Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5175652: Smlouva o spolupráci Design

Příloha Design_Smlouva o_spolupráci_nova_Drevomax_090_2018_03D.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o spolupráci
mezi
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

a

DŘEVOMAX s.r.o.


a


Bc. Roman Kvita
 


PROJEKT: 			DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016-2018
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_023/0005668
KLÍČOVÁ AKTIVITA: 	INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCE MSP S DESIGNÉREM
Registrační číslo PŘIHLÁŠKY/SMLOUVY: 090/2018/03D

SMLOUVA O spolupráci
uzavřená podle § 1746 odst. 2 Občanský zákoník

Smluvní strany
(1) Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 
příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Dittrichova 21, Praha 2, PSČ 128 01, IČO: 000 01 171,
 („Realizátor projektu“)

a

(2) DŘEVOMAX s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO:28825462, DIČ: CZ28825462
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,     
vložka 29841
 („Příjemce zvýhodněné služby“)

a

(3) Bc. Roman Kvita
     se sídlem Urxova 480/7,186 00 Praha-Karlín, IČO: 01890361, DIČ: CZ8904306191
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
 („Designér“)

(Realizátor projektu, Příjemce zvýhodněné služby a Designér společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že 
Realizátor projektu v rámci svého hlavního cíle rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty má záměr realizovat Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, jehož účelem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků; 
Realizátor projektu má dále záměr v rámci Projektu realizovat Klíčovou aktivitu, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu;
K naplnění cíle Klíčové aktivity hodlá Realizátor projektu zprostředkovat spolupráci malých a středních podniků s vybranými Designéry, kteří provedou v těchto podnicích: analýzu stavu designu, definování budoucích změn, rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při výrobě prototypu;
Příjemce zvýhodněné služby naplňuje definici malého nebo středního podniku dle Doporučení Evropské komise číslo 2003/361/EC ze dne 6. května 2003, které stanoví určité kategorie podnikatelů pro účely obdržení podpory, má zájem účastnit se Klíčové aktivity a v jejím rámci využít Designérských služeb na inovaci průmyslového designu svého výrobku, a za tímto účelem předložil Realizátorovi projektu Přihlášku, která byla Realizátorem projektu přijata a akceptována;
Realizátor projektu k podpoře spolupráce Příjemce zvýhodněné služby a Designéra v rámci Klíčové aktivity hodlá Příjemci zvýhodněné služby poskytnout Zvýhodněnou službu spočívající ve finanční spoluúčasti Realizátora projektu na úhradě Odměny Designéra za Designérské služby poskytnuté Designérem Příjemci zvýhodněné služby, přičemž zbývající část Odměny Designéra, která nebude uhrazena z poskytnuté Zvýhodněné služby, uhradí Příjemce zvýhodněné služby ze svých vlastních finančních zdrojů;
Realizátor projektu uzavírá současně s touto Smlouvou s Příjemcem zvýhodněné služby Smlouvu o poskytnutí zvýhodněné služby, která jako podmínku poskytnutí Zvýhodněné služby uvádí, že Příjemce zvýhodněné služby má uzavřenou s Realizátorem projektu a s Designérem vybraným Příjemcem zvýhodněné služby z Adresáře designérů CzechTrade a uvedeným v Přihlášce Smlouvu o spolupráci; 
Designér má zájem s Realizátorem projektu a Příjemcem zvýhodněné služby uzavřít tuto Smlouvu;
se Strany dohodly takto:

Definice A VÝKLAD POJMŮ
Níže uvedené pojmy mají význam zde definovaný s tím, že v textu této Smlouvy jsou uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:
„Adresář designérů CzechTrade“ znamená veřejně přístupný seznam designérů nebo designerských firem poskytujících služby v oblasti průmyslového designu, z něhož si vybral Příjemce zvýhodněné služby před podáním Přihlášky Designéra;
„Akceptační protokol“ znamená protokol dle článku 3.3 Smlouvy vystavený Příjemcem zvýhodněné služby a podepsaný Designérem osvědčující řádné a včasné splnění všech Designérských služeb dle  článku 3.1 a Přílohy č. 1 této Smlouvy;
 „Centrální registr podpor malého rozsahu“ znamená centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů Evropské Unie vedený Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
„Designér“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
 „Designerské služby“ znamená služby, které bude Designér poskytovat Příjemci zvýhodněné služby na základě této Smlouvy, a které jsou specifikované v článku 3 Smlouvy;
„Faktura“ - má význam uvedený v článku 4.9 této Smlouvy;
 „Klíčová aktivita“ znamená aktivitu podpořenou v rámci Projektu s názvem „Individuální spolupráce MSP s designérem“;
„Odměna Designéra“ má význam definovaný v článku 4 Smlouvy;
„OPPIK“ znamená Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020;
„Popis projektu“ znamená interní dokument Realizátora projektu popisující předmět, účel, finanční a organizační zajištění, jakož i další detailní informace o Projektu; 
„Projekt“ znamená interní projekt České agentury na podporu obchodu CzechTrade realizovaný v rámci OPPIK s názvem „Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018“;
Projekt MSP“ znamená vytvoření designu nového výrobku včetně posouzení jeho tržního potenciálu Příjemce zvýhodněné služby, která bude výsledkem Designérských služeb Designéra, a jejíž dosažení je cílem Klíčové aktivity;
„Přihláška“ znamená řádně vyplněná a úplná přihláška podaná Příjemcem zvýhodněné služby Realizátorovi projektu za účelem získání podpory v rámci Projektu formou Zvýhodněné služby;
„Příjemce zvýhodněné služby“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Realizátor projektu“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Smlouva“ – tato Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Agenturou na podporu obchodu CzechTrade, Příjemcem zvýhodněné služby a Designérem v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí zvýhodněné služby; 
 „Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby“ znamená dvoustranná smlouva uzavřená mezi Příjemcem zvýhodněné služby a Realizátorem projektu;
„Strana“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Strany“ – má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
 „Licence“ má význam definovaný v článku 8.1 této Smlouvy;
„Výrobek“ má význam definovaný v příloze č. 1 této Smlouvy;
„ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
 „Zvýhodněná služba“ znamená veřejnou podporu a její formu poskytnutou Realizátorem projektu Příjemci zvýhodněné služby na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby a spočívající ve finanční spoluúčasti Realizátora projektu na úhradě Designérských služeb poskytnutých Designérem Příjemci zvýhodněné služby na základě této Smlouvy;
„Daňový doklad“ znamená účetní doklad dle právních předpisů;
„Způsobilé výdaje“, „Způsobilé náklady“, Uznatelné výdaje“ či „Uznatelné náklady“ mají význam uvedený v článku 3.1 Smlouvy.
Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:
Není-li uvedeno jinak, pak odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této Smlouvy, případně na články a přílohy Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby, pokud je v tak v textu Smlouvy určeno.
Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak, s výjimkou „Strana“ a „Strany“.
Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny, není-li uvedeno jinak.
V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text těla této Smlouvy.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Designéra poskytnout Příjemci zvýhodněné služby za podmínek stanovených touto Smlouvou Designérské služby a závazek Příjemce zvýhodněné služby a Realizátora projektu po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a Smlouvou o poskytnutí zvýhodněné služby za tyto Designérské služby uhradit Designérovi Odměnu Designéra. 
Předmětem této Smlouvy je zároveň vymezení vzájemných práv a povinností Stran za účelem naplnění cílů Projektu a Klíčové aktivity.
designérské služby
Designér se zavazuje za podmínek této Smlouvy poskytnout Příjemci zvýhodněné služby ve vztahu k Výrobku Příjemce zvýhodněné služby, který je blíže specifikován v Příloze 1 této Smlouvy níže uvedené Designérské služby:
Analýza stavu designu Výrobku Příjemce zvýhodněné služby a stavu designu technicky a/ nebo funkčně srovnatelného výrobku konkurence;
Návrh možností budoucích změn designu Výrobku na základě provedené analýzy dle bodu (a) výše – předložení minimálně 3 skic;
Návrh designového řešení, tj. rozpracování zvolené jedné varianty nového designu Výrobku; 
Rámcový harmonogram realizace nového designu Výrobku a jeho zavedení do výroby;
Finanční analýzu nákladů na nový design Výrobku Příjemce zvýhodněné služby;
Vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace nového designu Výrobku;
Zajištění autorského dozoru při zavádění nového designu Výrobku do praxe (tzn. spolupráce Designéra při výrobě prototypu).
Detailní popis Designérských služeb je obsažen v Příloze 1 této Smlouvy.
Příjemce zvýhodněné služby vyhotoví Akceptační protokol, který předloží k podpisu Designérovi po řádném a včasném splnění všech Designérských služeb dle článku 3.1. Smlouvy; to vše ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení. Stejnopis Akceptačního protokolu bude přílohou Faktur určených k zaplacení (části) Odměny designéra pro povinné smluvní strany (tj. Realizátora projektu a Příjemce zvýhodněné služby). 
Za včasné splnění Designérských služeb se považuje jejich ukončení a řádné předání na základě Akceptačního protokolu nejpozději do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy. Marným uplynutím lhůty 6 měsíců má Realizátor Projektu právo okamžitě odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na důvod nedodržení uvedené lhůty.
odměna designéra 
Za poskytování Designérských služeb se Příjemce zvýhodněné služby a Realizátor projektu zavazují, a to za uvedených podmínek a uvedeným způsobem, uhradit Designérovi odměnu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH (“Odměna Designéra”), což představuje 100 % Odměny designéra. 
Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.
Příjemce zvýhodněné služby zajistí financování Odměny Designéra, která není či nebude pokryta Zvýhodněnou službou z vlastních finančních prostředků. Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn čerpat na financování Projektu MSP jinou veřejnou podporu než je mu poskytována na základě této Smlouvy.
Odměna Designéra bude Designérovi uhrazena následovně:
50 % Odměny Designéra uhradí Příjemce zvýhodněné služby Designérovi po řádném a včasném ukončení Designérských služeb, přičemž za ukončení Designérských služeb se považuje ukončení autorského dozoru při výrobě prototypu Výrobku osvědčené vydáním a podepsáním Akceptačního protokolu. Odměna Designéra bude Příjemcem zvýhodněné služby Designérovi uhrazena na základě Faktury Designéra vystavené a doručené Příjemci zvýhodněné služby;
50 % Odměny Designéra uhradí Designérovi Realizátor projektu, a to na základě Faktury Designéra, která bude Designérem vystavena a doručena Realizátorovi projektu, a to poté, co bude Designér Příjemcem zvýhodněné služby informován, že poskytnutí Zvýhodněné služby ve výši 50 % Odměny Designéra bylo Realizátorem schváleno a Designérovi byla doručena objednávka vystavená Realizátorem projektu;
s přihlédnutím k čl. 4.6, 4.7 a násl. této Smlouvy.
V případě, že v průběhu realizace Projektu MSP bude mezi Příjemcem zvýhodněné služby a Designérem sjednána odlišná výše Odměny Designéra než je uvedena v článku 4.1. Smlouvy, je Příjemce zvýhodněné služby o této skutečnosti povinen neprodleně informovat Realizátora projektu. Ujednání o nové výši Odměny Designéra musí být mezi Stranami upraveno uzavřením dodatku k této Smlouvě. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že sjednání odlišné výše Odměny Designéra v korunách českých nemá žádný vliv na ustanovení článku 4.4. a 4.6 Smlouvy. 
Strany zároveň sjednaly, že výše Odměny Designéra nesmí přesáhnout částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH, a to ani po uplatnění článku 4.5 této Smlouvy.
V případě, že z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí Zvýhodněné služby Příjemci zvýhodněné služby dle Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby a/nebo dle této Smlouvy nebude Zvýhodněná služba poskytnuta, uhradí Příjemce zvýhodněné služby zbývajících 50 % Odměny Designéra Designérovi z vlastních finančních prostředků, a to na základě Faktury Designéra, která bude Designérem vystavena a doručena Příjemci zvýhodněné služby, a to poté, co bude Designér informován Příjemcem zvýhodněné služby o neposkytnutí Zvýhodněné služby od Realizátora projektu, a to zároveň za předpokladu, že nedojde k ukončení této Smlouvy nebo jinak nedojde k zániku nároku Designéra na úhradu Odměny Designéra.
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje informovat Designéra o poskytnutí, popř. neposkytnutí Zvýhodněné služby od Realizátora projektu neprodleně, nejpozději do 10 (deseti) dnů od okamžiku, kdy tato skutečnost byla Příjemci zvýhodněné služby oznámena ze strany Realizátora projektu.    
Odměna Designéra bude uhrazena na základě Faktury, která musí obsahovat údaje v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje o Projektu dle pokynů Realizátora projektu, včetně informace o spolufinancování Projektu z finančních prostředků EU a případně další údaje dle Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby a této Smlouvy. 
Odměna Designéra bude hrazena přímo na bankovní účet Designéra uvedený na Faktuře.
Designér je povinen společně s Fakturou předat Příjemci zvýhodněné služby podklady k fakturaci, a to popis poskytnutých Designérských Služeb s uvedením jednotlivých cen/částek a přiřazením procentuální výše z Odměny designéra. Potvrzení tohoto přehledu ze strany Příjemce zvýhodněné služby je nutnou podmínkou pro zaplacení Odměny Designérovi. Přílohou Faktury bude stejnopis Akceptačního protokolu, potvrzení o zaplacení (např. výpis z účtu) a prostá kopie či stejnopis Faktury, jež byla předložena Příjemci zvýhodněné služby ze strany Designéra k zaplacení příslušné části Odměny designéra.
Příjemce zvýhodněné služby a Realizátor projektu mají po obdržení Faktury 10 (deset) pracovních dní na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů ČR a dle Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby, na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena a/nebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů ČR a/nebo neobsahuje informace dle Smlouvy, popř. dle Smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb. Vrácením takové Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová. Doručení Faktury i její vrácení jsou Příjemce zvýhodněné služby, Realizátor projektu a Designér oprávněni uskutečnit i pomocí elektronické komunikace (e-mailem).
Doba splatnosti Faktury je 30 (třicet) dnů ode dne doručení příslušné Faktury oprávněné smluvní Strany povinné smluvní Straně. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. K úhradě Odměny Designéra, resp. její části, dojde odepsáním příslušné částky z bankovního účtu povinné smluvní Strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní Strany, který je uvedený na Faktuře.
Strany se dohodly, že Odměna plně zahrnuje veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, jakož i výdaje a náklady, které Designérovi v souvislosti s poskytováním Designérských Služeb vzniknou či mohou vzniknout, a zároveň se předpokládá, že to jsou Způsobilé výdaje dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby; o konečném určení způsobilosti výdajů a jejich výše se rozhoduje postupem dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby.
práva a povinnosti Příjemce zvýhodněné služby
Za předpokladu splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a Smlouvou o poskytnutí zvýhodněné služby má Příjemce zvýhodněné služby povinnost uhradit Designérovi Odměnu Designéra.
Příjemce zvýhodněné služby má po celou dobu trvání této Smlouvy právo průběžně kontrolovat plnění předmětu této Smlouvy a Designér je povinen mu poskytnout pro účely této kontroly ve stanovených lhůtách požadované informace, které budou pravdivé, nijak nezkreslené a úplné. Příjemce zvýhodněné služby a Designér jsou povinni umožnit kontrolu plnění.
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje v rámci spolupráce v oblasti monitoringu zejména poskytnout Realizátorovi projektu na jeho výzvu a ve stanovené lhůtě požadované informace k Projektu MSP a jeho plnění, a to vyplněním zaslaných informačních dotazníků, popř. jiným Realizátorem projektu určeným způsobem. Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje spolupracovat s Realizátorem projektu na monitoringu Projektu MSP, a to po dobu jeho trvání a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data ukončení Projektu MSP.
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn po celou dobu realizace Projektu MSP a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data ukončení Projektu MSP převést vlastnické právo k předmětu podpory podpořenému Zvýhodněnou službou na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo, pokud Realizátor projektu v daném případě nestanoví jinak. Příjemce zvýhodněné služby je oprávněn předmět podpory podpořený Zvýhodněnou službou pronajmout či vypůjčit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Realizátora projektu.
Příjemce zvýhodněné služby se zároveň zavazuje, že bude poskytovat Realizátorovi projektu potřebnou míru součinnosti tak, aby Realizátor projektu mohl naplnit podmínku Projektu spočívající ve sledování koncových příjemců podpory (podpora v podobě Zvýhodněné služby) a jejich relevantních ekonomických ukazatelů, tzn. IČO a např. výkony pro účely evaluací, a to po dobu 5 let od ukončení Projektu MSP. 
Příjemce zvýhodněné služby se zároveň zavazuje, že bude poskytovat Realizátorovi projektu potřebnou míru součinnosti tak, aby Realizátor projektu mohl zajistit splnění hodnoty indikátoru 10305: soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniku (granty) – koneční uživatelé, a to včetně poskytnutí informací o celkové výši vlastních finančních prostředků použitých Příjemcem zvýhodněné služby na realizaci projektu podpořeného Zvýhodněného službou. 
práva a povinnosti designéra
Za předpokladu splnění podmínek stanovených Smlouvou má Designér nárok na úhradu Odměny Designéra za poskytnuté Designérské služby. 
Designér se zavazuje poskytovat Designérské služby osobně s odbornou péčí, řádně a včas. 
Designér prohlašuje, že má platnou registraci ve veřejné části Adresáře designérů CzechTrade a zavazuje se tento stav udržovat po celou dobu poskytování Designérských služeb dle této Smlouvy, a to minimálně do doby ukončení Projektu MSP.
Designér se zavazuje poskytovat a provádět Designérské služby zodpovědným, hospodárným a čestným způsobem. Designér se zavazuje poskytovat Designérské služby podle pokynů Příjemce zvýhodněné služby, avšak je povinen bezodkladně upozornit Příjemce zvýhodněné služby na nevhodnost těch pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Příjemce zvýhodněné služby bude i přes výslovné upozornění Designéra o nevhodnosti pokynu a možných následcích na uděleném pokynu trvat, nebude Designér odpovědný za takto vzniklou škodu.
Designér se zavazuje poskytovat Designérské služby v místě podle potřeb Příjemce zvýhodněné služby. Bude-li Designér poskytovat Designérské služby v prostorách Příjemce zvýhodněné služby, zavazuje se dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Designér se zavazuje vést evidenci Designérských služeb poskytnutých podle této Smlouvy způsobem obvyklým pro vedení této evidence a uschovávat veškeré doklady vzniklé při poskytování Designérských služeb, které se týkají účtování Odměny Designéra, nebo jsou předpokladem pro účtování Odměny Designéra a dále veškeré dokumenty související bezprostředně s poskytovanými Designérskými službami dle článku 3.1 Smlouvy, a to způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů, po dobu 10 (deseti) let od ukončení Projektu MSP, zároveň však alespoň po dobu 3 (tří) let od uzávěrky OPPIK, podle toho, co nastane později, přičemž běh výše uvedených lhůt počne od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla Příjemci zvýhodněné služby vyplacena finanční podpora odpovídající Zvýhodněné službě.
Designér není oprávněn po celou dobu realizace Projektu MSP a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data ukončení Projektu MSP převést vlastnické právo k předmětu podpory podpořenému Zvýhodněnou službou na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo, pokud Realizátor projektu v daném případě nestanoví jinak. Designér je oprávněn předmět podpory podpořený Zvýhodněnou službou pronajmout či vypůjčit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Realizátora projektu.
Designér je povinen poskytnout Realizátorovi projektu součinnost a podklady pro zpracování Závěrečné zprávy ve lhůtě stanovené Realizátorem projektu.
Vedení účetnictví
Designér je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích spojených s Projektem MSP. 
Designér je o příjmech a výdajích spojených s  Projektem MSP vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Designér, který nevede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o tyto dodatečné požadavky:
1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f);
2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné;
3. uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny Designérem odděleně a musí z jejich obsahu být zřejmě, že se vztahují k Projektu MSP.  

Kontrola
Designér je povinen po dobu trvání Projektu MSP a nejméně po 10 (deset) let od data ukončení Projektu MSP umožnit Realizátorovi projektu a jiným kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví týkajícího se Projektu MSP a kontroly dodržení podmínek této Smlouvy a ostatních podmínek Výzvy, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Designér je povinen zejména poskytnout kontrolním orgánům pro účely kontroly dle článku 6.10 (a) Smlouvy výše potřebné informace a doklady související s realizací Projektu MSP, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky a do objektů a pozemků, které využívá k výkonu předmětu své činnosti.
Designér je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dle článku 6.10 (a) Smlouvy výše uložená příslušnými kontrolními orgány, a to v určené lhůtě a požadovaném rozsahu. O splnění uložených opatření dle předchozí věty je Designér povinen neprodleně informovat příslušný kontrolní orgán, a pokud tímto kontrolním orgánem nebyl Realizátor projektu, pak současně i Realizátora projektu. 
Designér je povinen Příjemci zvýhodněné služby předat veškeré dokumenty či díla vytvořené při plnění této Smlouvy.
Designér se zavazuje k výkonu Designérských Služeb využívat vlastní pracovní prostředky a pomůcky, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Designér odpovídá za dodání veškerého plnění dle této Smlouvy prostého právních vad. V případě, že k plnění, které je předmětem této Smlouvy uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Designér nahradit Příjemci zvýhodněné služby i Realizátorovi projektu veškerou újmu takto způsobenou. 
Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je Designér dále povinen:
vrátit Příjemci zvýhodněné služby všechny pomůcky a podklady, které od Příjemce zvýhodněné služby obdržel nebo pro Příjemce zvýhodněné služby získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace; a
nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Příjemce zvýhodněné služby.
Uchování dokumentů. Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů, po dobu 10 (deseti) let od ukončení Projektu MSP, zároveň však alespoň po dobu 3 (tří) let od uzávěrky OPPIK, podle toho, co nastane později, veškeré originály dokladů týkajících se Projektu MSP, a to včetně účetních dokladů, přičemž běh výše uvedených lhůt počne od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla Příjemci zvýhodněné služby vyplacena finanční podpora odpovídající Zvýhodněné službě.  
práva a povinnosti realizátora projektu
Realizátor projektu je oprávněn požadovat po Designérovi a Příjemci zvýhodněné služby pravidelně informace o plnění Smlouvy a již poskytnutých Designérských službách, přičemž Designér a/ nebo Příjemce zvýhodněné služby, v závislosti na tom, který subjekt bude k podání informací Realizátorem projektu vyzván, jsou povinni poskytnout Realizátorovi projektu maximální součinnost a vyžádané informace mu poskytnout v rozsahu a ve lhůtě k tomu určené ve výzvě Realizátora projektu. 
Realizátor projektu je oprávněn požadovat po Příjemci zvýhodněné služby a Designérovi zejména pro účely monitoringu a zpracování závěrečné zprávy o Projektu MSP data, týkající se zejména efektivnosti a účelnosti poskytnuté podpory v souladu s cílem Projektu, včetně dat týkajících se průběhu a výstupů individuální spolupráce v souladu s cílem Projektu MSP 
Licence k autorským dílům a užítí jména designéra
Příjemce zvýhodněné služby a Designér potvrzují a berou na vědomí, že v rámci poskytování Designérských služeb Designérem Příjemci zvýhodněné služby podle této Smlouvy může dojít k vytvoření autorských děl. Příjemce zvýhodněné služby a Designér dále potvrzují, že v takovém případě se bude jednat o díla vytvořená na objednávku ve smyslu § 2586 a násl. a § 2631a násl. Občanského zákoníku, přičemž poskytnutí oprávnění (licence) Příjemci zvýhodněné služby k výkonu práva užít všechna autorská díla vytvořená Designérem pro účely plnění této Smlouvy bude předmětem samostatné smluvní úpravy mezi Designérem a Příjemcem zvýhodněné služby. Výdaje na nákup Licence apod. nejsou Způsobilými výdaji.
 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Odměna za udělení licence dle článku 8.1 této Smlouvy není zahrnuta v Odměně Designéra. 
úroky z prodlení
V případě prodlení Příjemce zvýhodněné služby při úhradě jakékoliv platby splatné podle této Smlouvy Příjemcem zvýhodněné služby vůči Designérovi má Designér nárok na úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Realizátora projektu při úhradě jakékoliv platby splatné podle této Smlouvy má oprávněná smluvní Strana nárok na úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Příjemce zvýhodněné služby při úhradě jakékoliv platby vůči Realizátorovi projektu splatné podle této Smlouvy má Realizátor projektu nárok na úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
Odpovědnost za vady
Jsou-li Designérské služby či jejich výstupy poskytnuty vadně, má Příjemce zvýhodněné služby práva z vadného plnění ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Práva z odpovědnosti za vady nevylučují právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
Vady je možné vytknout kdykoliv do uplynutí dvanácti (12) měsíců ode dne poskytnutí příslušných Designerských služeb či jejich výstupů Příjemci zvýhodněné služby za předpokladu, že Příjemce zvýhodněné služby vadu vytkne do třiceti (30) dnů ode dne, kdy vadu skutečně zjistil.
komunikace stran
0. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně na níže uvedené adresy a čísla výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) nebo zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení a zároveň jedním ze způsobů uvedených pod čísly (i) až (iii). Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem:
0. v případě osobního doručení, převzetím oznámení nebo sdělení osobou písemně pověřenou k převzetí oznámení nebo sdělení příslušnou Stranou;
0. v případě doručení poštou převzetím Stranou nebo, pokud Strana písemnost nepřevezme, (i) uplynutím třetího pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo (ii) dnem, kdy Strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad odeslání se považuje potvrzený podací lístek;
0. v případě doručení kurýrní službou převzetím Stranou nebo, pokud Strana písemnost nepřevezme, uplynutím druhého pracovního dne po odevzdání oznámení nebo sdělení ke kurýrní přepravě;
0. v případě doručení do datové schránky převzetím příslušnou Stranou nebo, pokud tato Strana písemnost nepřevezme, uplynutím 2. (druhého) pracovního dne po odeslání datové schránky.
Doručovací adresa Realizátora projektu: 

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
k rukám:		Ing. Lenka Sokoltová, MBA, ředitelka sekce interních služeb
adresa: 			Dittrichova 21, Praha 2, PSČ 128 01
e-mail: 			lenka.sokoltova@czechtrade.cz
Datová schránka: 	afrv7v6
Doručovací adresa Příjemce zvýhodněné služby: 
DŘEVOMAX s.r.o.
k rukám:		Jan Dušek
adresa: 		Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou 
e-mail:		drevomaxcz@seznam.cz
Datová schránka: 4ha7dux
Doručovací adresa Designéra: 
     Bc. Roman Kvita
     k rukám:        MgA. Roman Kvita
adresa:         Urxova 480, 186 00 Praha-Karlín
e-mail:         info@romankvita.com

0. Strana oznámí bez zbytečného odkladu ostatním smluvním Stranám jakékoli změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy a jakoukoli změnu své doručovací adresy způsobem uvedeným v této Smlouvě na adresu uvedenou v článku 0 této Smlouvy. V případě změny pouze doručovací adresy, řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě; pro ostatní změny platí článek 15.2 této Smlouvy.
rozhodné právo a řešení sporů
0. Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a budou vykládány v souladu s nimi. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. 
ukončení smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání Projektu MSP. Projekt MSP je ukončen řádným vystavením a podepsáním Akceptačního protokolu.
Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
úplným splněním Smlouvy;
písemnou dohodou Stran;
na základě výpovědi podané v případech uvedených v této Smlouvě; nebo
odstoupením od Smlouvy zejména v případech uvedených v této Smlouvě; nebo
předčasným ukončením uzavřené Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby; v takovém případě se smluvní Strany zavazují neprodleně písemně informovat Designéra o ukončení Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby.
Výpověď. Strany se dohodly, že kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou tři (3) měsíce, počítanou od prvního dne kalendářního měsíce 

Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od Smlouvy Příjemcem zvýhodněné služby po předchozí výzvě k nápravě. Strany se dohodly, že Příjemce zvýhodněné služby je oprávněn odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených případech a zejména v následujících případech podstatného porušení povinností Designéra stanovených v této Smlouvě, přičemž Příjemce zvýhodněné služby je nejprve povinen Designéra písemně vyzvat k nápravě a stanovit mu lhůtu, která nesmí být kratší než deset (10) dnů od doručení výzvy. Za podstatné porušení povinností Designéra se považuje zejména situace, kdy:
(1) Designér prokazatelně neposkytuje Designérské služby osobně s odbornou péčí, řádně a včas;
(2) Designér prokazatelně neposkytuje Designérské služby včas v souladu s Rámcovým harmonogramem dle článku 3.1. písm. d) Smlouvy;
Odstoupení od Smlouvy Designérem. Strany se dohodly, že Designér je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností Příjemce zvýhodněné služby dle této Smlouvy, přičemž Designér je nejprve povinen Příjemce zvýhodněné služby písemně vyzvat k nápravě a stanovit mu lhůtu, která nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení výzvy. Za podstatné porušení povinností Příjemce zvýhodněné služby se považuje zejména situace, kdy:
(1) Příjemce zvýhodněné služby neposkytne kofinancování Odměny Designéra ve sjednané výši.
(2) Příjemce zvýhodněné služby prokazatelně neumožní Designérovi poskytovat Designérské služby osobně s odbornou péčí, řádně a včas.
Přetrvávající ustanovení. 
Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení čl. 5.3, 5.4, čl. 5.5, čl. 5.6., čl. 6.6 až čl. 6.8, a čl. 6.10 Smlouvy.
Ostatní ujednání
Okolnosti vylučující odpovědnost
Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající z této Smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněným takovou okolností.
Za okolnost vylučující odpovědnost se pokládají takové události, které Strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat a které Straně objektivně brání v plnění jejích smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka zaměstnanců jednotlivých Stran. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností Designéra, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Příjemce zvýhodněné služby či Designéra a exekuce majetku Příjemce zvýhodněné služby nebo Designéra.
Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu s touto Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, bez zbytečného odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.
Započtení, zastavení a postoupení pohledávek
Příjemce zvýhodněné služby a Designér se výslovně dohodly, že:
Designér není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příslušné smluvní Strany. 
Designér není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Příjemcem zvýhodněné služby vyplývající z této Smlouvy.
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Designérem vůči jakékoliv pohledávce Designéra za Příjemcem zvýhodněné služby a obráceně. 
Příjemce zvýhodněné služby a Designér nejsou oprávněni započíst své pohledávky (i každý jednotlivě) za Realizátorem projektu či je postoupit třetí osobě nebo zastavit bez předchozího písemného souhlasu Realizátora projektu.
závěrečná ujednání
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ZRS.
Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci Stran, s přihlédnutím k článku 11.3 této Smlouvy.
V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:
Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s jejím uveřejněním souhlasí, 
Realizátor projektu v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašle správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích Příloh a metadata vyžadovaná ZRS.
Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. 
Strany na sebe pro účely této Smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku se nepoužije. 
Pro případ uzavírání této Smlouvy Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze Stran své vlastní náklady vzniklé v souvislosti nebo v důsledku plnění povinností plynoucích z této Smlouvy nebo s ní souvisejících. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1:	Specifikace Výrobku

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
	DŘEVOMAX s.r.o.

	Místo: Praha
Datum: 
	Místo: Světlá nad Sázavou
Datum: 

	
_______________________________________
	
_______________________________________

	Jméno: Ing. Lenka Sokoltová, MBA 
Funkce: ředitelka sekce interních služeb 
	Jméno: Jan Dušek
Funkce: jednatel	Bc. Roman Kvita

	Místo: Praha
Datum: 

	
_______________________________________

	Jméno: MgA. Roman Kvita
Funkce: designérPŘÍLOHA 1 smlouvy

specifikace výrobku
Jde o návrh nové řady postelí, lišící se navzájem estetickým výrazem, koncepcí, způsobem použití materiálů a zacílením na různé skupiny zákazníků. Použitými materiály budou masivní dřevo (BUK, DUB) v kombinaci s odýhovanou laťovkou (OŘECH/DUB/exotická dřeva). Jedná se kompletní zpracování nového designu a využití či uzpůsobení stávajícího technicko - konstrukčního řešení. Design bude respektovat ergonomické a velikostní požadavky na daný typ produktu a bude umožňovat proporční změny dle požadavků velikosti matrací.


specifikace designérských služeb 
2. Analýza stavu designu Postele Příjemce zvýhodněné služby DŘEVOMAX s.r.o. a stavu designu technicky a funkčně srovnatelného výrobku konkurence;
2. Návrh možností budoucích změn designu Postele na základě provedené analýzy dle bodu (a) výše – předložení minimálně 3 skic;
2. Návrh designového řešení, tj. rozpracování zvolené jedné varianty nového designu Postele; 
2. Rámcový harmonogram realizace nového designu Postele a jejich zavedení do výroby;
2. Finanční analýzu nákladů na nový design Postele Příjemce zvýhodněné služby DŘEVOMAX s.r.o.;
2. Vytvoření 3D modelu a počítačové vizualizace nového designu Postele;
2. Zajištění autorského dozoru při zavádění nového designu Postele do praxe (tzn. spolupráce Designéra při výrobě prototypu).


16/16


          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 965 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy