Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5501339: Smlouva o dílo - realizace malby na venkovní zdi na dané téma ulice Za

Příloha Anonymizovany_dokument.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O DÍLO
- I)UM$ i 0 1b ¥/CiM Z i - p-/x ý-A-c* ......>•

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48 
Ing. Hanou Matoušovou, radní
00063797
CZ00063797

(dále jen „objednáte?')

1.2 Zhotovitel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Uliana Ardeeva
Pernerova 391/10, Praha 8 - Karlin, PSČ 186 00
02279215
CZ8760243404

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel)

(společně dále jen „smluvní straný')

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné 
kvalitě a dle pokynů objednatele včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho 
součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo 
převzít a zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě 
stanovených následující dílo: „Realizace malby na venkovní zdi na dané téma ul. Za 
Poříčskou bránou, Praha 8-KarIín“ (dále jen „dtto“).

3. Specifikace předmětu díla

3.1 Předmětem díla je zpracování návrhů a jejich realizace na dvě venkovní zdi ve 
veřejném prostoru ul. Za Poříčskou bránou, Praha 8-Karlín. Jedna zeď je ve vlastnictví Billa

1Reality spol. s r.o. na pozemku pare. Č. 194/2, k. ú. Karlín, a protilehlá zeď je ve vlastnictví 
Magistrátu hl. m. Prahy na pozemku pare. č. 174, k. ú. Karlín.
Návrh dle předchozího odstavce bude zpracován v elektronické podobě.
Zhotovitel je povinen dílo průběžně konzultovat s objednatelem a jeho požadavky zohlednit 
při realizaci díla.

4. Termín plnění

Zhotovitel dílo řádně provede a předá objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami.
V případě prodlení s realizací díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení, a to až do dne předání a převzetí díla. Zhotovitel není v prodlení, pokud 
bude realizace díla zpožděna z důvodu na straně objednatele. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu Škody.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH 200.000,- Kč

Výše DPH 21 % 42.000,- Kč

Cena včetně DPH 242.000,- Kč

(slovy: dvěstččtyřieetdvatisíc korun českých včetně DPH)

Cena dle odst. 5.1 této smlouvy je stanovena mezi smluvními stranami jako cena konečná, 
nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla podle této 
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. 
zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu 
a cíle této smlouvy.
Cena dle odst. 5.1 této smlouvy může být změněna pouze v případě změny příslušných 
daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle 
léto smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohový daňový doklad (fakturu) na částku ve výši 100.000,- 
Kč bez DPH, a to do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
Sjednaná cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem po předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Cena dle odst. 5.1 této smlouvy je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Ohradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli před

2jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.8 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
od objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

5.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.10 Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli související s touto smlouvou mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo jako odpočet z ceny díla, tj. formou započtení pohledávky. Možnost 
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

6. Předání díla a záruka

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením, protokolárním předáním 
zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bvlo-li 
provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi 
požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

6.2 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla 
anebo jeho nedodělky, o" čemž smluvní strany sepíší zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků 
a předání dokončeného díla.

6.3 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky 
(převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací 
protokol obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění.

6.4 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve 
objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je 
objednatel povinen převzít.

6.5 Záruka za jakost díla se stanovuje na 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla 
objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplného odstranění. 
Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen 
odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším 
možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, 
může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění 
vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.

37. Licence

7.1 Dílo, tj. návrh a malba zpracovaná zhotovitelem dle této smlouvy, je autorským dílem.
7.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo dílo užít 

pro účely vyplývající z této smlouvy (dále jen Jicencť‘).
7.3 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této 

smlouvy.
7.4 Zhotovitel tímto uděluje souhlas s umístěním díla na místo plnění specifikované v odst. 3.1 

této smlouvy, dále souhlas s průběžnými opravami díla i v případě, že tyto opravy nebude 
provádět sám, a rovněž souhlas s případným odstraněním díla dle potřeby objednatele.

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

8. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Uliana Ardeeva

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Jana Martínková
tel: +420 222 805 386, +420 601 306 108
e-mail: jana.martinkova@praha8.cz

Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. 
Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4

mailto:jana.martinkova@praha8.cz


8.10 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před 
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Vítězný návrh malby

V Praze dne £?.!$.

i N‘aSft
. . . -.'..V i

• r- ÍW'*)'

Městská část Praha 8 
Ing. Haná Matoušová, radní

V Praze dne
<2 {r

Uliana Ardeeva 
zhotovitel

■ •
‘7

 '          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy