zákona o hazardu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dálnice a silnice jsou většinou sjízdné s opatrností  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Požár v New Yorku má 12 obětí  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Americká firma Apple se omluvila zákazníkům za zpomalování telefonu iPhone  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Technici budou při měření emisí povinně fotografovat kontrolovaná vozidla  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Za tři dny naplno startuje povinné vydávání elektronických receptů  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Na Zlínsku přes noc napadlo až 25 centimetrů sněhu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dvanáct lidí zemřelo při požáru v americkém New Yorku  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Řada domácností musí v příštím roce počítat s vyššími účty za elektřinu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Chorvatsko nerespektuje výsledky mezinárodní arbitráže  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
11 / 251 11 / 251 11 / 251 

Ministerstvo financí by mohlo oznámit obsah zprávy OLAF o Čapím hnízdu do několika dnů  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pražská zoologická zahrada má za sebou úspěšnou sezonu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Je hradní mluvčí Ovčáček adekvátní náhradou Miloše Zemana v debatách prezidentských 
kandidátů  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Mladý Afghánec ubodal v Německu patnáctiletou dívku  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Patří sex a důvěrné vztahy také na pracoviště  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
ČR byla poškozená při privatizaci Mostecké úhelné  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Výstraha meteorologů před náledím  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rusko je proti vybudování amerického systému protiraketové obrany v Japonsku  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Ceny ubytování během Silvestra výrazně rostou  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
ČR bude vymáhat v kauze Mostecké uhelné několikamiliardovou náhradu škody  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na vánočních trzích porušil předpisy každý čtvrtý prodejce  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
9 lidí zemřelo při útoku na Koptský kostel na předměstí Káhiry  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V New Yorku pokračuje vyšetřování nočního požáru obytného domu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ze skladu mizelo zboží  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Počet míst, kde si lidé můžou zahrát na hazardních automatech, klesá  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Meteorologové varují před náledím  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kauza Mostecké uhelné společnosti  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Podepsání dohody mezi Tureckem a Ruskem  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Proč se nedaří postihovat výrobu a pašování pervitinu do Německa  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Co je cílem angolského vesmírného programu  
 29.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na 80 tisíc řidičů v Praze a okolí si nestihlo vyměnit starý řidičský průkaz za nový  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
12 / 251 12 / 251 12 / 251 

  
Středočeští hasiči zaznamenali také několik kuriozit  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Na silvestrovské oslavy už někteří hoteliéři hlásí zcela vyprodané kapacity  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Dnes v 16 hodin začne odstávka datových schránek až do 2. ledna  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Host Tandemu herec Jiří Krampol  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Obyvatelé Kolína mohou získat zadarmo popelnici na plasty  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ve Stochově na Kladensku pořádají silvestrovský pochod  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Sbírka na svatovítské varhany už shromáždila tři čtvrtiny potřebné částky  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Řada domácností si v příštím roce připlatí za elektřinu  
 29.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Hosté hotelů a penzionů na Žďársku zatím pobyty kvůli nedostatku sněhu neruší  
 29.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Památkáři vydávají novou knížku Památky Vysočiny 2016  
 29.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Přísnější pravidla pro provozování výherních automatů  
 29.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Jižní Korea zadržela v přístavu Josu čínský tanker  
 29.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Noční směna strážníků  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Jak správně na první pomoc  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Pozvánka na novoroční turistický pochod  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
 
Celkový počet nemocných žloutenkou stoupl na 352 lidí  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Varnsdorf chce dál získávat do vlastnictví byty na problémovém sídlišti Kovářská  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policisté pátrají po svědcích dopravní nehody  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Začíná plánovaná odstávka datových stránek  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
20 miliónů korun má na příští rok připravených město Bílina na rekonstrukci náměstí  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Nové obchvaty Chomutova a Roudnice nad Labem se začnou stavět příští rok  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
13 / 251 13 / 251 13 / 251 

 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Provozovatel ski areálu v Bedřichově je ode dneška i majitelem části pozemků  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Europoslanci si v lednu vyžádají zprávu OLAFU o vyšetřování farmy Čapí hnízdo  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Epidemie žloutenky typu A v Ústí nad Labem je pravděpodobně na ústupu  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Roudnice nad Labem počítá se zvýšením dotace pro Podřipskou nemocnici  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Nová pracovní místa v Rumburku  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Česko bude vymáhat v kauze MUS několikamiliardovou náhradu škody  
 29.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Inspektoři ČOI kontrolují prodejce pyrotechniky  
 28.12.2017 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
O žalobě taxikářů na přepravní službu Uber začne Krajský soud v Brně jednat v půlce příštího 
roku  
 28.12.2017 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Od nového roku se mění pravidla pro přídavky na děti  
 28.12.2017 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zábavní pyrotechniku 4. kategorie objevili inspektoři při kontrole na jihu Čech  
 28.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vilu Hany a Edvarda Benešových si letos prohlédlo 3,5 tisíce návštěvníků  
 28.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Část poslanců chce nahlédnout do zprávy OLAFu o kauze Čapí hnízdo  
 28.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před vydatným sněžením  
 28.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Andor Šándor  
 28.12.2017 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Rozhovor s Evou Zálešákovou  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Trutnovští policisté se zaměřují na řidiče v Krkonoších  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Modernizace jičínské městské části Nové Město by měla přesáhnout 100 milionů  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Poslanecký klub Pirátů žádá od ministerstva financí závěrečnou zprávu OLAF o kauze Čapí 
hnízdo  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Zmírnění protikuřáckého zákona by si přálo skoro 60 % Čechů  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Cena vody ve Vrchlabí se v roce 2018 nezmění  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
14 / 251 14 / 251 14 / 251 

  
Rozpočet na příští rok v Heřmákovicích  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Český hydrometeorologický ústav varuje před ledovkou  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
ČOI o vánočních svátcích přišla na jediný případ porušení zákazu prodeje  
 28.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Zdravotní klauni - humor léčí  
 28.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Přejmenování zastávek  
 28.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká pošta od zítřka na 4 dny odstaví datové schránky  
 28.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nové informační centrum vzniká v těchto dnech v budově vlakového nádraží v Teplicích nad 
Bečvou  
 28.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zaplněné hotely i penziony jsou před Silvestrem v Jeseníkách  
 28.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Opavě zanikne jeden z kdysi největších ústavů pro mentálně postižené Marianum  
 28.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Při nákupu silvestrovské pyrotechniky bychom si měli dávat pozor na její kvalitu  
 28.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká lékárnická komora doporučuje lékařům, aby e-recepty tiskli jako dosud klasické recepty  
 28.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ostravská zoologická zahrada nabízí mimořádnou prohlídku  
 28.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před náledím  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Okolí svitavského vlakového nádraží čekají změny  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
Derniéra hry Hej, mistře  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Česká obchodní inspekce o vánočních svátcích přišla na jediný případ porušení zákazu 
prodeje  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pozor na náledí  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká obchodní inspekce před Silvestrem zvyšuje počty kontrol  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Okolí svitavského vlakového nádraží čekají změny  
 28.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prodeje cest za exotikou během Vánoc by mohly být až o 15 % vyšší než loni  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Minimální mzda bude od 1. ledna o 11 % vyšší než letos  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
15 / 251 15 / 251 15 / 251 

 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Finanční revize společného vzdělávání  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Zmírnění protikuřáckého zákona  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Plošný zákaz kouření v českých hospodách a restauracích platí necelých 7 měsíců  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zpráva OLAF o Čapím hnízdu  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Feri a Piráti žádají ministerstvo financí o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
O Nového roku se mění pravidla pro přídavky na děti  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Obliba německé kancléřky Angely Merkelové značně poklesla  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Atentát v Petrohradě označil Putin za teroristický čin  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
ÚS se bude zabývat stížnostmi na kandidaturu pěti uchazečů o prezidentskou funkci  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
MF dostalo závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Macron má potíže se svým plánem, jak dostat migranty z terénu do speciálních ubytoven  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Babiš, votum separatum a Ústavní soud  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zákaz prodeje o vánočních svátcích porušil pouze jeden prodejce  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na Slovensku dnes čekají mimořádně silné sněžení  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Řídící středisko ztratilo spojení s první angolskou telekomunikační družicí  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Euro má značné vady. Nenálepkujme jeho odpůrce  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při útocích v afghánském Kábulu zahynulo nejméně 40 lidí  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rekordně silnou zimu teď zažívá také severovýchod USA  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Petrohradu došlo k poměrně slabému výbuchu v supermarketu  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
2017 - rok, kdy všichni čekali na Německo, ale nedočkali se  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Vladimir Putin slíbil nekompromisní postup proti teroristům  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
16 / 251 16 / 251 16 / 251 

 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Několik explozí v Kábulu zabilo nejméně 40 lidí  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jak fungují západní kulturní tradice v lidové Číně  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Naděje Iluze Prezident Macron osobností roku 2017  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Německá policie pátrá po čtyřech vězních  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vietnamský soud poslal do vězení celkem 15 lidí  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
ZOO v belgickém Mechelenu slaví narození slůněte  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Kde je ten hrdý polský národ  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Slovensko zasáhne vydatné sněžení  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
V německých maloobchodech se oficiálně prodává zábavní pyrotechnika  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tomáš Klvaňa vydal krátce před koncem tohoto roku knihu Možná přijde i diktátor  
 28.12.2017 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
Plzeňský kraj od ledna zlevní jízdné v autobusech a vlacích  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Mezinárodní letiště v Karlových Varech získalo osvědčení o provozní způsobilosti  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ministerstvo financí by mohlo zveřejnit obsah zprávy Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Meteorologové varovali před vydatným sněžením  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeňský kraj od ledna zlevní jízdné v autobusech a vlacích  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Mezinárodní letiště v Karlových Varech získalo osvědčení o provozní způsobilosti  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ministerstvo financí by mohlo zveřejnit obsah zprávy Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Meteorologové varovali před vydatným sněžením  
 28.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Sněžení komplikuje dopravu v Karlovarském kraji  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Poblémy se sněhem v Pensylvánii  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
17 / 251 17 / 251 17 / 251 

  
Policie odložila případ Radka Pokludy obžalovaného z prodeje obrazů  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Zmírnění protikuřáckého zákona by si přála většina Čechů  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Stolování knížat o Vánocích na zámku v Třeboni  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
3/5 Čechů by změkčily protikuřácký zákon  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Přídavky na děti bude moci od ledna získat víc rodičů  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Vladimír Huněk má opět problémy s policií  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Kyjev a proruští separatisté si navzájem vyměnili asi 300 zajatců  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Izraelský ministr chce po Trumpovi pojmenovat vlakovou stanici u Zdi nářků  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Speleogové v Javoříčském krasu pátrají po největších prostorách tamních jeskyní  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Příběhy 2017: jaderný a raketový program KLDR  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Od ledna se zvýší minimální mzda  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
S bílou tmou, ledovkou a vichřicí se potýká Velká Británie  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy  
Vietnamský soud poslal do vězení celkem 15 lidí, kteří údajně připravovali teroristický útok  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bombové útoky v Kábulu  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ostravská zoo nabízí mimořádnou prohlídku jindy zavřených skleníků  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s architektem Radko Květem  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Dozvíme se někdy, co přesně zjistil OLAF o dotaci na Čapí hnízdo  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
V supermarketu v ruském Petrohradu explodovala výbušnina  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Češi se mohou těšit na modernější a hlavně přesnější předpovědi počasí  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Poslanecký klub Pirátů žádá zprávu OLAF o kauze Čapí hnízdo  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
15letou dívku na západě Německa zřejmě zabil její stejně starý bývalý přítel  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
18 / 251 18 / 251 18 / 251 

Opavské Marianum definitivně zanikne  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Slavný tvůrce komiksů Stan Lee slaví 95. narozeniny  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Feri a Piráti žádají ministerstvo financí o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zákaz prodeje o Vánocích porušil jediný prodejce, byla to firma Alza.cz  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ve východní části Moravy bude v noci intenzivně sněžit  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Německá policie pátrá po 4 vězních, kteří utekli z berlínské káznice Plötzensee  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká pošta na 4 dny odstaví datové schránky  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Od nového roku se mění pravidla pro přídavky na děti  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ostravská zoologická zahrada nabízí mimořádnou prohlídku jindy zavřených skleníků  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká koruna se v letošním roce zařadila mezi měny s nejvyšším růstem  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
KLDR čelí dosud nejtvrdším mezinárodním sankcím a izolaci ve své historii  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Od ledna se sjednotí postup kontrol na STK se stanicemi měření emisí  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Petice proti televiznímu filmu o teroristických útocích v Paříži z listopadu 2015  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Pro zmírnění plošného zákazu kouření by bylo 58 % Čechů  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Stížnosti na kandidaturu pěti uchazečů o prezidentskou funkci projedná ÚS začátkem ledna  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ruský prezident Putin slíbil nekompromisní postup proti teroristům  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Poslanec Feri požádal ministerstvo o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Útoky v afghánském Kábulu  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Opavě definitivně zanikne jeden z kdysi největších ústavů pro mentálně postižené  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pátrání speleologů v Javoříčském krasu  
 28.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Meteorologové varují před ledovkou  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
19 / 251 19 / 251 19 / 251 

  
Semafor u přechodu má zvýšit bezpečnost chodců v Dublovicích  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Vladimír Huněk má opět problémy s policií  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Lidé by po dnešku měli z obecních vývěsek vědět, kde budou moct volit prezidenta  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Konec roku, alkohol, kocovina  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou 
Cajthamlovou 
  
Dublovice se domohly semaforu na hlavním tahu do Příbrami  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
V pražských ulicích bude na silvestra víc policistů a strážníků  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nemocenská, mateřské a ošetřovné se od 1. ledna zvyšují  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Piráti i někteří poslanci z dalších stran požadují zveřejnění vyšetřovacího spisu OLAFu  
 28.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na Vysočině zlevnil benzin  
 28.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Myslivci prosí veřejnost, aby nekrmila lesní zvěř pečivem  
 28.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Česká obchodní inspekce o vánočních svátcích přišla na jediný případ porušení zákazu 
prodeje  
 28.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Při útocích v afghánském Kábulu zemřelo nejméně 40 lidí a dalších 30 je zraněných  
 28.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Povánoční slevy v Německu  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Technika záchranářů  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Pozvánka na novoroční výstup na zříceninu hradu Blanska  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Litoměřice nabízejí obyvatelům aplikaci na webových stránkách města, která jim usnadní 
orientaci při volbách  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Až deset let za mřížemi hrozí muži, který v Horním Jiřetíně pobodal jednoho z hostů  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Obec Měrunice na Teplicku zvažuje, jak vyřešit čistění odpadních vod v Žichově  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ukrajina podle prezidenta Petra Porošenka nepředala ve středu proruským separatistům 
všechny vězně  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Sloučení muzea a galerie v Mostě zatím není projednané  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
20 / 251 20 / 251 20 / 251 

 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Město Ústí nad Labem rozsáhlé opravy ulic  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Až 500 nových pracovních míst má přinést nová hala v Rumburku  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Trh se zájezdy v Česku bude v příštím roce dál růst  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Na skládce CELIO mezi Mostem a Litvínovem opět hoří  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Města ve Šluknovském výběžku se snaží získat lékaře  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ústecký kraj začne zhruba za rok provozovat vlastní autobusové linky  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Policie odložila kauzu prodeje údajných padělaných obrazů  
 28.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zájemci o prodej na Zelném trhu v Brně se mohou přihlásit až do půlky ledna  
 27.12.2017 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Ústavní soud dostal stížnost na podpisy zákonodárců na více kandidátních listinách  
 27.12.2017 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
 
Železniční odbory se nedohodly s vedením SŽDC na zvýšení platů  
 27.12.2017 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Datové schránky budou mimo provoz  
 27.12.2017 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
České Budějovice a Povodí Vltavy připravují protipovodňové opatření na Malši  
 27.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Opravený oltář v prachatické kapli svaté Markéty  
 27.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Neúspěšná prezidentská kandidátka Holovská podala stížnost k Ústavnímu soudu  
 27.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Insolvenční správce Viktoriagruppe může zažalovat Česko o vrácení nafty  
 27.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí profesor Tomáš Halík  
 27.12.2017 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Rozhovor s Pavlínou Špatenkovou  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Téměř 200 milionů bude investovat město Hradec Králové  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Tisíce lidí míří do Krkonoš  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Krkonoších platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
21 / 251 21 / 251 21 / 251 

Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečnou panenkou typu Barbie  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Česko má poslední den na vrácení nafty  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Nový úsek dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří postaví firma Porr  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Holovousy na Jičínsku příští rok zdraží poplatky za stočné  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Dnes v obchodech začaly povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Na východě Ukrajiny začala dlouho vyjednávaná výměna zajatců  
 27.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Nehody v Olomouckém kraji  
 27.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pojišťovny, které mají vysoký podíl chronicky nemocných pacientů, dostanou od příštího roku 
přidáno  
 27.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Piloti dronů letos nejčastěji porušovali zákon, když létali v zakázaném prostoru  
 27.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Muzeum umění Olomouc  
 27.12.2017 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Poruchy spánku a jejich léčba  
 27.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Opavská radnice rozdělí téměř 19 milionů korun organizacím, které poskytují sociální služby  
 27.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Železniční odbory se nedohodly s vedením Správy železniční dopravní cesty na zvýšení platů  
 27.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V obchodech začínají povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečnou plastovou panenkou typu Barbie  
 27.12.2017 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem zvyšuje návštěvnost  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Krajští úředníci chtějí povolit boření bobřích hrází a nor  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Po Pardubicích by mělo už příští rok jezdit senior taxi  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Přelouči začne jezdit nový vůz MHD  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Část parku u hradeb v Poličce bude zavřená až do jara příštího roku  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Od ledna do listopadu letošního roku zemřelo po pracovním úrazu 84 lidí  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
22 / 251 22 / 251 22 / 251 

  
Horská záchranná služba na Slovensku varuje turisty před cestami do vysoko položených 
oblastí  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Východ Spojených států má potíže se zimním počasím  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 06 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lanškroun zajistil provizorní ordinace pro lékaře z polikliniky  
 27.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Rusko během těchto dnů horečně směřovalo k březnovým prezidentským volbám  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Premiérova fantazie a ministerská realita  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Insolvenční správce zkrachovalé německé firmy Viktoriagruppe může žalovat Česko  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Německo potřebuje kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Proběhla po roční pauze výměna zajatců mezi separatisty a ukrajinskou stranou  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Za všechno můžou Židé a šachisté  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Žalobou čtyř unesených Čechů v Libanonu se začne zabývat soud  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Obchodníci dnes spouštějí povánoční výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
.50. narozeniny oslavuje šéf společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vlekoucí jednání o nové německé vládě  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
V syrském Damašku začala evakuace vážně nemocných civilistů  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pivovary ke konci roku rozšiřují nabídku o vánoční speciály  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruské válečné lodě několikrát propluly v těsné blízkosti břehů Spojeného království  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
O čem čmelák neví a proč létá  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na nebezpečné panenky  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Začíná se rýsovat možnost přímých rozhovorů mezi představiteli USA a KLDR  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
Britský princ Harry dnes ráno moderoval jednu z rozhlasových stanic BBC  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nová pravidla pro financování léčby chronických pacientů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
23 / 251 23 / 251 23 / 251 

 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kondice českého hospodářství  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Česká ekonomika se těší největší míře důvěry za posledních 9 let  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Závěrečná zpráva z vyšetřování kauzy Čapího hnízda  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dneškem končí lhůta, kterou mělo Česko na vrácení nafty  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Obchodníci už lákají na výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Začala výměna zajatců mezi Ukrajinou a proruskými separatisty  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Kyjev a povstalci z východu Ukrajiny si vyměnili zajatce  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Situace v Katalánsku  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Předčasné volby, ani vánoční svátky nepřinesly klid do španělského Katalánska  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Hospodářské úspěchy České republiky  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Výbuchu v obchodním centru v Petrohradu  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na svobodu by se dnes mělo dostat 74 vězněných Ukrajinců  
 27.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vracení nevhodných vánočních dárků  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
Plzeňský kraj vydá v příštích letech na zajištění lékařské pohotovosti 130 milionů  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Dálniční obchvat Plzně výrazně snížil podíl kamionové dopravy ve městě  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Za vydání senior pasu v Karlových Varech lidé nic neplatí  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Neúspěšná uchazečka o prezidentskou kandidaturu podala stížnost k Ústavnímu soudu  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeňský kraj vydá v příštích letech na zajištění lékařské pohotovosti 130 milionů  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
24 / 251 24 / 251 24 / 251 

Dálniční obchvat Plzně výrazně snížil podíl kamionové dopravy ve městě  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Za vydání senior pasu v Karlových Varech lidé nic neplatí  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Neúspěšná uchazečka o prezidentskou kandidaturu podala stížnost k Ústavnímu soudu  
 27.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Obchody dnes začínají s povánočními výprodeji  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
84 lidí v Olomouci čeká na volný městský bezbariérový byt  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Německo potřebuje kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Nejméně 12 lidí v Dominikánské republice zemřelo na otravu pančovaným rumem  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
 
Technickým službám města Jeseník hrozí pokuta za pozdní posečení borůvčí v okolí Pradědu  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Řidiči začnou pojišťovnám platit sankce za auto bez povinného ručení  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Spor o naftu  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Bílý dům přijde tento týden o jednu ze svých dominant  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Vietnamská armáda oficiálně představila novou kybernetickou jednotku  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Hrad Bouzov dnes slaví 700. výročí od první písemné zmínky  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Příběhy 2017: Andrej Babiš  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Prodejci ode dneška lákají na povánoční výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Spor o naftu  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Obléhané předměstí Damašku ovládané rebely opustily první těžce nemocné děti  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
USA: dvojice údajně prodávala drogy pomocí bezpilotního letounu  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
České pivovary ke konci roku rozšiřují nabídku o vánoční speciály  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s hercem Vojtěchem Kotkem  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
25 / 251 25 / 251 25 / 251 

  
Česko má poslední den na vrácení nafty insolvenčnímu správci firmy Viktoriagruppe  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Po vánočních svátcích se znovu otevřela velká nákupní centra a obchody  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Výměna zajatců mezi Kyjevem a separatisty z Doněcku a Luhansku  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Meteorologové varují před silným větrem  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Horská záchranná služba varuje turisty před cestami do vysoko položených oblastí Tater  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Obležené předměstí Damašku ovládané povstalci opustily první těžce nemocné děti  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Hrad Bouzov slaví 700 let od první písemné zmínky  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Princ Harry v BBC zpovídal Baracka Obamu  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jak bude vypadat finále prezidentské kampaně  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Z rebely ovládané oblasti u Damašku se evakuují vážně nemocní  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Může insolvenční správce Viktoriagruppe uspět se žalobou na Česko  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jak odvážně se ptal princ Harrry v rozhovoru s exprezidentem Barackem Obamou  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Český stát odmítl vrátit naftu na žádost insolvenčního správce  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
V obchodech začaly povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Na východě Ukrajiny začala výměna zajatců  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Viktoriagruppe může zažalovat Česko o vrácení nafty v hodnotě miliardy korun  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Závěrečná zpráva z vyšetřování kauzy Čapího hnízda dorazila na ministerstvo financí  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pozor na Barbie z Číny, varuje ministerstvo zdravotnictví  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kyjev a povstalci z východu Ukrajiny si vyměnili zajatce  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Začaly povánoční výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Damašku začala evakuace vážně nemocných civilistů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
26 / 251 26 / 251 26 / 251 

 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hromadné kontroly v zimních střediscích  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Důvěra v českou ekonomiku  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na východě Ukrajiny se uskutečnila výměna zajatců  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Obliba Merkelové se propadla  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Povánoční slevy  
 27.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
V Českém Brodě můžou lidé hlasovat o titul osobnost roku  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Mladá Boleslav má pět nových autobusů na zemní plyn  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Otevřené prohlídky v pražském Národním divadle  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Začínají povánoční výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Pojišťovny dostanou od nového roku víc peněz pro některé typy pacientů  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 07:00 Ranní region 
  
Několik mělnických sportovišť čeká rekonstrukce  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vlašim dokončí v příštím roce rozvody pitné vody do místních částí  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Novoroční oslavy v Praze si vynutí uzavření některých silnic v centru města  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Řidiči s nepojištěným autem budou od ledna platit sankce  
 27.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Polná chce přestavět letní scénu na multifunkční amfiteátr  
 27.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na jihlavském magistrátu jsou do konce roku mimo provoz terminály na platební karty  
 27.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lyžařům v kraji nepřeje počasí  
 27.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Německé úřady znovu otevřely důležitou dálnici na západě země  
 27.12.2017 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Roudnice nad Labem v příštím roce opraví zastaralý kulturní dům  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Chemička Unipetrol u Litvínova uvedla do provozu první část jednotky parciální oxidace  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
27 / 251 27 / 251 27 / 251 

V Úštěku na Litoměřicku je v těchto dnech zavřená knihovna i informační centrum  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Po vánočních svátcích se dnes znovu otevřela velká nákupní centra a obchody  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V severozápadní části České republiky hrozí v noci tvorby ledovky  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Skokanský oddíl z Desné v Jizerských horách nedostane dotace na zimu  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečnou plastovou panenkou typu Barbie  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
 
Železniční odbory se nedohodly s vedením Správy železniční dopravní cesty na zvýšení platů  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Vilsnická spojka v Děčíně se řidičům otevře v příštím roce  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
První den roku 2018 se uskuteční tradiční výstup na Ještěd  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Začaly povánoční výprodeje  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Terezie Holovská podala stížnost k ÚS na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Lidé začínají vracet nevhodné vánoční dárky  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Srovnání sanitky a záchranářského vrtulníku  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Kam ještě vyrazí turisté z České Lípy a jak hodnotí turistický rok 2017  
 27.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
 
Halina Pawlowská…………………………………………………………………. 
……………………………………… 
 31.12.2017 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 09:04 Zálety Aleny Zárybnické 
  
Používání elektronických receptů v Česku bude od 1.1. pro lékaře povinné  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Miliony lidí už vzhledem k časovému posunu přivítaly nový rok 2018  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Společnost by měla podle německé kancléřky Angely Merkelové držet víc pohromadě  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Papež František se pomodlil za pokojný konec stávajícího roku  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dnes oficiálně končí Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Češi se v novém roce více obávají případných útoků takzvaného Islámského státu  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Velkoměsta ve Spojených státech se připravují na silvestrovské oslavy  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
28 / 251 28 / 251 28 / 251 

 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Letošní Silvestr je nezvykle teplý  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Harrachově dnes a na Nový rok neplatí zákaz používání zábavní pyrotechniky  
 31.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Češi se víc bojí možných útoků samozvaného IS v Evropě  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Na železnici se letos od ledna do konce listopadu stalo víc než tisíc nehod  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Velkoměsta v USA se pečlivě připravují na silvestrovské oslavy  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Finský veřejnoprávní rozhlas nezruší svou zpravodajskou relaci v latině  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Lékaři mají od zítřka povinnost vydávat recepty v elektronické podobě  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Praze bude jezdit oproti normálním dnům víc spojů MHD  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V roce 2017 zemřelo nejméně novinářů za posledních 10 let  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Rakušané přestanou v příštím roce platit za výběr peněz z bankomatů  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Kampaň MeToo  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Na území národního parku se nově nesmí používat zábavní pyrotechnika  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Polsko plánuje zákaz prodeje alkoholu v noci  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Řeckými Aténami otřáslo zemětřesení o síle 4,6 stupně  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Autobusovou dopravu na Liberecku a Frýdlantsku zajistí od 1. ledna ČSAD Liberec  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hosty pořadu jsou Lucie Výborná a Jan Pokorný  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Ve světě už slaví příchod nového roku  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Česku dnes tisíce lidí míří na silvestrovské výšlapy  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Tisíce lidí přijely oslavit příchod nového roku do Jizerských hor  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Hasiče čeká nejnáročnější den v roce  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Společnost by měla podle Angely Merkelové držet více pohromadě  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
29 / 251 29 / 251 29 / 251 

 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nejméně dva lidé zemřeli při protivládních demonstracích v Dorúdu  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Češi se víc bojí možných útoků takzvaného IS v Evropě  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Používání elektronických receptů bude od zítřka pro lékaře povinné  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Ve Stvolové lidé oslaví Silvestra už podesáté koupáním ve Svitavě  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 09 ~ 12:00 Zprávy 
  
Čína právě teď vítá Nový rok  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Papež František se pomodlil za pokojný konec roku  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Horská služba v Jizerských horách je v pohotovosti  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Policie, záchranka i hasiči dohlédnou na bezpečnost silvestrovských oslav v Praze  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Finský veřejnoprávní rozhlas bude dál vysílat zpravodajskou relaci v latině  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 17:00 Zprávy 
  
Svět vítá nový rok  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Lidé se k oslavám silvestra scházejí na Václavském náměstí  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Tisíce Íránců i přes policejní varování znovu demonstrovaly proti vládě  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Berlíně úřady kvůli požáru dočasně uzavřely vlakovou stanici Zoo  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Turecká policie zadržela podezřelé z přípravy teroristického útoku a napojení na IS  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Lékařům nastane prvním dnem nového roku povinnost vydávat elektronické recepty  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Velké obchody musí od nového roku darovat charitám vyřazené potraviny  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Letošní silvestr byl nejteplejším v historii měření  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Silvestrovské oslavy na českých horách kazí deštivé počasí  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 09 ~ 18:00 Zprávy 
  
Poslední silvestr ve společném státě zažili Češi a Slováci přesně před 25 lety  
 31.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 10 ~ 18:00 Zprávy 
  
80 tisíc řidičů si v Praze a ve Středočeském kraji nestihlo vyměnit starý řidičský průkaz za nový  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 14:30 Týden v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
30 / 251 30 / 251 30 / 251 

Dublovice na Příbramsku budou mít semafor u přechodu pro chodce na frekventované silnici 
ze Sedlčan do Příbrami  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Nárok na proplacení jízdného budou mít od ledna někteří školáci z Nymburka  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Zoologická zahrada v Chlebech na Nymbursku má nově několik opic langur duk  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Cestující začne v Mladé Boleslavi vozit prvních 5 nových autobusů na zemní plyn  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Dělničtí zastupitelé hledají firmu, která na náměstí Karla IV. postaví nový objekt s komerčními 
prostory a byty  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 06 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Dělníci musí znovu opravit část Masarykovi ulice v Kolíně  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 07 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Sázava vybírá zhotovitele nového dopravního terminálu  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 08 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Bez mála 95 tisíc korun vynesla aukce dresů s vánočními motivy  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 09 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Oslavy silvestra omezí v Mladé Boleslavi dopravu  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kutnohorští ochotníci připravili na závěr roku nové představení  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
V Praze na silvestra posílí spoje MHD  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Od ledna stoupnou důchody o téměř 4 procenta  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vyřazené potraviny z velkých obchodních řetězců budou nově dostávat charity  
 31.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Českolipská teplárenská zlevní od Nového roku teplo a teplou vodu  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Omezení parkování na Náměstí Svobody v Žatci  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Novoroční pochod na Ještěd  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Jižní Korea zadržela druhou loď, kterou podezírá z pašování ropy do KLDR  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Jak zabezpečit prostor s ohňostrojem  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Přechody v Trnovanech se osvědčily  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Většina Čechů se bojí útoku Islámského státu v Evropě  
 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Finský rozhlas nezruší zpravodajský relaci v latině  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
31 / 251 31 / 251 31 / 251 

 31.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Hana Křížková, zpěvačka  
 30.12.2017 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 18:04 Jihočeši 
  
Meteorologové varují před ledovkou  
 30.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Opravy areálu koupaliště  
 30.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Stavba rozlučkové síně  
 30.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Rakousko proti jaderné elektrárně Dukovany  
 30.12.2017 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Nové evropské nařízení o ochraně osobních dat  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dobrovolnictví v Evropě  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Jaký bude model našeho soužití v Evropě a v Evropské unii v roce 2018  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Kulatý stůl: vyhlašování výsledků ankety výrok za rok 2017  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
V budově pošty v Charkově na Ukrajině se zabarikádoval muž a zadržuje rukojmí  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ochranné limity pro doplatky na léky se od ledna sníží  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropské projekty  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Ruská tajná služba zadržela muže podezřelého ze spáchání středečního útoku  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ruský Nejvyšší soud se bude zabývat nezařazením Navalného mezi kandidáty  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropská unie dobrovolnictví podporuje desítky let  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj se obrátí na Evropský soud  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Čínská metropole Peking má v provozu už 22 linek metra  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Izrael oficiálně oznámil, že na konci příštího roku opustí UNESCO  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Finsko od nového roku uvolní zákony regulující obchod s alkoholem  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V některých oblastech republiky v noci hrozí ledovka  
 30.12.2017 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Od ledna začnou v Plzeňském kraji platit slevy ve veřejné dopravě  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
32 / 251 32 / 251 32 / 251 

 30.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Činoherní soubor Městského divadla v Karlových Varech dozná velmi výrazné změny  
 30.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
 
Na konci ledna by v Česku mělo sněžit i v nížinách  
 30.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Ruská tajná služba zadržela muže podezřelého ze spáchání středečního útoku  
 30.12.2017 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Policie vyšetřuje komentář u fotografie prvňáků ZŠ Plynárenská v Teplicích  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Ochranné limity pro doplatky na léky se od ledna sníží  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Lidé v několika íránských městech protestovali proti vládní politice  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Nejsilnější raketa současnosti Falcon Heavy stanula na odpalovací rampě  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Firmy se musí připravit na nové evropské nařízení GDPR  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Armáda USA začne přijímat transganderové rekruty  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Letos končí ve Francii definitivně veřejné telefonní automaty  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Skiareál v Bedřichově by se měl začít modernizovat  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Fotografie prvňáčků z teplické základní školy  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Ochranné limity pro doplatky na léky se od ledna sníží  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruská tajná služba FSB dál vyšetřuje okolnosti atentátu v Petrohradě  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bezdomovci v Bruselu nově přespávají i v kartónových stanech  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zákaz prodeje o svátcích dělí Čechy na dva názorové tábory  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s barmanem Eduardem Ondráčkem  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
České hory zažívají nápor tisíců lyžařů a turistů  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Skoro polovina Čechů je pro zrušení zákazu prodeje o státních svátcích  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ruský nejvyšší soud projednává odvolání Alexeje Navalného  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
33 / 251 33 / 251 33 / 251 

Izrael oficiálně oznámil, že ke konci roku 2018 opustí UNESCO  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
GDPR začíná platit už od příštího května  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V roce 2018 se zvýší důchody všem příjemcům téměř o 4 %  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nejsilnější raketa současnosti Falcon Heavy by měla odstartovat v lednu  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ruská rozvědka zadržela muže, který údajně odpálil nálož v supermarketu  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Ochranné limity pro doplatky na léky se od ledna sníží  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
První část výpravy vědců vyráží na expedici na polární stanici na Antarktidě  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Měsíční předpověď počasí  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
V Liberci před chvílí začalo mimořádné jednání krajské rady  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Navalnyj u soudu neuspěl  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Stovky lidí na Chrudimsku dnes o den dřív slavily Silvestr  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V části Česka hrozí v noci ledovka  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ruská tajná služba zadržela muže podezřelého ze středečního útoku v Petrohradě  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Některé druhy australského klokana jsou v ohrožení  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Neznámý muž se zabarikádoval na poště v ukrajinském Charkově  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na řadě míst v republice se před koncem roku scházejí otužilci  
 30.12.2017 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Pavlem Zedníčkem  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 13:04 Tady to znám 
  
Jak se bude dál vyvíjet kauza kolem exposlance Davida Ratha  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Čáslav na Kutnohorsku chce v příštím roce dokončit opravy Dusíkova divadla  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Městská část spustila anketu  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
V noci na neděli hrozí v Česku ledovka  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
34 / 251 34 / 251 34 / 251 

  
 
ČOI posílá do obchodů mladistvé figuranty koupit alkohol  
 30.12.2017 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Krajská zdravotní plánuje v příštím roce pořídit do svých nemocnic nové přístroje  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Varnsdorf na Děčínsku chce zachránit evangelický kostel  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Tisíce lyžařů a dalších turistů vyráží do Jizerských hor  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Průměrné denní teploty by během ledna postupně měly klesat k bodu mrazu  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kotlíkové dotace  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Policie prošetřuje nenávistné komentáře  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Nové přístroje pro nemocnice  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Česku hrozí ledovka  
 30.12.2017 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  

 

Díky ekonomickému růstu Česko loni hospodařilo se schodkem 6 miliard a 200 milionů korun  
 3.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Připomínka stého výročí Československa v Jihomoravském kraji  
 3.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Nákupní centrum Galerie Šantovka v Olomouci chystá výrazné rozšíření  
 3.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Šlapanice letos připravují opravy ulic za asi 40 milionů korun  
 3.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Regionální deníky nedostaly už druhý den stovky předplatitelů  
 3.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Písku postaví novou lávku přes řeku Otavu  
 3.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Mimořádný koncert s Ivou Bittovou uvede Jihočeská filharmonie  
 3.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pavel Zeman nedoporučuje zveřejnění zprávy OLAFu o Čapím hnízdě  
 3.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Tomáš Kraus  
 3.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Léčba závislostí  
 3.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Martina Klepšová a akademický sochař František Bálek - Jak vzniká Ledárium 2018 ve 
Špindlerově Mlýně  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
35 / 251 35 / 251 35 / 251 

 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu  
Intenzivní sněžení komplikovalo dopravu v některých oblastech Královéhradeckého kraje  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Cestující na železnici v Královéhradeckém kraji se letos dočkají několika opravených nádraží  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Západ Evropy zasáhlo extrémní počasí  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Královéhradecký kraj získal územní rozhodnutí na most přes Orlici v Hradci Králové  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Vláda podpořila návrh na jmenování 25 nových soudců a soudkyň  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Město Dvůr Králové nad Labem nezvyšuje od nového roku žádný ze základních poplatků  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Schillerová navrhne vyjmout Farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů  
 3.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Ústavní soud odmítl stížnost Terezie Holovské, která zpochybnila kandidaturu pěti uchazečů o 
Hrad  
 3.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový vodojem a vlastní studnu v Dolní Studénce  
 3.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Moravskou filharmonii Olomouc vede od začátku tohoto roku nový ředitel Jonáš Harman  
 3.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Středověký hrad Helfštýn na Přerovsku se v sobotu výjimečně otevře turistům  
 3.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nádory, které postihují močové cesty  
 3.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Ministerstvo financí navrhne vyjmout Čapí hnízdo z projektů financovaných z EU  
 3.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zvažovaná stavba slepičárny v Ostravě-Nové Bělé se neuskuteční  
 3.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Téměř 60 let staré autobusové nádraží v Bílovci nechá letos přestavět tamní radnice  
 3.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zaměstnanci hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava budou mít vyšší mzdy  
 3.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Petříkův mlýn na okraji Letohradu čeká částečná demolice  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Většina lékařů dál předepisuje elektronické recepty bez větších problémů  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Městské státní zastupitelství zařadilo zprávu evropského úřadu OLAF o farmě Čapí hnízdo do 
vyšetřovacího spisu  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu  
Obyvatelé Choltic se zlepšili ve třídění odpadků  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
36 / 251 36 / 251 36 / 251 

 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Stát loni hospodařil se schodkem šest miliard  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový sníh leží na silnicích ve východní části pardubického kraje  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Slatiňanský hřebčín plánuje postavit nové výcvikové středisko  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Slatiňanský hřebčín plánuje postavit nové výcvikové středisko  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prodejci pojištění asi budou mít přísnější podmínky pro získání oprávnění  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Rozsáhlé oblasti na západě Evropy dnes pustošila bouře Eleanor  
 3.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo financí rozhodne o zveřejnění zprávy OLAFu o Čapím hnízdě  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Reforma polské justice  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Pavel Zeman v Interview Plus  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Výhody a nevýhody eReceptů pro lékaře  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Šetření v kauze Čapí hnízdo  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zpráva OLAF o Čapím hnízdu  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pochybnosti v prezidentské kandidatuře  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledky státního rozpočtu za rok 2017  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Největším provozovatelům sociálních sítí v Německu hrozí pokuta ve výši až 50 milionů eur  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Začátek konce íránských ajatolláhů  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ukrajina při pohraničních kontrolách shromažďuje biometrická data příchozích ze 70 států  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Horká linka mezi Severní a Jižní Koreou je obnovena  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Prodejci pojištění zřejmě budou mít přísnější podmínky pro získání oprávnění  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Nespokojenost řidičů v pražské MHD  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
37 / 251 37 / 251 37 / 251 

8 lidí je zraněných po vykolejení vlaku na západě Švýcarska  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Maďarský premiér Viktor Orbán nejspíš znovu podpoří polské justiční reformy  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nedávná výměna zajatců na východě Ukrajiny budí kontroverze  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Bílý dům chce kvůli nepokojům v Íránu svolat mimořádné zasedání RB OSN  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Uplynulý rok v Izraeli  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Britský soud dnes začne řešit případ bezdomovce Chrise Parkera  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pražskou Troju a Císařský ostrov znovu spojuje přívoz  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pražský dopravní podnik dnes zavírá kvůli opravě nástupiště stanice metra Muzeum  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Státní rozpočet loni skončil ve schodku 6,2 miliardy korun  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Česko loni hospodařilo se schodkem 6 miliard 200 milionů korun  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Protesty v Íránu byly potlačeny  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
KLDR zprovoznila horkou linku zajišťující naléhavou komunikaci s Jižní Koreou  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Trump pokračuje v komunikaci s KLDR prostřednictvím svého twitterového účtu  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Maďarsko nikdy nebude v rámci EU souhlasit s postupem, který by mohl Polsko potrestat  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Priority bulharského předsednictví EU  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Donald Trump kritizuje média  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Přesně před 125 lety se na jihu Afriky narodil otec fantasy J. R. R. Tolkien  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Památkáři zachraňují Karnolu  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Při protestech proti režimu v Íránu zemřelo už více než 20 lidí  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Schůzka představitelů zemí německy mluvících  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ústavní soud odmítl stížnost Terezie Holovské  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
38 / 251 38 / 251 38 / 251 

  
USA vyzvaly ukrajinské úřady, aby urychleně dopadly vrahy Iriny Nozdrovské  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Menšinoví akcionáři ČEZu žádají o uspořádání mimořádné valné hromady  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Soud potrestal bývalého pracovníka Zentivy roční podmínkou za záměnu léků  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ve Švédsku i přes protesty ochránců zvířat začala lovecká sezóna vlků  
 3.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Spotřebitelská poradna  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
Obyvatelé pošumavských vesnic budou protestovat proti stavbě úložiště jaderného odpadu  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Počasí v západní Evropě komplikuje leteckou dopravu  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Farní charita v Chebu připravuje tradiční Tříkrálové setkání  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Počasí v západní Evropě komplikuje leteckou dopravu  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Nemocnice v Karlových Varech má nové kožní ambulance  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Farní charita v Chebu připravuje tradiční Tříkrálové setkání  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Nemocnice v Karlových Varech má nové kožní ambulance  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Obyvatelé pošumavských vesnic budou protestovat proti stavbě úložiště jaderného odpadu  
 3.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Jednání o zveřejnění zprávy OLAF o kauze Čapí hnízdo  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve vyhořelé budově textilky Karnola v Krnově dnes začnou pracovat památkáři  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Západ Evropy zasáhlo extrémní počasí  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
KLDR obnovila horkou linku  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pronájem reprezentačních prostor Pražského hradu  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Památkáři procházejí budovu vyhořelé textilky v Krnově  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dozví se veřejnost výsledky zprávy OLAFu  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Česko loni hospodařilo se schodkem 6 miliard a 200 milionů korun  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
39 / 251 39 / 251 39 / 251 

 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s prezidentským kandidátem Mirkem Topolánkem  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Ministerstvo financí chce rozhodnout o vyjmutí Čapího hnízda z evropských projektů  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Počítačové procesory Intel x86 pravděpodobně mají závažnou bezpečnostní chybu  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ostatky kardinála Josefa Berana se můžou vrátit do Česka  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Africký mor prasat se rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast za elektrické a pachové ohradníky  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Západní Evropu pustošila bouře Eleanor  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Přibývá stížností na letecké dopravce  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hospodaření státu  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Donald Trump pohrozil zrušením finanční podpory Palestincům  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zpráva OLAF ke kauze Čapí hnízdo  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Ústavní soud projedná stížnost kvůli registraci 5 prezidentských kandidátů  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Na Novojičínsku začíná dopravní omezení kvůli stavbě dálnice D48  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Demonstrace v Íránu pokračují  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Česká národní banka by v budoucnu mohla vydávat i pamětní bankovky  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Přibývá stížnosti na aerolinie  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
 
Soud by měl dnes rozhodnout v případu záměny léků ve společnosti Zentiva  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Severní Korea zprovoznila horkou linku s Jižní Koreou  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s architektem Romanem Kouckým  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
40 / 251 40 / 251 40 / 251 

Ministerstvo do dvou dnů rozhodne, jestli zveřejní zprávu evropských vyšetřovatelů  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ústavní soud začal řešit stížnost kvůli registraci pěti prezidentských kandidátů  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Sněžení a náledí komplikuje dopravu v Čechách  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Africký mor prasat na Zlínsku se rozšířil mimo oblast  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Slovní měření sil mezi Spojenými státy a Severní Koreou  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Baron Prášil nejlepší restaurovaný film roku 2017  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do ČR  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Západ Evropy zasáhlo extrémní počasí  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Dopravní omezení na Novojičínsku  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Konečný účet státu za loňský rok je minus 6 miliard a 200 milionů korun  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
V lednových prezidentských volbách může o hlasy lidí usilovat všech 9 kandidátů  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí stále posuzuje, zda zveřejní zprávu OLAF ke kauze Čapí hnízdo  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Lidé mají poslední dva dny na podání žádosti o voličský průkaz pro prezidentské volby  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Britský soud začne řešit případ bezdomovce Chrise Parkera  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Maďarsko zřejmě podpoří Polsko ve sporu s Evropskou komisí o justiční reformu  
 3.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Pražský soud by měl dnes vynést rozsudek nad bývalým pracovníkem Zentivy  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Ostatky kardinála Josefa Berana se z Vatikánu vrátí zpátky do Česka  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
 
Lidé z Příbrami dostali hlasovací lístky k prezidentským volbám se špatným datem voleb  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Pražský dopravní podnik dnes zavírá nástupiště stanice metra Muzeum  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Stížností lidí na letecké dopravce přibývá  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Český Brod připravuje přednášky pro seniory  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
41 / 251 41 / 251 41 / 251 

  
Některé autobusové spoje do Velvar jezdí podle nových jízdních řádů  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ministryně Schillerová navrhne vyjmout Čapí hnízdo z projektů placených EU  
 3.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
V části Českomoravské vrchoviny silně sněží  
 3.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast ohraničenou ohradníky  
 3.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na konci minulého roku havaroval v Sýrii ruský vojenský vrtulník  
 3.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zásahy krkonošské horské služby  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Jedenáctiletý sběratel už má i své muzeum  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Podstata práce a sbírka zbraní policejního balistika  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Práce s dronem  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Ředitelství silnic a dálnic plánuje rozšíření křižovatky Husovy ulice  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Ústí nad Labem začala tříkrálová sbírka  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Krkonoších by dnes mohlo napadnout až čtvrt metrů sněhu  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo financí pravděpodobně navrhne vyjmutí farmy Čapí hnízdo z projektů 
financovaných z evropských fondů  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ředitelství silnic a dálnic plánuje rozšíření křižovatky Husovy ulice  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Ústí nad Labem začala Tříkrálová sbírka  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Krkonoších by dnes mohlo napadnou až čtvrt metru sněhu  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ministerstvo financí pravděpodobně navrhne vyjmutí Čapí hnízdo z projektů financovaných z 
Evropských fondů  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Kvůli havárii vody bude část obyvatel města Hrob na Teplicku bez pitné vody  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
20. ročník soutěže o nejlepší webové stránky  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo financí by mohlo do měsíce rozhodnout o vyjmutí Farmy Čapí hnízdo z projektů 
financovaných z evropských fondů  
 3.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
42 / 251 42 / 251 42 / 251 

  
Namrzlé chodníky a úrazy s nimi spojené  
 2.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 10:30 Apetýt – poradna 
  
Nové dálkové vlaky soukromého přepravce Regiojet nenarušily pravidelnost regionálních vlaků 
v Brně a okolí  
 2.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Porodnost v uherskohradišťské a vsetínské porodnici v roce 2017 vzrostla  
 2.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Městské státní zastupitelství zařadilo zprávu OLAFu do vyšetřovacího spisu kauzy Čapí hnízdo  
 2.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Archeologové při průzkumu v Troubsku našli stopy po nejstarších zemědělcích ve střední 
Evropě  
 2.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Tisíce domácností v okolí Dačic a Telče byly dnes bez proudu  
 2.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obchodníci už nerozdávají zdarma plastové tašky na nákupy  
 2.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Státní zástupci nedoporučují zveřejnit závěry OLAFu k Čapímu hnízdu  
 2.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kandidát na prezidenta Michal Horáček podal trestní oznámení kvůli pomluvě  
 2.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Erik Best  
 2.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Jak správně koupit ojeté auto  
 2.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Horská služba v Krkonoších zasahovala u 200 případů  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Ministerstvo financí by podle městského státního zastupitelství nemělo zveřejňovat zprávu 
OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Novoroční oběd prezidenta s premiérem  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Co čeká svět a ČR v roce 2018  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
Novou lékárnu mají Jánské Lázně  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Česká pošta zvýší cenu známky na obyčejný dopis o 3 koruny  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Meteorologové upozorňují na intenzivní sněžení  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
KRNAP má nového ředitele  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Společnost Agrofert si kvůli zprávě OLAFu o Čapím hnízdu stěžuje u evropského ombudsmana  
 2.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
43 / 251 43 / 251 43 / 251 

Před silným větrem a sněžením varují meteorologové  
 2.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Akce na radnici v Olomouci  
 2.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zklamaní lidí se nedočkaly v Přerově ohňostroje  
 2.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Výuka čínština v Mateřské škole Jílová  
 2.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda projedná návrh na jmenování 25 nových soudců a soudkyň  
 2.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Silnice nižších tříd jsou v regionu kluzké  
 2.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Při placení bankovní kartou v linkových autobusech nezaplatí cestující víc  
 2.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Drážní inspekce zaznamenala za uplynulý rok nejvíc mimořádných událostí za 10 let  
 2.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Polička postaví v novém roce dva nové obytné domy  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Svitavská radnice spustila novou aplikaci s názvem Maruška  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před silným větrem a sněžením  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Česká pošta vydá speciální edici známek věnovanou Františku Hamzovi  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Až čtvrtina praktických lékařů pardubickém kraji zatím nezačala vydávat elektronické recepty  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Kvůli nedostatku řidičů a dalších pracovníků, bude pražská městská hromadná doprava jezdit 
v prázdninovém režimu do 12.ledna  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lékaři dnes vystavili přes sto tisíc elektronických receptů  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Do babyboxu v Ústí nad Orlicí v noci na dnešek někdo doložil chlapce  
 2.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jakub Michálek v Interview Plus  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Ministerstvo zřejmě nezveřejní zprávu OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí nezveřejní zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
USA kritizují Pákistán  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Severní Korea chce využít nadcházející zimní olympijské hry v Jižní Koreji  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
44 / 251 44 / 251 44 / 251 

  
Lékaři dnes měli s vydáváním elektronických receptů lokálně problémy  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Prevence sexuálního násilí  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
V Česku je nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Dalších 9 lidí přes noc zemřelo při protivládních protestech v Íránu  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Slovenský prezident Andrej Kiska předal státní vyznamenání 25 osobnostem  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Slovenský prezident Andrej Kiska rozhodl, že letos vyznamená výjimečně 25 osob  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Taxík Maxík v Mostě  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Obchod s marihuanou v Kalifornii může mít obrat až 5 miliard dolarů za rok  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Igelitová rouška v autolékárničkách může být životu nebezpečná  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Přesně před 5 lety začala platit amnestie Václava Klause  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
25 let od rozpadu společného státu Čechů a Slováků  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Výhled do roku 2018  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová budí emoce  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Vládu před hlasováním o důvěře přijde do sněmovny podpořit prezident Zeman  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Glosy prezidentských kandidátů  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Elektronické recepty  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Při nočních protestech v Íránu údajně zemřelo dalších 9 lidí  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman s první dámou dnes tradičně hostili premiérský pár  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Severní a Jižní Korea budou pravděpodobně jednat o účasti KLDR na olympiádě  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bezmála 800 lidí se v Polsku dostalo do veřejné části rejstříku pedofilů  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Německo řeší problémy s uprchlíky  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
45 / 251 45 / 251 45 / 251 

 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Polsko stejně jako Česko od Nového roku zakázalo rozdávání plastových tašek zdarma  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Trpěli jste po silvestrovské noci kocovinou  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Německá komora lékařů odmítá povinné testy, které by měly prokázat skutečný věk migrantů  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jazyková výuka v mateřských školách  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Egypt prodlouží výjimečný stav o 3 měsíce  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Liberci se otevírá nové zákaznické centrum dopravy vedle krajského úřadu  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
A cestující v Olomouci si ode dneška můžou koupit elektronickou časovou jízdenku  
 2.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Užívání antibiotik  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme vám - lékařská témata 
  
V Česku začíná Tříkrálová sbírka  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Německá spolková komora lékařů odmítá testy, které by prokazovaly skutečný věk migrantů  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Mezi Karlovými Vary a moskevským letištěm Vnukovo bude létat nová nízkonákladová linka  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Německá spolková komora lékařů odmítá testy, které by prokazovaly skutečný věk migrantů  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
Mezi Karlovými Vary a moskevským letištěm Vnukovo bude létat nová nízkonákladová linka  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Česku začíná Tříkrálová sbírka  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Antibiotika  
 2.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 18:04 Co vás zajímá 
  
Rozhovor s horolezcem Zdeňkem Hákem  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Částečně zprovozněn systém datových schránek  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Novoroční oběd na zámku v Lánech  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
46 / 251 46 / 251 46 / 251 

Jižní Korea navrhla Severní Koreji jednání na společné hranici  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zpoplatnění igelitové tašky  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Má veřejnost právo se dozvědět výsledky šetření evropských detektivů k případu Čapí hnízdo  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Polsko zveřejnilo registr sexuálních násilníků  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zmírní napětí mezi Severní a Jižní Koreou debata o společné účasti sportovců na olympiádě  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a soudu  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Igelitová rouška z autolékárničky může být při záchraně života nebezpečná  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rusko se vrátí k vývoji opakovaně použitelné vesmírné rakety  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Agrofert podal stížnost na vyšetřování OLAF v kauze Čapího hnízda  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman s první dámou tradičně hostili premiérský pár na zámku v Lánech  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Německu se diskutuje o testech na určení věku migrantů  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jízdné na železnici ve Spojeném království zdražilo  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jak pevné je politické spojenectví prezidenta Zemana s premiérem Babišem  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Česká pošta zvýší cenu známky na obyčejný dopis  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Protesty v Íránu  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Igelitová rouška, která je součástí autolékárniček, může být životu nebezpečná  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Marta Kubišová a Petr Pithart jsou nově držiteli slovenského státního vyznamenání  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Fond pro oběti sexuálního násilí  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Demonstranti v Íránu zaútočili v noci v několika městech na policejní stanice  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Korea nepřestane vymýšlet strategie k omezení jaderného zbrojení KLDR  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Komplikace pro cestující v pražské stanici metra náměstí Republiky  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
47 / 251 47 / 251 47 / 251 

  
Igelitové tašky k nákupu zdarma jsou v Česku minulostí  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Igelitové roušky z autolékárniček mohou zhoršit stav pacienta  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš dnes navštíví prezidenta Zemana u tradičního novoročního oběda  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Mostě začíná ode dneška jezdit speciální taxík pro seniory  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Polsku byl zpřístupněn rejstřík pedofilů a některých násilníků  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Obchod s marihuanou v Kalifornii může mít obrat až 5 miliard dolarů ročně  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vydávání elektronických receptů  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Igelitová rouška z autolékárniček může být životu nebezpečná  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nominace na Ceny České filmové kritiky  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jak se nové vedení ministerstva zdravotnictví postaví k elektronickým receptům  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Počítačové systémy na letišti ve Frankfurtu zasáhly výpadky  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
 
Někteří lékaři měli problémy s vydáváním elektronických receptů  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká pošta od února zdraží  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Po silvestrovských oslavách stále hledají svá ztracená zvířata desítky chovatelů  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Povánoční deprese  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Liberci otevřou další místo, kde je možné získat Opuscard  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Přesně před pěti lety začala platit amnestie Václava Klause  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Očekávané události roku 2018  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Platí nový stavební zákon  
 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Olomouci bude první veřejná školka pro výuku čínštiny  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
48 / 251 48 / 251 48 / 251 

 2.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Česká pošta loni převedla 30 poboček na Poštu Partner  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Obyvatelům Mělníka začíná teď od ledna fungovat zubní pohotovost  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Andrej Babiš dnes navštíví v Lánech prezidenta Miloše Zemana  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Byla založena iniciativa pro boj se sexuálním násilím  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 07:00 Ranní region 
  
Rozhovor s ředitelem středočeské záchranné služby Martinem Houdkem  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:08 K věci 
  
Lidé v Příbrami dostali do schránek špatnou informaci k prezidentským volbám  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Středočeské záchrance chybí lékaři  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Agrofert podle Babiše podal stížnost k evropskému ombudsmanovi kvůli vyšetřování Čapího 
hnízda  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Za plastové tašky si musíme nově v obchodech zaplatit  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Pražská MHD pojede do poloviny ledna podle prázdninových jízdních řádů  
 2.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Do 15.Ledna mohou lidé podat návrh na výroční ocenění za rok 2017 v kulturní nebo sportovní 
oblasti v Havlíčkově Brodě  
 2.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
Lesníci na Havlíčkobrodsku a Přibyslavsku odhadují, že vytěží dřevo po loňské vichřici včas. 
Pryč z lesa musí být do konce března  
 2.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V autolékárničkách v Česku je plastová rouška, která může ohrozit lidské životy  
 2.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před silným větrem a sněžením  
 2.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nové povinnosti pro provozovatele heren  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Loupežnická jeskyně na Zámeckém vrchu v Olešnici  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Novou dopravní službu pro seniory dnes zprovoznili v Mostě  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Někteří lékaři ještě nenajeli na eRecepty  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Horská záchranná služba používá nejčastěji skialpinistické lyže  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Policisté pátrají po čtrnáctileté Natálii Němcové z Děčínska  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
49 / 251 49 / 251 49 / 251 

  
Odložené stromky u popelnic a kontejnerů budou v Lounech odvážet popeláři jednou týdně  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo financí by podle městského státního zastupitelství nemělo zveřejňovat správu 
OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policie obvinila bývalou poslankyni Zuzanu Kailovou  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem zrušila dětskou pohotovost  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Na severu Čech zdražila pitná voda  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Bílině na Teplicku nově platí omezení doplatků na bydlení  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Poštovní známka za obyčejný dopis do 50 gramů od února podraží na 19 korun  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Výstraha před vydatným sněžením  
 2.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ombudsmanka Šabatová bude nově dohlížet také na ochranu práv tělesně postižených  
 1.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Novoroční projev papeže Františka I.  
 1.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
 
Infekční lůžkové oddělení je pro celý Zlínský kraj k dispozici jen v Uherskohradišťské 
nemocnici  
 1.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Nejméně 30 milionů korun darovali Češi v uplynulém roce prostřednictvím dárcovských SMS 
zpráv  
 1.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
V písecké nemocnici se loni narodilo 977 dětí  
 1.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Tři smrtelné dopravní nehody  
 1.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
František Stropek z Veselí nad Lužnicí získá cenu města za rok 2017  
 1.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Belgie a Nizozemsko si vyměnily území  
 1.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Helena Illnerová  
 1.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Rozhovor s ředitelem ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice Jiřím Kánským  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Jičíně se nezmění  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Hořicích budou pokračovat opravy prvorepublikových převlékáren  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
50 / 251 50 / 251 50 / 251 

 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Prvním miminkem v Královéhradeckém kraji je chlapec Nicolas Alexander  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Město Jičín bude také letos žádat o dotace na opravy památek  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Lidé v České republice na Silvestra poslali méně SMS zpráv než v roce předchozím  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Opilý řidič srazil v centru Prahy mladou ženu, cizinka na místě zemřela  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Bulharsko přebírá předsednictví v Radě Evropské unie  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Radnice v Trutnově bude na začátku nového roku hospodařit podle rozpočtového provizoria  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Lidé na Trutnovsku si v tomto roce připlatí za vodné a stočné  
 1.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Vedení mohelnické radnice chce podpořit rozrůstání místních firem  
 1.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Češi na Silvestra poslali zhruba o 2,5 milionu SMS zpráv méně než v předchozím roce  
 1.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Novoroční ohňostroj v Olomouci  
 1.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
Opravený kostel na Bruntálsku  
 1.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Opravená historická zvonice kostela Nejsvětější trojice je přístupná v Zátoru na Bruntálsku  
 1.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Chodci i cyklisté v Ropici se budou moci bezpečněji dostat do sousedních Nebor  
 1.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Založení projektu na pomoc obětem sexuálního násilí v USA  
 1.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Televizního Silvestra ovládla Česká televize  
 1.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubice: radnice hledá zájemce, který zastaví pozemky v areálu bývalých kasáren  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
První dítě narozené letos v Pardubickém kraji je Adam Mikyska  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubická radnice bude mít letos v rozpočtu přes dvě a čtvrt miliardy korun  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
První dítě narozené letos v Pardubickém kraji je Adam Mikyska  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V lokalitě Římských legií v Jevíčku vzniknou nové cesty i chodníky  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Hlinsko testuje chytré vodoměry  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
51 / 251 51 / 251 51 / 251 

  
Někteří živnostníci zaplatí víc na daních  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na mnoha místech v Česku padly na Silvestra teplotní rekordy  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Sdružení Boii připravuje rozšíření keltského skanzenu v Nasavrkách  
 1.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Návrat monarchie  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Vývoj politické situace v ČR a EU  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Novoroční ohňostroj v Praze dnes připomene 100 let od vzniku Československa  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
10. ledna se Babišova vláda pokusí získat důvěru Poslanecké sněmovny  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vývoj situace na Blízkém východě  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
4 z 10 Čechů mají od roku 2018 pozitivní očekávání  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Změnu k lepšímu v životě popřál prezident Vladimir Putin obyvatelům Ruska  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Emisní stanice musejí od začátku Nového roku testovaná auta vyfotit  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ústavní soud má letos před sebou zásadní úkol  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Tříkrálová sbírka  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropa vstupuje do nového roku oslabena britským rozhodnutím opustit Evropskou unii  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Kim Čong-un zváží vyslání sportovní delegace na olympiádu do Pchjongčchangu  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Do nového roku vstupuje Česko s vládou bez důvěry  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Severní Korea je připravená vést dialog se svým jižním sousedem  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Slovensko si připomíná čtvrt století od vzniku svého samostatného státu  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Během silvestrovských oslav hasiči v Praze vyjížděli ke 33 případům  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hasiči v Česku během silvestrovských oslav vyjížděli ke 195 požárům  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Silvestrovská noc v Česku byla rekordně teplá  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
52 / 251 52 / 251 52 / 251 

 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Donald Trump může do nového roku vstoupit s dobrým pocitem z protlačené daňové reformy  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Na Slovensku se s novým rokem prodlužuje věk pro odchod do důchodu  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
V uplynulém roce zažili čeští novináři a média kritiku i napadání ze strany některých politiků  
 1.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
6. ročník umělecké ceny města Plzně  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Železné Rudě začala fungovat jednotka profesionálních hasičů  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Železné Rudě dnes začala fungovat jednotka profesionálních hasičů  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Češi na Silvestra poslali zhruba o 2,5 milionu SMS zpráv méně  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Novoroční projev papeže Františka  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
 
Šestý ročník Umělecké ceny města Plzně vyhlašuje odbor kultury plzeňského magistrátu  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Češi na Silvestra poslali zhruba o 2,5 milionu SMS zpráv méně než v předchozím roce  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Papež František ve svém novoročním projevu vyzval lidi, aby si uchovali vnitřní svobodu  
 1.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Praha připravila tradiční novoroční ohňostroj  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Neekologická auta už neprojdou měřením emisí  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Evropská unie bude letos rozhodovat o důležitých reformách  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Zásahy pražských hasičů během silvestrovských oslav  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Novoroční ohňostroj v Praze dnes připomene 100 let od vzniku Československa  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Vládce Severní Koreje Kim Čong-un v novoročním projevu varoval Spojené státy  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Výjezdy pražské záchranné služby o silvestrovské noci  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Turisté po oslavách nového roku začínají opouštět krkonošská zimní střediska  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Norsko převzalo půlroční předsednictví v radě Evropské unie  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
53 / 251 53 / 251 53 / 251 

Ve Vatikánu si ode dneška nekoupíte cigarety  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
To nejlepší z Hostů Lucie Výborné za rok 2017  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Česká republika přivítala nový rok 2018  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Úklid historického centra po silvestrovské noci skončil  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Už jen poslední malé ostrovy v Tichém oceánu čekají na začátek roku 2018  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
První dítě se v letošním roce narodilo na severu Čech  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pražští záchranáři během silvestrovských oslav ošetřili 253 zraněných  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Jaderné elektrárny v Česku loni zvýšily výrobu o 15 %  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Po celém světě vystoupili státníci s novoročními projevy  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nový rok přinesl změny daní a dalších poplatků  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ode dneška naplno platí změny pro měření emisí aut  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Čtyři z deseti Čechů mají od roku 2018 pozitivní očekávání  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Oslavy příchodu nového roku  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Oslavy příchodu nového roku v Krkonoších  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Na Slovensku se s novým rokem prodlužuje věk pro odchod do důchodu  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Popeláři a metaři od brzkého rána uklízejí centrum Prahy  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Oslavy nového roku ve světě  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hasiči během silvestrovských oslav zasahovali u 195 požárů  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Po celém světě vystoupili státníci s novoročními projevy  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Česku začíná další ročník Tříkrálové sbírky  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Začátek nového roku je ve znamení tradičních výstupů, výšlapů nebo vyjížděk  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
54 / 251 54 / 251 54 / 251 

  
Při protivládních protestech v Íránu zemřelo v neděli 10 lidí  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Zubní pohotovost u brněnské úrazové nemocnice ode dneška omezila svůj provoz  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Novoroční ohňostroje právě ozářily nebe nad některými městy v Česku  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na Slovensku se u příležitosti oslav 25 let samostatného státu předávají státní vyznamenání  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
4 z 10 Čechů mají od roku 2018 pozitivní očekávání  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká televize odvysílá první část velkofilmu o Marii Terezii  
 1.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nárok na proplácení jízdného mají od nového roku někteří školáci z Nymburska  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Desítky tisíc koledníků se zapojí do Tříkrálové sbírky  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Novoroční ohňostroj připravují i ve Vlašimi  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pro středočeské hasiče končil rok 2017 36 událostmi  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Některé místnosti Pražského hradu budou dnes otevřené pro veřejnost  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Pražský novoroční ohňostroj připomene vznik Československa  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na příměstských linkách společnosti Arriva v okolí Prahy nejezdí část autobusů  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Hodně lidí v Česku má od začínajícího roku pozitivní očekávání  
 1.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Novoroční ohňostroje dnes odpálí řada měst a obcí na Vysočině  
 1.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V obci na Žďársku se při odpalování pyrotechniky zranilo 8leté dítě  
 1.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Tříkrálová sbírka  
 1.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Město Varnsdorf na Děčínsku předběžně schválilo návrh rozpočtu na příští rok  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Česká televize dnes odvysílá první díl filmu o Marii Terezii  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Česku začíná tradiční Tříkrálová sbírka  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Sbírka novoročenek v Regionálním muzeu v Žatci  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
55 / 251 55 / 251 55 / 251 

 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
První miminko v Ústeckém kraji  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Češi na Silvestra poslali zhruba o 2,5 milionů sms zpráv méně než v předchozím roce  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
100 miliónů korun se letos chystá do školy investovat město Chomutov  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Letos v Teplicích opraví regionální knihovnu  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V některých městech, je dnes pro návštěvy nemocnic parkování zdarma  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
S novým rokem se na severu Čech mění cena pitné vody  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
 
V Trmicích na Ústecku má být na jaře hotová oprava tamního zdravotního střediska  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Město Varnsdorf na Děčínsku bude mít v šesti svých domech od letošního ledna správce  
 1.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
 
Brněnský dopravní podnik vyhradil nevidomým nová místa v 64 tramvajích typu Anitra  
 4.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Na Vysočině bylo v týdnu přes špatné počasí otevřeno 6 lyžařských sjezdovek  
 4.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Ministerstvo financí zveřejnilo tři odstavce ze zprávy OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 4.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Členové imunitního výboru sněmovny budou mít od pátku přístup ke zprávě OLAF k Čapímu 
hnízdu  
 4.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lavina v tyrolských Alpách zabila 44letého Čecha  
 4.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda by mohla zrušit nařízení, kterým minulý kabinet zvýšil minimální mzdy řidičů  
 4.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České má více zájemců o studium  
 4.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Ilona Švihlíková  
 4.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Test toaletních papírů  
 4.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor s Pavlou Apostolaki  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Zemřel generálmajor slovenského letectva Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Horská služba v Krkonoších vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
56 / 251 56 / 251 56 / 251 

  
Žaloba na Česko, Maďarsko a Polsko kvůli nedodržování přerozdělování migrantů  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Řidiči se mohou v aplikaci na internetu přesvědčit o tom, jestli byla trasa jejich cesty ošetřena 
silničáři  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí je z kláštera už téměř přestěhované v budově zbrojnice  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Premiér Babiš chce zrušit nařízení, kterým minulá vláda zvedla minimální mzdy řidičů autobusů  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Hejtman Královéhradeckého kraje považuje loňské zvýšení minimální mzdy řidičům autobusů 
za správné  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
 
V Londýně zemřel generálmajor Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Dechová rehabilitace  
 4.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Lavina v tyrolských Alpách zabila 44letého Čecha  
 4.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Druhý stupeň lavinového nebezpečí platí v Jeseníkách  
 4.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový ředitel Moravské filharmonie Olomouc  
 4.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Příčinou tragické smrti dvouleté dívenky se dnes začal zabývat Okresní soud v Olomouci  
 4.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V orlovském domě kultury začíná výstava tvorby amatérských umělců  
 4.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ostravský dopravní podnik rozšíří placení jízdenek bezkontaktní kartou  
 4.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo financí zveřejnilo 3 odstavce závěrů z 50stránkové zprávy OLAF  
 4.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ostravské divadlo Komorní scéna Aréna uvede premiéru hry Tři sestry A. P. Čechova  
 4.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Takzvané eRecepty v pardubickém kraji stále nevydává stále třetina praktických lékařů  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vznik nového preventivně informačního centra policie podpoří radnice v Pardubicích  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Do prvního března musí děti letos poslat přihlášky na střední školy  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ministerstvo financí navrhlo úřadům vyjmou Čapí hnízdo z programu financovaných z fondu 
Evropské unie  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Litomyšl plánuje postavit dva parkovací domy  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
57 / 251 57 / 251 57 / 251 

 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sedm nových výstav  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ústí nad Orlicí vydává nový nástěnný kalendář  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Až třetina praktických lékařů v Pardubickém kraji zatím nevydává takzvané e-recepty  
 4.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Desítky tisíc lidí tráví v Česku i letošní zimu na ulicích a v parcích  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Andrej Babiš absolvoval své první jednání v roli premiéra na takzvané tripartitě  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
EK podala žaloby proti Česku, Maďarsku a Polsku  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jak si stojí současné polské zdravotnictví  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vláda by mohla zrušit nařízení, kterým minulý kabinet zvýšil minimální mzdy řidičů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vydávání sociálních dávek pro migranty v Německu  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Asociace krajů bude jednat s vládou Andreje Babiše  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Při přepadu ruské letecké základny Hmímín v Sýrii bylo zničeno 7 vojenských letounů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Rok 2017 byl rokem politických paradoxů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Česko se do dvou měsíců může vyjádřit k žalobě kvůli neplnění migračních kvót  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Kontroverzní postoj Prahy 6 k soše maršála Koněva  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Případ tragického pádu dvouleté dívky z vlaku dnes začne řešit soud  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bratislava je více na Západě než Praha  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Sníh ze včerejší bouře nadále komplikuje dopravu v Rakousku a Itálii  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Předčasné volby jako selhání politiků  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Riziko pádu lavin v Krkonoších a Jeseníkách  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Bývalý šéf Trumpovy kampaně žaluje zvláštního vyšetřovatele  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Premiér Babiš chce vybudovat v Praze vládní čtvrť  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
58 / 251 58 / 251 58 / 251 

 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Nedostatek profesionálních řidičů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Počítače jsou ohroženy bezpečnostními slabinami čipů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Koncentrační tábor v Osvětimi loni navštívily 2 miliony a 100 tisíc lidí  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Robin Böhnisch v Interview Plus  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
 
Ministerstvo financí zveřejnilo tři odstavce ze zprávy OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Závěry OLAF v kauze Čapí hnízdo  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Babišova vláda bude jednat s tripartitou  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zpráva OLAFu střežena jak korunovační klenoty  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Na dvoudenní návštěvě Ukrajiny je německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vládnout je tak snadné  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Většina lékařů nadále předepisuje elektronické recepty bez větších problémů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Donald Trump hrozí Steve Bannonovi žalobami  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Od Nového roku se už třetí rok v řadě zvýšila spotřební daň u cigaret  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Od 1. ledna 1968 byla na cestě československá expedice Lambaréné  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Osmičkový rok ukáže, že se Rakušané s republikou již dávno smířili  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Aerolinky na východě Spojených států zrušily více než 3 tisíce dnešních letů  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rekonstrukce Severočeského muzea  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Ruská armáda utrpěla v Sýrii těžké ztráty vojenské techniky  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bavorská CSU chce prosadit v Německu přísnější migrační politiku  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Státní energetická inspekce loni rozdala 260 pokut  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
59 / 251 59 / 251 59 / 251 

Britské zdravotnictví trápí krize vyvolaná chřipkovou epidemií  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Svaz italských židovských obcí požaduje odstranit jméno krále Viktora Emanuela III. z názvů 
škol  
 4.1.2018 ČRo Plus ~ str. 11 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Plzni se uskuteční veřejná debata o podobě lokality Americká - Sirková  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Zemřel generálmajor slovenského letectva Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Plzni se uskuteční veřejná debata o podobě lokality Americká - Sirková  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Premiér chce zrušit nařízení zvednout minimální mzdy řidičů linkových autobusů  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Zemřel generálmajor slovenského letectva Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Karlovým Varům se podařilo zajistit minimální počty členů okrskových komisí  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Premiér chce zrušit nařízení zvednout minimální mzdy řidičů linkových autobusů  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovým Varům se podařilo zajistit minimální počty členů okrskových komisí  
 4.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Hackeři se můžou nabourat do milionů počítačů s procesy společnosti Intel  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Průkazy energetické náročnosti obsahují závažné nedostatky  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Olomoucký soud začíná řešit případ tragického pádu dvouleté dívky z vlaku  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Žáci mají necelé 2 měsíce na podání přihlášek na střední školy  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Vědci dnes odlétají na expedici na antarktický ostrov Jamese Rosse  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
U soudu v Olomouci začalo hlavní líčení v případu pádu dítěte z vlaku  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pokuty za chyby v průkazech energetické náročnosti budov  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Izrael chce tresty smrti za teroristické činy  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s moderátorem České televize Danielem Stachem  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
EK podala žalobu na Česko kvůli neplnění povinných uprchlických kvót  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie obvinila podnikatele Jiřího Kubíčka v kauze takzvaných forexových robotů  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
60 / 251 60 / 251 60 / 251 

  
Závažné bezpečnostní nedostatky u počítačových čipů od firmy Intel  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ústavní soud má na stole další stížnost na prezidentské volby  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Desítkám tisíc domácností nechodí předplacené noviny  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Žaloba Evropské komise proti Česku, Maďarsku a Polsku  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Závažné bezpečnostní chyby u čipů Intel  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Tisícům lidí přestaly chodit noviny  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Babišovo zrušení nařízení o mzdách vyvolá odchody řidičů  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
ČR má 2 měsíce na to, aby se vyjádřila k žalobě kvůli neplnění migračních kvót  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Tyrolských Alpách zemřel pod lavinou 44letý Čech  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Osobních bankrotů v Česku ubylo  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ministerstvo zveřejnilo z 50stránkové zprávy OLAF 3 odstavce  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Andrej Babiš chce zrušit zvýšení mezd řidičů autobusů  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Podíl českých internetových obchodů na maloobchodních tržbách loni poprvé překročil 10 %  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jihokorejská prokuratura vznesla další obvinění proti exprezidentce Pak Kun-hje  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kvůli chybám v průkazech o energetické náročnosti budov padly pokuty za milion korun  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Kraje chtějí víc peněz na opravy silnic druhé a třetí třídy  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Šéfové volebních komisí dostanou v prezidentských volbách vyšší odměny  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Paul Manafort žaluje zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Chybné počítačové procesory Intel  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Nejméně 3 čínská letiště jsou kvůli silnému sněžení zavřená  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
61 / 251 61 / 251 61 / 251 

 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Odbory i zástupci zaměstnavatelů nepřímo podpořili programové prohlášení vlády  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
V pražském Rudolfinu vystoupí Iva Bittová  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Íránská policie už protivládní protesty potlačila  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně dostane nový oltář  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Tři odstavce ze zprávy OLAFu k Čapímu hnízdu zveřejnilo ministerstvo financí  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Pomajbík varuje před kolapsem autobusové dopravy  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Zemřel Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Lavina v tyrolských Alpách zabila 44letého Čecha  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí zveřejnilo tři odstavce ze zprávy OLAFu ke kauze Čapí hnízdo  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na východě Spojených států zrušily aerolinky více než 3 tisíce dnešních letů  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Tisícovkám lidí po celé republice stále nechodí jejich předplacené noviny  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ve 94 letech zemřel v Londýně generálmajor Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Desítkám tisíc lidí v Česku nechodí od úterního rána noviny  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Vláda bude jednat s odbory a zástupci zaměstnavatelů  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Západní Evropu zasáhla bouře doprovázená vichřicí  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Sedm statečných rozhodnutí  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou Cajthamlovou 
  
Ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAFu o Čapím hnízdě  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Do ankety o nejoblíbenějšího učitele nominovali středočeští žáci 10 pedagogů  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
ČSAD MHD Kladno potřebuje další řidiče  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ve Středočeském kraji fungují dvě lyžařská střediska ze čtyř  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
62 / 251 62 / 251 62 / 251 

Zemřel jeden z posledních československých veteránů Ivan Otto Schwarz  
 4.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na Česko, Polsko a Maďarko podala Evropská komise žalobu kvůli neplnění kvót na 
přerozdělování migrantů  
 4.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Občanští demokraté z Vysočiny chtějí konec krajského náměstka za ANO, rozhodla o tom 
regionální rada strany  
 4.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Naftu po novém roce na Vysočině načerpají levněji  
 4.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nejvyšší soud odmítl dovolání Davida Virguláka který si odpykává doživotí za vraždy tří 
pražských taxikářů  
 4.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Prohlídka pracoviště policejních chemiků odboru kriminalistické techniky a expertíz  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Toulky v okolí Olešnice  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Silničáři plánují v letošním roce opravy hlavních tahů v Ústeckém kraji  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Budoucí designéři navrhovali pomocí chytrých brýlí tramvajovou zastávku  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo financí dnes zveřejnilo 3 odstavce ze zprávy OLAFU  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Pro Ústecký kraj se případným zrušením vládního nařízení o minimální mzdě řidičům nic 
nemění  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Vydavatelé deníků přicházejí kvůli nedodaným novinám o první předplatitele  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Průjezd vedoucí k historickému domu v Jezuitské ulici v Litoměřicích je nově opravený  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Navrácení generálské šavle soud zamítl  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Problémy s doručováním novin předplatitelům  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Průjezd vedoucí k historickému domu v Jezuitské ulici v Litoměřicích je nově opravený  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Vydavatelé deníku přicházejí o první předplatitele  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V krematoriu v Ústí nad Labem nefunguje ani jedna pec  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Premiér Andrej Babiš chce zrušit loňské navýšení platů řidičům linkových autobusů  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Úřad regionálního operačního programu Severozápad zavře pracoviště v Karlových Varech  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
63 / 251 63 / 251 63 / 251 

  
V Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečí  
 4.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
 
Zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Nemocných ve Zlínském kraji po vánočních svátcích přibylo  
 5.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Úřady dnes přijímají poslední písemné žádosti o voličský průkaz k prezidentským volbám  
 5.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Pozůstatky římského opevnění našli archeologové v minulých dnech v brněnské Vojtově ulici  
 5.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zámek ve Vimperku česká dvouletá rekonstrukce  
 5.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Více než 9 tisíc zásahů mají za sebou jihočeští hasiči za loňský rok  
 5.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Hlasování o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z dotací Evropské unie  
 5.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Václav Malý  
 5.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
První výsevy semen  
 5.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
9 kandidátů se uchází o post senátora v doplňovacích volbách na Trutnovsku  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Horní úsek lanové dráhy na Sněžku je kvůli silnému větru mimo provoz  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Piráti si budou volit nové vedení  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Povídání s Tomášem Zdechovským  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Ve věku 73 let zemřel herec Marian Labuda  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Doplňující volby do Senátu na Trutnovsku  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Obyvatelé Žamberka mohou třídit použité potravinářské oleje a tuky  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Lidé v České republice loni nakoupili rekordní počet nových osobních automobilů  
 5.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
O seznam projektů dnes požádal klub zastupitelů Starostové pro Olomoucký kraj  
 5.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V okolí Pradědu je až 90 centimetrů přírodního sněhu  
 5.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
O funkci děkana Přírodovědecké fakulty olomoucké univerzity Palackého se uchází 5 kandidátů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
64 / 251 64 / 251 64 / 251 

 5.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
V 73 letech zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Hospicová péče v domácím prostředí bude od letošního roku hrazena z veřejného pojištění  
 5.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Veterináři nařídí soupis všech malochovů prasat ve Zlínském kraji  
 5.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Městská společnost, která má zajišťujei svoz odpadů v Orlové, varuje před falešnými popeláři  
 5.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počet požárů v Česku loni stoupl na více než 16,5 tisíce  
 5.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V hnědouhelné elektrárně Chvaletice pokračují opravy v jednou ze čtyř výrobních bloků  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chrudimské kino začne znovu promítat příští týden  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
V České Třebové, v budově bývalé samoobsluhy na Jelenici, vznikne nové předškolní zařízení  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Česká pirátská strana si o tomto víkendu zvolí nové vedení  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubice připravují změny v parkování na sídlištích  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Horská střediska v Pardubickém kraji otevřela většinu svých sjezdovek  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Hrad Lichnice na Chrudimsku vidělo nejvíc lidí za posledních pětadvacet let  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kraje požadují po vládě 4 miliardy korun navíc. Mohli by z nich zaplatit vyšší mzdy řidičů i 
opravy silnic druhých a třetích tříd  
 5.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vliv Facebooku na politiku  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Kvalitnější a úspěšnější léčba chronicky nemocných pacientů  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Noviny v Česku do schránek už nenosí pošťák, ale šéfredaktor  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zpráva OLAFu o Čapím hnízdě odpovídá policejnímu spisu  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Počet migrantů přicházejících do Evropy klesl  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Andrej Babiš míří na svoji první zahraniční návštěvu jako český premiér  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čipy po celém světě můžou mít vážnou závadu  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
65 / 251 65 / 251 65 / 251 

  
Druhý pokus o důvěru vládě může vyjít  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Premiéři Česka a Slovenska budou společně prosazovat odmítavý postoj ke kvótám  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Knížku v Americe chce zakazovat sám prezident Donald Trump  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Odstoupil by dnes Stanislav Gross  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Tradiční čínská medicína ovlivňuje život na celém světě  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Počet migrantů příchozích do Evropy meziročně klesl o více než polovinu  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Policie dnes zveřejní statistiku dopravních nehod za loňský rok  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve věku 73 let zemřel populární slovenský herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ruský vicepremiér Vitalij Mutko skončil kvůli dopingové aféře v dalších funkcích  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nařízení o mzdách řidičů se podle premiéra Babiše nezmění  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Josef Středula v Interview Plus  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Snížení produkce plastů  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Návštěva Andreje Babiše na Slovensku  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
ČSSD hledá cesty jak zastavit propad  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vláda Andreje Babiše podle prezidenta Zemana získá důvěru na druhý pokus  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rusko je proti jednání Rady bezpečnosti OSN o situaci v Íránu  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Čína uskutečňuje sankce vůči KLDR  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Dnes se uzavírají žádosti o vydání voličského průkazu poslané poštou  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pokročí Babišova vláda v boji s korupcí  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
 
Spojené státy pozastavily finanční pomoc pro Pákistán  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
66 / 251 66 / 251 66 / 251 

 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rok 2018 bude hodně štědrý na skvělé koncerty  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Přečte si Donald Trump knihu o sobě  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Turecko nemůže pokročit v jednání o vstupu do Evropské unie  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Historie Státní opery Praha  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vánoční mír skončil, hádání o brexit obnoveno  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Bojkotujte volby, poškoďte Putina, vyzývá Navalnyj  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Tyrolsko se připravuje na kritický víkend  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Armáda si dnes připomene sté výročí narození válečného veterána Tomáše Sedláčka  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Britští poslanci chtějí zavést poplatek za jednorázové papírové kelímky  
 5.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Karlovy Vary začaly opravovat Goethovu vyhlídku  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ve věku 73 let zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Na 90 plzeňských seniorů už využívá speciální tísňovou linku  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Řidiči autobusů musí mít na výplatní pásce minimálně 18 100 hrubého měsíčně  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovy Vary začaly opravovat Goethovu vyhlídku  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Na 90 plzeňských seniorů už využívá speciální tísňovou linku  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Řidiči autobusů musí mít na výplatní pásce minimálně 18 100 hrubého měsíčně  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ve věku 73 let zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Vládní nařízení o mzdách řidičů linkových autobusů bude dál platit  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zprávu OLAF si na policii pročítají členové mandátového a imunitního výboru  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Spojené státy sužuje sněhová bouře  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
67 / 251 67 / 251 67 / 251 

S následky sněhové bouře se vyrovnává část Evropy  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
První zahraniční cesta Andreje Babiše vedla na Slovensko  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
100. výročí narození generála Tomáše Sedláčka  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dva bývalí hejtmani sociální demokracie a další lidé blízcí této straně chtějí ČSSD zachránit  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Slavnostním nástupem, pietní vzpomínkou a položením kytice u pomníku armáda vzdala poctu 
Tomáši Sedláčkovi  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Ve věku 73 let zemřel slovenský herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Veterinární správa nařídí soupis všech malochovů prasat ve Zlínském kraji  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Premiéři ČR a SR budou společně prosazovat odmítavý postoj k uprchlickým kvótám  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Počet příchozích migrantů do Evropy meziročně klesl o víc než polovinu  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Voliči na Trutnovsku rozhodují v doplňovacích volbách o svém novém senátorovi  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Návštěva Andreje Babiše na Slovensku  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Statistika nehodovosti v ČR  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Vzpomínka na Mariána Labudu  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Proč předseda horní komory vyzývá senátora Čubu k rezignaci  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Andrej Babiš míří na svou první zahraniční návštěvu jako český premiér  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Policisté ukončili vyšetřování bývalého člena BIS Petržílka a expředsedy VV Bárty  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Prahou projde tříkrálový průvod s velbloudy  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
První zahraniční návštěva premiéra Babiše  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Dnes je poslední možnost podat žádost o vydání voličského průkazu datovou schránkou  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Nový magazín Experiment  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
68 / 251 68 / 251 68 / 251 

  
Nařízení zvedající minimální mzdy řidičů linkových autobusů se měnit nebude  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Arcidiecézní charita Olomouc předává na Ukrajině vánoční dárky chudým dětem  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s novinářkou Sašou Uhlovou  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Kniha Oheň a hněv popisuje zákulisí Bílého domu pod vedením Donalda Trumpa  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Policie ukončila vyšetřování kauzy Jana Petržílka a Víta Bárty  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Tyrolsko se připravuje na kritický víkend  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Policie dnes zveřejní statistiku dopravních nehod za loňský rok  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Andrej Babiš jede na svou první zahraniční návštěvu  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dnes je poslední možnost podat žádost o vydání voličského průkazu datovou schránkou  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rusko přivítalo obnovení jednání mezi Severní a Jižní Koreou  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Tříkrálová sbírka  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF týkající se kauzy Čapí hnízdo  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Po 3 letech zasednou k jednacímu stolu vyjednavači KLDR a Jižní Koreje  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Někteří poslanci si dnes na policii prohlédli zprávu evropského úřadu OLAF  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Do Evropy připlulo přes Středozemní moře 171 tisíc uprchlíků za loňský rok  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Zpráva OLAF o farmě Čapí hnízdo odpovídá policejnímu spisu  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zemřel slovenský herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Veterináři nařídí soupis všech malochovů prasat ve Zlínském kraji  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
V Česku pokračuje Tříkrálová sbírka  
 5.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Prodej nových aut v Česku loni překonal rekord  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Mělník plánuje městskou cyklostezku  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
69 / 251 69 / 251 69 / 251 

 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Helena Vondráčková v Tandemu  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Zemřel známý slovenský herec Marian Labuda  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ve středních Čechách v uplynulém týdnu výrazně přibylo lidí s chřipkou a virózami  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Mladí herci z Kutné Hory pořádají benefiční představení  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Divadelní benefice v Kutné Hoře  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Horská služba v Krkonoších a v Jeseníkách varuje před lavinami  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Polský ministr vnitra mění náčelníka policie ve Vratislavi  
 5.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
S koncem roku přibyly na vysočině téměř tři desítky případu příušnic  
 5.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V porodnici v Novém městě na Moravě se vloni narodilo osm dvojčat  
 5.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zákazníci v Česku nakoupili rekordních 271 500 nových osobních aut  
 5.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Rakouské Tirolsko se připravuje na kritický víkend, na řadě míst platí druhý nejvyšší stupeň 
lavinového nebezpečí  
 5.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Krádeže peněženek  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Několik prodejců pervitinu a pěstitelů marihuany obvinili policisté na Lounsku z nedovolené 
výroby drog a jejich distribuce  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Cvikov na Českolipsku nechal uzavřít Palackého ulici na nedalekou Lindavu  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Veterináři nařídí soupis všech malochovů prasat ve Zlínském kraji  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V ústeckém krematoriu není funkční ani jedna spalovací pec  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Ústeckém kraji lyžařům počasí nepřeje  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
Česko má jako první země na světě učebnici pro autoškoly, která se věnuje jízdě v noci  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Pozvánka na 45. Chrastavské šlápoty  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Kriminalisté pátrají po dvou mužích v souvislosti s útokem ve Vratislavicích nad Nisou  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
70 / 251 70 / 251 70 / 251 

Žloutenková epidemie v Ústí nad Labem stále trvá  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Zemřel slovenský herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Žatci pokračují spory ohledně hospodaření městské firmy Žatecká teplárenská  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ve věku 73 let zemřel herec Marián Labuda  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Svatební veletrh v Mostě  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Pesticidy v polských jablkách  
 5.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Jiří Langer, galerista a divadelník  
 6.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 18:04 Jihočeši 
  
Dnes uplynulo přesně 100 let od vzniku Tříkrálové deklarace  
 6.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Starosta Vrchlabí a majitel textilky Juta Jiří Hlavatý získali nejvíce hlasů v senátních volbách  
 6.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Rychnov nad Kněžnou řeší problémy z transitní dopravou  
 6.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Ivan Bartoš bude další 2 roky předsedou Pirátů  
 6.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Předsednictví Bulharska v Radě Evropské unie  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Na Trutnovsku skončily doplňovací volby do senátu  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Sjezd Pirátské strany v Brně  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Rozsáhlé demonstrace v Íránu  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Německo je na prahu nového politického roku, bez řádné vlády  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Rok 2017 byl pro český aukční trh s výtvarným uměním rekordní  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Pirátská strana si v Brně zvolí nové vedení  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bouřlivě vstoupil do roku 2018 Írán  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Je bezpečnost v Německu v ohrožení  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Lokální záplavy ohrožují obyvatele západního a jižního Německa  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
71 / 251 71 / 251 71 / 251 

  
Pozvání do bulharských hor  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Blíží se první kolo prezidentských voleb  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
40 let od vrácení svatoštěpánské koruny Maďarsku  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Výročí narozenin zakladatele skupiny AC/DC  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Evropě sílí odštěpenecké a separatistické síly  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Česká pirátská strana si zvolila vedení  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Babiš a Faltýnek žádají imunitní výbor o pozdější výpověď  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Co bude určující v tomto novém roce  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Dopravní podnik hlavního města musí zveřejňovat údaje o poloze autobusů a tramvají  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Belgická vláda chce snížit stupeň teroristické hrozby v zemi  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zvláštní vyšetřovací komise íránského parlamentu má vysvětlit, co se stalo s demonstranty  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na východním pobřeží Spojených států a Kanady jsou velké škody po silné sněhové bouři  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čeští vědci a inženýři se budou víc podílet na evropském výzkumu kosmu  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vládce Severní Koreje Kim Čong-un v novoročním projevu varoval Spojené státy  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
První dítě narozené v tomto roce ve Vídni je z muslimské rodiny  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Bavorsku hrozí záplavy  
 6.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Přezimovací obory na Šumavě se plní jelení zvěří  
 6.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Pirátská strana nepodpoří žádného prezidentského kandidáta  
 6.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Lokální záplavy na západě a jihu Německa  
 6.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Josefov na Sokolovsku opraví vodovod  
 6.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Úhrada autorských poplatků je jednodušší  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
72 / 251 72 / 251 72 / 251 

 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Pochod Tříkrálová Okoř  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Piráti budou hlasovat o novém vedení  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Riziko povodní v sousedním Bavorsku klesá  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Češi se podílejí na výzkumu technologií pro družice Evropské kosmické agentury  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Rozhovor s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Lékaři vyžadují informovaný souhlas pacienta i bez dostatečného poučení  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Doplňovací volby do Senátu  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Praze dnes končí vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor se specialistkou na poruchy příjmu potravy Erikou Matějkovou  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Zesílená ostraha kostelů v Egyptě  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Celostátním fórum Pirátů v Brně  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Piráti v Brně volí nové předsednictvo  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Lékaři se častěji obávají žalob ze strany pacientů  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Pirátskou stranu další dva roky povede dosavadní předseda Ivan Bartoš  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Z prvního kola doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku vítěz nevzešel  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Policie vyšetřuje postřelení myslivce při honu na Chomutovsku  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Severní Korea se pravděpodobně zúčastní olympijských her v Jižní Koreji  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Česku padaly teplotní rekordy  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pravoslavný svět slaví Štědrý den  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Přerově se dočkali novoročního ohňostroje  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
73 / 251 73 / 251 73 / 251 

Odpadové firmy odvážejí od popelnic vyhozené vánoční stromy  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Belgická vláda chce snížit stupeň teroristické hrozby v zemi  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Ředitel americké Národní bezpečnostní agentury Mike Rogers zřejmě skončí ve funkci  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
USA a Kanada: lidé odstraňují škody po silné sněhové bouři  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Doplňovací volby do Senátu probíhají na Trutnovsku  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
V České Lípě se v noci srazily dva vlaky  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dopravní podnik hlavního města musí zveřejňovat údaje o poloze autobusů a tramvají  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Riziko povodní v Bavorsku klesá  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Belgická vláda chce snížit stupeň teroristické hrozby v zemi  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Lidé ve Spojených státech a Kanadě odstraňují škody po silné sněhové bouři  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Tříkrálová koleda  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Japonsko zřejmě zruší zákaz dovozu hovězího masa z Velké Británie  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Druhý blok Dukovan je opět v provozu  
 6.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 13:04 Tady to znám 
  
Kutnohorští ochotníci znovu zahrají Světáky  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
 
Bělá pod Bezdězem chce pokračovat v opravách místního zámku  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
První kolo doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Současné teplé počasí bude pokračovat ještě nejméně příští 2 týdny  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pirátská strana nepodpoří žádného prezidentského kandidáta  
 6.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Koncertní premiéra nových varhan v obřadní síni liberecké radnice  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Česká lékařská komora za loňský rok eviduje na 1200 stížností na lékaře nebo zdravotnická 
zařízení  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
74 / 251 74 / 251 74 / 251 

 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
První kolo doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Na několika místech v Česku dnes padaly teplotní rekordy  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Vlci a lidé  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:10 Planetárium 
  
Ludvíkovice u Děčína opravují obecní dům  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ke zranění jednoho z myslivců došlo dnes dopoledne při naháňce u Vykletic na Chomutovsku  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Na úpravě běžeckých stop na jizerské magistrále můžou i letos přispívat lyžaři  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Lokální záplavy způsobené vydatným deštěm a táním sněhu ohrožují obyvatele Západního a 
Jižního Německa  
 6.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Jak to vidí Martin Jan Stránský, neurolog  
 7.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Trutnov chce i v letošním roce investovat několik miliónů korun do oprav drobných kulturních 
památek  
 7.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
V Sobotce už mají schválený rozpočet na letošní rok, ten odráží, kromě povinných údajů i 
opravy a investice  
 7.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Stát vloni vybral na všech daních meziročně o 7% více . Celkem to bylo 953 miliard korun  
 7.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
V Tel Avivu zemřel bojovník za stát Izrael Hugo Marom, bylo mu 89 let. Brněnský rodák se v 
roce 1939 dostal jako jedno z takzvaných Wintenových dětí d  
 7.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Host Lada Klokočníková a Zdeněk Novák  
 7.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 09:04 Zálety Aleny Zárybnické 
Druhým dnem pokračuje sjezd Pirátů  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše téměř určitě nezíská důvěru sněmovny v prvním kole  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Už za 5 dní bude první kolo prezidentských voleb  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dokáže hnutí ANO změnit tvorbu cen bytů v chudších lokalitách  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Evropská komise podala u soudu Evropské unie žalobu proti České republice  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Britská premiérka Theresa Mayová zítra obmění část svých ministrů  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tři roky od atentátu na redakci Charlie Hebdo  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
75 / 251 75 / 251 75 / 251 

 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Alexej Navalnyj nesmí kandidovat na prezidenta  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Saúdské úřady zadržely 11 princů  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Až milion lidí by si mohlo pořídit zájezd v systému First Minute  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pražský IKEM chce v lednu požádat o stavební povolení na nové pavilony  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vzpomínka na Kolomana Gögha  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zemřel Hugo Marom  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jak chce Pirátská strana prosadit svůj program z opozice  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zpráva OLAF rozpoutala skutečně nemalé politické emoce  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Stát loni vybral na všech daních meziročně o 7 procent víc  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Už za pět dní lidé budou volit novou hlavu státu  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pomůžou němečtí sociální demokraté Angele Merkelové sestavit vládu  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Konference v Camp Davidu byla zaměřena na Severní Koreu  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Tel Avivu zemřel pilot a bojovník za izraelský stát Hugo Marom  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Írán zakázal výuku angličtiny na základních školách  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Před třemi lety islamisté ve Francii zaútočili na redakci Charlie Hebdo  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tři lidi zranil výbuch 10kilogramové propanbutanové láhve v Průhonicích u Prahy  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Před 25 lety první člověk došel sám pěšky na Jižní pól  
 7.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
V opuštěném bývalém hotelu Kavkaz v Mariánských Lázních se zřítila část stropu  
 7.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
V Karlových Varech začne fungovat půjčovna kol  
 7.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Dálnice D5 byla uzavřena kvůli požáru nákladního auta  
 7.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
76 / 251 76 / 251 76 / 251 

Některá města v Plzeňském kraji trápí nedostatek zubařů  
 7.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Stížnosti diváků na TV Barrandov  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Stavba simulačního centra pro studenty zdravotnických oborů  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Před třemi lety islamisté zaútočili na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Česku chybí zubní lékaři  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Extrémní mrazy v USA  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vyjednávání o budoucí vládě v Německu pokračují  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zemřel legendární astronaut John Young  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Předávání Zlatých glóbů v Los Angeles  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Václav Klaus veřejně žádného z prezidentských kandidátů nepodpoří  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
V malých obcích chybí zubaři  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Tel Avivu zemřel v 89 letech brněnský rodák Hugo Marom  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Severovýchod a středozápad USA se po vlně silných mrazů připravuje na oteplení  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Francie si připomíná třetí výročí atentátu na redakci Charlie Hebdo  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Magistrát v Olomouci řeší parkování pro klienty  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Severní Korea hledá usmíření s Jižní Koreou  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Zbrojovka Zeveta Bojkovice nedostane odškodné za zabavenou munici  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Celostátní fórum Pirátů dnes v Brně pokračuje diskusemi o programu  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Trump je za určitých podmínek ochotný zatelefonovat si s Kim Čong-unem  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Do konce příštího týdne platí v Praze prázdninové jízdní řády  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Pravoslavné Vánoce  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
77 / 251 77 / 251 77 / 251 

  
Na dvacet lidí zemřelo kvůli mrazivému počasí v USA  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Už za pět dní lidé budou volit novou hlavu státu  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Budova Hanáckých kasáren v Olomouci se mění v sídlo státních úředníků  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s šéfem BESIPu Martinem Farářem  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Volební kampaň kandidátů na prezidenta ČR  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Tel Avivu zemřel bojovník za stát Izrael Hugo Marom  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
V malých obcích chybí zubaři  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
V Ústí nad Orlicí bude brzy možné platit bezhotovostně na celém městském úřadě  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Dálnice D5 byla kvůli požáru nákladního auta několik hodin uzavřena  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Německu začala jednání konzervativců se sociální demokracií  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Dobu a intenzitu svícení billboardů a světelných reklam by mohl regulovat zákon  
 7.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hasiči, zdravotníci i krajští policisté řešili pozůstatky po silvestrovské noci  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
 
S novým rokem začala obyvatelům Mělníka fungovat zubní pohotovost  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Ve středních Čechách se tento týden objevily 4 vážné případy chřipky  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Někteří školáci z Nymburka mají od nového roku nárok na proplacení jízdného  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Vývoj měla i kauza farmy Čapí hnízdo  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 06 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Pohotovou reakci předvedla seniorka z Mladé Boleslavi, které zavolal vnuk a žádal o peníze  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 08 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
ČSAD MHD Kladno shání řidiče autobusů  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Mělník zaplatí za stavbu protipovodňových hrází oproti původním předpokladům o několik 
milionů víc  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Naštěstí podobné eskapády zatím nepodnikají první letošní středočeská miminka  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 14:30 Týden v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
78 / 251 78 / 251 78 / 251 

Na silnicích ve Středních Čechách loni zemřelo 63 lidí  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 07 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Celý týden provázely také akce ke 3 králům  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 09 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Projektanti dokončují návrh rozšíření pražského IKEMu za tři čtvrtě miliardy korun  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Evropská komise chce usměrňovat potraviny dvojí kvality  
 7.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Zahraniční lékaři v českých zubních ordinacích  
 7.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:05 Narovinu 
  
Zemřel pilot a bojovník za izraelský stát Hugo Marom  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Velké Březno na Ústecku zavedlo nové dotace. Jsou určené na kulturní a sportovní akce v obci 
a na činnost spolků.  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Na Frýdlandu, na bývalém koupališti, mají nový bikrosový areál, který rozšíří nabídku 
volnočasových aktivit ve městě  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Stát vloni vybral na všech daních meziročně o 7% víc. Celkem to bylo 953 miliard korun.  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Velké Březno na Ústecku zavedlo nové dotace  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Do řeky Kamenice na Děčínsku se loni vrátili lososi  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
 
Regionální muzeum v Žatci otevřelo novou výstavu archeologických nálezů  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
K řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit chce ministr spravedlnosti společný 
postup více ministerstvech. Jde například o ministerstva práce  
 7.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  

 

Lidé si v Brně připomenou oběti tragického požáru kasína v Nádražní ulici  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
3 tisíce hospod a restaurací ukončily loni činnost kvůli EET  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Vzpomínky na Jiřího Dienstbiera  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:35 Interview 
  
Parkování v centru Brna mají řidičům ulehčit 3 nové parkovací domy  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
46 lidí evakuovali hasiči z domu na ulici Velká Michalská ve Znojmě  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Pohled na dnešní Slovenskou republiku  
 8.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:35 Interview 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
79 / 251 79 / 251 79 / 251 

Parní lokomotiva Malletka z roku 1907 se vrátila zpět Národnímu technickému muzeu  
 8.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zemřel hudební publicista, dramaturg a překladatel Vojtěch Lindaur  
 8.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dvakrát týdně budou lidem z Dačic zdarma k dispozici právníci  
 8.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V žádosti o dotaci pro farmu Čapí hnízdo byly nepravdivé a neúplné informace  
 8.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Novoroční předsevzetí  
 8.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí Ivan Hoffman, komentátor  
 8.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Přestavba autobusového nádraží v Nové Pace nejspíš začne až příští rok  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Návštěvnost broumovského kláštera na Náchodsku výrazně roste  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Silný vítr zasáhne v noci na zítřek především nejvyšší partie Krkonoš  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Rychnov nad Kněžnou přešel na nový parkovací systém  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Nejchutnější odrůdou jablek z loňské úrody je Angold  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Historie a současnost kardiochirurgie  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
Vrchlabští radní označili cedulemi se zákazem vstupu dvě lávky přes Labe  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Česku přibývá firem, které poškozuje pracovní turistika  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Bulharské předsednictví EU připraví nový návrh reformy unijního azylového systému  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše schválila dnes konečnou podobu programového prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Tři tisíce hospod a restaurací loni ukončily činnost kvůli EET  
 8.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 18:00 Události dne 
  
Už přes měsíce čekají desítky bývalých zaměstnanců závodu Hard v Jeseníku na rozhodnutí 
úřadu práce  
 8.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Bezpečnostní alarmy jsou od ledna k dispozici seniorům v Bruntále  
 8.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda na mimořádném zasedání schválila upravené programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Bazilika na Svatém Kopečku by se mohla stát národní kulturní památkou  
 8.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
80 / 251 80 / 251 80 / 251 

8 z 15 chodců, kteří zemřeli vloni v kraji, zahynulo v noci nebo za šera  
 8.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Právníci Babiše a Faltýnka si prostudují zprávu OLAFU k Čapímu hnízdu  
 8.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
3 tisíce hospod a restaurací ukončily loni činnost kvůli elektronické evidenci tržeb  
 8.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Severomoravské vodovody a kanalizace testují nový centrální dispečink  
 8.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pokračuje příprava rekonstrukce pardubického vlakového nádraží  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Žadatelé o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podali nepravdivé a neúplné informace  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Čeští poslanci mají podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského zbytečně rozsáhlou 
imunitu  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Peníze z mýtného  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie ukončila vyšetřování pádu střechy sportovní haly v České Třebové  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
U kruhového objezdu na silnici I/43 v Lanškrouně už nejsou přechody pro chodce  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Odvoz vánočních stromků  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
Svitavská radnice chce zajistit kvalitnější vodu v rybníce Rosnička  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Muzeum v Jevíčku bude sídlit ve větších prostorách  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezidentští kandidáti musí zveřejnit informace o financování své kampaně  
 8.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zachraňování ČSSD bude ještě obtížné  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jeroným Tejc se stal náměstkem ministra spravedlnosti  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Ke kritikům knihy nelichotivé vůči Trumpovi se přidal Stephen Miller a Mike Pompeo  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Bulharsko během předsednictví EU připraví nový návrh reformy unijního azylového systému  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Oprava pražského orloje  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Izrael zakázal vstup do země aktivistům z organizací, které se zapojily do kampaně BDS  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pět let od amnestie Václava Klause  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
81 / 251 81 / 251 81 / 251 

Kdo víc těží ze současné nízké nezaměstnanosti - zaměstnavatelé nebo zaměstnanci  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Náklady na mýtný systém v Česku jsou příliš vysoké  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hostem je ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Děkankou Fakulty sociálních věd UK bude doktorka Alice Němcová Tejkalová  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Menšinová vláda Babiše v programovém prohlášení slibuje zákon o všeobecném referendu  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jednání o důvěře vládě  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Žadatelé o dotaci pro farmu Čapí hnízdo podali nepravdivé a neúplné informace  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby se blíží  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vláda by dnes mohla schválit programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Bruselu začala konference o budoucím víceletém finančním rámci Evropské unie  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Premiér nového stylu  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Babišova vláda dnes schválila konečnou podobu programového prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Juncker si nepřeje velké škrty v unijní politice soudržnosti  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Silné mrazy ve Spojených státech postihly až 100 milionů lidí  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nejtransparentnější kampaň má podle Transparency International Michal Horáček  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jan Hamáček bude kandidovat na předsedu ČSSD  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Španělské ministerstvo dopravy zahájilo správní řízení s provozovatelem placených silnic  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jak se sledují osobní data na Západě a v Číně  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Vrchní soud v Olomouci otevře kauzu solárních elektráren  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Carrie Gracieová rezignovala kvůli nerovnosti platů na svůj post šéfky čínské redakce BBC  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Snaha Angely Merkelové sestavit novou vládu  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
82 / 251 82 / 251 82 / 251 

  
Turecko znovu prodlouží výjimečný stav  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Zemřel Vojtěch Lindaur  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Firmy v Česku mají problémy s pracovní turistikou  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Po 25 letech je Slovensko úspěšné  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zhruba 6 tisíc lékařů stále čeká na ověření žádosti o registraci do systému eRecept  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hladina Rýna znovu stoupá  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Odešel představitel československých charakterů Marián Labuda  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Policie ukončila vyšetřování pádu střechy sportovní haly v České Třebové z loňského ledna  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Restaurátoři začali s opravou orloje na Staroměstském náměstí v Praze  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
75. ročník Zlatých glóbů ovládl snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem  
 8.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nový projekt Náhradní babička  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Aši na Chebsku chybí byty pro mladé rodiny  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Projekt Náhradní babička spustilo Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM v Plzni  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Aši na Chebsku chybí byty pro mladé rodiny  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Mariánské Lázně si v tomto roce připomínají 200 let od založení městské tradice lázeňství  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Mariánské lázně si v tomto roce připomínají 200 let od založení městské tradice lázeňství  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Právníci Babiše a Faltýnky si zítra prostudují zprávu OLAFu  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Právníci Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka si prostudují zprávu OLAFU k Čapímu hnízdu  
 8.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Soud rozhodne v případu údajného napadení studenta na policejní služebně  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Pracovní turistika  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Policie chce kárný trest pro pražskou soudkyni Sylvu Mašínovou  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
83 / 251 83 / 251 83 / 251 

 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Oprava orloje na pražském Staroměstském náměstí  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s historikem Ivo Pejčochem  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Daňová Kobra navrhuje obžalovat 18 lidí za miliardové krácení daní  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Další poslanci mandátového a imunitního výboru se seznamují se zprávou OLAFu  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
České firmy trápí takzvaná pracovní turistika  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Restaurátoři začali s opravou orloje na Staroměstském náměstí v Praze  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Babišova vláda požádá ve středu sněmovnu o důvěru  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Co všechno bude na pražském orloji jinak po jeho rekonstrukci  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
V Olomouci funguje nový meteorologický varovný systém  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Markem Hilšerem  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Právníci českého premiéra nahlédnou do zprávy úřadu OLAF o kauze Čapí hnízdo  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Menšinová vláda hnutí ANO schválila a předala ostatním stranám své programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Vyprší lhůta, do které musejí prezidentští kandidáti zveřejnit informace o financování kampaně  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Soud zprostil viny 2 policisty obžalované z napadení studenta gymnázia  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na Karvinsku by se mohlo těžit uhlí i po roce 2023  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Dokument Heleny Třeštíkové o manželství Ivany a Pavla  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Německu stoupají hladiny Rýna a jeho přítoků  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Udílení Zlatých glóbů  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Rekonstrukce pražského orloje  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Francouzský prezident Emmanuel Macron odletěl na svou první návštěvu Číny  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
84 / 251 84 / 251 84 / 251 

Obchodní řetězce musí povinně darovat neupotřebitelné potraviny do potravinových bank  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ježíškova vnoučata  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Vrchní soud v Olomouci otevře kauzu solárních elektráren  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Závěry NKÚ k mýtnému systému  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Udělování Zlatých glóbů  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Policie po roce ukončila vyšetřování zřícení střechy sportovní haly v České Třebové  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Číny  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Egyptská vláda tvrdě odmítla tvrzení, že potají schvaluje uznání Jeruzaléma  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Očekávání rozsudku v případu údajného napadení studenta na policejní služebně  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jak ovlivnila předávání filmových Zlatých glóbů kampaň MeToo  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Smířily se arabské státy s americkým vyhlášením Jeruzaléma za hlavní město Izraele  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
OLAF ve zprávě upozorňuje na podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Čeští poslanci mají zbytečně rozsáhlou imunitu podle Pavla Rychetského  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Americká FBI předběžně jedná o výslechu prezidenta Donalda Trumpa  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Německo částečně uzavřelo Rýn pro lodní dopravu  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Emmanuel Macron plánuje v Číně podepsat 50 kontraktů a dohod  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká televize uvede očekávaný komediální seriál Petra Zelenky Dabing Street  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kauza OLAF  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Schůze k důvěře vládě začne ve středu  
 8.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Silničáři postaví u Sukorad na Mladoboleslavsku nový mostek  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vláda schválila upravené programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
85 / 251 85 / 251 85 / 251 

  
Autobusy nahradí vlaky mezi Mšenem a Mladou Boleslaví  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Anketa Sportovec Kolína má také internetové hlasování  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Vláda by dnes měla schválit své programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Nespotřebované potraviny obchodní řetězce darují do potravinových bank  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Policisté pátrali po muži, který u Lidic za jízdy mířil zbraní na řidičku jiného auta  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ještě tento týden pražská hromadná doprava jezdí podle upravených jízdných řádů  
 8.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nález ukradených aut v zatopeném lomu u Lahoště  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
 
Interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Ústecký krajský soud pokračuje v projednávání kauzy nejrozsáhlejších sexuálních deliktů na 
dětech v Česku  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V krematoriu v Ústí nad Labem není možné od počátku roku provádět žehy  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Novém Boru budou řidiči za parkování na opraveném náměstí od jara platit  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Chomutov letos zaplatí za vznik nových učeben na základních školách 100 milionů korun  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Restaurátoři dnes začali s opravou orloje na Staroměstském náměstí v Praze  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Kriminalisté v Ústí nad Labem vyšetřují v zahrádkářské kolonii Střížovice vraždu  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Veletrh Svatba nanečisto v Mostě  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Chomutov letos zaplatí za vznik nových učeben na základních školách 100 milionů korun  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Do poloviny dubna budou v Brné a ve Vaňově v Ústí nad Labem nová mola  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Tři tisíce hospod a restaurací skončily loni činnost kvůli elektronické evidenci tržeb  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Krásném Březně a Neštěmicích začal svoz vánočních stromků  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Vláda na dnešním mimořádném zasedání schválila upravené programové prohlášení  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
86 / 251 86 / 251 86 / 251 

Lyžařská centra v Jizerských horách nemají podle provozovatelů dostatek technického sněhu  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Právníci Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka si zítra prostudují zprávu OLAFu  
 8.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Jak trénovat paměť  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 10:30 Apetýt – poradna 
  
Brno nechá ocenit pět budov v centru města  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Z LDN na Červeném kopci v Brně se dnes odstěhovali poslední pacienti  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Ústavní soud zamítl stížnost Josefa Tomana na podjatost Nejvyššího správního soudu  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek se můžou vyjádřit ke kauze Čapí hnízdo příští úterý  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 05 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kancelář architekta města Brna podporuje stavbu hlavního vlakového nádraží v odsunuté 
poloze u řeky  
 9.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Míra nezaměstnanosti v jižních Čechách  
 9.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po 13letém chlapci z Hronova  
 9.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Už jen meziměstské spoje mají k dispozici obyvatelé Hosína a Hluboké nad Vltavou  
 9.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
KSČM nepodpoří při zítřejším hlasování o důvěře vládě menšinový kabinet hnutí ANO  
 9.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Cyril Höschl, psychiatr  
 9.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Pojištění na zimní dovolenou  
 9.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
ČSSD má druhého kandidáta na post nového předsedy strany  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Rozhovor s mistryní světa v capoeiře Hanou Hoškovou  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Vedení Královéhradeckého kraje chce pokračovat ve změnách na středních školách  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Policisté pátrají po 13letém chlapci z Hronova  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Premiér Babiš a místopředseda ANO Faltýnek se budou moci vyjádřit před sněmovním 
výborem k případu Čapí hnízdo  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Zvýšení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Náchodská policie dnes později odpoledne zrušila pátrání po 13letém chlapci z Hronova  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
87 / 251 87 / 251 87 / 251 

 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Na parkovišti u kláštera ve Vrchlabí nebudou smět parkovat autobusy  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Silný vítr dnes na Vysočině vyvracel stromy do silnic i do elektrického vedení  
 9.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Ve všech okresech Olomouckého kraje stoupla v prosinci loňského roku nezaměstnanost  
 9.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Mandátový a imunitní výbor sněmovny se příští úterý vrátí k žádosti policie o vydání premiéra 
Babiše a místopředsedy hnutí Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pondělní odvolání šéfa integrovaného dopravního systému  
 9.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Komunisté nepodpoří podle České televize při zítřejším hlasování důvěře vládě menšinový 
kabinet hnutí ANO  
 9.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Značný zájem o voličské průkazy hlásí před prezidentskými volbami v Moravskoslezském kraji  
 9.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jeseník zavádí od letošního roku studijní příspěvek  
 9.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji stoupla o téměř půl procentního bodu  
 9.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Za výhrůžky zpěvákovi Radkovi Bangovi uložil soud Aleši Rozsívalovi podmíněný trest  
 9.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nezaměstnanost v prosinci v Pardubickém kraji mírně stoupla  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hrad Svojanov se letos dočká opravy předhradí a hradeb  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nová výstava Studie chaosu  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Společnost dm drogerie markt preventivně stahuje z trhu kojeneckou ovocnou výživu 
Babylove  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policisté od dnešního rána pátrají po třináctiletém chlapci  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Mírná zima znamená nebezpečí pro rostliny  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Z firmy v Rakovníku uprchli tři vězni  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před silným větrem  
 9.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zástupci Severní a Jižní Koreje zasedli ke společnému stolu  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Čapí hnízdo si musíme vyřešit my sami. Unii do toho netahejme  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
88 / 251 88 / 251 88 / 251 

 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Polský prezident Andrzej Duda jmenoval zrekonstruovanou vládu premiéra Morawického  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Astronauti ve vesmíru mění výšku  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Lékaři úpí pod novou byrokracií  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Rakousko chce omezit přídavky na děti cizinců  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Německu platí od nového roku zákon na kontrolu sociálních sítí  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
Kojenecké ústavy by se měly transformovat na menší zařízení rodinného typu  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Poskytování první pomoci  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Bouřlivé jednání sněmovního imunitního výboru kvůli Andreji Babišovi  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Mandátový a imunitní výbor sněmovny se příští úterý vrátí k žádosti policie o vydání Babiše a 
Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jednání o vydání Babiše a Faltýnka odloženo  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jak šel čas s elektronickým receptem  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Mandátový a imunitní výbor sněmovny odložil rozhodnutí o doporučení poslancům vydat 
Babiše a Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jižní Korea uvažuje o dočasném zrušení sankcí vůči KLDR  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Komunisté nepodpoří menšinový kabinet hnutí ANO  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Zemětřesení v polské vládě  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Z 9 kandidátů na prezidenta uvedli peněžité dary v přiznání správně jen 4 z nich  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropský rozpočet po roce 2020  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Severní a Jižní Korea se pokusí jednáním vyřešit své spory a zamezit nechtěným střetům  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ndrangheta dnes dostala tvrdý úder  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Dlouhodobá nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
89 / 251 89 / 251 89 / 251 

Software, kterým by rodiče mohli dětem čas strávený na telefonu omezit  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Změní se v roce 2018 Evropská unie  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Polský premiér Mateusz Morawiecki vyměnil téměř polovinu svých ministrů  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vyhrožování smrtí zpěváku Radku Bangovi je před soudem  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V základech státnosti  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
Jak Severní Korea vyhrála zimní olympiádu  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Rozšíření rizikových oblastí nákazy africkým morem prasat na Zlínsku  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Počet žádostí o azyl ve Francii loni poprvé překročil 100 tisíc  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve věku 60 let zemřel hudební kritik Vojtěch Lindaur  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Na Pražském hradě začala výstava nazvaná V základech státnosti  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Přísnější měření emisí u aut  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor se vrátí k projednávání žádosti policie o vydání Babiše a Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nepřehledný právní řád  
 9.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Očkování proti chřipce a dalším nemocem  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme vám - lékařská témata 
  
Karlovarský kraj začne více propagovat senior pasy  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Klatovech letos dokončí úpravy v Mercandinových sadech  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ústavní soud zamítl stížnost Josefa Tomana na podjatost Nejvyššího správního soudu  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Očkování proti chřipce  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 18:04 Co vás zajímá 
  
Karlovarský kraj začne více propagovat senior pasy  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Klatovech letos dokončí úpravy v Mercandinových sadech  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Babiš a Faltýnek se mohou vyjádřit před sněmovním výborem k případu Čapí hnízdo  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ústavní soud zamítl stížnost Josefa Tomana na podjatost Nejvyššího správního soudu  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
90 / 251 90 / 251 90 / 251 

 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Babiš a Faltýnek se mohou vyjádřit před sněmovním výborem k případu Čapí hnízdo  
 9.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Severokorejští sportovci budou startovat na zimní olympiádě  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Žádost o vydání Babiše projedná mandátový a imunitní výbor sněmovny  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
 
Světový veletrh spotřební elektroniky  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Americký prezident Donald Trump bude nejspíš vypovídat na FBI  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Zimní olympijské hry na Radiožurnálu  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Rozhovor s armádním psychiatrem Janem Veverou  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Kontrola financování prezidentských kampaní  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Cenu Karla Čapka získá francouzská překladatelka Erika Abrams  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Je pro voliče důležité vědět, kdo financuje kampaň prezidentských kandidátů  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Poskytování první pomoci  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Mandátový a imunitní výbor sněmovny se příští úterý vrátí ke kauze Babiše a Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Piráti a Starostové chtějí odložit zítřejší hlasování o důvěře vládě  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Poslanci zítra rozhodnou, jestli menšinový kabinet hnutí ANO získá jejich důvěru  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Desítky lidí v Pardubicích vzpomínaly na operaci Silver A  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jednání mandátového a imunitního výboru o vydání Babiše a Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Areál vepřína v Letech u Písku převezme Muzeum romské kultury  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Brno začalo kontrolovat lávky  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
91 / 251 91 / 251 91 / 251 

Úřad práce zveřejní aktuální údaje o nezaměstnanosti  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Dopravu na Vysočině komplikuje silný vítr a padající stromy a větve  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Pardubicích si dnes připomenou hrdinství výsadkové skupiny Silver A  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
 
Severokorejští sportovci se zúčastní zimní olympiády  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kvůli novému systému měření emisí některé stanice zdražují  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor se vrátí k projednávání vydání Babiše a Faltýnka policii  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Stav provizorně podepřeného mostu u Černé Hory se zhoršuje  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Opět zasedá mandátový výbor sněmovny  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Severní Korea obnoví takzvanou horkou linku na jih  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Británie zakáže prodej kosmetiky s plastovými mikroperlami  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie pátrá po třech uprchlých vězních  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Pardubicích si připomenou hrdinství výsadkové skupiny Silver A  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
KLDR a Jižní Korea u jednacího stolu  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
KSČM nepodpoří při hlasování o důvěře vládě menšinový kabinet hnutí ANO  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Francie zavádí nová opatření v dopravě  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Olomouc vyhlašuje další ročník ceny za pomoc zdravotně postiženým lidem  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Jiřím Hynkem  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Severní a Jižní Korea se pokusí jednáním vyřešit své spory a zamezit nechtěným střetům  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česko je ochotno jednat s EU o navýšení svého příspěvku do unijního rozpočtu po roce 2020  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Za rasistické výhrůžky padl u Okresního soudu v Prostějově podmíněný trest  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na Pražském hradě začala výstava nazvaná V základech státnosti  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
92 / 251 92 / 251 92 / 251 

  
Zimní olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu  
 9.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rozhovor s trenérem české hokejové reprezentace Josefem Jandačem  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:08 K věci 
  
 
Ve středních Čechách na konci loňského roku mírně přibylo nezaměstnaných  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Poplatky za odpad a psa by se mohly v Kolíně platit kartou přes internet  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Výbor přerušil debatu o žádosti na vydání Babiše a Faltýnka  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
V části Čech a na Vysočině bude dnes silně foukat  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Kolín chce rozšířit možnosti bezhotovostních transakcí  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Právníci premiéra Babiše nahlédnou do zprávy OLAFu  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Zhruba 27 tisíc aut už prošlo novým systémem na měření emisí  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
V Kladně skončila modernizace třídy Československé armády  
 9.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Společnost dm drogerie markt preventivně stahuje z trhu kojeneckou ovocnou výživu 
Babylove  
 9.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Dopravu na Vysočině komplikuje silný vítr  
 9.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Až 20 % obsahu popelnic na jedlé oleje v Pelhřimově zabírají jiné odpadky  
 9.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vysočina Aréna je kvůli nedostatku sněhu dočasně uzavřená  
 9.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vznik skleněných korálků  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Pozvánka na Moldavu  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Na Kamencovém jezeře u Chomutova pokračuje druhá etapa stavby plovoucího mola  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Krajští úředníci představili strategii rozvoje Ústeckého kraje na dalších 10 let  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ředitelství silnic a dálnic začne do března se stavbou obchvatu Lubence na Lounsku  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je druhá nejvyšší v rámci republiky  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
93 / 251 93 / 251 93 / 251 

Palachova ulice v Litoměřicích bude pod častějším dohledem městské policie  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Záchrana lidských životů  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Na případ vraždy v chatové osadě u Střížovic na Ústecku uvalila policie embargo  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Za 3 700 000 korun bude mít město Ústí nad Labem tak zvaný "plán udržitelné mobility"  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ředitel poštovní tiskárny cenin Miroslav Krejčík bude kandidovat na předsedu sociální 
demokracie  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Mostě hledají nové městské strážníky  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Za výhrůžky zpěvákovi Bangovi uložil soud Rozsívalovi podmíněný trest  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Dobrovolní hasiči z Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku získali nový automobil  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Poslanci zítra dopoledne rozhodnout, jestli menšinový kabinet dostane podporu  
 9.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Oprava zámku Kunštát na Blanensku  
 10.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Mirko Möllen žaluje Českou republiku  
 10.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Dohoda intenzivnější spolupráce se zástupci Dolního Rakouska  
 10.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Fakultní nemocnice v Brně - recepty na léčebné konopí  
 10.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Nový zákon - kolizní opatrovnictví  
 10.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jindřichohradecké místní dráhy dočasně nahradily některé spoje autobusy  
 10.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Všechny obce Zlínského kraje musí sepsat chovy domácích prasat  
 10.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Andor Šándor  
 10.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Poruchy příjmu potravy  
 10.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor s ředitelem Krkonošského národního parku Robinem Böhnischem  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Královéhradecký magistrát začne testovat část chystaného inteligentního dopravního systému  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Rozsáhlá rekonstrukce biografu v Jičíně za necelých 46 milionů skončí  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
94 / 251 94 / 251 94 / 251 

  
Pokud vláda nezíská ve sněmovně důvěru, podá menšinový kabinet na svém příštím zasedání 
demisi  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
Náhradní práce pro Technické služby HK  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Menšinová vláda hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem žádá sněmovnu o důvěru  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Trutnovská charita začíná s přepočítáváním peněz tříkrálové sbírky  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Vlčí teritorium v Královéhradeckém kraji se rozšířilo o Trutnovsko  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Lékárny mají po několikaměsíčním výpadku znovu léčebné konopí  
 10.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Ubylo tragických následků dopravních nehod v našem regionu  
 10.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Konference psychiatrů v Jeseníku  
 10.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Za povinné ručení si čeští řidiči připlatí  
 10.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vedení Ostravy a centrálního obvodu chce vybudovat 200 nových nájemních bytů v centru  
 10.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Slovenský ministr kultury kritizoval vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana  
 10.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Půl milionu korun zaplatí krnovská radnice za devítimetrovou lezeckou stěnu  
 10.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nejvyšší soud odmítl dovolání vedoucího pracovníka stavebního úřadu ve Frýdku-Místku  
 10.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Inkontinence  
 10.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Radnice v Pardubickém kraji připravují oslavy stoletého výročí české státnosti  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Prezident Zeman předstoupil před poslance  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubický magistrát letos nabídne mladým lidem další startovací bydlení  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Radnice v Luži na Chrudimsku chce mít lepší přehled o psech ve městě  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vysokomýtská radnice uzavírá nominace na výroční ceny města  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Stará ekologická zátěž v Chrudimi by mohla ohrozit zdroje vody  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Julínek nedostane odškodné  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
95 / 251 95 / 251 95 / 251 

  
 
Íránským tankerem ve Východočínském moři otřásla exploze  
 10.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Registr majetkových přiznání politiků má podle vlády zůstat přístupný bez omezení  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hlasování o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
I v tomto roce se většina z nás dočká růstu platu  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:33 Alter Eko 
  
Má dojít k hlasování o důvěře menšinové vládě Andreje Babiše  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Premiér Andrej Babiš požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry jeho menšinovému 
kabinetu  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Sněmovna přerušila jednání o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Insolvenční správce po zkrachovalé Viktoriagruppe žaluje Česko  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Politický vývoj v Katalánsku  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jednání o zvýšení mezd v brněnském dopravním podniku  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Omezení svobody získávat a šířit informace  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Trump upadl, ale nohu si zlomil Bannon  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Sesuvy půdy vyvolané prudkými dešti zabily v okolí kalifornské Santa Barbary nejméně 13 lidí  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Budoucnost elektromobilů  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Protesty v Tunisku zesílily po smrti jednoho z demonstrantů  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Po 2 dnech se podařilo obnovit pozemní spojení se švýcarským horským střediskem Zermatt  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Odchod britské velvyslankyně z ČR  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Pobyt Juliana Assange na ekvádorské ambasádě v Londýně je neudržitelný  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čína si objedná 184 letadel Airbus A320  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Přívalové deště a sesuvy půdy v Kalifornii  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
96 / 251 96 / 251 96 / 251 

Antimonopolní úřad dal ministerstvu vnitra milionovou pokutu  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Íránským tankerem ve Východočínském moři otřásla exploze  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Moskvě začalo jarní zasedání ruského parlamentu  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jednání o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Poslanci odložili hlasování  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vláda hnutí ANO žádá o podporu  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Proč se prezident nepodrobí pořádnému psychiatrickému vyšetření  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zemanův vulgární výklad dějin  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
V Íránu bylo v souvislosti s protivládními protesty uvězněno na 3 700 lidí  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zavražděná advokátka na Ukrajině  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Barmský státní zástupce viní dva reportéry Reuters z porušení zákona o státním tajemství  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nepříznivý vliv léku Ibuprofen na funkci mužských varlat  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Řehole historika Viléma Prečana  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Tomáš Julínek nedostane 750 tisíc korun jako odškodné za trestní stíhání  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Předmět virtuální realita na školách  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
V okolí Štramberku má vzniknout nová přírodní památka  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Studenti České zemědělské univerzity by mohli navštěvovat předmět virtuální realita  
 10.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Plzni začíná veřejná debata o podobě lokality Americká - Sirková  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Od začátku roku funguje v Aši na Chebsku senior bus  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Insolvenční správce Mirko Melen žaluje Českou republiku kvůli naftě  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
Všechny obce Zlínského kraje musí sepsat chovy domácích prasat  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
97 / 251 97 / 251 97 / 251 

  
Kvalita ovzduší  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
V Plzni začíná veřejná debata o podobě lokality Americká - Sirková  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Od začátku roku funguje v Aši na Chebsku senior bus  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Insolvenční správce Mirko Melen žaluje Českou republiku kvůli naftě  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Všechny obce Zlínského kraje musí sepsat chovy domácích prasat  
 10.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Hlasování o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Hlasování o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Odvolací soud projedná žalobu exministra zdravotnictví Tomáše Julínka  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Sněmovna bude hlasovat o důvěře menšinové vládě hnutí ANO  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ode dneška funguje mezi oběma korejskými státy tzv. horká telefonní linka  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Registr majetkových přiznání politiků má podle vlády zůstat přístupný bez omezení  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Někteří řidiči si připlatí za povinné ručení  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ekvádor už na své londýnské ambasádě nechce ukrývat zakladatele WikiLeaks  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vládu Andreje Babiše přišel do PS podpořit prezident Miloš Zeman  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Stovka žen ve Francii protestuje proti hnutí metoo  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Za povinné ručení si čeští řidiči připlatí  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Na Hlučínsku vzniká nové válečné muzeum  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Řecké soudy budou moci nově změnit verdikty islámských duchovních  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Pavlem Fischerem  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
 
Po 2 dnech se podařilo obnovit pozemní spojení se švýcarským horským střediskem Zermatt  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Studenti České zemědělské univerzity by mohli navštěvovat předmět virtuální realita  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
98 / 251 98 / 251 98 / 251 

 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jednání o důvěře vládě  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Protivládní demonstrace v Tunisku  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zdražuje povinné ručení  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Ekvádor už na své londýnské ambasádě nechce ukrývat Juliana Assange  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Koncert Symfonického orchestr hlavního města Prahy  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Studenti České zemědělské univerzity by do budoucna mohli mít předmět virtuální realita  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Fotograf Josef Koudelka slaví osmdesáté narozeniny  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Kabinet bude žádat o důvěru ve sněmovně  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Návštěvníci kin v Indii už nebudou muset stát při poslechu hymny  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s personalistou Martinem Ježkem  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Sněmovna jedná o důvěře pro menšinovou vládu hnutí ANO  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dohoda zástupců Dolního Rakouska a tří českých krajů  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vláda hnutí ANO podpořila návrh KSČM na zdanění části církevních restitucí  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Žádná z opozičních stran nechce podpořit menšinový kabinet Andreje Babiše  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Insolvenční správce Mirko Möllen žaluje Českou republiku kvůli naftě  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Menšinová vláda hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem žádá sněmovnu o důvěru  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman ve sněmovně zopakoval, že pověří Babiše sestavením vlády i napodruhé  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Peking si objedná 184 letadel Airbus A320  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Soupis všech chovů domácích prasat ve Zlínském kraji nařídila Státní veterinární správa  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Slavné embéčko britské velvyslankyně vydraženo  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
99 / 251 99 / 251 99 / 251 

Stanice využívající virtuální reality  
 10.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Benešov žádá o evropskou dotaci na výstavbu nového parkovacího domu  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Vláda projedná dva návrhy na zmírnění zákona o střetu zájmů  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
V Pernštejnci u Kutné Hory se lidé dočkají nového mostu  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Celníci na letišti v Pákistánu zadrželi Češku, která pašovala drogy  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Hlasování o důvěře pro menšinovou vládu  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Policie dopadla v Ústí nad Labem dva vězně z vinařické věznice, třetí je stále na útěku  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Prezident jmenuje Babiše podruhé premiérem ve chvíli většinové podpory ve sněmovně  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Včerejší silný vítr ve středních Čechách nenapáchal velké škody  
 10.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Krajští policisté vysílají hlídku do terénu až stokrát denně  
 10.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Kvůli nedostatku sněhu ruší výuku na Vysočině většina lyžařských škol a školek  
 10.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pátrání po zmizelém letadle společnosti Malaysia Airlines bude pokračovat  
 10.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zeman jmenuje Babiše podruhé jen s garancí 101 hlasů ve sněmovně  
 10.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chemička Unipetrol v Litvínově pracuje v plném provozu  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Česká Lípa plánuje na letošní rok začátek přestavby dvou frekventovaných křižovatek  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Policisté v Teplicích měli i o svátcích napilno  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Pokud vláda nezíská dnes ve sněmovně důvěru, podá menšinový kabinet na svém příštím 
zasedání demisi  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Chemička Unipetrol v Litvínově pracuje v plném provozu  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
ŘSD začne od března se stavbou obchvatu Lubence na Lounsku  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Švýcarské zimní středisko Zerrmatt je stále kvůli lavině odříznuté od světa  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Krematorium v Ústí nad Labem je objek sporu mezi městem a Asociací pohřebních služeb  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
100 / 251 100 / 251 100 / 251 

  
V Mostě hledají nové městské strážníky  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Systém vydávání eReceptů nefunguje na sto procent  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Nejsevernější místo naší republiky u Lobendavy  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Z páteční vraždy prodavačky ve večerce v Liberci policie obvinila pobodaného muže  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Všechny obce Zlínského kraje musí sepsat chovy domácích prasat  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Zdvojnásobení autobusových linek požadují Litoměřice po novém provozovateli MHD  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zeman dá podruhé šanci Babišovi na sestavení vlády  
 10.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  

 

Stovkám venkovských prodej potravin a smíšeného zboží letos hrozí uzavření  
 11.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Krajský soud v Brně potrestal 6 mužů kvůli krácení daně  
 11.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Při protivládních nepokojích v Tunisku zasahovala armáda  
 11.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Češka zadržená v Pákistánu kvůli převážení drog stane v pátek před soudem.  
 11.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
V Táboře začíná rekonstrukce plaveckého stadionu  
 11.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Servery Aktuálně.cz a IHNED.cz zveřejnily překlad zprávy OLAF  
 11.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Evropský soud pro lidská práva podpořil Kristinu Colloredo-Mansfeldovou  
 11.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Jindřichově Hradci vydali 620 voličských průkazů  
 11.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí profesor Jiří Hlaváč  
 11.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Test instantních káv  
 11.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Evropský soud pro lidská práva podpořil Kristinu Collorado Mansfeldovou ve snaze získat 
mobiliář ze zámku Opočno  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Pracovníci Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji jsou připraveni na volby  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Téměř polovina ledů do nápojů, které kontrolovali inspektoři, nesplnila limity  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
101 / 251 101 / 251 101 / 251 

  
Lanžovu na Trutnovsku se dlouhodobě nedaří pronajmout obecní budovu s prodejnou potravin  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Skiareály v Královéhradeckém kraji hlásí i přes oblevu dobré podmínky pro lyžování  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Výstava Móda za časů protektorátu  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Cena benzínu v Královéhradeckém kraji klesla  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Evropský soud pro lidská práva podpořil žádost Kristiny Colloredo Mansfeldové  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
České domácnosti stále víc utrácejí  
 11.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
S úklidem sněhu na silnicích první třídy není spokojené vedení města Jeseníku  
 11.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prověření stavu budov v blízkosti centra Olomouce  
 11.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Domovy seniorů v Olomouckém kraji musí aktualizovat pořadníky na umístění  
 11.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Doléčovací centrum - program pro lidi se závislostí  
 11.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Vedení Jeseníku není spokojené s úklidem sněhu na silnicích prvních tříd  
 11.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na frekventované Vančurově ulici v Opavě bude zřejmě další okružní křižovatka  
 11.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lyžařská střediska v Beskydech se snaží zachovat provoz  
 11.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Muzeum Fojtství v Kopřivnici zahajuje novou výstavu  
 11.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obce ve Zlínském kraji začínají se sčítáním neregistrovaných chovatelů vepřů  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Andrej Babiš podpoří Miloše Zemana  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Evropská unie chce vybudovat síť superpočítačů  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Seč i Třemošnice na Chrudimsku nabízejí lidem volební svozy  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zimní olympiáda dětí a mládeže  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Slatiňany začnou s církví jednat o převzetí hřbitova  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Sněmovní mandátový a imunitní výbor připravil žádost o zbavení mlčenlivosti expolicisty Jiřího 
Komárka  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
102 / 251 102 / 251 102 / 251 

 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Havárie vody uzavřela na několik měsíců pardubický dům U Jonáše  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Revitalizace přítoků Klopotského potoka  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Radnice v Litomyšli plánuje navýšit počet míst v mateřských školách  
 11.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kampaň k prezidentským volbám - plná rozporů a protikladů  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude znovu jednat o těžbě lithia v Česku  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Podívejme se na netypické počasí těchto dnů  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zastupitelstvo Pasohlávek na Břeclavsku projedná výstavbu termálních lázní  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Volský festival a prezidentská volba  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Julian Assange dostal podle deníku El Universo ekvádorské občanství  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pád polského prezidentského speciálu u Smolensku prý nezpůsobila série výbuchů na palubě  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jižní Korea plánuje zákaz obchodování s kryptoměnami jako je bitcoin  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Počet obětí sesuvu půdy v Kalifornii stoupl na 17  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sněmovna bude o důvěře vlády Andreje Babiše hlasovat až příští úterý  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
O kauze Čapí hnízdo by měl promluvit bývalý detektiv Jiří Komárek  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby se v polovině března chystají i v Rusku  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Komárek pomáhá s Čapím hnízdem  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Hlasování o budoucím českém prezidentovi už začalo  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Giulian Assange má nové doklady  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Trump znovu tvrdě kritizoval vyšetřování kontaktů svého volebního štábu s Ruskem  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Na Slovensku pokračují pře o používání vládního letadla  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Veřejně přístupný registr sexuálních násilníků  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
103 / 251 103 / 251 103 / 251 

 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Doprava pro seniory a pro studenty na železnici zdarma  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Z 50 nejvíce znečištěných měst Evropy leží 33 v Polsku  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Do českých prezidentských voleb mohou také zasáhnou hackeři  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Odložené hlasování o důvěře vládě  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Příprava ČSSD na mimořádný sjezd  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Nový kabinet ANO zrušil přes 200 pozic na ministerstvech a Úřadu vlády  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropský soud pro lidská práva bude rozhodovat o vydání mobiliáře zámku Opočno  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Návrat stojedničky a taktika  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Prezidentští kandidáti se zítra potkají ve společné debatě  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Superpočítače v EU a ve světě  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
13. ročník Big Brother Awards  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Premiéra opery Billy Budd  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jižní Korea plánuje zákaz obchodování s kryptoměnami  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropa v očekávání, kdy bude mít Německo novou vládu  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Cena ropy je největší za poslední 3 roky  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Výstava Hledači ztraceného času  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Za natáčení a focení jakékoliv havárie v Německu trestají  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Polsko proti Evropě  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Čerpání peněz z Evropské unie se musí podle Andreje Babiše zrychlit  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Litoměřice budou mít výzkumné centrum geotermální energie  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
104 / 251 104 / 251 104 / 251 

Zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty se zvednou mzdy  
 11.1.2018 ČRo Plus ~ str. 11 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Chodově na Sokolovsku plánují úpravu panelákových sídlišť  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ceny paliv v západních Čechách znovu mírně vzrostly  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Lékaři možná nebudou letos pokutováni, že místo elektronického receptu vydají papírový  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ministři vlády Andreje Babiše zrušili už 200 úřednických míst na ministerstvech a Úřadu vlády  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ceny paliv v západních Čechách znovu mírně vzrostly  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Lékaři možná nebudou letos pokutováni, že místo elektronického receptu vydají papírový  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ministři vlády Andreje Babiše zrušili už 200 úřednických míst na ministerstvech a Úřadu vlády  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Chodově na Sokolovsku plánují úpravu panelákových sídlišť  
 11.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Žádost o vrácení mobiliáře zámku Opočno  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Proč si Trump myslí, že nebude předvolaný k výslechu o ruské roli v předloňských volbách  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rozhovor s amerikanistou Kryštofem Kozákem  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Ministři dnes řeší rychlost čerpání evropských peněz  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ministři vlády Andreje Babiše zrušili zatím 200 úřednických míst  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kam povedou Bulhaři v příštích šesti měsících Evropskou unii  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Evropský soud pro lidská práva podpořil žádost Kristiny Colloredo-Mansfeldové  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Petrem Hannigem  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Soudní spor o majetek šlechtické rodiny Colloredo Mansfeldů  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Ostravě je premiéra Peera Gynta  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zveřejnění zprávy OLAF  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
U soudu kauza šéfa Národní demokracie  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
105 / 251 105 / 251 105 / 251 

  
Nemocnicím v Moravskoslezském kraji chybí desítky zdravotních sester  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Rušení míst na ministerstvech a na úřadu vlády  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Mandátový a imunitní výbor pozve na jednání bývalého detektiva Jiřího Komárka  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Debata o povinných exkurzích do bývalých koncentračních táborů  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Po roce od pádu střechy otevřou v České Třebové sportovní halu  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor pozve na jednání bývalého detektiva Jiřího Komárka  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na Slovensku pokračuje spor o používání vládního letadla  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Úřady mají poslední den na připomínky k plánované stavbě skladů ve Zdibech u Prahy  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor požádal o zbavení mlčenlivosti Jiřího Komárka  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Tunisko rozmístilo v několika městech armádu  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Evropská unie chce vybudovat síť superpočítačů  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Obce ve Zlínském kraji začínají se sčítáním neregistrovaných chovatelů vepřů  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Litoměřicích začala stavba výzkumného centra geotermální energie  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Co všechno se dá vyčíst ze zprávy OLAFu o kauze Čapí hnízdo  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Co čekají poslanci mandátového a imunitního výboru od výpovědi expolicisty Jiřího Komárka  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Mandátový a imunitní výbor žádá o zbavení mlčenlivosti Jiřího Komárka  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Vývoj maloobchodních tržeb roste  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Počet obětí sesuvu půdy v Kalifornii stoupl na 17  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
O kauze Čapí hnízdo promluví bývalý detektiv Jiří Komárek  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Čerpání peněz z Evropské unie se musí podle Andreje Babiše zrychlit  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pád polského prezidentského speciálu u Smolensku nezpůsobila série výbuchů na palubě  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
106 / 251 106 / 251 106 / 251 

 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Projednávání případu Adama V. Bartoše  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
V obcích ve Zlínském kraji začali chovatelé nahlašovat úředníkům počty prasat v chovech  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Poslanci odložili hlasování o důvěře na příští úterý  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Kalifornii je po sesuvech půdy už sedmnáct obětí  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Důvěra menšinové vládě  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Pátrání po zmizelém malajsijském letadle  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Čínská firma chce v Pasohlávkách na Břeclavsku stavět termální lázně  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Prognóza na rok 2018  
 11.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Policisté budou více kontrolovat řidiče autobusů a nákladních aut  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Sněmovna bude o důvěře menšinové vládě hlasovat až příští úterý  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Američtí úředníci provedli rozsáhlou razii proti nelegálním pracovníkům  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Vědecká knihovna v Kladně pořádá přednášku o bezpečnosti na sociálních sítích  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
V březnu začne celková oprava nadjezdu přes železnici v Lysé nad Labem  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Rozdílnost stravy, správná úprava potravy  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou Cajthamlovou 
  
Kutná Hora vypíše výběrová řízení na rekonstrukci Vlašského dvora  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vrchní soud v Olomouci ukončil dokazování v kauze údajných podvodů s licencemi na solární 
elektrárny  
 11.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Češka zadržená v Pákistánu kvůli převážení drog stane v pátek před soudem  
 11.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Soudkyně v kauze pádu mostu ve Vilémově je nespokojená s výpovědí autorského dozoru  
 11.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Učitelé na Vysočině se potýkají se zvýšeným výskytem vší u dětí  
 11.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hejtmanství opět podpoří vesnické prodejny  
 11.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
107 / 251 107 / 251 107 / 251 

  
Ustájení služebních psů  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Malování a obnova turistických značek  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Českolipská radnice kvůli volbám rozšíří pohotovost na pracovišti osobních dokladů  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Regionální muzeum v Žatci otevírá novou výstavu s názvem Válka s hokejkami  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty se zvednou mzdy  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Magistrát v Ústí nad Labem vyvlastnil část pozemku  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude znovu jednat o těžbě lithia v Krušných horách  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Vyšetřování případu Češky zatčené v Pákistánu kvůli držení drog může trvat několik týdnů  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Výzkumné centrum geotermální energie v Česku  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Letáky k referendu o hazardu v Jablonci  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Projednávání případu Adama Bartoše  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Ústeckém kraji se zvyšuje nehodovost aut  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Při protivládních nepokojích v Tunisku zasahovala armáda  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Čtečky knih  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Kauza neoprávněného udělování licencí na solární elektrárny na Chomutovsku  
 11.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Zítra startuje dvoudenní mezinárodní sčítání vodních ptáků  
 12.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Aktivistka ve volební místnosti se Zemanem  
 12.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Druhá nejsilnější parlamentní strana občanští demokraté se připravují na volební kongres  
 12.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Úmrtí muže a ženy v Českých Budějovicích byla zřejmě vražda a sebevražda  
 12.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
První kolo volby prezidenta se těší velkému zájmu voličů  
 12.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nehoda autobusu u Horoměřic  
 12.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
108 / 251 108 / 251 108 / 251 

  
Aktivistka ve volební místnosti napadla prezidenta Miloše Zemana  
 12.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí ekonom Richard Hindls  
 12.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Ochrana ovocných keřů a stromů  
 12.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
V Královehradeckém kraji v tomto týdnu přibylo akutních respiračních onemocnění a chřipky  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Přeměna rybníku Kačák ve Vrchlabí na veřejné koupaliště by měla skončit do začátku léta  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Tragická nehoda autobusu v Horoměřicích u Prahy  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
V letošním už schváleném rozpočtu Náchoda jsou investice za zhruba 170 milionů korun  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
V Královéhradeckém kraji v tomto týdnu přibylo akutních respiračních onemocnění a chřipky  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Úspěchy mladého handicapovaného plavce  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
V historicky druhé přímě volbě prezidenta usiluje o funkci hlavy státu celkem 9 kandidátů  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Lidé v celé České republice volí nového prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Policejní dopravní tým zaměřený na kamiony loni zkontroloval v Olomouckém kraji 866 
nákladních aut  
 12.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Některé níže položené ski areály v Jeseníkách kvůli nedostatku sněhu přerušili provoz  
 12.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Češi začali vybírat nového prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zábřežský festival /nesrozumitelné/ po 15 letech končí ve své dosavadní podobě  
 12.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Češi si vybírají nového prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezidentské volby v Karviné zkomplikovala žloutenka  
 12.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vážná nehoda autobusu na hranici Prahy  
 12.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Krajský úřad nepovolil společnosti ArcelorMittal Ostrava vybudovat ve svém areálu skládku 
uhlí  
 12.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lidé z okolí Kladrubského hřebčína souhlasí s nominací památky do UNESCO  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
109 / 251 109 / 251 109 / 251 

Už tři hodiny jsou otevřené volební místnosti  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Volební místnost v provizorním prostoru  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Horoměřicích u Prahy narazil autobus do stromu  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obhájce Kevina Dahlgrena si je skoro jistý, že jeho klient spáchal sebevraždu  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sportovní hala v České Třebové je rok po havárii zase v provozu  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Z areálu přírodního koupaliště v Lanškrouně mizí staré šatny  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Školské odbory předaly premiérovi Andreji Babišovi petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chrudim chystá soutěž na dodavatele stavby nového terminálu  
 12.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká a moravská města udělují čestná občanství mizivému počtu žen  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
České prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Incident při hlasování prezidenta Zemana ve volební místnosti  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dnes začínají prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Genderová studia v Česku  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Rozhovor s menšinovým akcionářem ČEZu a poradcem společnosti J&T Michalem Šnobrem  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Aktivistka hnutí Femen napadla prezidenta Miloše Zemana  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Prezidentská debata v Českém rozhlase  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Volební místnost v Chomoutově  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jiří Komárek v úterý přijde na jednání mandátového a imunitního výboru sněmovny  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš dnes převzal petici za další zvyšování platů učitelů  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na jihu Afriky je horké léto a region trápí dlouhotrvající a nepamatovatelná sucha  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Bulharsko se připravuje na přijetí eura  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
110 / 251 110 / 251 110 / 251 

Donald Trump zrušil plánovanou návštěvu Londýna  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Britská královna a její rodina se budou muset poohlédnout po nové značce spodního prádla  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Sankce znervózňují špičky ruského byznysu, jistí se pasem EU  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Putin: Turecko se nepodílelo na útoku dronů na základy v Sýrii  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
První novou desku, kterou vám letos představíme, má Glen Hansard  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ruská Státní duma zpřísnila zákon týkající se zahraničních médií  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Soud v Birminghamu s chirurgem vypalujícím inciály na játra pacientů  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Facebook chce změnit třídění příspěvků  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Německo udělalo velký krok k nové vládě a obnovení dosavadní velké koalice  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
První kolo prezidentských voleb  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jednání koaličních stran v Německu  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
 
Prezidentské volby v zahraničí  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Česko má novou televizi  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Trump se napřáhl, ale zatím neudeřil  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Facebook, největší sociální síť planety začne fungovat jinak  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Sedm let po arabském jaru se Tunisko otřásá  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při nehodě autobusu a osobního auta v Horoměřicích u Prahy zemřeli 3 lidé  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jednání o nové vládě v Německu  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Donald Trump dokončuje předposlední týden svého prvního prezidentského roku  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Německu začnou jednání o velké koalici  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Protesty v Tunisku  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
111 / 251 111 / 251 111 / 251 

  
V Británii postupně klesá podpora občanů pro odchod země z Evropské unie  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jana Nečasová stáhla žalobu na Pirátskou stranu kvůli karikatuře  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dohoda mezi německými stranami CDU, CSU a SPD  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Narozeniny Rádia Wave  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Kdo je dnes ještě Charlie  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Praha by mohla v roce 2022 hostit oslavy Světového dne mládeže  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Slovinsko připravuje žalobu na Chorvatsko kvůli sporu o Piranský záliv  
 12.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hra kanadského dramatika Norma Fostera Sex na vlnách v Západočeském divadle  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Karlových Varech začali občané poprvé volit v místním referendu  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Nového prezidenta volí i vězni z věznice v Plzni na Borech  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
V Karlových Varech začali občané poprvé volit v místním referendu  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ministerstvu práce se nedaří najít nového ředitele či ředitelku ČSSZ  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Nového prezidenta volí i vězni z věznice v Plzni na Borech  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Hra kanadského dramatika Norma Fostera Sex na vlnách v Západočeském divadle  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Ministerstvu práce se nedaří najít nového ředitele či ředitelku ČSSZ  
 12.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Povolební vyjednávání v Německu  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vyšetřování smrti jednoho vězně ve Valdicích na Jičínsku  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Poslankyni Malé z ANO by nevadilo posunout soud v kauze Čapí hnízdo o čtyři roky  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jaká byla prezidentská kampaň  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Češka zadržená v Pákistánu kvůli pašování heroinu je stále ve vyšetřovací vazbě  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Tomášem Hünerem  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
112 / 251 112 / 251 112 / 251 

 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Volební komise zasedly také v českých věznicích  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na prezidenta se vrhla polonahá žena  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Češka zadržená v Pákistánu kvůli pašování drog zůstane další 2 týdny ve vyšetřovací vazbě  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nehoda autobusu a osobního auta v Horoměřicích u Prahy  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Ženám v Saúdské Arábii povolí vstup na vybrané sportovní stadiony  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Volba prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Rozloučení s Mariánem Labudou  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Česku začnou prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Školské odbory předaly na Úřadu vlády petici  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
 
Němečtí křesťanští a sociální demokraté dosáhli průlomu v jednáních o nové vládě  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Praha by mohla v roce 2022 hostit největší akci katolické církve  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na zastupitelských úřadech v cizině už volby začaly  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Češku zadrženou v Pákistánu čeká soud  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Změny ve filtrování příspěvků na Facebooku  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Na americkém kontinentu začaly volby českého prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Česko usiluje o pořádání Světového dne mládeže  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren je zřejmě po smrti  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Ranním interview Pavel Vošalík  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
V Česku začnou prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
113 / 251 113 / 251 113 / 251 

Přes 33 kilometrů uplavou pacienti v rehabilitačním ústavu v Kladrubech  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s herečkou Klárou Melíškovou  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Za dvě hodiny se v Česku otevřou volební místnosti  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
V některých volebních obvodech budou lidé rozhodovat nejen o prezidentovi  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Poslední debata osmi prezidentských kandidátů  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Statisíce katolíků by mohly za čtyři roky přijet do ČR na setkání s papežem  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Slovensko se loučí s Mariánem Labudou  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dohoda o nové německé vládě v podobě staronové velké koalice je na dosah  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Horoměřicích u Prahy narazil autobus do stromu  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
K prezidentské volbě se připojilo i sedm místních referend  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Německá kancléřka chce do půlky února uzavřít vyjednávání o vládní koalici  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Česko si volí prezidenta  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
3 mrtvé a 36 zraněných si vyžádala nehoda autobusu v Horoměřicích u Prahy  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Křesťanští a sociální demokraté v Německu zahájí koaliční vyjednávání  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
ODS se připravuje na volební kongres v Ostravě  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby 2018  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Průběh prezidentských voleb na ČRo Radiožurnál  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Proč Trump prodlouží platnost kritizované jaderné dohody s Íránem  
 12.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kladrubští pacienti zdolávají v bazénu vzdálenost průlivu La Manche  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Buštěhrad hledá dotace na opravdu další části zámku  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Lidé hlasují v prvním kole prezidentských voleb  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
114 / 251 114 / 251 114 / 251 

  
Odpoledne začíná volba nového prezidenta republiky  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Čtyřnásobná vrah Kevin Dahlgren spáchal ve věznici sebevraždu  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Bohouš Josef v Tandemu  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Na Miloše Zemana se u voleb vrhla polonahá žena  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Botanická zahrada v Troji zve na večerní prohlídky  
 12.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na Vysočině se otevřou volební místnosti  
 12.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Smrt jednoho z odsouzených šetří ve Valdicích kromě policie taky GIBS  
 12.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Slovensko se loučí s Mariánem Labudou  
 12.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Společnost Thermal Pasohlávky má souhlas zastupitelů Pasohlávek prodat pozemky pro 
stavbu obřího lázeňského komplexu  
 12.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Krizové situace děčínských strážníků  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Prohlídka řopíku ve Valtířově  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Před prezidentem Milošem Zemanem se ve volební místnosti na protest vysvlékla žena do půli 
těla  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Lidé mohou už 3 hodiny volit nového prezidenta České republiky  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ve volební místnosti, kam přišel volit prezident Miloš Zeman se na protest vysvlékla žena  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Lyžařská situace na Klínech u Litvínova  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Voliči v České republice hlasují v prvním kole prezidentských voleb  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
67 017 korun darovali lidé do pokladniček v Tříkrálové sbírce na Ústecku  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Dvanáct měsíců má trvat stavba výzkumného centra geotermální energie v Litoměřicích  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Více než 2 miliónovou škodu způsobil Raul Cruz firmě Metropolnet  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Horoměřicích u Prahy narazil autobus do stromu  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
115 / 251 115 / 251 115 / 251 

Začaly prezidentské volby  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Horoměřicích u Prahy zemřeli po nárazu autobusu do stromu tři lidé  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Policie pátrá po násilníkovi z Rumburka  
 12.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Pavel Hofman, kastelán  
 13.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 18:04 Jihočeši 
  
Sobotka je vítězem senátních voleb na Trutnovsku  
 13.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Rekordní návštěvnost broumovského kláštera  
 13.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Prezidentské volby  
 13.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Vítěz architektonické soutěže na Jičínsku  
 13.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
Prezidenta vybírají Češi taky v zahraničí  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Írán pohrozil vládě Spojených států odplatou za nově vyhlášené sankce  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sesuvy půdy v Kalifornii nepřežilo 18 lidí  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Debata na téma prezidentské volby  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Česká republika má před sebou druhý den prezidentských voleb  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby 2018  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
55 zemí Africké unie požaduje omluvu od amerického prezidenta  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Kongres ODS bude volit vedení  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ministr zdravotnictví by rád navýšil platy ve zdravotnictví  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Evropská směrnice o platebním styku PSD2 vstoupila v platnost  
 13.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Italská prokuratura údajně podezřívá bývalého premiéra Berslusconiho  
 13.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
V Plzeňském kraji je po prvním kole prezidentských voleb  
 13.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Také v Karlovarském kraji je vítězem prvního kola současný prezident Miloš Zeman  
 13.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Miloš Zeman a Jiří Drahoš postupují do druhého kola prezidentské volby  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
116 / 251 116 / 251 116 / 251 

 13.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Spolu s prezidentskou volbou se konala i místní referenda  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Petr Fiala se na další dva roky stal předsedou ODS  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Írán slíbil vládě Spojených států odplatu za nové sankce  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policisté žádají o pomoc svědky páteční nehody autobusu u Horoměřic u Prahy  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Dnes pokračuje první kolo prezidentských voleb  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Ministerstvo spravedlnosti řeší 15 stížností na falešné advokáty  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
 
Záchranáři v Kalifornii stále pátrají po pěti lidech v troskách domů  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
ODS si na kongresu volí nové vedení  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Evropská směrnice o platebním styku takzvaná PSD2 vstupuje v platnost  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ještě dvě hodiny můžou lidé volit nového prezidenta ČR  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Souběžně s prezidentskými volbami se v sedmi obcích konají i místní referenda  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Prezidenta volí Češi taky v zahraničí  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
ODS na kongresu v Ostravě volí nového předsedu  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
55 zemí Africké unie požaduje omluvu od amerického prezidenta  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Poběžovicích vybírají nejlépe zpívající harcké kanáry  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Írán slíbil vládě Spojených států odplatu za nově vyhlášené sankce  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Skončilo první kolo prezidentské volby  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Platby kartou přes internet budou bezpečnější  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Česká republika má před sebou druhý den prezidentských voleb  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ministr zdravotnictví chce příští rok znovu zvednout platy lékařům a zdravotním sestrám  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
117 / 251 117 / 251 117 / 251 

Volební kongres ODS v Ostravě  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Lidé mají dnes druhý den možnost volit českého prezidenta  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezidenta volí také Češi žijící v zahraničí  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V krušnohorských střediscích se lyžuje  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Host Radiožurnálu Miroslav Donutil  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Po havárii autobusu u Horoměřic zůstává několik zraněných v nemocnicích  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
V účinnost vstoupila evropská směrnice o platebním styku  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
V druhém kole prezidentských voleb se utkají Zeman a Drahoš  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Při prezidentské volbě nebyly žádné větší problémy ani incidenty  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Doplňující senátní volby na Trutnovsku  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Rusko na anektovaném Krymu rozmístilo už druhou divizi protiraketového systému S-400  
 13.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Pavlem Novým  
 13.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 13:04 Tady to znám 
  
Prezidentské volby  
 13.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kandidáti na prezidenta už se vyjadřují k případnému druhému kolu volby  
 13.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Dopravní společnost Ariva zvažuje, jakou formou pomůže cestujícím  
 13.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Sněhové podmínky v Jizerských horách se výrazně zhoršily  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Vlci a lidé  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:10 Planetárium 
  
Staří astronomové a sluneční skvrny  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:10 Planetárium 
  
Volba prezidenta republiky 2018  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Volební účast  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
118 / 251 118 / 251 118 / 251 

  
Informace o volebních výsledcích  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Výstava v žateckém muzeu  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Při volbách nebyly zaznamenány žádné problémy  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Výrazné ochlazení do Česka zatím nepřijde  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Referendum o zákazu hracích automatů  
 13.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
 
Jak to vidí Jiří Suchý, herec  
 14.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Soud s aktivistkou Diašovou  
 14.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Dobré podmínky pro lyžování  
 14.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Nový chodník na Trutnovsku  
 14.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Druhé kolo prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Lenka Termerová, herečka  
 14.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 09:04 Zálety Aleny Zárybnické 
  
Slovenský tisk dává šance na úspěch Jiřímu Drahošovi  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Podpoří místopředseda sněmovny Jan Hamáček Miloše Zemana  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Výsledky prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Na ambasádách v zahraničí byl letos větší zájem o prezidentské volby  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Občanští demokraté vyslovili podporu Jiřímu Drahošovi  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Koalice vedená Američany a její kurdští spojenci v Sýrii budují pohraniční oddíly  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rakušané protestovali proti vládě  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezidentské volby v zahraničních médiích  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Počet dětí usmrcených při dopravních nehodách v Česku klesá  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Festival íránských filmů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
119 / 251 119 / 251 119 / 251 

 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jaké reakce přinesl první povolební den  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Příprava druhého kola prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Vítězem prvního kola prezidentských voleb se stal Miloš Zeman  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tým prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše začal pracovat na strategii  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Neúspěšným referendem v Karlových Varech se zřejmě bude zabývat soud  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Havajský guvernér se všem omluvil za falešné varování o hrozbě balistické střely  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Plynovod Gazela je v provozu již pět let  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jízdní řády pražské hromadné dopravy se od pondělí vrací do běžného režimu  
 14.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nepřetržitá a chirurgická ambulance v Sušici zatím nebude  
 14.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Prezident Zeman by se měl podle premiéra distancovat od kancléře Mynáře a poradce 
Nejedlého  
 14.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Společnost Čistá Plzeň i letos sveze vánoční stromky  
 14.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Počet obětí záplav a sesuvů půdy v Kalifornii stoupl na 19  
 14.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Druhé kolo prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Volební štáb Jiřího Drahoše  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
ODS - kongres v Ostravě  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Vedení Jeseníku - problém s úklidem sněhu  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Do druhého kola prezidentské volby postupují Jiří Drahoš a Miloš Zeman  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rodiče v Olomouci nezapsali tři desítky dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman a Jiří Drahoš postoupili do druhého kola prezidentské volby  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš - doporučení Miloši Zemanovi  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
120 / 251 120 / 251 120 / 251 

  
ODS - kongres v Ostravě  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Falešný poplach na Havaji  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jiří Drahoš chce před druhým kolem prezidentských voleb víc vyjíždět do krajů  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Belgická média hodnotí výsledek prvního kola prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Srážka vlaku s autem na hlavní železniční trati Brno - Bratislava  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Tým Jiřího Drahoše už pracuje na kampani před druhým kolem prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Vyšetřovatelé už od svědků zjišťují informace o páteční nehodě autobusu u Horoměřic  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Týden po nehodě se ve Východočínském moři potopil íránský tanker  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ruská média informovala o prvním kole prezidentských voleb v ČR  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Druhým dnem pokračuje v Ostravě kongres ODS  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zahraniční média - jaký bude výsledek druhého kola prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Propustná statistická chyba  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Provoz železnice Praha - Cěská Třebová - komplikace  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zemětřesení v Peru  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Soud rozhoduje o vině a trestu pro aktivistku, která narušila volbu prezidenta Zemana  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Přípravou místního referenda v Karlových Varech se bude nejspíš zabývat soud  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Sedmé výročí revoluce v Tunisku se zatím obešlo bez násilí  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Lactalis stahuje některé šarže svého dětského mléka v 83 zemích  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zahraniční média si všímají českých prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Ve druhém kole prezidentských voleb se utkají Miloš Zeman a Jiří Drahoš  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Obyvatele Havajských ostrovů vystrašilo falešné varování před útokem balistickou střelou  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
121 / 251 121 / 251 121 / 251 

  
Prezidentské volby 2018  
 14.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
3 mrtví, 45 zraněných, taková je bilance páteční tragické nehody linkového autobusu u 
Horoměřic u Prahy  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
V Českém Brodě na Kolínsku můžou lidé odkládat tříděný odpad do nových podzemních 
kontejnerů  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 14:30 Týden v regionu 
Slánská radnice se chce poradit s právníky kvůli rozsudku v kauze parkovacího domu  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Potřebné opravy mostů ve Středních Čechách by vyšly zhruba na 7 miliard korun  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Další překážku má před sebou plán investora na výstavbu logistického centra poblíž Prahy  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 06 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
V Klecanech u Prahy začala stavba bytů pro sociálně znevýhodněné lidi  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 07 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Branton Maxwell se ve čtvrtek dostal do závěrečné nominace týmu Spojených států na 
olympiádu do Koreje  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 08 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Středočeská záchranná služba obnovuje vozový park  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 09 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Policie ve čtvrtek zadržela posledního se 3 vězňů  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 10 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
V pátek a v sobotu lidé hlasovali v prvním kole prezidentských voleb  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Obyvatelé Všenor u Prahy v referendu rozhodli, že se domy stavět nebudou  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Autobusy v Kutné Hoře by od dubna mohly zajíždět do historického centra  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Prezidentské volby v Praze vyhrál Jiří Drahoš  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Úhradová vyhláška od ledna umožňuje proplácet domácí péči o nevyléčitelně nemocné  
 14.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Prezidentské volby 2018  
 14.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:05 Narovinu 
  
Na dvě a půl hodiny museli policisté uzavřít dálniční tunel Panenská na Ústecku  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Obměna stálé expozice v českolipském muzeu  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Zlaté padáky na Dotačním úřadu Severozápad  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Předvolební debata Drahoše se Zemanem  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
122 / 251 122 / 251 122 / 251 

Lidé v Jablonci nad Nisou se v místním referendu vyslovili pro zákaz hracích automatů ve 
městě  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
ODS oficiálně podpořila prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Oprava bazénu je téměř u konce  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
Nehoda íránského tankeru  
 14.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  

 

Radek Vondráček z hnutí ANO by rád posílil slovenštinu v českých médiích  
 15.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Žádost Janouška o upuštění od zbytku trestu bude nově řešit pražský městský soud  
 15.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:35 Interview 
  
49 let po sebeupálení Jana Palacha  
 15.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:35 Interview 
  
Radnice brněnského Nového Lískovce prokácí náletové dřeviny v ulici Kamínky  
 15.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Žádost Romana Janouška o upuštění od zbytku trestu bude řešit pražský soud  
 15.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
S téměř stomilionovým schodkem bude letos hospodařit Sezimovo Ústí  
 15.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Soutěž o obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením  
 15.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Pleších na Jindřichohradecku hořela zemědělská usedlost  
 15.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Hans-Jörg Schmidt, novinář  
 15.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Když se z jednoho z partnerů stane šéf  
 15.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jablka dovezená z Polska obsahovala zakázaný pesticid  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Valdická věznice potvrdila sebevraždu čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Jarní prázdniny  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Znečištěné podzemní vody a studny trápí desítky let obyvatele obce Jesenný  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Výstava korunovačních klenotů  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s Miroslavem Zapletalem  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
123 / 251 123 / 251 123 / 251 

 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Bývalý náměstek královéhradeckého primátora Josef Malíř opět stanul před soudem  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Jičínská městská policie dostane výbavu za 200 tisíc  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Nejvyšší správní soud zatím nemá stížnosti na výsledky prvního kola prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Varování před silným větrem vydal Český hydrometeorologický ústav pro severní část 
republiky  
 15.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Po pamětních deskách z kostela z Tištína na Prostějovsku pátrají policisté  
 15.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V mobilnímu hospici nejste sami, který se na Olomoucku stará o těžce nemocné  
 15.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sněhová děla ve skiareálech na Olomoucku jedou na plno  
 15.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zhruba 730 lidí využilo speciální amnestii Dopravního podniku Ostrava  
 15.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vodní elektrárna v Dlouhých Stráních vyrobila během prosince nejvíce elektřiny  
 15.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pořadatelé obnovili tradici festivalu alternativní hudby Kořeny  
 15.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Letní kino v Orlové nabídne lidem větší komfort  
 15.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují dnes večer před velmi silným větrem  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nejvyšší správní soud zatím nemá žádné stížnosti na prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na pardubickém letišti dnes bude otevřená nová odbavovací hala  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nová kanalizace  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na pardubickém letišti dnes bude otevřená nová odbavovací hala  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nová kanalizace v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku bude stát 150 milionů korun  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubický Grand festival smíchu poprvé ocení i nejlepšího režiséra  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nová hra Kashy Jandáčkové  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lidé uvidí po necelých dvou letech korunovační klenoty  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
124 / 251 124 / 251 124 / 251 

Jiří Drahoš utratí za kampaň před druhým kolem voleb deset milionů korun  
 15.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezidentští kandidáti mění strategii pro druhé kolo voleb  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na protest proti novým úsporným opatřením řada zaměstnanců v Řecku vstoupila do stávky  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Soudy se musí znovu zabývat kauzou lékaře Jaroslava Bartáka  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Americký prezident Donald Trump řekl, že není rasista  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
V řeckých Aténách se zastavila veřejná doprava  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sněmovna bude hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Reakce zahraničí na prezidentské volby v Česku  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Tunisko v noci znovu zažilo násilné protesty  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Do kin se tuto zimu a jaro chystá hned několik očekávaných českých filmů  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Filipíny se obávají možného výbuchu sopky Mayon  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
V burzovní budově v Jakartě se propadla podlaha ve druhém patře  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nedomyšlené výroky Donalda Trumpa  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zdanění finančních náhrad vyplácené církvím  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Hostem dnešního Interview Plus je Petr Fiala, místopředseda strany ODS  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
V Česku ubývá pediatrů  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Česká republika má za sebou první kolo prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ukrajinská aktivistka odešla od soudu s tříměsíčním trestem vězení s roční podmínkou  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Někdejší šéf Ředitelství silnic a dálnic Michal Hala míří k soudu  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Televizní debaty prezidentských kandidátů  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Jak by měli dva hlavní soupeři v prezidentských volbách změnit svoji strategii  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
125 / 251 125 / 251 125 / 251 

Expolicista Jiří Komárek nebude vypovídat ke kauze Čapí hnízdo  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Kampaň pro druhé kolo prezidentských voleb  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Rusko se přes nesouhlas Mezinárodního společenství nemíní vzdát Krymu  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Prezidentské volby tentokrát bez překvapení  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Výstava korunovačních klenotů  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Valdická věznice dnes potvrdila sebevraždu čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zeman jednou jistě odejde, jeho voliči ale zůstanou  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Situace v Řecku  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vedení Poslanecké sněmovny je na oficiální návštěvě Slovenska  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Strany se letos prezidentského klání bály  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Severní Korea chce znovu jednat s Jihokorejci o vyslání sportovců na olympiádu  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Las Vegas skončil největší světový veletrh elektroniky Consumer Electronics Show  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Švédská vláda založí agenturu, která bude odrážet zahraniční propagandu  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Logická volba Petra Fialy do čela ODS  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Lékaři propustili další zraněné z páteční nehody autobusu u Horoměřic  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Švédská armáda chce vytvořit zvláštní vojenskou jednotku pro psychologickou obranu  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Meteorologové vydali výstrahu před velmi silným větrem  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Památku Martina Luthera Kinga si dnes připomenou ve Spojených státech  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Některé rodičky lékaře překvapují svými porodními plány  
 15.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nábřeží Petra Bezruče v centru Sokolova by se v následujících měsících mělo změnit  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Chebu přibyly další podzemní kontejnery na odpad  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
126 / 251 126 / 251 126 / 251 

  
 
Britská národní zdravotnická služba apeluje na studenty medicíny  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Nábřeží Petra Bezruče v centru Sokolova se změní  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeň symbolicky dokončila nákup a transformaci městské vodárny  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Chebu přibyly další podzemní kontejnery na odpad  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Britská národní zdravotnická služba apeluje na studenty medicíny  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeň symbolicky dokončila nákup a transformaci městské vodárny  
 15.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Zastupitelé schválili variantu odsunutého nádraží v Brně  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Na Pražském hradě můžou návštěvníci vidět české korunovační klenoty  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Poslanci budou rozhodovat o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Lékaři propustili další zraněné z páteční nehody autobusu u Horoměřic  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Řidiči od noci neprojedou částí Strahovského tunelu v Praze  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Česku začíná kampaň před druhým kolem prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Usmíří olympiáda Severní a Jižní Koreu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Takzvaný porodní plán někdy dokonce sepisují právníci  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Švédská armáda chce vytvořit vojenskou jednotku pro psychologickou obranu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Liberci začne soud v korupční kauze místní nemocnice  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Na pardubickém letišti dnes otevřou novou odbavovací halu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Papež František odlétá na týdenní návštěvu Chile a Peru  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Česku začíná 9. ročník Grand Restaurant Festivalu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Dopravní podnik v Praze se vrátil k běžným jízdním řádům  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
127 / 251 127 / 251 127 / 251 

Rozhovor s rusistou Tomášem Glancem  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Miloš Zeman a Jiří Drahoš se připravují na poslední část volební kampaně  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nejvyšší správní soud zatím nemá žádné stížnosti k prvnímu kolu prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Sedm klíčníků odemkne na Pražském hradě Korunní komoru  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Financování volební prezidentské kampaně  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Soud bude řešit žádost Romana Janouška o upuštění od zbytku trestu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
V jablcích dovezených z Polska našla potravinářská inspekce zakázaný pesticid  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Británie žádá studenty medicíny k výpomoci na pohotovostech  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s novým senátorem Janem Sobotkou  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš mění strategii pro druhé kolo voleb  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Veřejná doprava v Aténách se zastavila  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Filipíny se připravují na možný výbuch sopky Mayon  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kteří hokejisté nás budou reprezentovat v Pchjongčchangu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Příspěvek na živobytí by úřady v budoucnu nemusely vyplácet celý v poukázkách  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Při sebevražedném útoku v Bagdádu zemřelo dnes ráno 16 lidí  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Korunovační klenoty budou osm dní vystavené ve Vladislavském sále  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Kdo bude příštím českým prezidentem  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Americký prezident Donald Trump o sobě prohlásil, že není rasista  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Projekt Olympijský rok - Gabriela Koukalová, biatlonistka  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Mezi rodičkami jsou stále populárnější porodní plány  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Někdejší šéf Ředitelství silnic a dálnic Michal Hala míří k soudu  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
128 / 251 128 / 251 128 / 251 

  
Tunisko v noci znovu zažilo násilné protesty  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rusko po anexi Krymu nemá ambice na zábor dalších území  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jihomoravští zastupitelé podpořili stavbu nového vlakového nádraží v Brně  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
14letou dívku v Havířově srazilo auto, řidič ujel  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ve Francii protestují dozorci proti podmínkám ve věznicích  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Budoucí matky si do porodnic nosí podrobné vlastní porodní plány  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Bilanční projev Sergeje Lavrova  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Individuální porodní plán  
 15.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Nymburce někteří lidé ušetří za jízdenku v autobuse  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Klíčníci dnes na Pražském hradě vyzvednou korunovační klenoty  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Hlavní cenu Trilobit získal dokument Mečiar Terezy Nvotové  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Žádost lobbisty Janouška o upuštění od zbytku trestu bude řešit pražský městský soud  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nový systém na příspěvky na živobytí  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Hornické muzeum Příbram chystá novou trasu důlního vláčku  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Jince zrekonstruují úpravnu vody  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Řidiči neprojedou částí Strahovského tunelu v Praze  
 15.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Policisté museli loni zasáhnout u skoro pěti desítek vážných případů domácího násilí  
 15.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ždírec nad Doubravou vyplatí 42 lidem peníze za přihlášení k trvalému pobytu  
 15.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nejvyšší správní soud zatím nemá žádné stížnosti na prezidentské volby  
 15.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
 
1 dospělý člověk a 10 dětí bylo zraněno při útoku v areálu školy v ruském Permu  
 15.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Řidiči si připlatí za povinné ručení  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
129 / 251 129 / 251 129 / 251 

 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Nový nájemce krematoria v Ústí nad Labem chce zprovoznit jedinou funkční spalovací pec  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Před oblastní galerií v Liberci ode dneška stojí socha od Jakuba Flejšara  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V jablkách dovezených z Polska našla potravinářská inspekce zakázaný pesticid  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kauza takzvaných "zlatých padáků" na dotačním úřadu Severozápad se chýlí ke konci  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Spor o spalovací pec v krematoriu Ústí nad Labem pokračuje  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Na Pražském hradě budou k vidění korunovační klenoty  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Policisté mají i druhého údajného pachatele v kauze vražd v zahrádkářské kolonii Střížovice  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Poskytování první pomoci  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Procházka kolem Stružnických rybníků  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Šest bytů pro celkem 20 lidí nabídne nový azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kabinovou lanovku na Ještěd zastavil silný nárazový vítr  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Meteorologové varují před silným větrem na severu Čech  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Děčíně nechají upravit rozježděné cesty na kopci Kvádrberk  
 15.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Dopravní komplikace způsobené sněžením  
 16.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Řidiči neumí tvořit záchrannou uličku  
 16.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Jihomoravský kraj - úvěr od Evropské investiční banky  
 16.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Správná výživa seniorů  
 16.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 10:30 Apetýt – poradna 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
 
Českobudějovičtí radní schválili dotaci do programu asistentů prevence kriminality  
 16.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový chodník a opravu silnice plánuje na letošní rok obec Brloh  
 16.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
130 / 251 130 / 251 130 / 251 

Sklizeň ovoce v Česku byla loni druhou nejnižší od roku 1990  
 16.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ve sněmovně důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak dobře investovat  
 16.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy  
 16.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Sklizeň ovoce v sadech českých ovocnářů klesla meziročně o 21 %  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Páry v České republice v loňském roce uzavřely nejvíce předmanželských smluv v historii  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s Romanem Bauerem  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše nedostala důvěru sněmovny  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Ministr zdravotnictví vyhlásil nové výběrové řízení na místo ředitele Státních léčebných lázní 
Jánské Lázně  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Strážníci městské policie v Jičíně se dočkají nového vybavení  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Ministr zdravotnictví vypsal nové výběrové řízení na místo ředitele Janských Lázní  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Nové učebny v hořiněveské základní škole  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
V Krkonoších bude vyšší riziko vzniku lavin  
 16.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ve sněmovně důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Desítky dopravních nehod dnes kvůli sněhu řešili policisté v Olomouckém kraji  
 16.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Šumperská nemocnice letos nakoupí 322 nových přístrojů za více než 83 milionu korun  
 16.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Výrazně omezit provoz se rozhodli pracovníci mykologického poradny v Přerově  
 16.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sklizeň ovoce loni klesla meziročně o pětinu  
 16.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Z prázdných prostor v Rychvaldském kulturním domě vzniknou klubovny  
 16.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Knihovna v Českém Těšíně vyhlašuje mezinárodní literární soutěž pro děti do 15 let  
 16.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sněžení a vítr komplikují dopravu v Moravskoslezském kraji  
 16.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
131 / 251 131 / 251 131 / 251 

  
Menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ve sněmovně důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Pardubickém kraji přibývá v těchto dnech pacientů s respiračními chorobami  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Startovací bydlení  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vysokomýtské sídliště U Hřbitova se po 50 letech dočká obnovy  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Přibývá nemocných s respiračními chorobami  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nemocnice v Královéhradeckém kraji se potýkají s nedostatkem lékařů  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před sněžením  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Mandátový výbor doporučil zbavit imunity Babiše a Faltýnka  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
V některých částech Pardubického kraje silnice namrzají  
 16.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Osud Čapího hnízda  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Kanada a Spojené státy svolaly summit k projednání jaderného programu KLDR  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman a Jiří Drahoš požadují rozdílný počet televizních duelů  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Čapí hnízdo dostalo Babiše s Faltýnkem podruhé do téže řeky  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Památník Jana Palacha se opozdí  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Čínské lodě čistí rozsáhlou ropnou skvrnu po havárii íránského tankeru  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kandidáti na prezidenta Miloš Zeman a Jiří Drahoš požadují rozdílný počet televizních duelů  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pohřešovaná kniha se vrátila do Prahy  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
 
Elitní protiteroristická jednotka GSG9 bude mít stálou základnu i v Berlíně  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Česko má nový rekord, který se týká předmanželských smluv  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Spojené státy zveřejní 29. ledna zprávu o nových sankcích proti Rusku  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Amerika, laboratoř západního islámu  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
132 / 251 132 / 251 132 / 251 

 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ve věku 46 let zemřela irská zpěvačka Dolores O'Riordanová  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mahmúd Abbás pohřbil mírový plán  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ve Východočínském moři se rychle šíří ropa z potopeného íránského tankeru  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Lídři hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádají sněmovnu o své vydání policii  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Babiš a Faltýnek požádají o vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Rozhovor s ředitelem ČHMÚ Markem Riederem  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Zaostřeno na to, zda má být zdraví prezidentských kandidátů veřejnou informací  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše podle očekávání nedostala důvěru ve sněmovně  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše podá zítra demisi  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vláda nezískala důvěru  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Vláda podporu PS nezískala  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Středočeští politici projednají vyjmutí dotací pro farmu Čapí hnízdo z evropských fondů  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mnoho nejasností panuje kolem Češky zadržené v Pákistánu s 9 kilogramy heroinu v kufru  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Předem jistá nedůvěra  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Výbor ROP Střední Čechy nevyjme dotaci na farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Cena digitální měny bitcoin prudce klesá  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Nesmějte se poslankyni Malé  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zeman Babišovi ani hnutí ANO nepomáhá, ale táhne je dolů  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
133 / 251 133 / 251 133 / 251 

Dublinská smlouva  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Po explozi v belgických Antverpách je nejméně 14 zraněných  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Emmanuel Macron v Calais potvrdil přísnější imigrační politiku Francie  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Studie: šíření viru HIV na Ukrajině přímo souvisí s konfliktem na východě země  
 16.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sníh a vítr komplikují dopravu na Šumavě  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Tvrdou kritiku od představitelů opozičních stran si vysloužil premiér Andrej Babiš  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Klimakterické potíže  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme vám - lékařská témata 
  
Sníh a vítr komplikují dopravu na Šumavě  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Vážnější problémy způsobuje sněhová kalamita na dalších místech České republiky  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
S opravou Císařských lázní chce Karlovarský kraj začít ještě v tomto roce  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Tvrdou kritiku od představitelů opozičních stran si vysloužil premiér Andrej Babiš  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Vážnější problémy způsobuje sněhová kalamita na dalších místech České republiky  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
S opravou Císařských lázní chce Karlovarský kraj začít ještě v tomto roce  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Klimakterium  
 16.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 18:04 Co vás zajímá 
  
Babiš a Faltýnek budou před imunitním výborem vypovídat o kauze Čapí hnízdo  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Řecký parlament schválil požadavek na zavedení úsporných opatření  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
 
Mandátový a imunitní výbor čeká zásadní jednání v kauze Čapí hnízdo  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Čeští snoubenci loni uzavřeli více než 10 tisíc předmanželských smluv  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
GSG 9 bude mít stálou základnu i v Berlíně  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Kanada a Spojené státy svolaly summit k jadernému programu Severní Koreje  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Mandátový a imunitní výbor sněmovny doporučil vydat Babiše a Faltýnka  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
134 / 251 134 / 251 134 / 251 

  
Miloš Zeman a Jiří Drahoš se neshodují v počtu televizních duelů  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Sníh a vítr od rána komplikují dopravu  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Aktuální čísla o migraci v Německu  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na jižní Moravě vyhlášen kalamitní stav kvůli sněžení  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Na dálnici D1 u Domašova uvízly kvůli špatnému počasí stovky řidičů  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Výbor ROP Střední Čechy nevyjme 50milionovou dotaci z evropského financování  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Romanem Hanákem  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Ministerstvo financí pravděpodobně vyjme Čapí hnízdo z evropského financování  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kandidáti na prezidenta požadují rozdílný počet televizních duelů  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Emmanuel Macron v Calais potvrdil přísnější imigrační politiku Francie  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše důvěru ve sněmovně nezískala  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Hasiči zasahují u požáru bytového domu ve Šluknově na Děčínsku  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Sporem Nymburka a zinkovny Na Zálabí se bude zabývat pražský soud  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve věku 46 let zemřela irská zpěvačka Dolores O'Riordanová  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s šéfkuchařem Přemkem Forejtem  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
 
Výbor ROP Střední Čechy nevyjme dotaci pro Farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Počet uprchlíků v Německu loni výrazně klesl  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Před 49 lety se v Praze na Václavském náměstí upálil student Jan Palach  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jednání o vydání a nevydání Babiše a Faltýnka  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Menšinová vláda hnutí ANO nezískala důvěru poslanců  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
135 / 251 135 / 251 135 / 251 

 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Menšinový kabinet Andreje Babiše nedostal důvěru sněmovny  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Husté sněžení a namrzlé silnice komplikovaly dopravu na mnoha místech republiky  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na jižní Moravě kvůli přívalům sněhu vyhlásili dopravci kalamitu  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Češi si na několika místech připomněli památku Jana Palacha  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kauza Čapí hnízdo  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Trump si volal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na mnoha místech v Česku od noci sněží  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Policie zadržela manželský pár z Kalifornie kvůli věznění a týrání 13 dětí  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Babiš a Faltýnek se nechají vydat k trestnímu stíhání  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Na severu a západě Čech od noci sněží  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Dokument Olympijský rok - Gabriela Koukalová, biatlonistka  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádají sněmovnu o své vydání  
 16.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Krajský soud v Praze odpoledne projedná žalobu Nymburka na místní zinkovnu  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Jednání sněmovny o důvěře vládě  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Na Pražském hradě jsou vystaveny korunovační klenoty  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Rozhovor s Bohumilem Fišerem  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:08 K věci 
  
Menšinový kabinet Andreje Babiše nezískal důvěru poslanců  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Dotační úřad pro Středočeský kraj neschválil vynětí Čapího hnízda z financování EU  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vysočinu a jih Moravy zasypal sníh a na silnicích se staly stovky dopravních nehod  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Silnice ve Středočeském kraji teď po ránu trápí sněžení  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
136 / 251 136 / 251 136 / 251 

V Brdech letos skončí vyznačování turistických tras  
 16.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Policisté na Vysočině žádají řidiče, aby zbytečně nevyjížděli na silnice  
 16.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Výlet na Bořeň  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
O šest procent vzrostou letos tarifní platy zaměstnancům Severočeských dolů  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policie došetřuje nehodu na silnici 1. třídy číslo 13 u Rynoltic na Liberecku  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Sněhová kalamita komplikuje dopravu na několika místech Česka  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Plavecký bazén v Ústí nad Labem na Klíši je uzavřený  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Čekárna na vlakovém nádraží je nově otevřená do osmi večer  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Bezpečné topení  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Sněmovna hlasovala o důvěře menšinové vládě Andreje Babiše  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Požár střechy obytného domu ve Šluknově na Děčínsku  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Deset studentů z Ústeckého kraje obhajovalo své žádosti o příspěvek na studium v cizině  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ve Sněmovně důvěru nezískala  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Dluhová poradna v Mostě eviduje stále víc žádostí o pomoc  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Nový nájemce ústeckého krematoria zprovoznil spalovací pec i přes spory jejího majitele s 
městem  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Požár střechy vyhnal ve Šluknově na Děčínsku z domova 30 lidí  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Menšinová vláda premiéra Andreje Babiše nezískala důvěru Poslanecké sněmovny  
 16.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zastupitelé Šlapanic budou řešit 2letý spor města s nájemníky bytů ve Švehlově ulici  
 17.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Poslanci neschválili Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS  
 17.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Obyvatelé Tišnova mohou nově vhazovat kovový odpad do kontejnerů na plasty  
 17.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí  
 17.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
137 / 251 137 / 251 137 / 251 

  
Nové autobusové nádraží budou mít v Mladé Vožici na Táborsku  
 17.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezident Zeman nepřijme do konce tohoto týdne demisi Babišovy vlády  
 17.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový památník obětí holocaustu v Suchdole nad Lužnicí  
 17.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie obvinila tři lidi kvůli výbuchu v Poličských strojírnách  
 17.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Foniatrie, léčba, prevence  
 17.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí Jan Jirák  
 17.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Královéhradecký kraj odmítá převzít opravenou silnici v Pěkově  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Poslanci napodruhé neschválili komunistu Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu 
GIBS  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Neukáznění skialpinisté poškozují podle ochranářů krkonošskou přírodu  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Ondráček nepovede sněmovní komisi pro kontrolu GIBS  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s Vlastimilem Málkem  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Zdevastovaný krkonošský hotel Sokolská bouda v Jánských Lázních čeká demolice  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
Nominace na Českého lva  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Řidiče mířící z Náchoda do Broumova čekají na jaře dopravní komplikace  
 17.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Varování před silným větrem, závějemi a náledím platí v našem regionu až do pátku  
 17.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Biofyzik Martin Kubala povede 4 roky Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v 
Olomouci  
 17.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Film Miroslava Krobota Kvarteto natočený v centru Olomouce má 8 nominací na cenu Český 
lev  
 17.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Druhý stupeň lavinového nebezpečí platí kvůli počasí a novému sněhu ode dneška v 
Jeseníkách  
 17.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie dopadla sedmičlennou skupinu  
 17.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
138 / 251 138 / 251 138 / 251 

  
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vedení Ostravy vyhlásilo výtvarnou soutěž na návrh památníků internačního tábora Hanke  
 17.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Elektronické recepty  
 17.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Třinec má naději, že se stane statutárním městem  
 17.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubický kraj chce letos opravit silnici vedoucí z Červené Vody do Dolních Boříkovic  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Menšinová vláda hnutí ANO nezískala důvěru poslanců a dnes schválila svou demisi  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Poslanci napodruhé neschválili komunistu Zdeňka Ondráčka  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Menší sjezdovky na Chrudimsku obnovují provoz  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lidé v Lanškrouně využívají takzvané schránky důvěry  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Odvolací soud potvrdil 18měsíční podmíněný trest pro dopravního znalce Jiřího Dolečka  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Řidiči musí počítat s komplikacemi  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kraj nechá letos opravit silnici z Pardubic do Starého Hradiště  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Dostavba sportovního zázemí  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Menšinová vláda Andreje Babiše odhlasovala svou demisi  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Klady a zápory kryptoměn  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Rozhovor s Miroslavem Kalouskem  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Sešli se vyslanci hnutí ANO a ČSSD  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ministryně obrany nechce bez důvěry vládě podepisovat velké armádní zakázky  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Výrazným tématem jednání Poslanecké sněmovny se stala migrace  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
139 / 251 139 / 251 139 / 251 

 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Mlátička a jiné poslanecké stroje  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
ČSSD pošle hnutí ANO písemný seznam svých programových priorit  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Polské ulice zaplaví černá barva  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Katalánsku poprvé zasedne nově zvolený parlament  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nově zvolený katalánský parlament se sešel ke své ustavující schůzi  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Koruna je po dnešku nejsilnější za posledních skoro 5 let  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Výroba unikátních papírových masek  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Protest proti návrhu zpřísnit pravidla pro podstupování interrupcí v Polsku  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Výsledky druhého kola studentských prezidentských voleb  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Čtenářská gramotnost dětí  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jan Petržílek obviněný z vynášení odposlechů žaluje policejní prezidium  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Probíhala dějepisná soutěž studentů gymnázií České a Slovenské republiky  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Obrácená strana Trumpova skandálního výroku  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Řidiči, kteří uvízli v kolonách, mají v některých případech nárok na odškodné  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Tranzitní tábory pro prchající Rohingy  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Téma fake news skloňuje takřka celý svět  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Roboti nám práci neukradnou  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Před 27 lety začala v Kuvajtu operace Pouštní bouře  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Bulharsku začíná soudní proces o bombovém útoku na autobus v Burgasu v roce 2012  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zdravotní stav Donalda Trumpa je podle dvorního doktora Bílého domu vynikající  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
140 / 251 140 / 251 140 / 251 

Vyjednávání o koalici v Německu pokračuje  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Poslanci by měli rozhodnout o případném vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Komunisté a SPD v pasti uprchlíků  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zdeněk Ondráček nepovede sněmovní komisi pro kontrolu GIBS  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sportovci Severní a Jižní Koreje společně na ZOH  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Když populisté hledají Boha  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Sergeji Lavrovovi není co závidět  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Na dálnici D1 u Větrného Jeníkova byl obnoven provoz dvěma jízdními pruhy  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
EP prosazuje větší úspory energie a větší využívání obnovitelných zdrojů  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Slovenští ambulantní lékaři si stěžují na nový systém elektronického zdravotnictví  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Týmy Severní a Jižní Koreje nastoupí na zahájení olympiády pod jednotnou vlajkou  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Přesun brněnského hlavního nádraží  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Po mnoha letech uvolněné měnové politiky dochází k normalizaci  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:33 Alter Eko 
  
Vláda podala demisi  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jednání hnutí ANO a ČSSD  
 17.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Spotřebitelská poradna  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
Fakultní nemocnice Plzeň stále řeší špatnou situaci s parkováním v lochotínském areálu  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chodov na Sokolovsku postaví na místním hřbitově nová kolumbária  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chodov na Sokolovsku postaví na místním hřbitově nová kolumbária  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Andrej Babiš připustil, že nemusí být příštím premiérem  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
141 / 251 141 / 251 141 / 251 

  
Norsko chce do 7 let zakázat chov zvířat pro kůži  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Fakultní nemocnice Plzeň stále řeší špatnou situaci s parkováním v lochotínském areálu  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Norsko chce do 7 let zakázat chov zvířat pro kůži  
 17.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Na Vysočině jsou po včerejším sněžení 4 silnice neprůjezdné  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Kauza údajných podvodů při udělování licencí pro solární elektrárny na Chomutovsku  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Komplikace v dopravě  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Předčasně narozené děti pomáhají zklidnit mluvené pohádky  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Projekt Olympijský rok - Gabriela Koukalová, biatlonistka  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Poslanci by měli rozhodnout o vydání Babiše a Faltýnka  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Následky nehody na D1  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Soud o odvolání v kauze údajných podvodů při udělování licencí pro solární elektrárny na 
Chomutovsku  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Donald Trump je ve výborné zdravotní kondici  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Menšinová vláda hnutí ANO schválila svou demisi  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO začíná druhé kolo vyjednávání o vládní spolupráci  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Poslanci budou jednat o vydání Babiše a Faltýnka  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Počasí dál komplikuje dopravu na dálnicích  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nominace na Českého lva  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Prezident Zeman nepřijme do konce tohoto týdne demisi vlády premiéra Babiše  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
D1 ve směru na Prahu u Větrného Jeníkova by měli silničáři úplně otevřít  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Norsko plánuje do sedmi let zakázat chov zvířat pro kůži  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
142 / 251 142 / 251 142 / 251 

 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Zdeněk Ondráček nepovede sněmovní komisi pro GIBS  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Úřady doporučují kvůli počasí omezit cestování  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Velmi silně má sněžit i zítra  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jednání hnutí ANO  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Český lev  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Slovenští ambulantní lékaři si stěžují na nový systém elektronického zdravotnictví  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Jednání ministrů ve Strakově akademii  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Odvolací soud projedná případ dopravního znalce Jiřího Dolečka  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Papež František se v Chile setká s původními obyvateli  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Rozhovor s jazykovědcem Karlem Olivou  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Soud zprostil Vitáskovou obžaloby v kauze solárních elektráren  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Katalánsku se poprvé sešel nový parlament  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Menšinová jednobarevná vláda hnutí ANO dnes ráno schválila demisi  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na dlouhých 19 hodin zamrzl provoz na dálnici D1  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Parlament v Katalánsku si volí nové vedení  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Nizozemské aerolinky KLM ruší většinu letů kvůli silnému větru  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš: Nikde není zákon, že musím být ve vládě  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Koruna je po dnešku nejsilnější za posledních skoro 5 let  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Dálnici D1 směrem na Prahu u Větrného Jeníkova stále není plně průjezdná  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policie nehody na dálnici D1 dál šetří  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Větší úspory energie a větší využívání obnovitelných zdrojů prosazuje Evropský parlament  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
143 / 251 143 / 251 143 / 251 

 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Film Bába z ledu získal 15 nominací na Českého lva  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 09 ~ 18:00 Zprávy 
  
Po iráckých Kurdech USA zrazují i Kurdy v syrském Afrínu  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Menšinová vláda premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podá demisi  
 17.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Meteorologové varují před náledím  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Včerejší jednání soudu nepřineslo posun ve sporu zinkovny a městem Nymburk  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Do centra Kutné Hory bude zajíždět MHD  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Zprovoznění dálnice D1 se posunuje  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Program schůze Poslanecké sněmovny  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Středočeský kraj podal trestní oznámení kvůli kontrole u silničářů  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Poslanci napodruhé neschválili Zdeňka Ondráčka jako předsedu komise pro kontrolu GIBS  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pražská zoo převeze letos do Mongolska další koně Převalského  
 17.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na Vysočině zasedal kvůli komplikacím v dopravě krizový štáb  
 17.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Kraj zaplatí další přístavbu třebíčské nemocnice pro operační sály  
 17.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Poslanci budou jednat o vydání Babiše a Faltýnka v pátek  
 17.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Záchranáři i lékaři letecké záchranky musí mít i výbornou kondici  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Liberecký i Ústecký kraj  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích nabízí novinku pro rodiče s dětmi  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Poslanci napodruhé neschválili komunistu Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu 
GIBS  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Poblíž dálnice D8 na Ústecku možná vyroste nový areál  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ústeckému soudci Renému Příhodovi snížil kárný Senát plat, jako trest  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
144 / 251 144 / 251 144 / 251 

  
Poslanci na podruhé neschválili Komunistu Zdeňka Ondráčka předsedou komise  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Cestujícím MHD v Mostě a Litvínově bude sloužit pět nových nízkopodlažních autobusů  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Požár domu ve Šluknově vyhnal lidi do zimy  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Do Krušných hor na skialpech  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
V Ústeckém kraji jsou silnice i během odpoledne sjízdné jen se zvýšenou opatrností  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Meteorologové vydali výstrahu před velmi silným větrem, sněžením a tvorbou závějí  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Město Děčín hledá domovníky do dvou obecních domů  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zdeněk Ondráček nepovede sněmovní komisi pro kontrolu GIBS  
 17.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 

 

Brno - sté výročí vzniku Československa a veletrhy Go a Regiontour  
 18.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Brno - čerpání peněz na bourání černých staveb  
 18.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kamion na železničním přejezdu na Vsetínsku  
 18.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Rozdělování uprchlíků na základě kvót  
 18.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Příprava parkoviště na náplavce v Českých Budějovicích má stát 1,5 milionu korun  
 18.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Hnutí ANO bude v pondělí debatovat o setrvání Andreje Babiše ve vládě  
 18.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Po 10 dnech začal fungovat skiareál Hradiště u Nové Bystřice  
 18.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Německé dráhy dnes kvůli orkánu zastavily dálkovou železniční dopravu  
 18.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kvalita obilovin a luštěnin  
 18.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí Břetislav Tureček  
 18.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Hnutí ANO a SPD se sejdou na společném jednání  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Kvůli silnému větru zemřelo v Evropě nejméně 5 lidí  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Rozhovor s Petrem Zvolánkem  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
145 / 251 145 / 251 145 / 251 

 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Horská služba Krkonoše zvýšila stupeň lavinového nebezpečí na třetí  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Stavba nového mostu ve Velkém Dřevíči na Náchodsku má zpoždění  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Krkonoších stouplo lavinové nebezpečí na třetí stupeň  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Policie hledá svědky nehody na Černé hoře v Janských Lázních  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Ceny pohonných hmot v Královéhradeckém kraji v uplynulém týdnu vzrostly  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Nejméně 8 lidí v Evropě zemřelo kvůli silným bouřím  
 18.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Nízké teploty a sněžení vylepšily podmínky v lyžařských areálech  
 18.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Operace páteře a meziobratlových plotének  
 18.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Až do pátečního rána varují meteorologové před náledím, silným větrem a závějemi  
 18.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie zjišťuje totožnost mrtvého člověka jehož těla včera objevila na dálnici D35 na 
Olomoucku  
 18.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Unikátní Englerovy varhany v kostele svatého Mořice v Olomouci čekají od podzimu opravy  
 18.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie zjišťuje totožnost mrtvého člověka  
 18.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sněžení komplikuje dopravu v Moravskoslezském kraji  
 18.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Albrechtice na Karvinsku plánují nové veřejné osvětlení  
 18.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Charita počítá výtěžek letošní Tříkrálové sbírky  
 18.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Meteorologové upřesňují výstrahu před špatným počasím  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Silný vítr odnesl kus střechy  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Příčinu exploze v Poličských strojírnách ještě stále prověřuje Český báňský úřad  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ze školky v Rosicích na Chrudimsku by měl být bytový dům  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Městské knihovně v České Třebové přibývají čtenáři  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
146 / 251 146 / 251 146 / 251 

  
Prezident Miloš Zeman přijme demisi vlády ve středu  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Příčiny exploze v Poličských strojírnách ještě stále prověřuje Český báňský úřad  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ronov nad Doubravou chystá úpravu staré bažantnice  
 18.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Rozhovor s Oldřichem Lomeckým  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Atmosféra mezi ústavními činiteli na Slovensku je napjatá  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Začala jednání o nové vládě  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Hnutí ANO v pondělí projedná setrvání premiéra Babiše ve vládě  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
ANO vyjednává o podpoře vlády  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Pražský magistrát uzavře Libeňský most pro automobily a tramvaje  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Praha uzavřela Libeňský most  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Donald Trump obvinil Rusko, že Severní Koreji pomáhá obcházet sankce a pochválil Čínu  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Přímá volba hlavy státu se v mnohém osvědčila  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Řecká ekonomika by mohla v letošním roce vytvořit primární přebytek HDP 3,82 procenta  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ukrajinský parlament přijal zákon o znovupřipojení Donbasu  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Schůzka hnutí ANO s SPD  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Uplynul rok od inaugurace Donalda Trumpa - co přinesl  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Švýcarská vláda navrhuje zrušení anonymních akcií  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ukrajinský parlament schválil takzvaný zákon o reintegraci Donbasu  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Čapí hnízdo jako dotační tragédie  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Papež František ve městě Iquique zakončí třídenní návštěvu Chile  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
147 / 251 147 / 251 147 / 251 

  
Kulturní zpráva o jedné divadelní premiéře  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Kvůli orkánu se v celém Německu zastavila dálková železniční doprava  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
16. ledna 1973 vysadila sonda Luna 21 na povrchu Měsíce vozítko Lunochod 2  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Nadšení Němců z Rakušana Kurze  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Armáda České republiky připravuje náborové webové stránky  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Praze se uskuteční česká premiéra opery Billy Budd  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Dokáže české porodnictví adekvátně reagovat na současné potřeby rodiček  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Hnutí ANO pokračuje ve vyjednávání podpory pro svou druhou vládu  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Americká vojenská mise v Sýrii dál zůstane  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Plnou parou se rozbíhá volební kampaň před druhým kolem českých prezidentských voleb  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Babiš nevěří, že by ho Drahoš jmenoval premiérem  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Středním Německem se žene větrná bouře Friederike  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Eurosonic Noorderslag festival v Nizozemí  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Nejméně osm lidí v Evropě zemřelo kvůli silným bouřím  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Válkou rozbouřený Jemen  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při požáru autobusu na dálnici v západním Kazachstánu zemřelo nejméně 52 lidí  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Horská služba v Jeseníkách vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ministerstvo vnitra má připravit informační kampaň k nařízení EU o ochraně soukromí  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Zákon o reintegraci Donbasu  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Francie a Velká Británie projednají budoucnost ochrany svých společných hranic  
 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nic není rozhodnuto  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
148 / 251 148 / 251 148 / 251 

 18.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
V letošní Tříkrálové sbírce se na Karlovarsku vybralo přes 228 tisíc korun  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Meteorologové prodloužili výstrahu před silným sněžením  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Hnutí ANO bude debatovat o tom, jestli v další vládě bude Andrej Babiš  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Meteorologové prodloužili výstrahu před silným sněžením  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Rada města Plzně odsouhlasila partnerství Plzně a Liberation Route Europe  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
 
Hnutí ANO bude debatovat o tom, jestli v další vládě bude Andrej Babiš  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Rada města Plzně odsouhlasila partnerství Plzně a Liberation Route Europe  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V letošní Tříkrálové sbírce se na Karlovarsku vybralo přes 228 tisíc korun  
 18.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Hnutí ANO dnes čeká schůzka s hnutím Svoboda a přímá demokracie  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Rokycany hledají domovníky do bytových domů v problémových lokalitách  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Práce domovníků v bytových domech v problémových lokalitách ve Varnsdorfu  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Za pád rentgenu na pacientku může technická závada  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Nejlepší vinařství uplynulého roku  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Hnutí ANO bude jednat s představiteli SPD  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Požár autobusu na dálnici v západním Kazachstánu  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Spojené státy ponechají své vojáky v Sýrii  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Větrná bouře Friederike se žene ze západu středním Německem  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pokračuje kampaň před druhým kolem prezidentských voleb  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zadlužená společnost Poldi Kladno půjde do dražby  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Velká Británie nejspíš zaplatí Francii peníze navíc za zabezpečení hranice  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
149 / 251 149 / 251 149 / 251 

Nepříznivé počasí trápí řidiče nejenom v Česku  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Hledá se prezident  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rozhovor D. Trumpa pro Reuters  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Ministerstvo vnitra si musí pospíš s novým zákonem o ochraně osobních údajů  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Belgie věnuje 19 milionů eur na pomoc palestinským uprchlíkům  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Rozhovor s Věrou Jourovou  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Jiřího Drahoš dnes agitoval v Plzeňském kraji  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kvůli silné bouři v Evropě zemřelo nejméně 8 lidí  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na západě Čech silný vítr lámal stromy  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Meteorologové varují před silným větrem  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hacker Nikulin vězněný v Praze trpí bolestmi  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Větrná bouře v Evropě  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Středním Německem se žene větrná bouře Friederike  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Americká vojenská mise v Sýrii dál zůstane  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Omezení na dálnici D1  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Trump vyhlásil Fake News Awards  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Seriál Olympijský rok - Gabriela Koukalová, biatlonistka  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Domovnice v městských domech ve Varnsdorfu  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s hudebníkem Petrem Jandou  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Počasí už třetí den komplikuje dopravu v České republice  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Americký prezident Donald Trump vyhlásil takzvané Fake News Awards  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
150 / 251 150 / 251 150 / 251 

  
Objevují se lživé inzeráty před prezidentskými volbami  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Pražský magistrát dnes v noci uzavře do odvolání Libeňský most  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Zdravotní stav Rusa Jevgenije Nikulina vězněného v pankrácké věznici se zhoršil  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO začíná nové kolo jednání s SPD  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Zeman přijme demisi současného Babišova kabinetu až příští týden ve středu  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kvůli orkánu Frederik zastavily německé dráhy dálkovou železniční dopravu  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Británie nejspíš zaplatí Francii za posílení bezpečnosti na hranicích  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pražský magistrát uzavře Libeňský most pro automobily a tramvaje.  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 09 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jednání hnutí ANO s SPD  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rozdělování uprchlíků  
 18.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Meteorologové varují před silným sněžením  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
V letošním roce otevře nemocnice v Sedlčanech další odborné ambulance  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Obezita a krevní tlak  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou Cajthamlovou 
  
Meteorologové v Česku varují hlavně před silným větrem  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Zadlužená společnost Poldi Kladno půjde do dražby  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Hnutí ANO bude v pondělí jednat o působení Andreje Babiše v další vládě  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Mezi Trojou a Císařským ostrovem v Praze zřejmě celý den nebude jezdit přívoz  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Armáda České republiky připravuje náborové webové stránky  
 18.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Prezident Miloš Zeman přijme demisi vlády ve středu  
 18.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové prodloužili výstrahu před špatným počasím až do zítřejších 9 hodin ráno  
 18.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Třebíč chce letos návštěvníkům nabídnout elektrokoloběžky  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
151 / 251 151 / 251 151 / 251 

 18.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
6. ročník benefičního koncertu dětského sboru Ústecké univerzity pomůže 2 nemocným 
dívkám  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Soud s Luďkem Nečesaným  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zážitky fotografa Richarda Jaroňka  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Pozvánka na vystavené betlémy z dílen řezbářů Šluknovska  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Rada města Ústí nad Labem schválila kupní smlouvu na jedinou provozuschopnou kremační 
pec za 1 kč  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ve Velkém Šenově na Děčínsku modernizují sběrný dvůr  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kvůli silnému větru zemřelo v Evropě nejméně 5 lidí  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Mít v autě hasící přístroj se vyplatí  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Výsledek tříkrálové sbírky v Diecézní charitě Litoměřice už v tuto chvíli překonala loňský rok  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Park Nupharo u Žďárku na Ústecku je v úpadku  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Za říjnový pád rentgenu na pacientku v Ústecké nemocnici mohla technická závada  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Hnutí ANO bude v pondělí debatovat o tom, jestli v další vládě bude Babiš  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ústecký kraj zasáhl silný vítr  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Dálkové železniční spoje mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem budou končit kvůli orkánu už v 
Drážďanech  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Prezident Zeman přijme demisi vlády ve středu 24. ledna  
 18.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Brno a Český svaz curlingu prostory na celoroční provoz 2 curlingových drah  
 19.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Policie hledá svědky tragické nehody u Miroslavi na Znojemsku  
 19.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kriminalisté Daňové Kobry navrhují obžalovat 3 lidi kvůli krácení daní  
 19.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Jihomoravský kraj dál řeší, kde vezme peníze na doplacení mezd řidičům  
 19.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
V Táboře-Čekanicích srazil vlak člověka  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
152 / 251 152 / 251 152 / 251 

 19.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počet chřipkových onemocnění v Jihočeském kraji stoupá  
 19.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na sjezdovce Libínské Sedlo u Prachatic uspořádají zítra sportovní den  
 19.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Většina autobazarů podle České obchodní inspekce klame zákazníky  
 19.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
Jak to vidí spisovatel Pavel Kosatík  
 19.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Co dělat, když pes ztrácí naučené návyky  
 19.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Oprava Muzea východních Čech v Hradci Králové  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Za zastřeleného divočáka dostanou myslivci na Zlínsku 8 tisíc  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 05 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Hronov hospodaří v letošním roce s rozpočtem 97 milionů korun  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Zpožděné vydávání stavebních povoleních  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor se Zuzanou Boučkovou  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Hradecko-pardubická aglomerace rozdělí na evropské projekty za více než miliardu 200 milionů  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Téměř 700 úrazů od začátku zimní sezóny řešili horští záchranáři v Krkonoších  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Poslanecká sněmovna vydala premiéra Babiše a místopředsedu ANO Faltýnka k trestnímu 
stíhání  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Sněmovna vydala Babiše a Faltýnka policii  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Do východních Čech se vrátí divocí koně  
 19.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Starších lidí v našem regionu přibývá  
 19.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jeseníky lákají lyžaře na prašan  
 19.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pátrání po patnáctiletém Davidu Malíškovi z Olomouce vyhlásila Policie České republiky  
 19.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Kvůli africkému moru prasat by měla Evropa výrazně snížit stavy divočáků  
 19.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Moravskoslezském kraji přibyl další závažný případ chřipky  
 19.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zdravotní ústav Ostrava bude po celý rok sledovat znečištění ovzduší  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
153 / 251 153 / 251 153 / 251 

 19.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Moravskoslezský kraj dá na autobusové spoje více peněz  
 19.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dolní Lutyně na Karvinsku opraví budovu radnice  
 19.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obec Skála na Chrudimsku má nový zvon  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ohradil proti slovům premiéra Andreje Babiše  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Jiří Drahoš pokračuje v kampani před druhým kolem voleb  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubicko-hradecká aglomerace schválila dalších sedm projektů za 50 milionů korun  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze navrhli pro Krkonoše dřevěná lávky  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Sněmovna podle očekávání vydala Babiše a Faltýnka policii  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubicko-hradecká aglomerace schválila dalších 7 projektů za 50 milionů korun  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Moravská Třebová plánuje postavit nový dopravní terminál  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Rekonstrukce dětské oddělení Městské knihovny v Chocni  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Za podvodné elektronické losování veřejných zakázek soud potrestal 14 obžalovaných  
 19.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Rozhovor s Lukášem Wagenknechtem  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Houstnoucí dopravu v centru Českých Budějovic řeší radnice zavedením parkovacích zón  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Přístav Calais na severu Francie se stal jedním z nejznámějších symbolů migrační krize  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
PS dnes zbavila imunity Babiše a Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Strašná kalamita na D1  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zbavení imunity premiéra nebude mít podle KSČM vliv na sestavování vlády  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
První rok působení Donalda Trumpa  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Výzkum pěstebních podmínek na Marsu  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
154 / 251 154 / 251 154 / 251 

 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Guardian: V budovách OSN dochází k sexuálnímu obtěžování  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Největší dopravní letadlo současnosti Airbus 380 bude žít dál  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
První rok Donalda Trumpa je nezapomenutelný  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Za podvodné losovačky rozdal soud vysoké peněžité tresty  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hudební festival v Holandsku  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Polsko se kvůli boji se smogem chystá nakoupit tisícovku elektrických autobusů  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Novozélandská premiérka je těhotná  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jak se v Sýrii bude angažovat Turecko  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Čína zkrátila čekací lhůty pro přidělení registračních značek pro elektromobily  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Role Francie v Evropě roste  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Evropská investiční banka v Česku loni poskytla firmám víc než miliardu eur  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nejlepším vinařstvím roku 2017 je vinařství Jana Stávka z Němčiček na Břeclavsku  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
K chybě při rozesílání pokut z pražského magistrátu se přihlásila Česká pošta  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 19:00 Zprávy 
  
Poslanci budou rozhodovat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zpoplatnění vody pro výrobu umělého sněhu  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Poslanci vydali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka ke stíhání  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Merkelová bude v Paříži jednat s Macronem  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Loňský rok byl druhý nejteplejší v historii  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Francie a Británie se dohodly na posílení ochrany hranic  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Velká Británie bude mít ministryni pro osamění  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
155 / 251 155 / 251 155 / 251 

Zapalte mosty, Praha chátrá  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
 
Bez proudu zůstává po noční vichřici na severu Čech ještě na 700 domácností  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Evropa by měla výrazně snížit stavy divočáků kvůli africkému moru prasat  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nový oltář v Plečnikově kostele  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Narozeninový koncert stálice české populární hudby Heleny Vondráčkové  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Německu se stále čeká na ustavení nové vlády  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ofenziva Turecka v Sýrii podle Spojených států zhorší stabilitu v regionu  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Švédské úřady rozešlou domácnostem návod, jak postupovat v případě války  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Volba hlavy státu v Rusku i u nás  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Facebook nebo Twitter mažou v současnosti skoro tři čtvrtiny nenávistných příspěvků  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pražský magistrát řeší problémy s rozesíláním pokut  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Španělská vláda vyloučila Puigdemonta v čele katalánské vlády  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Čínská policie zatkla prominentního kritika stávající vlády  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Alternativní média a alternativní fakta  
 19.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Domažlice mají nové sociální zařízení pro seniory  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Západočeská univerzita v Plzni má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Státní zástupci budou čekat na vyrozumění sněmovny  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Domažlice mají nové sociální zařízení pro seniory  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Západočeská univerzita v Plzni má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Výstava věnovaná stavebnici Lego je aktuálně k vidění v Muzeu Karlovy Vary  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Státní zástupci budou čekat na vyrozumění sněmovny  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
156 / 251 156 / 251 156 / 251 

  
 
Výstava věnovaná stavebnici Lego je aktuálně k vidění v Muzeu Karlovy Vary  
 19.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Pražský magistrát v noci uzavřel Libeňský most přes Vltavu  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Sněmovna rozhodne o tom, zda vydá Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Poslanci o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V Berlíně začíná největší potravinářský veletrh na světě  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Jeseníky lákají lyžaře na prašan  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Poslanci budou hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Bez proudu zůstává po večerní vichřici na severu Čech 3,5 tisíce domácností  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pokračuje kampaň kandidátů na prezidenta republiky  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Pražský magistrát rozeslal stovky pokut za dopravní přestupky nesprávným adresátům  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V pražském Karolinu dnes lidé vzpomínali na Jana Palacha  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Praha uzavřela Libeňský most  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Novozélandská premiérka oznámila, že čeká prvního potomka  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
ČOI zkontrolovala 65 prodejců autobazarů  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Turecká armáda zahájila připravovanou ofenzívu na sever Sýrie  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek jsou vydáni k trestnímu stíhání  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zbavení imunity Babiše nebude mít podle komunistů vliv na sestavování vlády  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Evropa by měla výrazně snížit stavy divočáků kvůli africkému moru prasat  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jihočeské divadlo uvádí premiéru opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
157 / 251 157 / 251 157 / 251 

Vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Turecká armáda začala ostřelovat oblast Afrín ovládanou Kurdy  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Poslanci budou rozhodovat, zda vydají Faltýnka a Babiše policii  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Polsko se chystá nakoupit tisícovku elektrických autobusů  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Papež František je na návštěvě Peru  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Uzavřen Libeňský most  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Nový fond na bourání černých staveb  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Správci sociálních sítí urychlili mazání příspěvků s projevy nenávisti  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Seriál Olympijský rok - Gabriela Koukalová, biatlonistka  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Poslanci rozhodnou o vydání Babiše a Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Libeňský most v Praze je v havarijním stavu  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruský ústavní soud odmítl přezkoumat stížnost Alexeje Navalného  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čína zkrátila čekací lhůty pro přidělení registračních značek elektromobilů  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor se sportovním komentátorem Jaroslavem Plašilem  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Škody po bouři Friederike sčítá celá Evropa  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie odklání řidiče z Libeňského mostu v Praze  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
V 78 letech zemřel na jihu Francie britský spisovatel Peter Mayle  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jednání PS o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Hledá se prezident  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Výborné podmínky pro lyžaře hlásí krušnohorské skiareály  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Rozhovor s Allanem Lichtmanem  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
158 / 251 158 / 251 158 / 251 

  
Bez proudu zůstává po noční vichřici na severu Čech ještě na 700 domácností  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
K chybě při rozesílání pokut z pražského magistrátu se přihlásila Česká pošta  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Emmanuel Macron se v Elysejském paláci sešel s Angelou Merkelovou  
 19.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Řidiči neprojedou přes Libeňský most v Praze  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Michaela Gemrotová v Tandemu  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Nehoda cisterny s chemikáliemi v Pňovicích blokuje hlavní tah mezi Rožmitálem pod 
Třemšínem a Březnicí  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
V Mladé Boleslavi spustí bezplatné kurzy pro ženy po mateřské dovolené  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Středočeští hasiči vyjížděli od včerejška k desítkám případů kvůli silnému větru  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
PS o vydání poslanců Babiše a Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Policie může znovu stíhat Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
ÚOOÚ prověří případ chybně rozeslaných pokut za přestupky z pražského magistrátu  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Komplikace mezi železničními stanicemi Benešov u Prahy - Olbramovice  
 19.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Na Vysočině a na jihozápadě Čech má v následujících hodinách vydatně sněžit  
 19.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policisté pátrají po 32leté ženě z Velké Bíteše  
 19.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Horolezec Radek Jaroš dnes v Novém Městě na Moravě představí své zážitky z expedic  
 19.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Poslanci jednají o vydání premiéra Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Muže okradla vychytralá žena  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Výlet do Mariánského Údolí  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Stíhání Babiše a Faltýnka  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Liberecký soud odročil projednávání obžaloby Nečesaných a Macháčka  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Poslanci vydali Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
159 / 251 159 / 251 159 / 251 

 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Onemocnění žloutenkou typu A  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V lesoparku Šibeník postaví nové lanové bludiště s rozhlednou a hřištěm  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Sněhové zpravodajství v severních Čechách  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Chlumec na Ústecku má nový plán pro pěší a bezbariérové trasy  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Město Most chce letos zahájit opravy mostu nad železničním křížením do čtvrti Rudolice  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Pražský magistrát chybně rozeslal stovky pokut za dopravní přestupky  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Na drážďanském náměstí Altmarkt začala akce WINTERZAUBER  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Lounská nemocnice má nový CT rentgen  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ohradil, proti slovům premiéra Andreje Babiše  
 19.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Květa Jarolímková, básnířka a malířka  
 20.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 18:04 Jihočeši 
  
V Krkonoších nadále platí 3 stupeň lavinového nebezpečí  
 20.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Do východních Čech se vrátili divocí koně  
 20.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Parkování turistů v Orlických horách  
 20.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Americký Senát se nerozhodl o dočasném rozpočtu pro federální vládu USA  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pražští hasiči zasahují u požáru hotelu v Náplavní ulici  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ceny nemovitostí v Česku rostou nejrychleji z celé EU  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Severní Korea vyšle na zimní olympiádu v Pchjongčchangu 22 sportovců  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Většina domácností je po čtvrteční vichřici znovu napojená na elektrické vedení  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Alexandr Lavrentěv prohlásil, že mezi Moskvou, Teheránem a Ankarou nejsou žádné rozpory  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Příčinou úmrtí hudebníka Toma Pettyho bylo neúmyslné předávkování léky  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
160 / 251 160 / 251 160 / 251 

Senát dnes ve Valdštejnské paláci ocení zhruba 80 starostů  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Řada evropských států se obává vměšování Ruska do politiky  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
V Německu začal mimořádný sjezd SPD  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Diskuse o nadcházejících italských parlamentních volbách  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Továrna trollů  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Severokorejské hokejistky budou na olympiádě startovat v jednom týmu s Jihokorejkami  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Každý 24. starosta v Česku je ve funkci více než 20 let  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Americká administrativa se chystá na omezení provozu některých úřadů  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Do Česka by se mohly snáz a rychleji dostávat nové léky  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vysokoškoláci protestovali v Budapešti proti zastaralému systému výuky  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Policie stále hledá 13letou Alici Jelínkovou z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Strana zelných si na sjezdu zvolí nového předsedu  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Do východních Čech se vrátili divocí koně  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Donald Trump je přesně rok ve funkci  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vztahy USA a Velké Británie  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Nizozemský Leeuwarden a maltská Valletta jsou Evropská hlavní města kultury pro rok 2018  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Období dospívání se prodlužuje  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Maltská metropole Valletta získala titul Evropské hlavní město kultury  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Prezidentské volby v Rusku 18. března 2018  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 16:06 Evropa Plus 
  
Prezidentští kandidáti finišují kampaň před druhým kolem  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Trumpův první rok v úřadu, Ukrajina bez Donbasu  
 20.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
161 / 251 161 / 251 161 / 251 

  
Plzeňské městské dopravní podniky mají kritický nedostatek řidičů  
 20.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Kraslice odkoupily 3 prázdné objekty v centru města  
 20.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Veletrh práce v Plzni  
 20.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
V Krkonoších a Jeseníkách platí 3. stupeň lavinového nebezpečí  
 20.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Kongresem neprošel návrh dočasného financování federální vlády USA  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Strana zelených si na sjezdu zvolí nové vedení  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
DP zavádí mimořádné tramvajové linky po uzavírce Libeňského mostu  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
České drony pronikají do světa  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Silný vítr na hřebenech Krkonoš poničil tyčové značení  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Deset mladých hřebců divokých koní se stěhuje z milovických pastvin do východních Čech  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Gabriela Koukalová  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Při nehodách v Česku zemřelo od začátku ledna 25 lidí  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Většině domácností po čtvrteční vichřici znovu funguje elektřina  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kongresem neprošel návrh dočasného financování federální vlády a jejích úřadů  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Urolog a androlog Libor Zámečník host Víkendového Radiožurnálu  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Americkým Senátem neprošel návrh provizorního rozpočtu pro federální úřady  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Čína zahájila stavbu druhé větve vysokohorské železnice do Tibetu  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Policie pokračuje v pátrání po 13leté dívce z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Americké centrální instituce po celé zemi se ocitly v platební neschopnosti  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Do Česka by se mohly snáz a rychleji dostávat nové léky  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nedostupné léky ze zahraničí by se do Česka mohly dostávat dřív  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
162 / 251 162 / 251 162 / 251 

 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Americký Senát se nedohodl na dočasném financování federální vlády  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Kvůli cenzuře skončila předčasně výstava Jiřího Načeradského v Piešťanech  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Od začátku ledna zemřelo při dopravních nehodách už 25 lidí  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Strana zelených bude volit nové vedení  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Potravinové banky v Česku nezvládají přijímat zboží vyřazené z řetězců  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie dál pátrá po 13leté Alici Jelínkové z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ceny bytů a domů v Česku rostly nejvíce z celé EU  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Některé potravinové banky v Česku nezvládají přijímat zboží vyřazené z řetězců  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Opatření proti africkému moru prasat na Moravě už stálo zhruba 50 milionů korun  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Při nehodě autobusu na západě Turecka zemřelo nejméně 11 lidí  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Turecká armáda zesiluje tlak na kurdské pozice na severu Sýrie  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Pákistánu zatkli komplikace Češky, která ze země pašovala heroin  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policie stále pátrá po 13leté dívce z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ve Francii zemřel kuchař Paul Bocuse  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Většina českých lyžařských areálů je tento víkend v provozu  
 20.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pacienti s vážnými nebo vzácnými nemocemi by se mohli dostat k novým lékům rychleji  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
 
Policie hledá 13letou Alici Jelínkovou z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nová autobusová zastávka v ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích v Praze  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Rozhovor s moderátorkou Stanislavou Dufkovou  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 13:04 Tady to znám 
  
Středočeská ČSSD nominovala na předsedu celorepublikové ČSSD Jana Hamáčka  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
163 / 251 163 / 251 163 / 251 

Ochranáři vypustili do volné přírody 9 divokých koní  
 20.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Dotace pro sbory dobrovolných hasičů  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Potravinové banky nezvládají příjem zboží  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Minerály Českého středohoří  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:10 Planetárium 
  
Policie pátrá po třináctileté Alici Jelínkové z Chomutovska  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Děčín má novou službu: Mobilní rozhlas  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ve Francii zemřel kuchař Paul Bocuse  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Na náměstí Altmarkt v Drážďanech začal pátý ročník akce s názvem Winterzauber  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Severní Korea vyšle delegaci na místo konání olympijských her v jihokorejském Pchjongjangu  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Hledání ponorky Reichenberg  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:10 Planetárium 
  
Zhruba 8,5 milionů korun dá letos město Ústí nad Labem na opravy v letním kině  
 20.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Jak to vidí Miriam Němcová, dirigentka  
 21.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Výluka v úseku Třebechovice pod Orebem-Týniště nad Orlicí  
 21.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Ředitelství silnic a dálnic se chystá otevřít poslední opravovaný úsek D1  
 21.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Studenti fakulty architektury ČVUT v Praze navrhli pro Krkonoše dřevěné lávky  
 21.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Prezidentští kandidáti Miloš Zemana a Jiří Drahoš pokračují v předvolební kampani  
 21.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
 
  
Rozhovor s režisérem Charilaosem Karadžosem  
 21.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 09:04 Zálety Aleny Zárybnické 
  
Turecká armáda pokračuje v ofenzívě na severu Sýrie  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Soutěž Fake hacks  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Německá sociální demokracie bude vyjednávat o vytvoření koaliční vlády s CDU-CSU  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Start kampaně před druhým kolem prezidentských voleb  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
164 / 251 164 / 251 164 / 251 

  
Počet obětí útoku na hotel v afghánském Kábulu stoupl na 19  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rusko odmítá moldavské nároky na odškodnění za přítomnost ruských vojáků v Podněstří  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Statisíce Američanů se zúčastnily pochodu žen  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Epidemie žloutenky typu A v Ústí nad Labem stále nekončí  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Do Českého národního registru dárců dřeně se zapojily i známé tváře  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vyšetřovatelé zjišťují příčiny požáru v pražském hotelu  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Předvolební průzkumy  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Nově jmenovaná vláda nezískala ve sněmovně důvěru  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při požáru hotelu Eurostar David zemřela žena z Jižní Koreje a muž z Německa  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Jen 5 dní zbývá do druhého kola prezidentské volby  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Činnost Strany zelených po volbách  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zelení si za nového předsedu zvolili starostu Prahy 4 Petra Štěpánka  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Německu probíhají koaliční jednání  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Turecké pozemní jednotky pronikly na území Sýrie  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Německá asociace PRO BAHN navrhuje vykácení stromů kolem všech železnic  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
120.výročí založení ondřejovské hvězdárny  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Výstava Grónsko největší ostrov světa  
 21.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
V kreativní zóně DEPO2015 v Plzni je stále možné navštívit výstavu Jak se točí peníze  
 21.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Kvůli hustému sněžení na západě Rakouska varují meteorologové před lavinami v Alpách  
 21.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
V Sokolově začne rekonstrukce nábřeží Petra Bezruče  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
165 / 251 165 / 251 165 / 251 

 21.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
V Klatovech letos opraví technologii chlazení na zimním stadionu  
 21.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Vyšetřovatelé dnes začnou zjišťovat příčinu požáru v pražském hotelu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Po 12 hodinách skončil útok na hotel v Kábulu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Kampaň Dobro od kosti  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil v Sušici posvětí nový oltář  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Policisté zatím nenašli pohřešovanou 13letou dívku z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dnešek je Světovým dnem sněhu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Eva Uchalová host Radiožurnálu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Poslední opravovaný úsek dálnice D1 je připraven k otevření  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie stále hledá 13letou dívku z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Země Evropské unie jsou stále oblíbenějším cílem čínských turistů  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Požár pražského hotelu Eurostars David má čtyři oběti  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Policie pokračuje v pátrání po 13leté Alici Jelínkové z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Německá sociální demokracie bude vyjednávat o vytvoření koaliční vlády s CDU-CSU  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Požár hotelu v centru Prahy má už čtyři oběti  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš pokračují v předvolební kampani  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policie pokračuje v pátrání po třináctileté Alici Jelínkové z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Německá SPD bude jednat o začátku prací na koaliční smlouvě s Angelou Merkelovou  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Čínští turisté si pro svou dovolenou stále častěji vybírají země Evropské unie  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Hasiči pozdě večer ukončili zásah v hotelu v Náplavní ulici  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
166 / 251 166 / 251 166 / 251 

Na území Turecka údajně dopadly rakety odpálené ze Sýrie  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok Gabriely Koukalové  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Vyšetřovatelé začnou zjišťovat příčinu požáru v pražském hotelu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jenom 5 dní zbývá do druhého kola prezidentské volby  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vyšetřovatelé pátrají po příčině požáru hotelu Eurostars David v centru Prahy  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Osud budoucí německé vlády mají v rukách sociální demokraté  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kandidáti na prezidenta zvolili rozdílné strategie  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Socha Svobody v New Yorku je dočasně uzavřená  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Při nočním útoku na hotel v Kábulu zemřelo nejméně 6 civilistů  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Statisíce Američanů se zúčastnily pochodu žen  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Mimořádný sjezd německé SPD schválil jednání o velké koalici  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Turecko zahájilo pozemní ofenzívu proti kurdským jednotkám v syrském Afrínu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na D1 končí opravy u Velkého Meziříčí. Firma dostane za zpoždění pokutu  
 21.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zadlužená společnost Poldi Kladno půjde do dražby  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
 
Louky v Hradci Králové a u Jaroměře spásají divocí koně  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Na dodržování protikuřáckého zákona se loni zaměřilo přes 600 kontrol středočeských 
hygieniků  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Mezi Zálabím a centrem Nymburka zavedla radnice bezplatnou autobusovou dopravu  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Stovky motorkářů zamířily na Jizbici na Benešovsku na zimní sraz JAWÁČ  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 06 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
V případu úterní vraždy v Černovicích u Prahy policie obvinila podezřelého 
šestapadesátiletého muže  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 07 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Ústavní soud odmítl stížnost 12 středočeských obcí  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 08 ~ 14:30 Týden v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
167 / 251 167 / 251 167 / 251 

České dráhy otevřely dvoukolejnou halu pro opravy a údržbu motorových jednotek  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 09 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Zápisy dětí do škol budou v Mladé Boleslavi v dubnu  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Epidemie žloutenky typu A v Ústí nad Labem nekončí  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Některé středočeské okresy překročily hranici chřipkové epidemie  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Požár pražského hotelu si vyžádal už čtyři oběti  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
ŘSD se chystá otevřít poslední opravovaný úsek dálnice D1  
 21.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Třebíč a Lillienfeld, tohle partnerství funguje od roku 1991  
 21.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:05 Narovinu 
  
Po vzoru hejtmanství, které chce víc spolupracovat se Zakarpatským regionem Ukrajiny a 
čínskou oblastí Hubei, se tímto směrem obrací i města  
 21.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:05 Narovinu 
  
U silnice před Třeští stále najdete cedulku s partnerskými městy. Pieterlen a Obergünzburg  
 21.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:05 Narovinu 
  
Pátrání po nezletilé dívce z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Děčín má službu Mobilní rozhlas  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Předvolební průzkumy  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policie pokračuje v pátrání po 13leté Alici Jelínkové z Chomutovska  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
 
Příčiny dopravní nehody na Chomutovsku vyšetřuje policie  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Dopravní nehoda na Chomutovsku  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Horolezci už nebudou moci využívat po celý rok všechny skály v Labském údolí  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Kampaň se známými osobnostmi Dobro od kosti  
 21.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Tišnově na Brněnsku hoří skladovací hala  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Oblast zamořená africkým morem prasat se od 1. února zmenší zhruba na 40 % okresu Zlín  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kupole sněhu a základy ledových ploch připravují dělníci na brněnském Výstavišti  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Obvinění francouzského prezidenta  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
168 / 251 168 / 251 168 / 251 

 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:35 Interview 
  
Nesouhlas s vyplácením kompenzací za loňské sucho  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Závěry vyšetřování mezi státním zástupcem a soudcem  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:35 Interview 
  
Atmosféra vzniku České republiky  
 22.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:35 Interview 
  
Zjišťování příčin nedělního pádu chlapce z lanovky na šumavském Zadově  
 22.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V českobudějovické nemocnici platí od 23. ledna zákaz návštěv  
 22.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká televize začala vysílat předvolební spoty finalistů prezidentské volby  
 22.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Policie zadržela v zahraničí dvě osoby podezřelé z vraždy manželů na Písecku  
 22.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak si znovu najít cestu je svému dítěti  
 22.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí právník Josef Baxa  
 22.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Zastupitelé Hronova budou na veřejném zasedání projednávat financování nového městského 
úřadu  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Královéhradecké městské lesy se dlouhodobě potýkají s přemnoženou černou zvěří  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Hrad Kost se kvůli rozsáhlé rekonstrukci turistům neuzavře  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Semilech vznikne místo starého betonového bazénu biotopové koupaliště  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Další vyjednávání o nové vládě bude řešit výbor hnutí ANO  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Královéhradecký dopravní podnik chystá letos koupit nové elektrobusy  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Krkonošský Harrachov plánuje letos pokračovat v modernizaci městského kina  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Soud s vlakvedoucí na Olomoucku  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor se senátorem Miroslavem Antlem  
 22.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Koledníci vybrali při Tříkrálové sbírce na Olomoucku více než milion 600 tisíc korun  
 22.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počty lidí s chřipkou v Olomouckém kraji se od minulého týdne nezměnily  
 22.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
169 / 251 169 / 251 169 / 251 

Přerov má opět 11 člennou městskou radu  
 22.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zemědělci stále nedostali odškodné za loňské sucho  
 22.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Novou splaškovou kanalizaci staví v Albrechticích na Karvinsku  
 22.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ostravská potravinová banka přijala kvůli zvýšení příjmu potravin dva zaměstnance  
 22.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezidentští kandidáti musí doplnit informace o tom, kdo přispěl na kampaň před druhým 
kolem  
 22.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nepromítá Kino Svět ve Valašském Meziříčí  
 22.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Seč na Chrudimsku připravuje úpravu náměstí  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Soud propustil obžalovaného lékaře Vladimíra Dbalého z psychiatrické léčebny  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Seč na Chrudimsku připravuje úpravu náměstí  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Město Polička se letos chystá investovat  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká aplikace Záchranka nově spolupracuje i s horskou službou na Orlickoústecku  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Holice mají nedostatečnou kapacitu krytých sportovišť  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Meteorologové varují před ledovkou na západě a jihozápadě Čech  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lanový park v chrudimských rekreačních lesích by měla nahradit jiná atrakce  
 22.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo pro místní rozvoj špatně vede účetnictví  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jsou finance v neziskových organizacích vynaloženy správně  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
První rok prezidenta Donalda Trumpa ve funkci  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Dárky z Česka dostávají sirotci a chudé děti na Ukrajině  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Andrej Babiš chce nechat rozhodnutí o tom, koho ANO nominuje na premiéra, na ANO  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Premiér Andrej Babiš zamířil do Bulharska  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Američtí senátoři rozhodují o schválení mimořádného rozpočtu pro fungování vlády  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
170 / 251 170 / 251 170 / 251 

  
Jediný kandidát na premiéra  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Koaliční rozhovory mezi sociálními a křesťanskými demokraty  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Americký Senát má znovu hlasovat o americkém provizorním rozpočtu  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Co může ovlivnit rozhodování voličů v prezidentských volbách  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Hnutí ANO rozhoduje o tom, jestli by měl novou vládu sestavovat Andrej Babiš  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Politici hledali nalezení smíru mezi Palestinci a Izraelci  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Na katalánského premiéra bude kandidovat katalánský ex premiér Carles Puigdemont  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Puigdemont opustil Belgii  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
V Davosu začne 48. Světové ekonomické fórum  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Touha po zrušení brexitu zní z Bruselu, Paříže i mezi Brity  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Španělsko-katalánská sága a digitální nomádství  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
 
Zamořená oblast africkým morem prasat se zmenší  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ropná skvrna z havarovaného tankeru se zvětšuje  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Španělský nejvyšší soud zamítl žádost o obnovení zatykače na Carlese Puigdemonta  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Belgie snížila stupeň teroristického ohrožení  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Symfonický orchestr Českého rozhlasu doprovodí Adama Plachetku  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Tokiu uzavřena dvě letiště  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hostem je Ivan Korčok  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Prezidentská kampaň  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Dotační podvod při stavbě relaxačního centra  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Podle EU má být Jeruzalém hlavním městem dvou států  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
171 / 251 171 / 251 171 / 251 

 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Debaty v TV přeceňujeme  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Kandidáti na prezidenta musí doplnit informace o financování kampaně  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Americký Senát odložil hlasování o dočasném rozpočtu  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Vyjednávání o nové německé vládě mezi CDU a sociální demokracií pokročilo do další fáze  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Británie opustí celní unii a vyjedná si vlastní dohody o volném obchodu  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rada bezpečnosti o turecké operaci proti kurdským milicím  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Policie čeká na identifikaci čtvrté oběti  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Festival smíchu  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Čtyři oběti a několik zraněných si vyžádal požár v pražském hotelu  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Chcete „morčacie mäso“ Stačí umět slovensky  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
 
Jmenování nových profesorů  
 22.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Karlovarské minerální vody čeká největší obchod v jejich historii  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeňští židé začnou letos opravovat schátralý rabínský dům  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovarské minerální vody čeká největší obchod v jejich historii  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Prezidentští kandidáti musí doplnit informace, kdo jim přispěl na kampaň před druhým kolem  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Prezidentští kandidáti musí do dnešní půlnoci doplnit informace  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Tichnově na Brněnsku hoří skladovací hala  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeňští Židé začnou letos opravovat zchátralý rabínský dům  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Tišnově na Brněnsku hoří skladovací hala  
 22.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí jezdí řidiči od dnešního rána bez omezení  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
172 / 251 172 / 251 172 / 251 

Sobotní požár hotelu v pražské Náplavní ulici si vyžádal 4 oběti  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Policie obvinila 5 lidí kvůli dotaci na hotel v Hluboké nad Vltavou  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Výbor hnuté ANO se dnes sejde kvůli vyjednávání o nové vládě  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Soud vyslechne jednu z obžalovaných v případu pádu dívenky z vlaku  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Agrární komora kritizuje metodiku ministerstva zemědělství  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Požár hotelu v pražské Náplavní ulici si vyžádal čtyři oběti  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Některé federální instituce zůstanou dnes ve USA zavřené  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Symfonický orchestr ČRo doprovodí v Rudolfinu basbarytonistu Adama Plachetku  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Policie nedávno obvinila 5 lidí kvůli dotaci na luxusní wellness hostel v Hluboké nad Vltavou  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vedení ANO bude v podvečer řešit další postup při vyjednávání o nové vládě  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Jediným kandidátem na příštího katalánského premiéra je znovu Carles Puigdemont  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Část úřadů ve Spojených státech zůstává začátkem pracovního týdne zavřená  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Stovky lidí denně pěšky přecházejí uzavřený Libeňský most v Praze  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ekonomické postoje kandidátů na prezidenta republiky  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kandidáti na prezidenta musí zveřejnit informace o darech před druhým kolem voleb  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Oblast zamořená africkým morem prasat se od 1. února zmenší  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Několik alpských středisek zůstává odříznutých od světa kvůli hustému sněžení  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Americký Senát by v těchto chvílích měl hlasovat o mimořádném rozpočtu pro centrální vládu  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nejméně 18 civilistů zemřelo při turecké vojenské operaci v syrském Afrínu  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Jednání hnutí ANO  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Od 1. února se zmenší oblast zamořená africkým morem na 40 % zlínského okresu  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
173 / 251 173 / 251 173 / 251 

  
Jednání Senátu amerického Kongresu  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kvůli sněžení je odříznuté rakouské horské středisko Sankt Anton am Arlberg  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Víc než 50 profesorů a profesorek si dnes převezme své jmenovací dekrety  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Sobotní požár pražského hotelu Eurostars David má 4 oběti na životech  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Turecká operace proti kurdským milicím okolo syrského města Afrin  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Eva Samková  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Rozhovor se zoologem Miroslavem Šebelou  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Požár hotelu v Praze vyšetřují policisté jako obecné ohrožení z nedbalosti  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Mobilní aplikace Záchranka nově spolupracuje i s horskou službou  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Vpád tureckých jednotek do oblasti na severozápadě Sýrie bude řešit RB OSN  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kdo kontroluje zabezpečení hotelů před možným požárem  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Podaří se americkému Kongresu aspoň dočasně vyřešit problém s rozpočtem  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jak může chladný vztah mezi Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou ovlivnit jejich souboj 
na Australian Open  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Raketa vypálená ze syrské oblasti Afrín zasáhla turecký vojenský tábor  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Petrem Štěpánkem  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Výbor hnutí ANO jedná o dalším postupu při vyjednávání o nové vládě  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
V Česku pokračuje kampaň před druhým kolem prezidentských voleb  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Firmu Karlovarské minerální vody čeká největší obchod v její historii  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policie stále čeká na identifikaci čtvrté oběti sobotního požáru hotelu v centru Prahy  
 22.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Autobusy číslo 348, 349 a 369 jezdí odklonem přes Čakovičky a Zlonín  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
174 / 251 174 / 251 174 / 251 

Sobotní požár hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici si vyžádal 4 oběti  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Oprava plynové přípojky uzavřela boleslavskou ulici Na Karmeli  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kladno letos počítá s projektem sdílených kol  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nemocných s chřipkou v Praze stále přibývá  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
S výlukou musí počítat cestující na železniční trati mezi Nymburkem a Jičínem  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Prezidenta Miloše Zemana dnes čeká druhá z televizních debat  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
V Tišnově na Brněnsku hoří skladovací hala  
 22.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Bystřice nad Pernštejnem nabízí svým obyvatelům kompostéry zdarma  
 22.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zemědělci stále nedostali odškodné za loňské sucho  
 22.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nové Město chce v příštích dvou letech rozprodat 21 bytů  
 22.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Jediným kandidátem na příštího katalánského premiéra je znovu Carles Puigdemont  
 22.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Vedení Národního parku České Švýcarsko chce zakázat vstup do svých lesů  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Řidiče a chodce může dnes v noci potrápit ledovka  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
51 nových profesorek a profesorů v Karolinu na Univerzitě Karlově převzalo jmenovací dekrety  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Žatec obhájil své prvenství v soutěži Historické město roku  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Herec Tomáš Měcháček vzpomíná na dětství  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Hlásiče požárů a hasící přístroje určené pro domácnosti  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Rozhledna Jedlová a hrad Tolštejn  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
V Mostě pokračují v rozsáhlé obnově parku Střed  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Teplicích by mohla jezdit nová linka městské hromadné dopravy  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Tišnově na Brněnsku hoří skladovací hala  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
175 / 251 175 / 251 175 / 251 

Znalci u muže z Děčína žádnou duševní poruchu ani deviaci neobjevili  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Policisté obvinili 2 muže z Teplicka z pěstování a prodeje konopí  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Vedení Národního parku České Švýcarsko chce zakázat vstup do svých lesů  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Veterináři potvrdili africký mor prasat u už osmého divočáka mimo původní vyznačenou oblast  
 22.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Jihomoravský a Trenčínský kraj připravují společnou opravdu silnic mezi Kuželovem na 
Hodonínskou a obcí Vrbovce na Slovensku  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zájem o domácí hospicovou péči na Vysočině roste  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zlínský krajský soud opět vyslýchal poškozené v kauze Jaroslava Dobeše alias guru Járy  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Podání přiznání daně z nemovitosti  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 10:30 Apetýt – poradna 
  
Do sportu, kultury a sociálních služeb chce břeclavská radnice letos na dotacích poslat přes 23 
milionů korun  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Poslanecká novela zákona o evidenci obyvatel prošla prvním kolem vyjednávání  
 23.1.2018 ČRo Brno ~ str. 05 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Hotová provizorní oprava Budějovické ulice v Táboře  
 23.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ve Strakonicích promění rušnou silnici v bulvár plný stromů  
 23.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Bývalý senátor Alexandr Novák obviněný v kauze ROP Severozápad je na svobodě  
 23.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková  
 23.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Změny stavebního zákona  
 23.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Upozornění na ledovku ve východních Čechách  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Hořicích na Jičínsku zřejmě dostaví Masarykovu věž samostatnosti  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s historikem Richardem Švandou  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Organizace poskytující sociální služby by měly od státu dostat přes 780 milionů korun  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Vedení Sobotky na Jičínsku plánuje opravy hradu Humprecht  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Bohuslav Svoboda nebude vydán k trestnímu stíhání  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
176 / 251 176 / 251 176 / 251 

 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
70 milionů na modernizaci škol a školek v Novém Městě nad Metují  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Královéhradecký kraj rozšíří služby pro neslyšící  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Piráti navrhnou do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS svého poslance  
 23.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Zrušené nebo omezené linky krajských autobusů se na některých místech postupně vracejí 
zpátky  
 23.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Výstavní projekt v přerovském muzeu  
 23.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Skiareály v Jeseníkách se postupně plní i přes týden  
 23.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Téměř dvojnásobný zájem o voličské průkazy mají letos ve srovnání s minulými volbami 
Olomoučané  
 23.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Památkáři ukončili záchranné práce v objektu vyhořelé bývalé textilky Karnola  
 23.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Bruntálská nemocnice projde rozsáhlými opravami  
 23.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Likvidace ropných kalů vyjde na zhruba 32 milionů korun  
 23.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Muzeum a pamětní síň Zikmunda Freuda v Příboře vydává novou knihu  
 23.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počet pardubických radních se sníží  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ode dneška je v provozu nový pavilon Hamzovy léčebny v Luži  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Polička rozšíří kamerový systém  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policisté stále bezvýsledně pátrají po 13leté dívce z Jirkova  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policie obvinila tři Čechy z terorismu  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Piráti navrhnou do čela sněmovní komise svého poslance  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Poličce plánují rozšířit ještě letos svůj kamerový systém  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vedení Hradce Králové omezí kvůli hluku výcvik pilotů  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
GRAND Festival smíchu  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
177 / 251 177 / 251 177 / 251 

 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Některá alpská horská střediska ve Švýcarsku dál zůstávají kvůli sněhu odříznuta  
 23.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Poslanci z imunitního výboru budou řešit žádosti o vydání dalších poslanců  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jízdné ve vlacích zdarma pro seniory a studenty  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Kateřina Valachová host Interview Plus  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Sestavování vlády a druhý pokus při sestavování vlády  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Nemocnice Na Františku v Praze je několik let po sobě ztrátová  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Miloš Zeman se poprvé utká v televizním duelu s Jiřím Drahošem  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Hnutí ANO shání podporu pro svou vládu  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Lidé, kteří se vyrovnávají s úbytkem peněz po pracovním úraze, by si mohli polepšit  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO opouští europoslanec Petr Ježek  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Světové ekonomické fórum  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Čína chce obestavět oblast Sin-ťiang velkou zdí  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Pracuje justice skutečně na objednávku mafie  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Barbican  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Hongkongský soud odsoudil dalšího českého občana za pašování drog  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Olomouci vzniká první nemocniční budova v České republice energeticky pasivní  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zahraniční politika Donalda Trumpa  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Čeho se dočkají Kurdové Ničeho  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Ruské publikum neuvidí v kinech britsko-francouzskou filmovou komedii Stalinova smrt  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Soud začíná rozplétat kauzu bývalého šéfa Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
178 / 251 178 / 251 178 / 251 

Mahmúd Abbás apeloval v Bruselu  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Nové problémy zateplených budov základních a mateřských škol  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Komunisté podpoří ANO ve druhém pokusu o sestavení vlády, pokud se shodnou na programu  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
KSČM chce podpořit hnutí ANO  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Tři Češi čelí obvinění z terorismu a přímé účasti v teroristické organizaci  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Poslanci nemají soudit pouze Babiše a Faltýnka, ale i další kolegy  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Výbor ANO vyzval k podpoře pro Zemana  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Oettinger požaduje nulovou toleranci při podvodech s evropskými penězi  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Debata prezidentských kandidátů  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Rusko pozvalo na fórum do Soči všechny aktéry v syrském konfliktu  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruská nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
České voliče čeká výběr mezi různými modely prezidentství  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Soud v Hongkongu poslal na 27 let do vězení téměř 70letého Čecha za pašování drog  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Francii ohrožují povodně  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Čínské úřady unesly z vlaku švédského knihkupce  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Je to rok, co úředníci odebrali chovateli z Jankova na Benešovsku stádo 80 koní  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Letošní filmové ceny Oscar už mají své nominace  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
České korunovační klenoty si od minulého úterý prohlédlo 32 tisíc lidí  
 23.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
V centru Chebu je uzavřená lávka pro pěší kvůli havarijnímu stavu  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Soud v Ústí nad Labem propustil bývalého senátora Alexandra Nováka na svobodu  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Zdravý a nezdravý cholesterol  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme vám - lékařská témata 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
179 / 251 179 / 251 179 / 251 

Český rozhlas vypátral autora tajemných rukou, nohou a úst v Plzni  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V centru Chebu je uzavřená lávka pro pěší kvůli havarijnímu stavu  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovarský kraj se připravuje na novou investici v hodnotě desítek milionů korun  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Soud v Ústí nad Labem propustil bývalého senátora Alexandra Nováka na svobodu  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Český rozhlas vypátral autora tajemných rukou, nohou a úst v Plzni  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
Karlovarský kraj se připravuje na novou investici v hodnotě desítek milionů korun  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Cholesterol  
 23.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 18:04 Co vás zajímá 
  
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil vydat Bohuslava Svobodu k trestnímu stíhání  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
V mateřské školce v Orlové otevřeli dílnu pro malé kutily  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Petrem Dolínkem  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Syrská armáda podle Spojených států možná dál používá chemické zbraně  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Günter Oettinger požaduje nulovou toleranci při podvodech s evropskými penězi  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hasiči se teď více zaměří na kontroly hotelů  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Francii ohrožují povodně  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Exsenátor Novák složil 16 milionů a je na svobodě  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Mandátový výbor bude projednávat vydání poslanců Svobody a Růžičky  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
První platební neschopnost americké federální vlády za současného prezidenta trvala 3 dny  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Oblast zamořená africkým morem na Zlínsku bude od února o více než polovinu menší  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Debaty prezidentských kandidátů  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Krajský soud ve Zlíně dnes znovu projedná případ Jaroslava Dobeše  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Rychlíky ČD vypravené z Prahy na západ Čech neplní nastavené standardy  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
180 / 251 180 / 251 180 / 251 

  
V Chebu je kvůli havarijnímu stavu uzavřena lávka pro pěší  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dnes končí na Pražském hradě výstava korunovačních klenotů  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Komunisté budou dál pokračovat v jednání o podpoře vlády hnutí ANO  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Na 27 let do vězení poslal soud v Hongkongu dalšího českého občana  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Některá alpská střediska ve Švýcarsku dál zůstávají odříznutá od okolního světa  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ústavní soud dnes rozhodne o podmínkách pro členy myslivecké stráže  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ve Spojených státech jsou znovu v provozu všechny federální instituce  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Zemětřesení o síle 7,9 stupně zasáhlo pobřeží Aljašky  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie obvinila z terorismu tři Čechy spojené s muslimskou náboženskou komunitou  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Postoj prezidentských kandidátů k migraci  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Dokument Barbican: Zapomenutá mise  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Podmínkou členství v myslivecké stráži zůstane bezúhonnost  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Vědci odhalili obranný mechanismus bakterií vůči nanočásticím stříbra  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Soud v Hongkongu odsoudil dalšího českého občana za pašování drog  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Poslanci by podle imunitního výboru neměli vydat soudům Růžičku a Bohuslava Svobodu  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Europoslanec Petr Ježek končí spolupráci s hnutím ANO  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Filmové ceny Oscar mají své nominace  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Policie viní z terorismu bývalého imáma z Prahy  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Europoslanec Petr Ježek končí spolupráci s ANO  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Akademie nakonec překvapila. Nominacím na Oscary vévodí snímky Tvář vody a Dunkerk  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Pchjongčchang bez dalších elitních Rusů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
181 / 251 181 / 251 181 / 251 

 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kdo bude provozovat Nemocnici Na Františku  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Zástupci hnutí ANO a KSČM se sešli k vyjednávání o budoucí vládě  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
V centru Londýna kvůli úniku plynu bylo evakuováno na 1 500 lidí  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
 
Příprava Evy Samkové na olympiádu  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Kauza bývalého šéfa ÚZSVM Miloslava Vaňka  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nabídky na provozování pražské Nemocnice Na Františku  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
RB OSN tureckou operaci proti kurdským milicím neodsoudila  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s vědcem Vladimírem Maříkem  
 23.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Tisíce lidí, kteří se vyrovnávají s úbytkem peněz po pracovním úraze, by si mohly polepšit  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Hlavní parkoviště před kolínským nádražím bude zavřené  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kvůli srážce autobusu a osobního auta je aktuálně neprůjezdná ulice K Netlukám v Praze  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Policie uzavřela případ údajného týrání koní z Jankova na Benešovsku  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Za pašování drog poslal soud v Hongkongu na 27 let do vězení téměř 70letého Čecha  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Rozhovor s ředitelkou Městského divadla Mladá Boleslav Janetou Benešovou  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:08 K věci 
  
Únorová integrace železnice zasáhne i cestující z Kladenska  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Meteorologové varují před ledovkou, hrozí na východě republiky  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Bývalý senátor Alexandr Novák obviněný v kauze ROP Severozápad je na svobodě  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
V Česku loni bylo nelegálně 4 738 cizinců  
 23.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Krajští policisté hledají videa a snímky ze srážky aut na dálnici D1  
 23.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Krajský úřad Kraje Vysočina v loňském roce pokutoval 26 obcí za nedostatky v hospodaření  
 23.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
182 / 251 182 / 251 182 / 251 

Výbor pro dopravu pražského zastupitelstva se bude zabývat stavem pražských mostů  
 23.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zemětřesení u Aljašky  
 23.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Některé obce v Libereckém kraji ze svých rozpočtů navyšují odměny volebním komisařům  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
 
Alexandr Novák obviněný v kauze ROP Severozápad je na svobodě  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kvůli divokým prasatům plánuje Česká Lípa posekat kolem Ploučnice rákosí  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Hnutí ANO a Komunisté vytvoří expertní týmy, které budou konzultovat program nové vlády  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Jednání ANO s komunisty  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Veganské stravování  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Kuriozitky z Mostecka  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Práce průvodce Čestmíra Povolného z KČT Česká Lípa  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Město Děčín schválilo dočasný zákaz vstupu do okolních lesů  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kauza nejrozsáhlejších sexuálních deliktů na dětech na internetu  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policie stále bez výsledně pátrá po 13leté dívce z Jirkova na Chomutovsku  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Oprava krytého plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem je před dokončením  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Bývalý senátor Alexandr Novák je na svobodě  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Soud se sexuálním delikventem  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Někteří obyvatelé Žatce ušetří na dodávkách za teplo  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Europoslanec Petr Ježek končí spolupráci s hnutím ANO  
 23.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Online databáze o odškodnění za nemajetkovou újmu  
 24.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Vyškovsku a Hodonínsku byl letos rekordní  
 24.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zájem o voličské průkazy byl na některých místech Zlínského kraje větší než před 5 lety  
 24.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
183 / 251 183 / 251 183 / 251 

  
ODS na jednání s hnutím ANO znovu zopakovala, že o společné vládě jednat nebude  
 24.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Strakonická nemocnice vydá zákaz návštěv kvůli chřipce  
 24.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Premiér Babiš předal prezidentu Zemanovi demisi své menšinové vlády  
 24.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Některé obce na Jindřichohradecku nabízejí nižší poplatky za svoz odpadu  
 24.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík  
 24.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Porody císařským řezem  
 24.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor se starostou Malé Úpy Karlem Englišem  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
V Rudníku na Trutnovsku budou mít vlastní výstavní síň  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Pákistánský soud prodloužil vazbu pro Češku, kterou zadrželi s 9 kilogramy drog  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje má podepsat smlouvu s firmou, která 
postaví výcvikový polygon  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Vláda odmítla zúžení povinnosti elektronické evidence tržeb jen na plátce DPH  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Hasiči v Královéhradeckém kraji loni zasahovali u více než 7 tisíc událostí  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Změna frekvence svozu odpadu v Jaroměři  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Andrej Babiš možná nebude muset sehnat podporu 101 poslanců  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
2 z 5 kontrolovaných hotelů v centru Prahy loni nedodržely protipožární předpisy  
 24.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Kriminalisté zadrželi 3 celníky a dalšího člověka kvůli tomu, že vynášeli tajné informace z celní 
správy takzvané lihové mafii  
 24.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Voličské průkazy v Olomouckém kraji  
 24.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nové změny v jízdních řádech hromadné dopravy začnou platit od neděle v našem regionu  
 24.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prostějovští radní rozhodli o 2 milionovém tendru na propagaci města na sportovních a 
kulturních akcích  
 24.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Umělé oplodnění  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
184 / 251 184 / 251 184 / 251 

 24.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Moravskoslezský kraj chystá stavbu tělocvičny pro českotěšínské Gymnázium Josefa Božka  
 24.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Petřvald na Karvinsku zavádí novinku v informování občanů  
 24.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi své vlády  
 24.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda odmítla poslanecký návrh na zmírnění zákona o EET  
 24.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Herec Boleslav Polívka v Pardubicích převzal Cenu Genia smíchu  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Pardubickém kraji žije nadprůměrné množství mladých lidí  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
ODS na jednání s hnutím ANO znovu zopakovala, že o společné vládě jednat nebude  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prověrka na přísně tajné  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Pardubickém kraji žije nadprůměrné množství mladých lidí  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lidé v Chrudimi víc využívají boxy na vyřazené oblečení  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Premiér Babiš předal na Pražském hradě prezidentu Zemanovi demisi své menšinové vlády  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
ANO nesouhlasí s nejpřísnější bezpečnostní prověrkou pro kancléře prezidenta republiky  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Zimní olympiáda dětí a mládeže se celá uskuteční v Pardubickém kraji  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Gymnázium v Moravské Třebové bude připravovat odborníky v oboru letectví  
 24.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pravidla pro získávání vzorků DNA a nakládání s nimi  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Vojtěch Filip host Interview Plus  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Protipožární opatření  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Žalobce rozhodl o pokračování trestního stíhání lídrů hnutí ANO  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vláda jednala o systému národní protigrogové politiky  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Koalice syrských povstalců odmítá, že by v Afrínu byli džihádisté  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
185 / 251 185 / 251 185 / 251 

Ústavodárné shromáždění ve Venezuele se rozhodlo uspořádat předčasné prezidentské volby  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Jednání o nové katalánské vládě  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Maďarská opozice obviňuje vládu Viktora Orbána z tajného přijetí migrantů  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Lidovci jsou rozhodnutí zůstat v opozici  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nová pravidla ochrany osobních údajů v EU  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Setkání předsedy katalánského parlamentu a expremiéra Katalánska  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Více než 120 milionů lidí v EU využívá možnosti kupovat zálohované plastové lahve  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ruské sportovní federace protestují proti dalším vyloučením ze zimní olympiády  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na severu Itálie trvá lavinové nebezpečí  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Korunovační klenoty jsou zpátky v Korunní komoře  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Venezuela uspořádá prezidentské volby nejpozději během dubna  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
V londýnském metru se vyvinul zvláštní poddruh komára  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Babiš předá prezidentovi demisi své vlády  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
O ženském faktoru v byznysu  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:33 Alter Eko 
  
Prezident Miloš Zeman přijal demisi premiéra Andreje Babiše  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Prezidentský speciál Názorů a argumentů  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Prezident přijal demisi vlády  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Poslanci obmění část správní a dozorčí rady VZP  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Davosu probíhá 48. Světové ekonomické fórum  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Sněmovna nevydala k trestnímu stíhání poslance ODS Bohuslava Svobodu  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Babiš možná nebude potřebovat podporu 101 poslanců při druhém pokusu o sestavení vlády  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
186 / 251 186 / 251 186 / 251 

  
 
Necelé 4 roky vydržel v Poslanecké sněmovně zákaz prodeje alkoholu během schůzí  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Většina evropských zemí není připravená na nová pravidla ochrany osobních údajů  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Výstavy Slovanské epopeje v Praze a Brně  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Stanicím Rádio Svoboda a Hlas Ameriky hrozí zákaz vysílání během prezidentských voleb v 
Rusku  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Byznys se stářím  
 24.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Významný rozvoj lázeňského centra by mohl přinést příchod investorů do Františkových Lázní  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Na silnici z Rokycan do Ejpovic se stala vážná dopravní nehoda  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Významný rozvoj lázeňského centra by mohl přinést příchod investorů do Františkových Lázní  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Daň z nemovitých věcí  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
Na silnici z Rokycan do Ejpovic se stala vážná dopravní nehoda  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Pamětní desku má na oddělení plzeňské fakultní nemocnice Vladimír Koza  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
ODS na jednání s hnutím ANO zopakovala, že o společné vládě jednat nebude  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Pamětní desku má na oddělení plzeňské fakultní nemocnice Vladimír Koza  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
ODS na jednání s hnutím ANO zopakovala, že o společné vládě jednat nebude  
 24.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Silný zápach z ropných lagun v těchto dnech obtěžuje lidi v Ostravě  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
USA, Kanada a Mexiko budou jednat o budoucnosti severoamerické dohody o volném 
obchodu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
První televizní duel mají za sebou prezidentští kandidáti  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
USA uvalily dodatečné poplatky na dovoz praček a solárních panelů  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Historická na náměstí v Českých Budějovicích je po odstranění ledové plochy zvlněná  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jednání vlády před odevzdáním demise  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
187 / 251 187 / 251 187 / 251 

Útok na kanceláře organizace Save the Children v Afghánistánu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Korunovační klenoty jsou zpátky v korunní komoře  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Postoj prezidentských kandidátů k udělování státních vyznamenání  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jednáním o sestavení nového kabinetu pověřil Zeman opět Babiše  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Poslanci zamítli návrh Senátu na dvouletý odklad zavedení povinných eReceptů  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Babiš možná nebude potřebovat podporu 101 poslanců při druhém pokusu o sestavení vlády  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
2 z 5 kontrolovaných hotelů v centru Prahy loni nedodržely protipožární předpisy  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Sněmovna nevydala k trestnímu stíhání poslance ODS Bohuslava Svobodu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Cesty do švýcarského Zermattu zůstávají kvůli lavinám zavřené  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Španělská policie prohledávala kanceláře katalánských separatistů  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Korunovační klenoty jsou zpátky v Korunní komoře Svatovítské katedrály  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Likvidace ostravské laguny  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Britský popový zpěvák Elton John možná přestane koncertovat  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Poslancům se nepovedlo zavázat vládu zákonem, aby zvyšovala výdaje na obranu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Výrobce čipů Qualcomm dostal pokutu 25 miliard korun  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Premiér Andrej Babiš předal prezidentovi demisi své menšinové vlády  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Švýcarské horské středisko Zermatt je už čtvrtý den odříznuté od světa  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kriminalisté zadrželi 3 celníky za vynášení informací pro lihovou mafii  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Evropská komise udělila výrobci čipů Qualcomm pokutu v přepočtu skoro 25 miliard korun  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Cyklus Slovanská epopej od Alfonse Muchy bude mít ještě letos výstavu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Nakolik mohl první televizní duel prezidentských kandidátů ovlivnit voliče  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
188 / 251 188 / 251 188 / 251 

  
Přípravy na debatu prezidentských kandidátů v České televizi  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
ŘSD od 20 hodin omezí v obou směrech provoz na D1 u Větrného Jeníkova  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Italská policie při zásahu proti mafii zadržela 40 lidí  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Ditou Charanzovou  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Prezident přijal demisi menšinového kabinetu Andreje Babiše  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zvyšování výdajů na obranu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
PS by měla obměnit správní a dozorčí radu VZP  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Maďarská opozice obviňuje vládu Viktora Orbána z tajného přijetí migrantů  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Jaký je stav některých mostů v Praze  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Příprava Evy Samkové na olympiádu  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Vláda dnes odmítla možné omezení elektronické evidence tržeb  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Česku se loni vyrobilo přes milion 400 tisíc vozidel  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na severu Itálie trvá lavinové nebezpečí  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor se spisovatelem Josefem Holcmanem  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Pákistánský soud by měl rozhodnout o tom, jestli prodlouží vazbu pro 21letou Češku  
 24.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Březnici se střetl vlak s dodávkou  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Libeňský most v Praze zčásti nahradí přívoz z Holešovic do Karlína  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Korunovační klenoty se vrátily do Korunní komory svatovítské katedrály  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Možné komplikace v okolí vlakového nádraží v Kolíně  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Pákistánský soud by měl rozhodnout o tom, jestli prodlouží vazbu pro 21letou Češku  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
V Nymburce a okolních obcích dokončují nový varovný systém před povodněmi  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
189 / 251 189 / 251 189 / 251 

 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce zadržené s drogami  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Babišova vláda zamíří na Pražský hrad podat demisi  
 24.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Rodina z Batelova se přiotrávila oxidem uhelnatým  
 24.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Babiš předal Zemanovi demisi své menšinové vlády  
 24.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Správci běžeckých tratí na Novoměstsku přerušili strojovou úpravu  
 24.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pákistánský soud prodlouží vazbu pro českou pašeračku drog  
 24.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Socha svatého Vojtěcha u rozhledny Ploučnická vyhlídka  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Vedení Libereckého kraje začalo podnikat první kroky k založení vlastního dopravního podniku  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pořádá k 25 letům vzniku České republiky 
přednášku o české vlajce  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo vnitra začne připravovat předpis, který umožní přechod na přímou volbu starostů 
a hejtmanů  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Prezident Miloš Zeman dnes přijal demisi menšinové vlády Andreje Babiše z hnutí ANO  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 16:00 Události v regionu 
  
2 cestující byli zranění při srážce osobního vlaku a bagru  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Radnice v Litvínově chce letos začít s opravami chodníků a vozovek v městské části Osada  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Silničáři dnes odpoledne otevřeli pro těžká nákladní auta silnici přes Oldřichovské sedlo  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Zeman na Hradě dnes přijal demisi menšinové vlády Andreje Babiše  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Pozvánka na další koncert ze 6. ročníku Hudebních setkání  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Drzá žena okradla špatně pohyblivého muže v jeho bytě  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Stavba jezu na Labi má přednost před ochranou přírody  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
V Lounech bude nový provozovatel městské hromadné dopravy  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Liberecký krajský soud uložil tresty 3 obžalovaným v kauze pašování textilu z Číny  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
190 / 251 190 / 251 190 / 251 

Občanská demokratická strana nevstoupí do jednání o vládě s hnutím ANO  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Poblíž Bíliny na Teplicku možná vznikne takzvaná suchá nádrž  
 24.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Požár skladovací haly v Tišnově za sebou zanechal škodu přesahující 10 milionů  
 25.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Prezidenta budou o víkendu lidé z Vysočiny volit i na netradičních místech  
 25.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kontrola horských středisek  
 25.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Česko musí změnit legislativu o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Policie našla tělo pohřešovaného 21letého muže z Mladoboleslavska  
 25.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počet odstřelených kormoránů každým rokem stoupá  
 25.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Voliči z Jindřichova Hradce měli rekordní zájem o voličské průkazy  
 25.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministři vnitra EU jednají v Sofii o migrantech  
 25.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí zahraničněpolitický analytik Břetislav Tureček  
 25.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Kvalita tuků, použití  
 25.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor se sběratelem a fotografem Jaroslavem Hrůzou  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Filharmonie Hradec Králové odtajnila jméno nového šéfdirigenta  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Zájem o volební průkazy se zvýšil  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
V Solnici na Rychnovsku pokračuje rozsáhlá modernizace společenského domu  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
ČOI kontrolovala horská střediska  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Ceny pohonných hmot v Královéhradeckém kraji mírně vzrostly  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
 
Stezka korunami stromů Krkonoše zahájí večerní prohlídky  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Švýcarští vědci odhalili původ mumie nalezené před více 40 lety  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Ve Filharmonii Hradec Králové se dnes představil nový šéfdirigent  
 25.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
191 / 251 191 / 251 191 / 251 

  
Problémy s novými jízdními řády autobusů v Olomouckém kraji mají pomoci vyřešit nové 
internetové stránky  
 25.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Organizátoři demonstrace ke které došlo loni v listopadu v Lipníku nad Bečvou při 
prezidentské návštěvě podávají žalobu  
 25.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česko musí změnit směrnici o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Metabolický syndrom  
 25.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Loni zesnulá zpěvačka Věra Špinarová bude mít v Husově sadu v Ostravě sochu v životní 
velikosti  
 25.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česko musí změnit směrnici o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Opavě bude na prodej část opuštěných Dukelských kasáren  
 25.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ostrava opraví stezku podél břehu Ostravice u Komenského sadů  
 25.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Veterináři loni vybrali na pokutách rekordních 29,5 milionu korun  
 25.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Skinterkritérium  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lanškrounská radnice plánuje úpravy okolí vlakového nádraží  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Pardubicích přibyde nové místo pro sprejery  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hasiči v Proseči na Chrudimsku dostanou novou cisternu  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Kauza Čapí hnízdo  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Memorandum o těžbě lithia v Česku by se do týdne mělo změnit  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hnutí ANO přerušilo jednání o případné vládní spolupráci se sociální demokracií  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Žadatelé o azyl  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lanškrounská radnice plánuje úpravy okolí vlakového nádraží  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Skiareál Přívrat u České Třebové v těchto dnech zahájil pravidelný provoz  
 25.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Návrh reformy na přijímání uprchlíků na území Evropské unie  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
192 / 251 192 / 251 192 / 251 

 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Robert Záruba host Interview Plus  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
80 let by se dožil Vladimir Semjonovič Vysockij  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Český premiér v demisi Babiš vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Světové ekonomické fórum v Davosu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Průběh televizního prezidentského duelu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Babiš znervózňuje sociální demokraty  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Donald Trump vystoupí v Davosu po dvaceti letech  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Premiér Andrej Babiš na setkání v Davosu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Trump chce vypovídat o údajném ruském ovlivňování prezidentských voleb  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Restart české vlády podle Miloše Zemana  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Někteří Češi v zahraničí už volí ve druhém kole nového prezidenta  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Koaliční rozhovory v Německu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Rusko zakázalo komedii Stalinova smrt  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Poslední předvolební duel  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO přerušilo jednání s ČSSD o případné vládní spolupráci  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Originální dopisy Perchty z Rožmberka  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
 
Brazilský soud zvýšil trest pro exprezidenta Lulu  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruské úřady zakázaly promítání sarkastické britské komedie Stalinova smrt  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Proč v Egyptě nemají Drahoše a Zemana  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Neklekat si před mocí vydobytou násilím a lhaním  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
193 / 251 193 / 251 193 / 251 

Ministr průmyslu a obchodu bude řešit těžbu lithia v Česku  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Veřejná doprava v Praze  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Babiš vyzval k prohloubení svobodného trhu v Evropské unii  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Babiš se ve švýcarském Davosu setká se světovými lídry  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Co je to Pařížská výzva  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ve Vídni začínají dvoudenní rozhovory o Sýrii  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ruské výdaje na obranu se snižovat nebudou  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Cesty do utopie  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Bělorusku zablokovaly Chartu 97  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Přívoz mezi Holešovicemi a Karlínem  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Přesně před 80 lety se narodil Vladimír Vysockij  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Rakouské sociální demokraty čeká přepřahání v čele „Rudé Vídně  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při vlakové nehodě u italského Milána zemřeli nejméně 3 lidé  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Pokuty českým chovatelům zvířat  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Španělská vláda chce zmařit kandidaturu Carlese Puigdemonta  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nehoda vlaku na severu Itálie  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Premiéra historického velkofilmu vyvolala násilné protesty v řadě indických měst  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Celostátní přehlídku sýrů v Praze  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Muzeum přebírá památník romského holocaustu v Hodoníně  
 25.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na vrcholech hor v Karlovarském kraji jsou stále příznivé podmínky pro lyžování  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chebské muzeum pokračuje v cyklu přednášek z Chebu křížem krážem  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
194 / 251 194 / 251 194 / 251 

  
Na vrcholech hor v Karlovarském kraji jsou stále příznivé podmínky pro lyžování  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Česko musí změnit směrnici o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Vlaky na jednokolejné regionální trati Rokycany - Nezvěstice jezdí rychleji  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chebské muzeum pokračuje v cyklu přednášek z Chebu křížem krážem  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Česko musí změnit směrnici o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Vlaky na jednokolejné regionální trati Rokycany - Nezvěstice jezdí rychleji  
 25.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Ve Vídni dnes začnou dvoudenní rozhovory o ukončení občanské války v Sýrii  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
V jihomoravském Vyškově dnes slavnostně otevřou nový zimní stadion  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Transparentnost letošní prezidentské volby měl zaručit nový kontrolní úřad  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Nehoda autobusu na Zlínsku  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Poslanci posoudí smlouvu mezi Českem a Vietnamem o spolupráci v boji s kriminalitou  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Obhájci Babiše a Faltýnka dostanou usnesení o pokračování trestního stíhání  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO přerušilo jednání o vládě s ČSSD  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nejméně 4 lidé zemřeli při nehodě vlaku na okraji Milána  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Státní veterinární správa loni udělila pokuty za 29,5 milionu korun  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Rusové si připomínají nedožité 80. narozeniny Vladimira Vysockého  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
O jaké vizi EU bude na Ekonomickém fóru v Davosu mluvit premiér Andrej Babiš  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Papež František varoval před fake news  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Česko uzavře s australskou firmou European Metal Holdings dodatek  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Pracovníci ČOI kontrolovali horská střediska  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Hlavní město chce převzít od první městské části Nemocnici na Františku  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
195 / 251 195 / 251 195 / 251 

 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Stavba obchvatu Českých Budějovic by měla začít letos na podzim  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Kvůli kampani prezidentských kandidátů přišly na úřad desítky podnětů a dotazů  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Při vlakové nehodě u italského Milána zemřely nejméně 3 lidé  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Skoro po 20 letech se Světového ekonomického fóra účastní úřadující americký prezident  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česko musí změnit směrnici o řidičských průkazech na mikrobusy a nákladní auta  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO přerušilo jednání o vládě s ČSSD  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Česko uzavře s australskou firmou dodatek k memorandu o těžbě lithia  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Německá vláda zastaví modernizaci tanků turecké armády  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor se Zdeňkem Hřibem  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Prezidentské kandidáty čeká poslední předvolební duel  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česko uzavře s australskou firmou dodatek k memorandu o těžbě lithia  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zpěvačka Věra Špinarová bude mít v centru Ostravy sochu v životní velikosti  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Mezinárodní komise poprvé navštívila arakanský stát  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Nový film režiséra Petera Jacksona  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Obhájci Babiše a Faltýnka dostanou usnesení o pokračujícím trestním stíhání  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Trump chce vypovídat o údajném ruském ovlivňování amerických prezidentských voleb  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Veterináři loni uložili chovatelům zvířat pokuty v celkové výši přes 3 miliony korun  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Severoirská Demokratická unionistická strana požaduje, aby britská vláda podpořila stavbu 
mostu  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Zdravotní problémy Evy Samkové  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
U italského Milána vykolejil vlak  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
196 / 251 196 / 251 196 / 251 

  
Odvolací soud začíná projednávat případ údajného plánu přepadnout pražskou vilu bývalého 
politika Rudolfa Blažka  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Lidé v Praze můžou od dnešního rána využívat na cestě mezi Holešovicemi a Karlínem přívoz  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Petrem Zelenkou  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Česko pravidly pro řidičské průkazy na mikrobusy a nákladní auta porušuje směrnici Evropské 
unie  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Donald Trump se zúčastní Světového ekonomického fóra v Davosu  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nemocnice v Českém Krumlově zakázala kvůli chřipce ode dneška návštěvy  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Odvolací soud potvrdil nevinu skupiny cizinců, kteří se chtěli vloupat do vily Rudolfa Blažka  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Co si kandidáti na prezidenta myslí o pravomocích hlavy státu  
 25.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Mezi pražskými Holešovicemi a Karlínem se cestující ode dneška svezou přívozem  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Obezita a dýchání  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou Cajthamlovou 
  
Mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy se srazil vlak s dodávkou  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Rakovník vypsal tendr na obnovu koupaliště za téměř 30 milionů korun  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Memorandum o těžbě lithia v Česku se do týdne může změnit  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
 
Na trati Čáslav - Třemošnice je dočasně přerušený provoz  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
V Ostředku na Benešovsku otevřeli takzvanou dětskou skupinu  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Obhájci Babiše a Faltýnka dostanou usnesení o pokračujícím trestním stíhání  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Muž z Benešovska podváděl při obchodování na internetu  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Policie nechystá žádná speciální opatření ve volební místnosti při volbě Miloše Zemana  
 25.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
City Park chce nabídnout parkovací místa hotelům a penzionům v krajském městě  
 25.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ceny pohonných hmot  
 25.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
197 / 251 197 / 251 197 / 251 

  
Memorandum o budoucí spolupráci s australskými těžaři o dobývání lithia v Česku se změní  
 25.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na okraji italského Milána vykolejil vlak  
 25.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Skibusy na Mostecku  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Výstup na Trojhoru v Českém středohoří  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
V Jablonci nad Nisou pomáhá letos v zimě méně veřejně prospěšných pracovníků  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Stavba obchvatu Českých Budějovic by měla začít letos na podzim  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Novinky v aplikaci Záchranka  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Peníze na provoz dětské pohotovosti v Roudnici nad Labem  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinili kriminalisté třicetiletého muže  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Síť výdejen chce vytvořit v Ústeckém kraji potravinová banka  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Španělská vláda chce zmařit kandidaturu Carlese Puigdemonta na post katalánského premiéra  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Hnutí ANO chce o případné vládní spolupráci se Sociálními demokraty jednat až v únoru  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Obleva znovu omezila provoz lyžařských areálů v Ústeckém kraji  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
 
Od 28. ledna bude městská hromadná doprava v Lovosicích zdarma  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Investiční akce v Libouchci  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
ČOI se zaměřila na horská střediska  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Německá vláda zastaví modernizaci tanků turecké armády  
 25.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Obyvatelé České republiky volí ve druhém kole hlavu státu  
 26.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Lidé by do tří let mohli mít snazší přístup k břehům řek Svitavy a Svratky v Brně  
 26.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Kriminalita v České republice klesá  
 26.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Olomoucký vrchní soud otevře příští týden případ bývalého předsedy soudu v Brně  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
198 / 251 198 / 251 198 / 251 

 26.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
První problémy při druhém kole prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na jihu Čech hygienici vyhlásili počátek chřipkové epidemie  
 26.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lidé v Bruselu volili českého prezidenta  
 26.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministr zdravotnictví v demisi odvolal ředitelku pražské Nemocnice na Bulovce  
 26.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková  
 26.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Pěstování paprik  
 26.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor se Zuzanou Vávrovou  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Policisté v Královéhradeckém kraji vyšetřovali 7 230 trestných činů  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Vedení Opočna na Rychnovsku chce proměnit centrum obce Čánka  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V České republice pokračují druhým kolem prezidentské volby  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Nové Město nad Metují má letos rekordní rozpočet  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Přibývá pacientů s chřipkou  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
 
V celé České republice pokračuje druhá přímá volba hlavy státu  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Nepálu zemřela kronikářka Himálajských expedic Elizabeth Hawleyová  
 26.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Pietním aktem, křtem knihy i výstavou si připomenou v polovině února Přerované 100. Výročí 
úmrtí svého rodáka  
 26.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Už 3 hodiny jsou v Česku otevřené volební místnosti  
 26.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Olomoucký kraj nařídil domovům seniorů inventuru pořadníků žadatelů o umístění  
 26.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v minulém roce zkontrolovala 51 vzorků burčáků  
 26.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lidé volí nového prezidenta České republiky  
 26.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Problémy se vzorem hlasovacích lístků museli řešit v Karviné  
 26.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
199 / 251 199 / 251 199 / 251 

  
Kriminalita v Moravskoslezském kraji v loňském roce klesla oproti roku 2016 o 6,5 procenta  
 26.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
V pavilonu Evoluce otevřela ostravská ZOO nové expozice  
 26.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Třineckém muzeu začala výstava díla Salvatora Dalího  
 26.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obyvatelé České republiky vybírají ve druhém kole prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Od minulého týdne stoupl v Pardubickém kraji výskyt respiračních onemocnění  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Seči a Třemošnici na Chrudimsku bude jezdit volební linka  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Pardubicích pokračuje 18. ročník GRAND Festivalu smíchu  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Unie státních zástupců nesouhlasí s výrokem prezidenta Zemana ohledně stíhání bývalé 
předsedkyně ERÚ  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Oba kandidáti na prezidenta Miloš Zeman a Jiří Drahoš už hlasovali  
 26.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Češi volí prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Televizní debata kandidátů na prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Konec velkých staveb na železnici  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
Hlasování v obci Lidmaň na Pelhřimovsku  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Kauza ROP Severozápad  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Radiožurnál a Český rozhlas Plus odvysílá speciál k volbě prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Hlasovací lístky tří kandidátů nabízela komise v českobudějovickém okrsku  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Nástup chřipkové epidemie v ČR  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Jihokorejské úřady zjišťují příčinu požáru v nemocnici  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Cukr je nejlevnější za posledních 8 let  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Roztržka uvnitř britské vládnoucí Konzervativní strany začíná ohrožovat premiérku Mayovou  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Udržitelné potravinové systémy  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
200 / 251 200 / 251 200 / 251 

  
V Budapešti začíná jednání zemí Visegrádské čtyřky  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Štěstí ve skleničce s etiketou Nutella způsobilo ve Francii hotové šílenství  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Německo a debata o kvótách  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Velká účast voličů v Moskvě  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Poslanci rozhodnou o dočasném odkladu sankcí za nevydávání elektronických receptů  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve švýcarském Davosu končí Světové ekonomické fórum  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruská hrozba Rozpínavost a duševní zombiové  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
V Německu začíná vyjednávání o nové vládní koalici  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Výzva na posílení ochrany žen před sexuálním obtěžováním v zaměstnání  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Návrh na omezení cyklodopravy v historickém centru Prahy  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Závadné dětské mléko ve Francii  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 11 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Jeseníky zasáhla v týdnu další obleva  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 12 ~ 19:00 Zprávy 
  
Rozšíření sankcí vůči Rusku  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Martin Rozumek host Interview Plus  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Ve dvě hodiny se otevřou volební místnosti  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Snížení spotřeby plastů  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Zaostřeno na to, zda je vrcholový sport skutečně zdravý  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Donald Trump se zúčastnil Světového ekonomického fóra  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Druhé kolo prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Schůzka premiérů zemí V4  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Začal předprodej chytrého reproduktoru HomePod  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
201 / 251 201 / 251 201 / 251 

 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Chřipka může být příčinou infarktu  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Trh s přívlastky aneb Trump v Davosu  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Problémy se vzory hlasovacích lístků řešily volební komise v Karviné  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Depeche Mode v O2 Aréně v Praze  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Začalo jednání o obnovení velké vládní koalice v čele s kancléřkou Merkelovou  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Země Visegrádu chtějí důležitá rozhodnutí přijímat konsensem  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Spojené státy už nebudou podle Trumpa tolerovat neférové obchodní dohody  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Česku klesá kriminalita  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Adam B. Bartoš nepravomocně dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Filipínské úřady kvůli vulkánu Mayon evakuovaly skoro 90 tisíc lidí  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
V Senátu uctí památku obětí holocaustu  
 26.1.2018 ČRo Plus ~ str. 11 ~ 09:00 Zprávy 
  
Plzeňskou čtvrť Slovany trápí dlouhodobě kritický nedostatek volných míst pro parkování  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Dopravní podnik v Karlových Varech zavedl novou aplikaci pro nákup jízdného  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Češi začali ve druhém kole vybírat prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Plzeňském kraji stoupl počet lidí s chřipkami  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Plzeňskou čtvrť Slovany trápí dlouhodobě kritický nedostatek volných míst pro parkování  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Dopravní podnik v Karlových Varech zavedl novou aplikaci pro nákup jízdného  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Češi začali ve druhém kole vybírat prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Plzeňském kraji stoupl počet lidí s chřipkami  
 26.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Španělská vláda požádala Ústavní soud o zablokování Puigdemonta zpět do úřadu  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
202 / 251 202 / 251 202 / 251 

Rozhovor s Jiřím Františkem Potužníkem  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Českobudějovický okrsek nabízel lístky 3 kandidátů  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Spojené státy už nebudou podle svého prezidenta tolerovat neférové obchodní dohody  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská končí  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Druhé kolo prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Světové ekonomické fórum  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Česku začne dnes ve dvě hodiny odpoledne druhé kolo volby prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Trump nabízí americké občanství pro statisíce původních dětských ilegálních přistěhovalců  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s antropologem Martinem Soukupem  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Za 2 hodiny začne druhé kolo prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Volební přípravy v obvodu Ostrava-Hrušov  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zatím nedostal seznam dárců 
Spolku přátel Miloše Zemana  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Financování volební kampaně prezidentských kandidátů  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Záplavy v Paříži  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Češi dnes začnou vybírat prezidenta na dalších 5 let  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Po celém Česku se ve dvě hodiny odpoledne otevřou volební místnosti  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Jihokorejské úřady zjišťují příčinu požáru v nemocnici  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Příprava Evy Samkové na olympiádu  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Radiožurnál a Český rozhlas Plus dnes ve třináct hodin nabídne speciál  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kriminalisté loni zřejmě řešili víc vražd než v roce předchozím  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Požár v nemocnici v jihokorejském městě Mirjang  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
203 / 251 203 / 251 203 / 251 

 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Donald Trump vystoupí s projevem na Světovém obchodním fóru v Davosu  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Lékaři se zřejmě letos vyhnou pokutám za nevydávání elektronických receptů  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Skoro 11,5 miliardy korun dá letos ŘSD na opravy silnic a dálnic  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Na noční obloze se objevila umělá pohyblivá hvězda  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vyjednávání o nové německé vládě  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Jak ovlivní zrušení pokut za nepoužívání e-receptů jeho zavádění  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Druhé kolo prezidentských voleb doprovází první problémy  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Odbory odmítly návrh novely služebního zákona  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Češi volí příštího prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Problémy se vzory hlasovacích lístků řešily volební komise v Karviné  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Už čtvrtým rokem v Česku klesá kriminalita  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na opravy silnic a dálnic půjde letos přes 11 miliard korun  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Bartoš dostal za protižidovské texty 2letou podmínku  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zákaz podávání léků volně žijící zvěři  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Volba prezidenta  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Poslanci rozhodnou o dočasném odkladu sankcí za nevydávání elektronických receptů  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Poškozený Libeňský most v Praze nejspíš už dnes převezme stavební firma  
 26.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Jiří Drahoš a Miloš Zeman v předvolební debatě  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Zájemci se můžou zúčastnit 10kilometrového nočního turistického pochodu  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Praha chce omezit jízdu na kole v historickém centru města  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Češi vybírají nového prezidenta  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
204 / 251 204 / 251 204 / 251 

 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Miloš Zeman i Jiří Drahoš už odvolili  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Mezi Čelákovicemi a Brandýsem vykolejil vlak  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Benešov chce využít ke zlepšení života ve městě takzvané pocitové mapy  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Marian Vojtko v Tandemu  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Lyžařský areál Kvasejovice zahajuje sezonu  
 26.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Druhé kolo prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Téměř 11,5 miliardy korun dá letos Ředitelství silnic a dálnic na opravy vozovek  
 26.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policisté stále pátrají po 13leté dívce z Chomutovska  
 26.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
 
Šest nových případů žloutenky v Ústí nad Labem  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ústecký okresní soud dnes uložil podmíněné tresty v kauze takzvaných "zlatých padáků"  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Odbory odmítly návrh novely služebního zákona  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Druhé kolo prezidentských voleb doprovází první problémy  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Sněhové podmínky pro lyžaře a běžkaře  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Vzdělávání strážníků  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Pozvánka na masopustní veselici v ústecké městské části Brná  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Volební okrsky v Jizerských horách očekávají velkou účast přespolních voličů  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Kriminalisté hledají svědky, kteří by jim pomohli objasnit vraždu mladého muže  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Oba kandidáti na prezidenta Miloš Zeman a Jiří Drahoš už hlasovali ve druhém kole voleb  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Ústeckém kraji přibývá lidí s akutními respiračními chorobami  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V České republice pokračuje druhé kolo prezidentských voleb  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
205 / 251 205 / 251 205 / 251 

Na 53 tisíc lidí si musí letos v Ústeckém kraji vyměnit řidičský průkaz  
 26.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Roman Špuk, básník  
 27.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 18:04 Jihočeši 
  
Hradec Králové omezí kvůli hluku provoz vrtulníků na letišti  
 27.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Př i výbuchu v afghánském Kábulu zemřelo nejméně 95 lidí  
 27.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Druhé kolo prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman  
 27.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Druhým dnem pokračují v Česku prezidentské volby  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Debata u kulatého stolu: prezidentské volby  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Pražská TOP 09 si dnes bude volit nové vedení  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Německé automobilky testovaly škodlivost emisí naftových vozů na opicích  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman obhájil prezidentské křeslo  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Hladina Seiny v Paříži stále stoupá  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Kurdové v Kolíně nad Rýnem se zúčastní manifestace na podporu syrských Kurdů  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
výbuchu v Kábulu zemřelo nejméně 95 lidí  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Pacifiku začalo rozsáhlé pátrání po lodi s padesáti lidmi na palubě  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Policie našla 13letou dívku z Chomutovska  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Stavební firma začne s přípravami na provizorní opravy Libeňského mostu  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Českým prezidentem zůstává Miloš Zeman  
 27.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Miloš Zeman zůstane českým prezidentem dalších 5 let  
 27.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Miloš Zeman zvítězil i v Karlovarském kraji  
 27.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Premiéra muzikálu  
 27.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Češi v zahraničí volili Drahoše  
 27.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
206 / 251 206 / 251 206 / 251 

  
Rozhovor s kynologem Rudolfem Desenským  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 10:06 Host Radiožurnálu 
  
Většina výsledků z volebních okrsků by mohla být už kolem 16. hodiny  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Rozvodněná řeka Seina v Paříži dál stoupá  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Betlémy v Třešti zažívají nápor turistů  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman označil výsledek za svoje poslední politické vítězství  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Ke znovuzvolení pogratuloval Miloši Zemanovi premiér Andrej Babiš  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman obhájil prezidentské křeslo  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
První gratulace pro Zemana od politických stran  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Miloši Zemanovi gratulují také první zahraniční lídři  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Nejméně 95 lidí zabil v afghánském Kábulu bombový útok  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Spielberg natočí novou verzi slavného muzikálu West Side Story  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ode dneška je v podzemí valtického zámku otevřena nová expozice Salonu vín  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
BBC srovnává platy mužů a žen  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Demonstrace v Kolíně nad Rýnem na podporu syrských Kurdů  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Letadlo amerického prezidenta Air Force One bude mít dvě nové obří ledničky  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Druhým dnem pokračuje finále prezidentské volby  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Do Iráku dnes z pražských Kbel odletěli vojenští chemici  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Orbán změnil názor na založení středoevropské rozvojové banky  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Paříž se připravuje na nejhorší den letošních záplav  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Otevírají se volební místnosti  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Soudci Městského soudu v Praze se obracejí na Ústavní soud  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
207 / 251 207 / 251 207 / 251 

 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Stavební firma začne s přípravami na provizorní opravy Libeňského mostu  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok Evy Samkové  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Češi dnes dokončí volbu hlavy státu  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
12 vojenských chemiků dnes odletělo do Iráku  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Na Hlinecku začínají tradiční masopustní obchůzky  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Antilopa Derbyho je na pokraji vyhynutí  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Ještě dvě hodiny můžou Češi volit příštího prezidenta  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Češi vybírají prezidenta taky v zahraničí  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nejméně 40 lidí zemřelo při bombovém útoku v centru afghánského Kábulu  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Vydávání majetku církvím je u konce  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dalších pět let bude na Pražském hradě Miloš Zeman  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Reakce ze zahraničí na české prezidentské volby  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Jiří Drahoš uznal prohru ještě před sečtením všech hlasů  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Hladina Seiny stále stoupá  
 27.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman byl zvolen prezidentem i na další funkční období  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Nadcházející čtyři týdny budou teplotně průměrné  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vydávání majetku církvím je u konce  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 15:58 Události regionu 
  
Rozhovor s Martinem Petiškou  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 13:04 Tady to znám 
  
Mezi Smíchovem a hlavním nádražím v Praze nejezdí vlaky  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Začínají přípravy na provizorní opravy Libeňského mostu  
 27.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
208 / 251 208 / 251 208 / 251 

V Děčíně vrcholí přípravy na rekonstrukci historické části Podmokly  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Druhé kolo prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Žatec bude mít nový sběrný dvůr  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Výsledky druhého kola prezidentských voleb jsou téměř sečtené  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Pečovatelská služba v Hošťce na Litoměřicku má nový automobil  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Obětí bombového útoku v afghánském Kábulu je nejméně 95  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
 
Policie vyšetřuje ublížení na zdraví z nedbalosti způsobené lyžařem na Jizerské magistrále  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Minerály Českého středohoří  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:10 Planetárium 
  
Kosmonautika v roce 2018  
 27.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:10 Planetárium 
  
Jak to vidí Ivana Sedláčková, finanční analytička  
 28.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Konečné výsledky prezidentských voleb  
 28.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Sportovní stadion pro hasiče  
 28.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Rekonstrukce hradu Kost  
 28.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Problém Českých drah  
 28.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Milan Luštinec, český výrobce lyží  
 28.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 09:04 Zálety Aleny Zárybnické 
  
Prezidentem Česka je na dalších 5 let Miloš Zeman  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec bude kandidovat na předsedu ČSSD  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Česko si podle německých médií zvolilo prezidenta směřujícího zemi na Východ  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tisíce lidí ve stovce velkých ruských měst protestovaly proti prezidentu Putinovi  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jak prezidentské volby hodnotí byznys  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jak může znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem ovlivnit sestavování vlády  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
209 / 251 209 / 251 209 / 251 

  
Povolební nálada ve společnosti  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
První den po finále prezidentských voleb tráví vítěz Miloš Zeman v Lánech  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
České prezidentské volby jsou hlavním víkendovým tématem na Slovensku  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jak hodnotí výhru Miloše Zemana na Slovensku  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Reakce na zvoleného prezidenta v zahraničí  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Hlasování ve volbách ze zahraničí by mohlo být jednodušší  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Česká politika v Evropě  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Ruská policie obsadila moskevské sídlo fondu boje s korupcí Alexeje Navalného  
 28.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Carles Puigdemont požádá o povolení přístupu do Španělska  
 28.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Na předsedu ČSSD bude kandidovat Milan Chovanec  
 28.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Klatovské muzeum chce zřídit novou interaktivní expozici za evropské peníze  
 28.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Lyžařské areály v Železné Rudě oteplení nezavřelo  
 28.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - PL, KV kraj 
  
Katalánský expremiér Puigdemont znovu předsedou vlády  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Prezidentem Česka zůstává Miloš Zeman  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Komentáře slovenských deníků k prezidentským volbám v Česku  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok Evy Samkové  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Bruselský server označilo Zemanovo vítězství za špatnou zprávu pro Brusel  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ruská policie obsadila moskevské sídlo fondu boje s korupcí Navalného  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Obyvatelé České Lípy dnes v referendu rozhodují o investicích města  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zemanovi gralutovali zahraniční lídři  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dnes v noci - vyhlášení cen Gramy  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
210 / 251 210 / 251 210 / 251 

 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
KSČM trvá na Ondráčkovo vedení sněmovní komise pro kontrolu GIBS  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Zájemců o křeslo předsedy ČSSD přibývá  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Papež František vyjádřil soustrast obětem včerejšího atentátu v Kábulu  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Mezi Libčicemi nad Vltavou a Prahou Bubenčí srazil nákladní vlak člověka  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Na předsedu ČSSD budou kandidovat Milan Chovanec i Jiří Zimola  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zájem o místní referendum v České Lípě byl nízký  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Některá města zdražují takzvané vyhrazené parkování  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zástupci parlamentních stran gratulovali Zemanovi  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Česko se posunuje na východ  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Šest z deseti zaměstnanců nedostaly třinácté platy  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Útok hackerů na japonskou burzu s kryptoměnami  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Placení za parkovné v centru Brna  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Miloš Zeman obhájil prezidentské křeslo  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Konečné výsledky prezidentských voleb - ke schválení zítra  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Plány Miloše Zemana i Jiřího Drahoše  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Hlasování ze zahraničí možná jednodušší  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Rusko - akce Stávka voličů  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Katalánský expremiér znovu předsedou vlády  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Řidiči by se měli do čtyř let dočkat obchvatu Církvice u Kutné Hory  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 17:00 Zprávy 
  
První den po prezidentských volbách tráví Miloš Zeman na zámku v Lánech  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
211 / 251 211 / 251 211 / 251 

Tisíce lidí v Rusku demonstrovaly proti prezidentu Putinovi  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Afghánské úřady zvýšily bilanci útoku v Kábulu  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zemřel zakladatel IKEA Ingvar Kamprad  
 28.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Češi si zvolili na dalších 5 let stávající hlavu státu Miloše Zemana  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Chřipku nebo virózu má teď ve Středních Čechách víc než 1500 lidí v přepočtu na 100 tisíc 
obyvatel  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Od pátku se už lyžuje v Kvasejovicích na Příbramsku  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Benešov chce využít ke zlepšení života ve městě takzvané pocitové mapy  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 07 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
U vlakového nádraží v Kolíně dočasně ubylo parkovacích míst  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 08 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Sjezdovky v Chotouni a Kvasejovicích hlásí slabší návštěvnost  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Třinácté platy a podobné finanční bonusy většina zaměstnanců nedostala  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Také se opět mluvilo o případu údajného týrání koní z Jankova na Benešovsku  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Lidé letos přispěli v tříkrálové sbírce farní charitě ve Vlašimi víc než půl milionu korun  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 05 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Kolínské automobilce TBCA stoupnou v příštích 2 letech platy o 16%  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 06 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav včera uspořádal den otevřených dveří  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 09 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Volejbalisté Kladna postoupili do semifinále Českého poháru  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 10 ~ 14:30 Týden v regionu 
  
Vlaky z Prahy do Čerčan a Dobříše mění dočasně jízdní řády  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kvůli stoupající Seině evakuovaly úřady v Paříži 1 500 lidí  
 28.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Druhé kolo prezidentských voleb 2018  
 28.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:05 Narovinu 
  
Obyvatelé České Lípy dnes v referendu rozhodují o pěti důležitých investicích města  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Sociální demokracii by chtěl vést taky jihočeský hejtman Jiří Zimola  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Hladina Seiny v Paříži dál stoupá  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
212 / 251 212 / 251 212 / 251 

  
Výrobce optických čoček do reflektorů rozšiřuje výrobu  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Nové kontejnery v Lovosicích  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Bilance útoku v Kábulu  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Pracovníci NP České Švýcarsko kontrolují zimoviště netopýrů  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Obvinění z vraždy putovali do vazby  
 28.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 

 

Zábradovická ulice v Brně bude po dobu oprav úplně uzavřená  
 29.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce 12 nových rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Na zámku v Lysicích na Blanensku začne už za několik dní obnova interiéru  
 29.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Prezidentské volby 2018  
 29.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:35 Interview 
  
Do brněnských ulic vyrazí tramvaj upozorňující na dostupnost defibrilátorů  
 29.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Město Vimperk svolává veřejné projednávání regenerace starého sídliště  
 29.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo financí vyřadilo Čapí hnízdo z evropského financování  
 29.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pomoc přivolají senioři v Milevsku stiskem jediného tlačítka  
 29.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce 12 nových rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Ivan Hoffman  
 29.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Jak zvládnout neúspěchy, zklamání našich dětí  
 29.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor s Tomášem Tučkem  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Zastupitelé Královéhradecké kraje podpořili dostavbu Masarykovy věže samostatnosti v 
Hořicích  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Chotěvice na Trutnovsku chtějí letos pokročit v přípravách výstavby části cyklostezky  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Samici slona afrického Saly chované v královédvorské zoo se na obou klech udělaly hluboké 
praskliny  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
213 / 251 213 / 251 213 / 251 

  
Volbu prezidenta neprovázely podle státní volební komise žádné větší problémy  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Statisíce korun plánuje investovat do památek Sobotka na Jičínsku  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
 
Královéhradecká fakultní nemocnice podala svým pacientům už sto tisíc transfúzních 
přípravků bez bílých krvinek  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila dva pražské policisty z vydírání řidičů  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Dvanáct nových rektorů vysokých škol převezme jmenovací dekrety  
 29.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Výstavba dálnic v Česku byla podle Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2013 až 2017 
pomalá  
 29.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nárůst počtu lidí nemocných záněty horních cest dýchacích zaznamenali hygienici v našem 
regionu  
 29.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Svědky nedělní tragické nehody v Hanušovicích hledají policisté  
 29.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zhruba stovka obyvatel v části Dolní Líštné v Třinci by se měla dočkat veřejného osvětlení  
 29.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zatím minimum lidí využilo nabídky města Ostravy půjčit si na pořízení nového kotle  
 29.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Volbu prezidenta neprovázely podle státní volební komise žádné větší problémy  
 29.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezident Zeman jmenoval do funkce 12 rektorů veřejných vysokých škol a univerzit  
 29.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dobročinný ples médií a filantropie v Pardubicích vynesl o tomto víkendu 30 tisíc korun  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Gratulace Miloši Zemanovi ze zahraničí  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Mezi Pardubicemi a Stéblovou by měla vést druhá kolej  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Poličce letos dokončí restaurování vzácného morového sloupu  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Poličce letos dokončí restaurování vzácného morového sloupu  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ve Východočeském divadle vyhlásí dnes večer komedii roku  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lubomír Poul nedostane zpátky čtvrt milionu korun  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Choltice na Pardubicku zvažují členství v nově vzniklém spolku  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
214 / 251 214 / 251 214 / 251 

 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zastupitelé Středočeského kraje schválili nové složení výboru ROPu střední Čechy  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
Ministerstvo financí vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 29.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pomáhá české politice i společnosti přímá volba hlavy státu  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Interview s bývalým velvyslancem v Rusku a na Ukrajině Jaroslavem Baštou  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Ohlédnutí za prezidentskými volbami  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Novela insolvenčního zákona se zrušenou hranicí pro vstup do oddlužení  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Babišovy představy o vládnutí  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
11 tisíc úředníků, politiků a funkcionářů v ČR nepodalo mimořádné majetkové přiznání  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš prý určitě nebude sedět ve vládě s Milanem Chovancem  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Do Moskvy přiletí izraelský premiér Benjamin Netanjahu  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Ve Washingtonu má být zveřejněn seznam osob, na které namíří nové americké sankce  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Miloš Zeman a klid na západní frontě  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Bílý dům má předložit zákonodárcům návrh imigrační legislativy  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
V Paříži dál platí stav ohrožení kvůli rozvodněné Seině  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Sláva vítězi, čest poraženému  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Městská rada ve Windsoru bude mít mimořádnou schůzi  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Bombardování kurdské enklávy Afrin  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Dvě autobusové linky nově zastavují na Libeňském mostě v Praze  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Státní volební komise od ČSÚ převezme výsledky voleb  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Výstavba dálnic byla v letech 2013 až 17 velmi pomalá  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
215 / 251 215 / 251 215 / 251 

Babiš nebude sedět s Chovancem v jedné vládě  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
 
Andrej Babiš odletěl jednat do Bruselu se zástupci Evropské komise  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš jednal v Bruselu  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Při zpracovávání výsledků prezidentských voleb neřešilo MV vážné problémy  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Premiér Andrej Babiš je na návštěvě v Bruselu  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Dalších pět let s prezidentem Zemanem  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Zastupitelé Středočeského kraje schválili nové složení výboru ROPu Střední Čechy  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
KSČM chce, aby komisi pro kontrolu GIBS vedl poslanec Zdeněk Ondráček  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Volkswagen, BMW a Daimler testovaly škodlivost výfukových plynů nejen na opicích  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Zemanův koncert emocí nekončí  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
EU nabídne Británii při jednáních přechodné období po brexitu do konce roku 2020  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jednání o přechodném období pro Británii  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Co se změnilo 27. ledna 2018  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
12 nových rektorů vysokých škol zítra převezme jmenovací dekret  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Situace kolem volby nového katalánského premiéra  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Několik správních řízení kvůli prezidentským volbám  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Výstava Zoolandscape  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Lídr ruské opozice Alexij Navalnyj je znovu na svobodě  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Zahraniční média a volby českého prezidenta  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Při souběhu dvou voleb by lidem nově mohla stačit jen jedna obálka  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Státní zástupci požadují nižší trest pro Tomáše Březinu  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
216 / 251 216 / 251 216 / 251 

  
 
Kapské město varuje, že mu 12. dubna zřejmě dojdou zásoby vody  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Na Filipínách postupně skončí provoz oblíbených mikrobusů  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 10 ~ 09:00 Zprávy 
  
Nejvíc ocenění Grammy letos získal havajský zpěvák Bruno Mars  
 29.1.2018 ČRo Plus ~ str. 11 ~ 09:00 Zprávy 
  
Při souběhu dvou voleb by lidem mohla stačit jedna obálka  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni začala přijímat žádosti o studium  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Sokolově dohlíží na bezpečnost chodců nové radary  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Při souběhu dvou voleb by lidem mohla stačit jedna obálka  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni začala přijímat žádosti o studium  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Sokolově dohlíží na bezpečnost chodců nové radary  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce 12 nových rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Prezident Zeman jmenoval do funkce 12 nových rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Dohoda na nové kolektivní smlouvě mezi odboráři a Dopravním podnikem Brno  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš se sejde s předsedou Evropské komise Junckerem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Letošní hudební ceny Grammy ovládl americký zpěvák Bruno Mars  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Jiří Drahoš se dnes sejde se svým volebním týmem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Nejvíc ocenění Grammy letos získal zpěvák Bruno Mars  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Při nedělních protestních akcích v Rusku policie zadržela 350 lidí  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman zůstává po volebním víkendu v Lánech  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Na vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách zatím nereagovala Evropská unie  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Udělování cen Grammy  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
217 / 251 217 / 251 217 / 251 

Zpráva NKÚ o stavu českých dálnic  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Bezpečnost kryptoměn  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
K Zemanově kampani není co vytknout  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Provizorní lávka v pražské Troji bude stát nejspíš až za rok a půl  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s ekonomem Janem Švejnarem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
2 dny po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem reagovalo na výsledek voleb vedení EU  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety pro 12 rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Správní řízení k volbám bude až v únoru, oznámil dohledový úřad  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Německé automobilky testovaly škodlivost emisí nejen na opicích, ale také na lidech  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí vyřadilo Čapí hnízdo z evropského financování spornou dotaci  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Praha je podle hygieniků na začátku chřipkové epidemie  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
V pražském GT Institutu můžete poznat dílo spisovatele Franze Kafky pomocí virtuální reality  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 09 ~ 18:00 Zprávy 
  
Schůzka Andreje Babiše s Jeanem-Claudem Junckerem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Státní volební komise dostane ke schválení výsledky prezidentských voleb  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Mimořádné majetkové přiznání na podzim nepodalo 11 tisíc politiků a úředníků  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Co změní Miloš Zeman v dalším prezidentském období  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
11 tisíc úředníků a politiků nepodalo mimořádné majetkové přiznání  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ruská policie propustila Alexeje Navalného  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Dělníci dnes začnou provizorně opravovat Libeňský most v Praze  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok: Ester Ledecká  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
 
V Praze se sešla Státní volební komise  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
218 / 251 218 / 251 218 / 251 

  
Odboráři brněnského dopravního podniku by měli podepsat novou kolektivní smlouvu  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Bohumíně plánují stavbu nového lesoparku  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s historikem Michalem Macháčkem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Volbu prezidenta neprovázely žádné větší problémy  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Česko staví dálnice pomalu  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Premiér v demisi Andrej Babiš bude jednat v Bruselu  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Ministerstvo financí vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
11 tisíc úředníků a politiků na podzim nepodalo mimořádné majetkové přiznání  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Babiš s Chovancem ve vládě být nechce  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Do Soči přilétají delegáti kongresu národního dialogu o Sýrii  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš chce znovu jednat o nové vládě i s ČSSD  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Schůzka Andreje Babiše s Jeanem-Claudem Junckerem  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Pod uzavřeným Libeňským mostem v Praze začali pracovat dělníci  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Projekt farmy Čapí hnízdo už není součástí evropských dotací  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Německé automobilky na lidech testovaly škodlivost zplodin z dieselových motorů  
 29.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zastupitelé Středočeského kraje budou dneska volit nové členy rady  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Dělníci dnes začnou provizorně opravovat Libeňský most v Praze  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
ČSÚ předloží výsledky prezidentských voleb ke schválení Státní volební komisi  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Ministerstvo financí vyjmulo Čapí hnízdo z evropských peněz  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
 
Kolín připravuje bezplatný kurz sebeobrany pro ženy  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Cestující se musí ode dneška připravit na změny jízdních řádů  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
219 / 251 219 / 251 219 / 251 

 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Provizorní lávka v pražské Troji bude stát nejdřív v roce 2019  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Bývalý šéf úřadu vlády Lubomír Poul nedostane zpátky čtvrt milionu korun  
 29.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Na vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách zatím nereagovala EU  
 29.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Žďárská firma AVE dostala pokutu za nesprávný filtr u bioplynové stanice  
 29.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na Vysočině se teď lyžuje už jen díky umělému sněhu  
 29.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Ministerstvo financí vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 29.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Miloš Zeman byl zvolen prezidentem na dalších pět let  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Pozvánka na šluknovský zámek a jeho masopust  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
V Ústeckém kraji narůstá počet lidí nemocných chřipkou  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Ústeckém kraji jezdilo v roce 2017 téměř 1 100 aut na dálnici bez známky  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ústecký kraj zvýšil příspěvek na provoz lékařských pohotovostí pro dospělé a pro děti  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Studenti středních škol a učilišť ve Šluknovském výběžku mohou dostat motivační stipendium  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ve Smržovce na Jablonecku zemřel po střetu s vlakem muž  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce 12 nových rektorů vysokých škol  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Rodina z Česka dostala azyl na Novém Zélandu  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Přepadení téměř nevidoucího přímo v jeho bytě  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Osobní spory byly podle policie motivem vraždy devatenáctiletého muže ze Žatce  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Ministerstvo financí vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
 
Libereckým leteckým záchranářům se osvědčila aplikace Záchranka  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Na sociální služby v Ústeckém kraji půjde letos více než 1 miliarda a 390 miliónů korun  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
220 / 251 220 / 251 220 / 251 

Bývalému ústeckému kriminalistovi Michalu Havlovi hrozí 5,5 roku vězení  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Lovosice počítají pro letošní rok s investicemi ve výši zhruba 23 miliónů korun  
 29.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ombudsmanka Šabatová vydala návod na posuzování úpravy vzhledu staveb  
 30.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Planetárium v Brně představuje pořad Morava 360  
 30.1.2018 ČRo Brno ~ str. 04 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Rady instruktora školy smyku  
 30.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 10:30 Apetýt – poradna 
  
Brno do května pořídí prvních 14 parkovacích automatů na bankovky a pro platbu kartou  
 30.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Vedení Tišnova na Brněnsku plánuje obnovu sídliště Pod Květnicí  
 30.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Na konci letošní roku by mohl skončit zásah policie ve Vrběticích na Zlínsku  
 30.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Výkupní ceny mléka mohou ohrozit chov dojnic v České republice  
 30.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Zápisy do prvních tříd budou letos poprvé částečně elektronické  
 30.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministryně obrany Šlechtová navštívila české vojáky na misi v Afghánistánu  
 30.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Bankovní účty  
 30.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Jak to vidí Bohumil Pečinka  
 30.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Někteří soukromí dopravci na východě Čech ruší autobusové spoje do Prahy  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Farský rezignoval na mandát v 
zastupitelstvu Libereckého kraje  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Výsledky letošních prezidentských voleb byly vyhlášené ve Sbírce zákonů  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s Filipem Vogelem a Petrem Javůrkem  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
V Jaroměři začnou opravy vlakového nádraží  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Chovatel skotu a koní na Trutnovsku je podezřelý ze závažného týrání zvířat  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Počet chřipkových onemocnění v regionu se nadále zvyšuje  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Chráněné bydlení v Jičíně určené pro lidi s duševním handicapem se od února rozšíří o další 
byt  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
221 / 251 221 / 251 221 / 251 

 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Rektoři českých vysokých škol si převzali jmenovací dekrety  
 30.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Za poslední roky v Olomouckém kraji každoročně ubyde zhruba tisícovka obyvatel  
 30.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lékaři vypracují posudek na zdravotní stav Romana Janouška  
 30.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nová infuzní technika  
 30.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dřevěný betlém sochaře Josefa Nedomlela  
 30.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nový veřejný park se sportovním zázemím vybuduje ostravský obvod Krásné Pole  
 30.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Z vlakové nádražní budovy v Havířově bude nové sportovní a kulturní centrum  
 30.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Prezident Miloš Zeman bude mít dovolenou  
 30.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Opavané mohou pátrat po historii názvů tamních ulic  
 30.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Chrudimská radnice vyjednává o zakopání části horkovodu  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chrudim získala stavební povolení  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Tříkrálové sbírka na Orlickoústecku letos vynesla rekordní výtěžek  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Nové dílny  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubický kraj podpoří dobrovolné hasiče  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Cenu za nejlepší komedii roku si z Pardubic odvezlo pražské Divadlo v Dlouhé  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Policie by mohla na konci roku opustit oblast ve Vrběticích  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Začíná vyjednávání o rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Miloš Zeman bude mít celý příští týden dovolenou  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Češi unesení v Libanonu nemají nárok na čtyřicetimilionové odškodnění  
 30.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda Donalda Trumpa rozhodla, že na Rusko neuvalí nové sankce  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Sexuálně zneužité je přibližně každé páté dítě v Evropě  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
222 / 251 222 / 251 222 / 251 

 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Česko po prezidentské volbě  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Analýza britských úřadů  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Do britské Sněmovny lordů míří zákon o právní odluce od legislativy EU  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Schůzka premiéra Babiše s předsedou Evropské komise Junckerem nepřinesla žádný posun  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Andrej Babiš chce být Evropan. S Okamurou a komunisty to ale nejde  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Dvanáct rektorů vysokých škol si převezme jmenovací dekrety  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jemenští separatisté obklíčili podle agentury AFP ve městě Aden palác vlády  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Miloš Zeman si na jmenování rektorů čas neudělal  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Předání dekretů 12 rektorům veřejných vysokých škol a univerzit  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Febiofest slaví 25 let  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Soud začne řešit žádost o 40milionové odškodné  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Končí Jaromír Jágr definitivně v zámořské NHL  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Politická situace v Německu  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Trest za vybržďování na dálnici  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Američané zveřejnili seznam ruských oligarchů  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Americká společnost Air BnB zaplatí ve Francii turistickou taxu  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Smrk je nutné nahradit jinými stromy  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Před 85 lety dosadil německý prezident do funkce německého kancléře Adolfa Hitlera  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Produkce masa na jatkách v Česku loni klesla  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Referendum o legalizaci interrupcí v Irsku bude v květnu  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
223 / 251 223 / 251 223 / 251 

Šéf koncernu Volkswagen odsoudil testování účinků emisí na opicích a lidech  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Co můžeme čekat od Miloše Zemana ve vstávajícím volebním období  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Češi unesení v Libanonu nemají nárok na 40milionové odškodné  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Případ údajného vybržďování na pražském úseku dálnice D1  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Republikánská většina americké sněmovny udělala bezprecedentní krok  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Většina polských obchodů bude o nedělích zavřená  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Čeká Německo návrat ke GroKo  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Vladimir Vysockij, Miloš Zeman a papoušci  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Délka výstavby dálnic  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Je česká společnost rozdělená podle politických preferencí  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Zahraniční cesty Andreje Babiše  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Úřady začínají řešit stížnosti na kampaň před prezidentskými volbami v Česku  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vyjádření předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vondráček navštívil Evropskou komisi  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Volby rozhodlo virtuální téma a strach  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Kongres Syrského národního dialogu v Soči  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
 
Rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění mezi pojišťovnami a poskytovateli péče  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce  
 30.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Pobočka Vojenské střední školy se v Sokolově přece jen otevře od letošního roku  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Prezident Miloš Zeman bude mít dovolenou  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Pobočka Vojenské střední školy se v Sokolově přece jen otevře od letošního roku  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
224 / 251 224 / 251 224 / 251 

  
V Plzni Na vinicích nad zoologickou zahradou vznikne nový park  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Plesné na Chebsku vznikne nový bytový dům  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Kosmetické nedostatky kůže  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme vám - lékařská témata 
  
V Plzni Na vinicích nad zoologickou zahradou vznikne nový park  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Plesné na Chebsku vznikne nový bytový dům  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Prezident Miloš Zeman bude mít dovolenou  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Kosmetické nedostatky kůže  
 30.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 18:04 Co vás zajímá 
  
Skupina Čechů unesená před 3 lety v Libanonu žádá po státu odškodné  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Americké ministerstvo financí zveřejnilo seznam ruských oligarchů s vazbami na Putina  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok: Ester Ledecká  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Americké ministerstvo financí zveřejnilo sankční seznam ruských podnikatelů  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Státní volební komise vyhlásila výsledky prezidentských voleb ve Sbírce zákonů  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Americké ministerstvo financí zveřejnilo seznam vlivných ruských politiků s vazbami na Putina  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Šéf VW označil za neetické a zahanbující testování účinků emisí na opicích a lidech  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman bude celý příští týden na dovolené  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
 
Rozhovor s reklamním a politickým marketérem Jakubem Horákem  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Předání dekretů 12 rektorům veřejných vysokých škol a univerzit  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Němečtí křesťanští a sociální demokraté se dohodli na slučování rodin migrantů  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
USA zveřejnily seznam oligarchů s vazbami na ruského prezidenta  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Nové zařízení na detekci radioaktivních a chemických látek na Letišti Václava Havla  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
225 / 251 225 / 251 225 / 251 

 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Katalánský parlament by dnes měl hlasovat o novém předsedovi regionální vlády  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
12 rektorů vysokých škol dnes převezme jmenovací dekrety  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Odvolací soud začne řešit případ údajného vybržďování na pražském úseku dálnice D1  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Vyjednávání o rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění začíná  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Většina polských obchodů bude muset mít každou neděli zavřeno  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Soud se vrátí k únosu Čechů v Libanonu  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
12 rektorů vysokých škol dnes převezme jmenovací dekrety  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s automobilovým závodníkem Martinem Macíkem  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Soud odmítl žalobu čtveřice Čechů unesených před třemi lety v Libanonu  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Jednání o zlepšení ovzduší  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Nová bezpečnostní opatření na Letišti Václava Havla v Praze  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Policie ve středních Čechách hledá nové zaměstnance mezi studenty středních škol  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kvalita životního prostředí v ČR  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Čína znamená pro západní země stejně velkou hrozbu jako Rusko  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
 
Jágr nastoupí za kladenské Rytíře  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Na 300 miliard korun by příští rok mělo být v systému veřejného zdravotního pojištění  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
EK vyzvala Česko a dalších 8 unijních zemí ke zlepšení ovzduší ve velkých městech  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Od zítřka budou moci lidé zpochybnit průběh prezidentských voleb  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman bude celý příští týden na dovolené  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Odvolací soud potvrdil za vybržďování na dálnici D1 podmínku a zpřísnil zákaz řízení  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
226 / 251 226 / 251 226 / 251 

Kvůli skandálu s testy emisí přímo na lidech rezignoval Thomas Steg  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kongres o budoucnosti Sýrie v Soči  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Organizátoři Febiofestu oznámili, jak bude vypadat program letošního jubilejního 25. ročníku  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 18:00 Zprávy 
  
Zvýšení bezpečnosti letišť v Česku  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rekonstrukce Václavského náměstí  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Unesení Češi v Libanonu žádají od státu odškodné  
 30.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Rozhovor s Janem Ryšavým  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:08 K věci 
  
Středočeští hasiči budou mít novou výjezdovou stanici v Milovicích  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pražský magistrát má zájem provozovat společně s Prahou 1 Nemocnici Na Františku  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Vláda chce posílit bezpečnost na regionálních letištích  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Kutná Hora chce prodat bývalý Tellerův cukrovar  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Práce na opravě kladenské nemocnice mají začít na podzim  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Odvolací soud projedná případ údajného vybržďování na dálnici D1  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
13 jednotek hasičů vyjelo večer k požáru v pražských Čimicích  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
 
Ve Středočeském kraji zemřel první člověk na komplikace spojené s chřipkou  
 30.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Jihlava bude mít od dubna novou trolejbusovou linku BX  
 30.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Třebíčskou nemocnici čeká i letos stěhování pacientů a bourání  
 30.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Odvolací soud potvrdil podmínku za vybržďování na dálnici D1  
 30.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Správná příprava čaje  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Sedačkovou lanovkou na Komáří Vížku  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Více než 60 členů od počátku ledna nasbíral sportovní klub pro seniory v Mostě  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
227 / 251 227 / 251 227 / 251 

  
Prezident Miloš Zeman bude mít celý příští týden dovolenou  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Firma PK REAL v likvidaci vrátila městu Ústí nad Labem zhruba 32 miliónů korun  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Policie prošetřuje 3 lidi v souvislosti s nenávistnými komentáři pod fotkou teplických prvňáků  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Žatecké muzeum představuje výstavu o tajemných místech v Česku  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Realitní makléřka zpronevěřila miliony korun  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Činnost městských strážníků v Lovosicích  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Kriminalita v Ústeckém kraji loni poklesla  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Na post zastupitele Libereckého kraje rezignoval Jan Farský  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Úřady začínají řešit stížnosti na kampaň před prezidentskými volbami  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Liberecký kraj bude mít vlastního dopravce  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Českobratrská církev evangelická v Žatci opravuje svůj kostel v centru města  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Babiš kritizuje Hünera za dodatek k dohodě o těžbě lithia  
 30.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
K Nejvyššímu správnímu soudu přicházejí první stížnosti na prezidentské volby  
 31.1.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Svatý Kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána je ode dneška národní kulturní 
památkou  
 31.1.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Zastupitelé brněnského Žebětína na konci ledna podpořili stavbu východního obchvatu  
 31.1.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Ve školách skončilo první pololetí, děti dostaly vysvědčení  
 31.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dva podezřelé z lednové dvojnásobné vraždy na Písecku zatkli v Rumunsku  
 31.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Memorandum o těžbě lithia je podle premiéra v demisi Andreje Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zakázkám za 2,5 milionu korun  
 31.1.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Václav Cílek  
 31.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Rehabilitace kolen a kyčlí  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
228 / 251 228 / 251 228 / 251 

 31.1.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor s Jaroslavem Runštukem  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na první nejnižší stupeň  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Audit ministerstva zdravotnictví odhalil nesrovnalosti v dřívějších zakázkách  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Česko dostalo z rozpočtu Evropské unie o 55,5 miliardy více, než do něj odvedlo  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Závažný případ týrání hospodářských zvířat řeší krajští veterináři ve Rtyni v Podkrkonoší  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
V Česku se zavádí sedmidenní placená otcovská dovolená  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Archeologům, kteří zkoumají lokalitu pod budoucím úsekem dálnice D11, zbývá na dokončení 
průzkumů jen několik týdnů  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Zastupitelstvo v Hradci Králové rozhodlo o zachování části železného mostu ve Svinarech  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Prezident Zeman jmenoval 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Až čtvrt miliardy korun bude stát rekonstrukce vlakového nádraží v Havířově  
 31.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Vláda v demisi dnes schválila novelu trestního zákoníku  
 31.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
60 vojáků bojuje v Jeseníkách o přežití  
 31.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
sv. Kopeček - národní kulturní památka  
 31.1.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Léčba anémie  
 31.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 14:10 Lékárna 
  
Vláda v demisi schválila novelu trestního zákoníku  
 31.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Část opavského sídliště Kateřiny obsadí archeologové  
 31.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
O téměř 7 procent méně trestných činů oproti roku 2016 evidují v Moravskoslezském kraji  
 31.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česko dostalo v loňském roce z EU skoro 55,5 miliardy korun víc, než do něj odvedlo  
 31.1.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Chrudim získala stavební povolení na dopravní terminál  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo na nejnižší stupeň  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Notář Václav Halbich nedostane podle zjištění Českého rozhlasu 17 milionů korun  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
229 / 251 229 / 251 229 / 251 

 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Obhájce Češky zadržené v Pákistánu odmítl možnost, že by ji země mohla vydat do vlasti  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Obhájce Češky, držené v Pákistánu odmítl možnost, že by ji země mohla vydat do vlasti  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubická Východočeská galerie otevře v únoru nové prostory pro návštěvníky  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Chrudim připravuje parkoviště u rekreačních lesů  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Holice na Parubicku letos zahájí sportovní investice  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubické Východočeské muzeum letos připravuje devět nových výstav  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Měsíc na noční obloze nabídl kombinaci tří vzácných jevů  
 31.1.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Andrej Babiš si chce vyjasnit rozdílné názory s ministrem průmyslu Tomášem Hünerem  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Odstraňování nevhodného obsahu z webových stránek  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Karel Prager, architekt, jehož některé stavby byly svého času až proklínané  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Viktor Orbán rokoval toto úterý ve Vídni  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
 
Ruský prezident Vladimir Putin se setkal s olympioniky  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Svatý Hostýn je národní kulturní památkou  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Taliban ohrožuje podle britské stanice BBC v Afghánistánu až 70 % území  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Proces s Češkou zadrženou v Pákistánu kvůli pašování heroinu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Generální ředitel BBC bude před poslanci britského parlamentu obhajovat platovou politiku  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Plýtvání vodou  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Jaký je vztah EU a ČR a jak se promítá do vzájemných ekonomických vztahů  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:33 Alter Eko 
  
Poselství Donalda Trumpa o stavu unie  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Povolební vyjednávání  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
230 / 251 230 / 251 230 / 251 

Americké ekonomice se podle prezidenta Donalda Trumpa daří  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Prezident Miloš Zeman odpoledne jmenoval 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Lhůta pro přenesení telefonního čísla ke konkurenci se zkrátí  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Co je to unschooling  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Putinův seznam ruských miliardářů  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
SPD hrozí až půlmilionová pokuta za čerpání peněz z transparentního volebního účtu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vláda v demisi chce zpřesnit právní úpravu praní špinavých peněz v zákoníku  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Premiér Babiš lithium ukrást nenechá  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Přípravy na udílení Cen Anděl  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Další směřování české společnosti  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Jaké se rýsují varianty nové vlády  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Memorandum o těžbě lithia je podle Andreje Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
V Německu pokračují koaliční vyjednávání CDU-CSU a SPD  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
V projevu o stavu Unie Trump představil novou imigrační reformu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Dodržování práva v ČR  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Rozdíly v pohraničí  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Dumpingové ceny dovozů ze zahraničí ničí české zemědělství  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Angela Merkelová písemně poblahopřála Miloši Zemanovi ke znovuzvolení  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Jihojemenští separatisté mají pod kontrolou celé město Aden  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
Do kin jde film Prezident Blaník  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Český boj s větrnými mlýny migrace neutuchá  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
231 / 251 231 / 251 231 / 251 

  
Xenija Sobčaková odevzdala předepsaných sto tisíc podpisů pro prezidentskou kandidaturu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Závody Winter Survival  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Otevírá se kauza údajně předražené stavby brněnského justičního areálu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Německu dosud žijí dva dozorci SS  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Dieselgate podala žalobu na automobilky Volkswagen a Škoda Auto  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Poslanci německého parlamentu uctí památku obětí nacismu  
 31.1.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Karlovy Vary hledají sídlo pro kancelář hlavního architekta města  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Karlovy Vary hledají sídlo pro kancelář hlavního architekta města  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
V Plzeňském kraji je 170 mostů ve špatném nebo velmi špatném stavu  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
 
Memorandum o těžbě lithia je podle premiéra v demisi Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Rady spotřebitelům  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 08:05 Poradíme 
  
V Plzeňském kraji je 170 mostů ve špatném nebo velmi špatném stavu  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Memorandum o těžbě lithia je podle premiéra v demisi Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Vláda v demisi dnes schválila novelu trestního zákoníku  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Žáci základních a středních škol přinesli domů vysvědčení  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Memorandum o těžbě lithia v Česku je podle Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Proces s Češkou zadrženou v Pákistánu kvůli pašování heroinu bude trvat nejméně půl roku  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Česká koruna opět zpevnila na nejsilnější úroveň za poslední roky  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
232 / 251 232 / 251 232 / 251 

 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Herecká asociace vyhlásila nominace na ceny Thálie  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Kontrolní úřad šetří volební účet Okamurovy SPD  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Vláda v demisi chce zjednodušit tresty za praní špinavých peněz  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
Žáci dnes ve škole dostanou pololetní vysvědčení  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Mezi Čáslaví a Třemošnicí se na přejezdu srazila souprava s autem  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 07:00 Zprávy 
  
Společnost CEFC požádala o nové povolení ovládnout polovinu J&T Banky  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Trump hodnotil uplynulý rok ve své první zprávě o stavu unie  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Kauza údajně předražené stavby brněnského justičního areálu je znovu u soudu  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Babišova vláda v demisi řeší memorandum o těžbě lithia  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Žáci dnes ve školách dostanou pololetní vysvědčení  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Trump hodnotil uplynulý rok ve své první zprávě o stavu unie  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Pro přenesení telefonního čísla ke konkurenci bude od zítřka kratší lhůta  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor se slovenským kreslířem a ilustrátorem Marianem Kamenským  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Donald Trump přednesl zprávu o stavu unie  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Technici v Děčíně spustili na vodu výletní loď  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Trumpovo tradiční poselství o stavu unie  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rakouská vláda se pokusí rozpustit buršácký spolek Germania  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Hnutí SPD vrátilo na svůj transparentní volební účet 600 tisíc korun  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
Měsíc na noční obloze dnes nabídl kombinaci tří vzácných jevů  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s místopředsedou ČSSD Lubomírem Zaorálkem  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
233 / 251 233 / 251 233 / 251 

Hnutí SPD hrozí až půlmilionová pokuta za čerpání peněz z transparentního volebního účtu  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Halbich nedostane 17milionovou odměnu za zastupování ČSSD ve sporu o Lidový dům  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Memorandum o těžbě lithia je podle Andreje Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Dnes končí platnost dálničních známek z roku 2017  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Zaměstnankyně britské BBC dál bojují za svá práva  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Klasifikační hodnocení žáků na školách  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Ministři jednají o memorandu o těžbě lithia v Česku  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok: Ester Ledecká  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Vláda řeší budoucnost memoranda o těžbě lithia  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
 
Ministerstvo zdravotnictví podalo kvůli zakázkám minulého vedení úřadu trestní oznámení  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Notář Václav Halbich prohrál spor s ČSSD  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Děti dostávají vysvědčení za první pololetí  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Dneškem v Česku přestanou platit loňské dálniční známky  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Slovní hodnocení nebo známkování ve školách  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Do kin vstupuje nový film Prezident Blaník  
 31.1.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Česku dnes končí platnost ročních dálničních známek vydaných v loňském roce  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Česká pošta od zítřka zdraží známky na některé dopisy  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Kolín připravuje zabudování dalších podzemních kontejnerů  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Pákistán pravděpodobně nevydá Češku, kterou podezírá z pašování drog  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Opravy ode dneška omezí provoz na trati mezi Berounem a Zdicemi  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Žáci dnes ve školách dostanou pololetní vysvědčení  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
234 / 251 234 / 251 234 / 251 

  
Do Pražské integrované dopravy se zapojí další oblasti středních Čech  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Rezidenty Prahy 3 a Prahy 7 čekají změny v parkování  
 31.1.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Ode dneška platí zákaz návštěv pacientů na lůžkových odděleních pelhřimovské nemocnice  
 31.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Potravinové banky nabírají nové zaměstnance  
 31.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Výskyt vší na Vysočině zatím podle hygieniků nepřesahuje běžný stav v tomto období  
 31.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Výstava v třebíčské galerii mapuje život muže, který žije v harmonii s koňmi  
 31.1.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Krupka na Teplicku bude mít novou národní kulturní památku  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Vláda v demisi schválila novelu trestního zákoníku  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
 
Lhůta pro přenesení telefonního čísla ke konkurenci se od začátku února zkrátí  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Poutní areály v Horní Polici, Hejnicích a v Krupce-Bohosudově budou novými národními 
památkami  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Německé základní školy mají na děti vyšší nároky než české  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Střípky z práce policistů na Chomutovsku  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Výstava Válka s hokejkami v Křížově vile v Žatci  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Technici v Děčíně spustili na vodu téměř stometrovou výletní loď  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě 25 nových soudců  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Na seznam národních kulturních památek přibude 19 staveb a areálů  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Kamenickém Šenově bude centrum odborného vzdělávání pro skláře  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Česko dostalo v loňském roce z rozpočtu Evropské unie víc než do něho odvedla  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Vládní memorandum o těžbě lithia je podle premiéra Andreje Babiše neplatné  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Konec platnosti dálničních známek s letopočtem 2017  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
235 / 251 235 / 251 235 / 251 

Nemocnice v Žatci nově pořádá besedy pro veřejnost  
 31.1.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Novou porodnici v bohunickém areálu v Brně dnes podpořil ministr zdravotnictví v demisi 
Adam Vojtěch /ANO/  
 1.2.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
V Brně dnes začne 17. ročník festivalu JazzFest  
 1.2.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Vedení Rozdrojovic na Brněnsku letos plánuje rozšířit místní základní školu  
 1.2.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Lyžařský areál Zadov získá vodu pro zasněžování sjezdovek ze dvou nových nádrží  
 1.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dva chátrající domy v areálu bývalých kasáren v Táboře půjdou do veřejné aukce  
 1.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Česká národní banka dnes zvýšila základní úrokovou sazbu  
 1.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí David Storch  
 1.2.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
Test smoothie mixérů  
 1.2.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Ode dneška platí nové dálniční známky  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Královéhradeckém kraji roste počet regionálních pivovarů  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Hnutí Ano pokračuje ve vyjednávání podpory pro svoji chystanou druhou vládu  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Krkonoších po sněžení vzrostlo lavinové nebezpečí na druhý stupeň  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Odvolání ředitelky mateřské školy je neplatné  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Známky na dopisy jsou ode dneška dražší  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
Rozhovor s Kateřinou Krejčovou  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Zaměstnanci strojírenských podniků v Německu stávkují za vyšší platy  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Řidiči mohou na dálnici najet pouze s platnou známkou pro rok 2018  
 1.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Náš věk a naše vidění  
 1.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 10:04 Apatyka 
  
Česká pošta od dnešního dne zdražila některé své služby  
 1.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Finanční úřad pro vedle v souvislosti s korunovými dluhopisy do konce loňského roku přes 
400 kontrol  
 1.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
236 / 251 236 / 251 236 / 251 

  
Rakouská trojice vojáků zvítězila v letošním závodě armády  
 1.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pozemek u zahrad poblíž Velké Bystřice na Olomoucku má nového majitele  
 1.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Za vraždu mladé ženy v Polenci nad Odrou má jít její známý, Patrik Konečný, do vězení na 20 
let  
 1.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
V pátek 9.Února bude slavnostně otevřen olympijský festival v Ostravě  
 1.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Už za hodinu vystoupí v Ostravském studiu Českého rozhlasu kapela Fleret  
 1.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 05 ~ 17:00 Události regionu 
  
Na přípravě průmyslové zóny v Opavě začal tamní magistrát spolupracovat s hospodářskou 
komorou  
 1.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
 
DO pokladniček tříkrálové sbírky lidé darovali rekordních 112 milionu korun  
 1.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Pardubické Východočeské muzeum připravuje rekonstrukci zámku  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
V Česku vloni vzniklo nejvíc nových firem od roku 2007  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Řidiči můžou od půlnoci na dálnici najet jenom s platnou známkou pro rok 2018  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dětskou olympiádu v Pardubickém kraji zkomplikovala obleva  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Chrudimští strážníci se budou pravidelně scházet s obyvateli města  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera ve Svitavách podpoří letos prevenci kriminality  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hradní protokol ode dneška povede místo Miroslava Sklenáře Vladimír Kruliš  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pardubické Východočeské muzeum připravuje rekonstrukci zámku  
 1.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Spolupráce českých a íránských filmových tvůrců  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Jak v Bílém domě vznikl soupis nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Politika to může znamenat cokoliv  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Polský Senát odhlasoval zákon zakazující spojování Polska se zločiny spáchanými za války  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Skládání nové vlády a tlak na tradiční strany  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
237 / 251 237 / 251 237 / 251 

  
AČR předložila MOBR přepracované požadavky k plánovanému nákupu vrtulníků  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Zdravotní stav Jaromíra Jágra  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Česká pošta ode dneška zvyšuje ceny některých svých služeb  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Imunita není pro všechny  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Celníci začali kontrolovat platnost dálničních známek  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Některé české vysoké školy mají ode dneška nové vedení  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Co bude dál s Libeňským mostem  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Otcovská dovolená  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět mírně zdražily  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
Jak lidský konzervatizmus ovlivnil prezidentské volby  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Novozélandská vláda zahájí vyšetřování případů zneužívání dětí ve státních institucích  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Představení knihy V zajetí Atlantiku  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Hrozí v Česku referendum o vystoupení z EU  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Proč se do Česka dováží maso za dumpingové ceny  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Úročení komerčních úvěrů a hypoték  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Koaliční jednání o vládě  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
KSČM se vrací k jednání o podpoře chystané druhé vlády hnutí ANO  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
První muži dnes nastupují na takzvanou otcovskou dovolenou  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Novela insolvenčního zákona  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Íránský filmový průmysl  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Dohodne se hnutí ANO s komunisty  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
238 / 251 238 / 251 238 / 251 

 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
FBI zpochybňuje přesnost zprávy o vyšetřování posledních prezidentských voleb  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
ČNB v souladu s očekáváním zvýšila základní úrokové sazby  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Polský zákon trestá připisování jakékoliv odpovědnosti za holocaust Polákům  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Spojené státy považují předáka palestinského Hamásu Ismaila Haníju za teroristu  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Otcové mají nárok na otcovskou dovolenou  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
 
Akce Suchej únor  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Paradoxy prezidentských voleb  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Uprchlíci v Německu mohou znovu žádat o slučování rodin  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vzpomínka na havárii amerického raketoplánu Columbia  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Na Slovensku se již neplatí za přítomnost otce u porodu, ani za epidurál  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Lesk a bída olympijských kruhů  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Arbitrážní soud pro sport v Lausanne očistil 28 ruských vrcholových sportovců  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
Figarova svatba v Opeře Národního divadla  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
V NTM v Praze začíná architektonická soutěž na český pavilon EXPO v Dubaji  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Olomoucká FN využívá unikátní meziobratlový implantát ze slitinu titanu  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Ruská raketa Sojuz úspěšně vynesla do kosmu 11 družic  
 1.2.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Chodov na Sokolovsku bude mít moderní knihovnu  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Nový domov pro 133 psů našel vloni útulek v Tachově Vítkově  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
V Česku by měla od roku 2019, vedle ereceptů, fungovat i elektronická neschopenka  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chodov na Sokolovsku bude mít moderní knihovnu  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
239 / 251 239 / 251 239 / 251 

V Česku by měla od roku 2019, vedle ereceptů, fungovat i elektronická neschopenka  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Domažlice dnes otevřely nový domov se zvláštním režimem  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Domažlice dnes otevřely nový domov se zvláštním režimem  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Nový domov pro 133 psů našel vloni útulek v Tachově Vítkově  
 1.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Muži mají ode dneška možnost vybrat si otcovskou dovolenou  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
 
František Čuba zatím neodpověděl na dopis Milana Štěcha ohledně jeho působení v Senátu  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
V Praze začíná maraton čtení v nově otevřené knihovně romské literatury  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Česká pošta zvyšuje ceny  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
39 ruských sportovců se dnes dozví, jestli pojedou na zimní olympijské hry  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ústav pro studium totalitních režimů funguje přesně 10 let  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok: Ester Ledecká  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Už rok a půl nebyl v Senátu zlínský senátor František Čuba  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s adiktologem Miroslavem Bartákem  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Ode dneška můžou muži v Česku využívat tzv. otcovskou dovolenou  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Tříkrálové sbírce letos koledníci vybrali rekordních 112 milionů korun  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
Andrej Babiš se odpoledne setká s Vojtěchem Filipem  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Polský premiér odmítl tlak Izraele kvůli vině za holokaust  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Zaměstnanci německých průmyslových podniků dnes zahájili stávku  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Nová sezona formule 1 bude bez krásných dívek  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Razie proti sicilské mafii  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Antimonopolní úřad zahájil správní řízení s pražským dopravním podnikem  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
240 / 251 240 / 251 240 / 251 

  
Německo znovu povolí slučování rodin uprchlíků s doplňkovou ochranou  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
V Sedlčanech na Příbramsku končí výroba hermelínů  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Psy z množírny v Kamenici nad Lipou si převzaly útulky po celém Česku  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Národní divadlo v Praze připravilo nové zpracování Figarovy svatby  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Bankovní rada České národní banky zvýšila úrokové sazby  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Otcovská dovolená  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Kombinace tří astronomických jevů při pozorování Měsíce  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Čerpání otcovské dovolené  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Až 3 roky vězení mají hrozit tomu, kdo by spojoval Polsko se zločiny druhé světové války  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Ode dneška je možné čerpat takzvanou otcovskou dovolenou po narození dítěte  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Až 3 roky vězení mají hrozit tomu, kdo by spojoval Polsko se zločiny druhé světové války  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Kvůli podezření z týrání zvířat zasahovala policie v údajné množírně na Pelhřimovsku  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Česká pošta ode dneška zdražila některé služby  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Polský Senát přijal zákon zakazující spojování Polska se zločiny spáchanými při holocaustu  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Arbitrážní soud pro sport v Lausanne zrušil tresty pro 39 ruských vrcholových sportovců  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Hnutí ANO pokračuje ve vyjednávání podpory pro svoji chystanou druhou vládu  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
Řidiči můžou ode dneška na dálnice vyjet jen s novou známkou pro rok 2018  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Koruna bude letos i příští rok zřejmě posilovat k euru  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Psi z množírny v Kamenici nad Lipou si musely převzít útulky po celém Česku  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
V Česku startuje kampaň proti pití alkoholu s názvem Suchej únor  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s ministrem kultury v demisi Iljou Šmídem  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
241 / 251 241 / 251 241 / 251 

 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
Česká národní banka dnes zvýšila základní úrokové sazby  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
KSČM začne vyjednávat podmínky, za kterých podpoří ANO o sestavení vlády  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Sportovní arbitrážní soud zrušil 28 Rusům doživotní suspendaci za doping  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
 
Uprchlíci v Německu mohou opět žádat o slučování rodin  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Finanční úřady zahájily daňové kontroly  
 1.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Kolíně začíná uzavírka několika ulic  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Úřad pro zastupování státu bude prodávat koně zabavené na Benešovsku kvůli týrání  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Metabolický syndrom  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Hubněte zdravě s Kateřinou Cajthamlovou 
  
Výroba sýrů v Sedlčanech skončí  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Řidiči od pondělí neprojedou přes starý most ve Velvarech  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  
Česko v lednu hospodařilo s přebytkem 26,5 miliardy korun  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Oslavy 20 let provozu kina Aero  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Slovenské nemocnice přestanou ode dneška vybírat poplatky spojené s porodem  
 1.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Případ týrání psů v Kamenici nad Lipou  
 1.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Komplikace s dopravou mezi kraji  
 1.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hradní protokol ode dneška povede Vladimír Kruliš ze Strany práv občanů  
 1.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Pravidla pro slušivý plesový make-up  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Výlet do unčínské kruhové deprese  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
V Lužických horách na pomezí Českolipska a Děčínska se pravděpodobně vyskytují vlci  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
V Ústí nad Labem proběhne diskuze o brownfieldech  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
242 / 251 242 / 251 242 / 251 

Česko v lednu hospodařilo s přebytkem 26,5 miliardy korun  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Policie pátrá po 15 letém Ondřeji Hrašlovi z Hrádku nad Nisou  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Na takzvané kotlíkové dotace zbývá v Ústeckém kraji ještě 11 milionů korun  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
 
Dělníci opravují hlavní pavilon na lounském výstavišti v Masarykových sadech  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Antimonopolní úřad zahájil správní řízení s Pražských dopravním podnikem  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Policie pátrá po patnáctiletém chlapci z Hrádku nad Nisou  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Česká pošta ode dneška zvýšila ceny za doručování listovních zásilek  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Činnost strážníků v Krupce v lednu  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Regionální muzeum v Žatci otevírá novou výstavu Tomáš Garrigue Masaryk a armáda  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Petice za zrušení dětského hřiště  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Německá policie pronásledovala auto až k českým hranicím  
 1.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
V Česku je chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo Brno ~ str. 01 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Lékárníci vyzvou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha /ANO/ a premiéra Andreje Babiše 
/ANO/ k reformě lékárenství  
 2.2.2018 ČRo Brno ~ str. 02 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Návrhy na obnovení Arnoldovi vily si lidé ode dneška prohlédnou v brněnské Vile Löw-Beer  
 2.2.2018 ČRo Brno ~ str. 03 ~ 17:00 Radionoviny 
  
Češi loni podali rekordní počet stížností na internetové obchody  
 2.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Starostové z Českobudějovicka podali žalobu na Jihočeský kraj  
 2.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jihočeským krajem se už druhý týden šíří chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Dvojí kvalita potravin v zemích EU by měla patřit mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo České Budějovice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Jak to vidí Václav Malý  
 2.2.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 08:30 Jak to vidí 
  
Škůdci pokojových rostlin  
 2.2.2018 ČRo Dvojka ~ str. 01 ~ 10:04 Poradna 
  
Rozhovor s Janem Tůmou  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
243 / 251 243 / 251 243 / 251 

 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 08:35 Host ve studiu 
  
Policisté v Královéhradeckém kraji patří mezi nejúspěšnější v objasňování trestných činů  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
V Česku začala série jarních prázdnin  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Za zpronevěru milionů korun dostal advokát Tomáš Vebr z Jaroměře pětiletý podmíněný trest  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 18:00 Události dne 
  
Mimořádné prohlídky hřebčínů v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 03 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
České inspekce varují před nákupem přípravku Formexplode  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 16:00 Události regionu - Hradec Králové 
  
Královéhradecký kraj je na prahu chřipkové epidemie  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 01 ~ 18:00 Události dne 
  
Trutnovská nemocnice vyhlásí úplný zákaz návštěv pacientů  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 02 ~ 18:00 Události dne 
  
Dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie by měla patřit mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo Hradec Králové ~ str. 04 ~ 18:00 Události dne 
  
V Olomouci srazil řidič osobního auta chodkyni  
 2.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Počty cestujících autobusy  
 2.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Obyvatelé Šumperku rozhodnou na co radnice použije tři čtvrtě milionu korun  
 2.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Celostátní soutěž o nejlepší historické město  
 2.2.2018 ČRo Olomouc ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Česku je chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Lidé ve Frýdku-Místku zítra oslaví Masopust  
 2.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Ostravě Mariánských horách a Hulvákách začal druhý ročník veřejného hlasování  
 2.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  
Do olympijského dění se v Moravskoslezském kraji zapojí například Vědecká knihovna v 
Ostravě  
 2.2.2018 ČRo Ostrava ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
Demolice budov v areálu bývalé textilky Perla v Ústí nad Orlicí je u konce  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Obě velká horská lyžařská střediska v Pardubickém kraji jsou v plném provozu  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
Nová pravidla pro testování dvojí kvality potravin  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 05 ~ 13:00 Události regionu 
  
Počet chřipek v Pardubickém kraji roste  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
244 / 251 244 / 251 244 / 251 

Demolice budov areálu bývalé textilky Petrla v Ústí nad Orlicí je u konce  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu 
  
Stará železniční výtopna je ode dneška dočasně památkově chráněná  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu 
  
V Hamzově léčebně v Luži na Chrudimsku začne platit zákaz návštěv  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
Z centra Jevíčka na Svitavsku zmizí několik vzrostlých stromů  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Asi 35 tisíc uživatelských jmen a hesel ukradli hackeři z internetového bazaru  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 06 ~ 13:00 Události regionu 
  
Rizikový e-shop  
 2.2.2018 ČRo Pardubice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu 
  
Evropská komise zavede nová opatření proti dvojí kvalitě potravin  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy 
  
Je rozevírání pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými nebezpečné  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 09:34 Pro a proti 
  
Interviex s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 11:34 Interview Plus 
  
Týdenní placená otcovská dovolená  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 12:30 Radiofórum 
  
Vlastník farmy Čapí hnízdo, firma Imoba, vrátila dotaci  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 19:00 Zprávy 
  
Problémy systému eRecepty  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Rozhovor s Martinem Hálou  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 17:10 Den podle… 
  
Robert Pelikán podá kárnou žalobu na soudkyni Sylvu Mašínovou v kauze Romana Berbra  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Konec letitého švindlu s dvojí kvalitou se blíží  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Světový den mokřadů  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Katalánský expremiér v exilu Carles Puigdemont bude bydlet ve Waterloo  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 09:00 Zprávy 
  
V Kapském městě dochází voda  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 17:10 Den podle… 
  
Rusko mezi fašismem a rozpadem  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Donald Trump schválil zveřejnění tajné zprávy o fungování FBI  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 19:00 Zprávy 
  
Premiéra filmu Happy End  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 05 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
245 / 251 245 / 251 245 / 251 

Při střelbě ve třídě školy v Los Angeles byli zranění dva studenti  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 09:00 Zprávy 
  
 
Peruánský řidič, který neměl dobrý den  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 17:10 Den podle… 
  
Británie uprostřed sociální krize  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Američané spí než dřív. Za posledních 13 let si přidali v posteli o celých 18 minut navíc  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 17:10 Den podle… 
  
Co si Slovensko odnese z českých prezidentských voleb  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Spor mezi Varšavou a Tel Avivem se vyostřuje  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 19:00 Zprávy 
  
V seznamu rizikových e-shopů je obchod, který nabízí přípravek Formexplode  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 09:00 Zprávy 
  
Tři pozvánky na koncert!  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 17:10 Den podle… 
  
Politika sociálního bydlení  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Úvod  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 17:10 Den podle… 
  
Vyhlídky a úspěch druhé vlády  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 01 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
KSČM začne znovu jednat o podpoře ANO při druhém pokusu o sestavení vlády  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Politika sociálního bydlení v Brně  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 15:35 Zaostřeno 
  
Nynější možnosti sestavení vlády  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 18:10 Názory a argumenty 
  
Policie se bude zabývat oznámením Dagmar Máchové na Andreje Babiše  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 19:00 Zprávy 
  
Vyšetřování údajných zásahů Ruska do voleb v USA  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 02 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Hamburk má 88 nových a luxusních bytů  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 17:10 Den podle… 
  
Andrej Babiš z hnutí ANO nechá prověřit hospodaření velkých výzkumných center  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 03 ~ 19:00 Zprávy 
  
Zaměstnanci průmyslových podniků v Německu pokračují ve stávce  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Váš příští taxík už pro vás možná nepřijede, ale přiletí  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 17:10 Den podle… 
  
Jak bude po Jágrovi  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 18:10 Názory a argumenty ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
246 / 251 246 / 251 246 / 251 

  
 
Dvojí kvalita potravin v zemích EU by měla patřit mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 19:00 Zprávy 
  
Předpověď počasí svištěm Phillem  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 04 ~ 21:10 Den v 60 minutach 
  
Londýnský soud poslal na doživotí do vězení muže, který najel do skupiny muslimů  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 06 ~ 19:00 Zprávy 
  
Přes 900 horníků vyprostili záchranáři ze zlatého dolu v Jihoafrické republice  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 07 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rusko si připomíná 75 let od kapitulace německých vojsk u Stalingradu  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 08 ~ 19:00 Zprávy 
  
Začíná třídenní akce Ledová Praha  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 09:00 Zprávy 
  
Po teplém lednu meteorologové předpovídají mrazivý únor  
 2.2.2018 ČRo Plus ~ str. 09 ~ 19:00 Zprávy 
  
Převoz ostatků kardinála Josefa Berana  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chřipková epidemie má 10 obětí  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Brit, který v dodávce najel do skupiny muslimů na severu Londýna, dostal doživotní trest  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Chřipková epidemie má 10 obětí  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 03 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Karlovy Vary připravují rekonstrukci hvězdárny v městské části Hůrky  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Karlovarský kraj 
  
Převoz ostatků kardinála Josefa Berana  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 01 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Karlovy Vary připravují rekonstrukci hvězdárny v městské části Hůrky  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 02 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Brit, který v dodávce najel do skupiny muslimů na severu Londýna, dostal doživotní trest  
 2.2.2018 ČRo Plzeň ~ str. 04 ~ 17:00 Události dne - Plzeňský kraj 
  
Dvojí kvalita potravin  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Rusko si dnes připomíná 75. výročí triumfu v bitvě u Stalingradu  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
Návrh na zařazení dvojí kvality potravin v EU mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 17:00 Zprávy 
  
U libyjského pobřeží ztroskotal člun s uprchlíky  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rozhovor s předsedou Asociace malých a středních podnikatelů Karlem Havlíčkem  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:06 Dvacítka Radiožurnálu 
  
 ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
247 / 251 247 / 251 247 / 251 

V Česku je chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:00 Zprávy 
  
Londýnský soud poslal do vězení na doživotí muže, který najel do skupiny muslimů  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 18:00 Zprávy 
  
Na válečném hřbitově nedaleko Londýna spočinuly ostatky válečného veterána Schwarze  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 18:00 Zprávy 
  
Dvojí kvalita potravin  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Nejstarší syn bývalého kubánského prezidenta Fidela Castra spáchal sebevraždu  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Internetový obchod, který nabízí přípravek na rychlý růst svalů, je na seznamu rizikových e-
shopů  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:00 Zprávy 
  
Dodávka v čínské Šanghaji vjela vysokou rychlostí do chodců  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 07:00 Zprávy 
  
V případu střelby během cvičení v prostoru Libavá by mohl padnout rozsudek  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 07:00 Zprávy 
  
Sportovní rozhlasový kanál Sport 24 hodin denně  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 07:50 Ranní interview 
  
Inspekce varuje před nákupem přípravku Formexplode  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Eurokomisařka Jourová bude jednat o dvojí kvalitě potravin  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Dnes začíná třídenní akce Ledová Praha  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Olympijský rok: Ester Ledecká  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 08:50 Ranní interview 
  
Zaměstnanci průmyslových podniků v Německu pokračují ve stávce  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 09:00 Zprávy 
  
Před 75 lety nastal klíčový zlom ve vývoji druhé světové války na východní frontě  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 09:00 Zprávy 
  
Rozhovor s houslistkou Gabrielou Demeterovou  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:05 Host Lucie Výborné 
  
Nemocných chřipkou opět přibylo  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 12:00 Zprávy 
  
Skupina Taxi Praha kupuje taxislužbu Tick Tack  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 07 ~ 12:00 Zprávy 
  
V anglickém Brookwoodu dnes pohřbí generálmajora Ivana Otto Schwarze  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 07:00 Zprávy 
  
Čínská policie vyšetřuje srážku dodávky s chodci v centru Šanghaje  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 08:00 Ozvěny dne 
  
Evropská komise zavede nová opatření proti dvojí kvalitě potravin  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 09:00 Zprávy ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
248 / 251 248 / 251 248 / 251 

  
Inspekce varuje před nákupem přípravku Formexplode  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 09:00 Zprávy 
  
Dvojí kvalita potravin v zemích EU by mohla patřit mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 12:00 Zprávy 
  
Soud udělil tresty za ublížení na zdraví z nedbalosti při střelbách na Libavé  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:00 Zprávy 
  
Státní inspekce upozorňuje na rizikový přípravek na růst svalů  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 12:00 Zprávy 
  
Republikáni zveřejní postup vyšetřovatelů ruského vměšování do prezidentských voleb  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 12:00 Zprávy 
  
V Rusku si dnes připomínají 75 let od kapitulace německých vojsk  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 12:00 Zprávy 
  
Před 35 lety provedli brněnští chirurgové první úspěšnou transplantaci jater  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 08 ~ 12:00 Zprávy 
  
Kauza týrání psů  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 12:08 Ozvěny dne - publicistika 
  
V Česku je chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 01 ~ 17:00 Zprávy 
  
Rusko si připomíná vítězství u Stalingradu  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 04 ~ 17:00 Zprávy 
  
Dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie by mohla patřit mezi nekalé obchodní praktiky  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:00 Zprávy 
  
Za zranění při vojenském cvičení na Libavé padl u olomouckého soudu trest  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 03 ~ 18:00 Zprávy 
  
Firma Imoba, vlastník farmy Čapí hnízdo, vrátila dotaci ve výši 90 tisíc korun  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 05 ~ 18:00 Zprávy 
  
Češi loni nahlásili rekordní počet stížností na e-shopy  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 06 ~ 18:00 Zprávy 
  
Společnost Imoba vrátila dotace  
 2.2.2018 ČRo Radiožurnál ~ str. 02 ~ 18:10 Ozvěny dne - publicistika 
  
Některé vlaky na Berounsku, Příbramsku a Rakovnicku se zapojí do pražské integrované 
dopravy  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 07:00 Ranní region 
  
Asi 35 tisíc uživatelských jmen a hesel ukradli hackeři z internetového bazaru  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 07:00 Ranní region 
  
Děti se zájmem o zoologii se dnes můžou zúčastnit speciálního kurzu v pražské zoo  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 07:00 Ranní region 
  
Josef Laufer v Tandemu  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 11:04 Tandem 
  
Po pádu stromu na Benešovsku zemřela žena  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 02 ~ 15:58 Události regionu 
  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
249 / 251 249 / 251 249 / 251 

Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu historických českých pavilonů z přehlídky 
EXPO  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 03 ~ 15:58 Události regionu 
  
Inspektoři varují před nákupem přípravku slibující rychlý nárůst svalů  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 15:58 Události regionu 
  
Eurokomisařka Jourová bude jednat o dvojí kvalitě potravin  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 04 ~ 07:00 Ranní region 
  
Stavbaři úplně uzavřou Kokořínskou ulici v Mělníku  
 2.2.2018 ČRo Region, Středočeský kraj ~ str. 01 ~ 15:58 Události regionu 
  
Počet nově nakažených příušnicemi se na Vysočině za poslední týden zvýšil o 15  
 2.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 01 ~ 13:00 Události regionu 
  
Na jihu Francie zahynulo 5 lidí při srážce dvou vojenských vrtulníků  
 2.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 04 ~ 13:00 Události regionu 
  
758 řidičů nachytali celníci v loňském roce se špatnou dálniční známkou  
 2.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 02 ~ 13:00 Události regionu 
  
35 let od první úspěšné transplantace jater v Brně  
 2.2.2018 ČRo Region, Vysočina ~ str. 03 ~ 13:00 Události regionu 
  
Hromnice se často spojují s pranostikami ohledně počasí  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu 
  
Bezpečné nakupování na internetu  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:19 Stodvanáctka 
  
Epidemie v Ústeckém kraji  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Lužická nemocnice v Rumburku uzavřela plicní ambulanci  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Zastupitelé Litoměřic přispějí Judo Club Litokan na nákup nových žíněnek  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 05 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Epidemie žloutenky typu A v Ústí nad Labem pokračuje  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
V Česku je ode dneška vyhlášena chřipková epidemie  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Ústí nad Labem chce dostavět zázemí na Stadionu mládeže na Bukově  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Až o třetinu nižší tržby evidují během zimy někteří majitelé hospod a restaurací na Mostecku  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Pozvánka na sobotní podtolštejnský masopust  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:34 Křížem krajem 
  
Na chřipku v této sezóně zemřelo už 10 lidí  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 16:00 Události v regionu 
  
ČSÚ bude v obcích a městech v Ústeckém kraji zjišťovat životní a ekonomické podmínky v 
domácnostech  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 16:00 Události v regionu 
  
Dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie  ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
250 / 251 250 / 251 250 / 251 

 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu - Ústecký kraj 
  
Většina nemocnic v Ústeckém kraji omezila návštěvy kvůli chřipkové epidemii  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 01 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Rumburk prodloužil zákaz vstupu do okolních lesů  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 03 ~ 18:00 Události v regionu 
  
Ústecké Severočeské divadlo pořádá koncert pro tři klavíry  
 2.2.2018 ČRo Sever ~ str. 04 ~ 18:00 Události v regionu 
   
Zadavatel očekává, že dodavatel provede vlastní kontrolní rešerši na internetových stránkách ČRo, 
zejména na webu ČRo s celodenními záznamy jeho vysílání (např. 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2018-01-25 ) a v audioarchivu jednotlivých titulkových 
pořadů ČRo (http://hledani.rozhlas.cz/iRadio). 
 

Další parametry analýzy: 
Po teoretické a metodologické stránce bude předložená analýza v souladu se současnými standardy 
mediálních studií; výsledek bude mít podobu písemné zprávy, která bude obsahovat: 
 
a) teoretické zarámování analýzy (stručný výklad důležitých pojmů, operacionalizace atd.) 
b) metodická část (popis využitých metod) 
c) hlavní závěry 
d) podrobné závěry 
e) seznam použité odborné literatury. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2018-01-25
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio


ČRo – Dílčí smlouva na poskytování analýz – minitendr č. 9 

 
251 / 251 251 / 251 251 / 251 

PŘÍLOHA č. 2 – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „přebírající“) 

a 

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o. 

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13280 

se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno 

IČ 49967185, DIČ CZ49967185 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     a 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen jako „poskytující“) 

I. 

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytnutí služeb ze dne [DOPLNIT] 

uzavřené na základě rámcové smlouvy na poskytování analýz plnění požadavků ZČRo a Kodexu ze 

dne 20. 10. 2015 poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako 

objednateli) následující služby: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II. 

1. Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a kvalitě. 

2. Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto 

důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou skutečnosti, 

které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín poskytnutí služeb bez vad 

a nedodělků a další důležité okolnosti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. 

V Praze dne ………………………… V ………….. dne ………………………… 

Za přebírajícího Za poskytujícího 

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy