Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5529715: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Příloha smlouva - 181110-085.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            S M L O U V A 

o poskytnutí nadačního příspěvku 

číslo 181110-085 

 

Smluvní strany: 

Nadace OKD 

se sídlem: Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná 

IČ: 278 32 813 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.: 2988892 / 0800, v.s. 181110-085 

zastoupená: Ing. Karolínou Preisingerovou, ředitelkou, na základě plné moci ze dne 

28. 7. 2016 

zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 280 

tel: 702 202 208, e-mail: polakova@nadaceokd.cz 

 

 (dále jen "poskytovatel" nebo „Nadace“) 

 

a 

 

Název organizace: Městský dům kultury Karviná 

se sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 73506 Karviná 

IČ: 00320463 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č.ú.: 335791/0100 

zastoupená: Mgr. Olgou Humplíkovou na základě jmenování ze dne: 18.10.2011 

osoba pověřená vedením projektu: Jana Komínková 

tel: 596309012, e-mail: j.kominkova@medk.cz 

 

 

(dále jen "příjemce") 

 

 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto 

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“): 

 

 

 

  

2 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Účelem Nadace je podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, podpora 
životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, hornických 

tradic, dále podpora regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše 

uvedené účely. 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci nadační 
příspěvek, závazek příjemce nadační příspěvek přijmout a použít ho v souladu s jeho 

účelovým určením za podmínek stanovených touto smlouvou a určení postupu při 

porušení nebo nedodržení závazků smluvních stran stanovených touto smlouvou. 

 

3. Nadační příspěvek dle této smlouvy je poskytován z programu: Pro region. 
 

 

Čl. II. 

Nadační příspěvek 

1. Poskytovatel se zavazuje za dále v této smlouvě uvedených podmínek poskytnout 
příjemci nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 

účelově určený na realizaci příjemcem předloženého projektu pod názvem Kultura 

pro malé i velké (dále jen „Projekt“), příjemce se nadační příspěvek zavazuje 

přijmout a použít jej výhradně na tento Projekt. 

 

2. Nadační příspěvek byl příjemci na základě jeho podané Žádosti o poskytnutí nadačního 
příspěvku schválen na zasedání správní rady Nadace dne 1. 3. 2018. 

 

3. Nadační příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů spojených s realizací Projektu podle 
rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha a). 

 

4. Pokud správní rada Nadace schválila nadační příspěvek nižší, než příjemce na základě 
své žádosti požadoval, upraví příjemce rozpočet na schválenou výši, který odsouhlasí 

poskytovatel a z něhož je průkazné, že příjemce za nižší nadační příspěvek zrealizuje 

ucelenou část Projektu. Upravený rozpočet je pak považován za rozpočet ve smyslu 

této smlouvy. 

 

5. Nadační příspěvek se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci bezhotovostním 
převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve splátkách podle následujícího 

rozpisu takto: 

 

1. splátku do 45 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu této 
smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami poskytovateli, 

  

3 

2. splátku do 45 kalendářních dnů po písemném schválení Průběžné zprávy o 
realizaci projektu a Průběžného vyúčtování nadačního příspěvku poskytovatelem 

příspěvku, ve kterých bude prokazatelně doloženo použití minimálně 30 % 

nadačního příspěvku poskytnutého v první splátce v rámci schváleného Projektu, 

 

3. splátku do 45 kalendářních dnů po písemném schválení Závěrečné zprávy o 
realizaci projektu a Závěrečného vyúčtování nadačního příspěvku poskytovatelem 

příspěvku. 

 

1. ve výši 50 000 (slovy: padesát tisíc korun českých) 

2. ve výši 30 000 (slovy: třicet tisíc korun českých) 

3. ve výši 20 000 (slovy: dvacet tisíc korun českých) 

  

6. V případě, že příjemce nesplní podmínky pro poskytnutí jednotlivých splátek nadačního 
příspěvku uvedené dle předchozího odstavce 5, Nadace není povinna proplatit zbývající 

splátky, popř. Nadace proplatí pouze prokazatelně vyčerpanou část. Ostatní sankce vůči 

příjemci nadačního příspěvku vyplývající z této smlouvy při nesplnění jeho povinností 

nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

 

7. Příjemce dává tímto předchozí souhlas, že Nadace je oprávněna započítat jakoukoli svou 
pohledávku (ať již splatnou či nesplatnou) za příjemcem proti jakémukoli závazku (ať již 

splatnému či nesplatnému), který vůči příjemci má z jakékoliv smlouvy. 

 

 

Čl. III. 

Doba realizace Projektu 

1. Příjemce se zavazuje zahájit realizaci Projektu od 1. 7. 2018 a ukončit Projekt nejpozději 
do 31. 5. 2019. 

 

2. Náklady, které příjemce požaduje financovat z nadačního příspěvku, musí vzniknout a 
být uhrazeny ze strany příjemce v době realizace Projektu dle Čl. III odst. 1 v souladu 

s rozpočtem, jinak takové náklady nebudou poskytovatelem uznány. 

 

3. Pokud příjemce realizaci Projektu nezahájí ve stanoveném termínu dle Projektu, 
oznámí tuto skutečnost do 15 kalendářních dnů po marném uplynutí termínu zahájení 

písemně poskytovateli a současně vrátí poskytnutý nadační příspěvek neprodleně zpět 

na účet poskytovatele. 

 

4. Pokud příjemce požaduje změnit termín ukončení realizace Projektu, je povinen 
zažádat a o tuto změnu, a to prostřednictvím formuláře Žádost o změnu realizace 

projektu. Poskytovatel vyhoví žádosti příjemce o prodloužení termínu realizace 

Projektu pouze v případě, že příjemce není schopen realizaci Projektu ukončit z 

důvodů nepředvídatelných a neovlivnitelných faktorů, za předpokladu, že o nich bez  

4 

zbytečného odkladu poté, kdy nastaly, příjemce písemně informoval poskytovatele 

před uplynutím výše uvedené doby realizace Projektu. 

 

 

Čl. IV. 

Závazky příjemce 

1. Příjemce se zavazuje za účelem řádného prokázání použití nadačního příspěvku: 

a. zajistit oddělené vedení nadačního příspěvku v účetnictví příjemce tak, aby bylo 
možné jednoznačně prokázat a přezkoumat použití nadačního příspěvku k účelu 

uvedenému v Čl. II. odst. 1 této smlouvy, 

b. označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k Projektu. Na originál 
každého účetního dokladu týkajícího se Projektu uvede příjemce ručně 

nebo razítkem částku, kterou na danou položku Nadace přispěla a to takto: „Z 

grantu č. (uveďte číslo projektu) Nadace OKD čerpáno (uveďte částku) Kč, 

c. předložit poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci projektu s Průběžným 
vyúčtováním a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu se Závěrečným 

vyúčtováním projektu v termínech uvedených v čl. V., 

d. průkazně doložit použití nadačního příspěvku, zejména předložit originály či 
úředně ověřené kopie účetních a jiných dokladů prokazujících použití nadačního 

příspěvku výhradně k účelu uvedenému v Čl. II. odst. 1 této smlouvy, pokud to 

bude Nadace požadovat, 

e. umožnit poskytovateli a jím pověřeným subjektům použití nadačního příspěvku 
v celém rozsahu přezkoumat, 

f. umožnit poskytovateli nadačního příspěvku pořídit si kopie účetních dokladů 
a poskytnout požadovaná vysvětlení a nezbytnou součinnost,  

g. doložit na žádost poskytovatele další zdroje financování projektu z jiných zdrojů 
v případě, kdy je příspěvek poskytován pouze na částečné pokrytí požadavku. 

 

2. Příjemce je povinen: 

a. Dodržet věcnou skladbu nákladů na Projekt dle schváleného rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy; v případě odůvodněné potřeby může příjemce provést 

změnu věcné skladby nákladů bez souhlasu poskytovatele až do výše 15 % 

(včetně) schváleného nadačního příspěvku a je povinen o této změně 

poskytovatele informovat. Změna věcné skladby nákladů nad 15 % poskytnutých 

prostředků musí být odsouhlasena poskytovatelem. Příjemce je povinen změnu 

poskytovateli předem oznámit prostřednictvím Žádosti o změnu realizace projektu 

s odůvodněním navrhované změny. 

 

b. Po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k dlouhodobému hmotnému 
majetku s provozně technickou funkcí delší než 5 let pořízenému z prostředků 

nadačního příspěvku tento majetek nezcizit na třetí subjekt. 

  

5 

c. Dodržovat zásady upravující postup při zpracování a ochraně osobních údajů 
poskytovaných v podmínkách smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace 

OKD podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 

d. Zajistit si souhlas s pořízením a užitím fotodokumentace, audio nebo video osob, 
kterých se to týká, v souvislosti využitím propagačních účelů příjemce a 

poskytovatele.  

 

3. Příjemce není oprávněn jakékoliv právo či pohledávku vzniklou z této smlouvy, včetně 
nadačního příspěvku postoupit či převézt na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu Nadace. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu Nadace je postoupení či 

převod pohledávky nebo nadačního příspěvku na třetí osobu neplatné. 

 

4. Příjemce se zavazuje informovat Nadaci a veřejnost vhodným způsobem o realizaci 
Projektu a o jeho podpoře Nadací. Za účelem prezentace Projektu se zavazuje příjemce 

rovněž poskytnout poskytovateli přiměřenou součinnosti na základě požadavků 

poskytovatele (např. předat nebo pořídit vlastní fotodokumentaci, audio nebo video). 

 

5. Nadace může pořizovat a užívat získanou fotodokumentaci, audio nebo video v rámci 
projektu a dalších aktivit příjemce ke svým propagačním účelům.  

 

6. Příjemce prohlašuje, že je oprávněn k podpisu této smlouvy a v souladu s platnými 
právními předpisy a zřizovacími dokumenty zajistil splnění veškerých nezbytných 

podmínek a schválení nebo předběžných souhlasů, které jsou nezbytné k podpisu této 

smlouvy za příjemce. 

 

7. Příjemce na sebe přebírá v souladu s § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

 

8. Příjemce je povinen zajistit spolufinancování Projektu ve výši minimálně 20 % 
z celkového poskytnutého nadačního příspěvku uvedený v Čl. II. odst. 1 této smlouvy, 

a to za podmínek dále stanovených poskytovatelem v Pokynech pro příjemce, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že bude spolufinancování prokázané na 

straně příjemce v Závěrečném vyúčtování projektu nižší, než je stanoveno v předchozí 

větě, má poskytovatel nárok snížit v odpovídající míře i schválený nadační příspěvek. 

 

 

Čl. V. 

Zprávy a kontrola 

1. Příjemce je povinen předložit Nadaci OKD zprávy podle následujícího přehledu: 
 

1. Průběžná zpráva zpráva o realizaci projektu 30. listopad 2018 

2. Závěrečná zpráva zpráva o realizaci 

projektu 

30. červen 2019 

  

6 

Součástí Průběžné zprávy o realizaci projektu je Průběžné vyúčtování projektu. Oba 

dokumenty, zpracované dle instrukcí v příloze „Pokyny pro příjemce“, zašle příjemce 

poskytovateli nejpozději do data uvedeného v přehledu. 

 

Součástí Závěrečné zprávy o realizaci projektu je Závěrečné vyúčtování projektu. Oba 

dokumenty, zpracované dle instrukcí v příloze „Pokyny pro příjemce“, zašle příjemce 

poskytovateli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu dle č. III odst. 

1 této smlouvy. 

 

2. Příjemce může v době realizace Projektu uvedeného v Čl. III. odst. 1 předem písemně 
požádat poskytovatele o změnu prodloužení termínu předložení Závěrečné zprávy 

o realizaci projektu se Závěrečným vyúčtováním projektu (dále jen „Zprávy“ 

a „Vyúčtování“). V žádosti musí příjemce požadavek na změnu termínu zdůvodnit. 

 

3. V případě, že příjemce realizaci Projektu předčasně ukončí, je povinen předložit 
poskytovateli Závěrečné vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů 

od ukončení realizace Projektu, a vrátit nevyčerpané finanční prostředky nadačního 

příspěvku na účet poskytovatele, a to do 15 kalendářních dnů ode dne předložení 

Vyúčtování. 

 

4. V případě, že příjemce nevyčerpá všechny přidělené prostředky, bude mu 
poskytovatelem ponížena poslední splátka nadačního příspěvku o tuto nedočerpanou 

částku, která nebyla prokazatelně čerpána dle Závěrečného vyúčtování. 

 

5. V případě, že příjemce nevyčerpá všechny přidělené prostředky a nebude uplatněn postup 
dle Čl. V odst. 4 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpané prostředky 

nadačního příspěvku do 15 kalendářních dnů ode dne předložení Vyúčtování, nejpozději 

však 60 kalendářních dnů po termínu ukončení Projektu dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

6. Nevyčerpané celkové prostředky do výše 100,- Kč včetně (slovy: jeden sto korun 
českých) se nevracejí. 

 

Čl. VI. 

Sankce 

1. Je-li příjemce v prodlení s předložením Zprávy nebo Vyúčtování dle Čl. V. této smlouvy 
o více než 30 kalendářních dnů avšak méně než 60 kalendářních dnů, je poskytovatel 

oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 10 % schváleného nadačního 

příspěvku. 

 

2. Je-li příjemce v prodlení s předložením Zpráv nebo Vyúčtování dle Čl. V. této smlouvy 
o více než 60 kalendářních dnů je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce 

smluvní pokutu ve výši 25 % schváleného nadačního příspěvku. 

  

7 

3. Neodstraní-li příjemce ve lhůtě 30 kalendářních dnů dle výzvy stanovené 
poskytovatelem nedostatky předložených Zpráv nebo Vyúčtování nebo nedodrží lhůtu 

pro přepracování Zpráv nebo Vyúčtování, je poskytovatel oprávněn požadovat od 

příjemce smluvní pokutu ve výši 0,05 % schváleného nadačního příspěvku za každý 

započatý den prodlení. 

 

4. Je-li příjemce v prodlení s vrácením poskytnutého nadačního příspěvku podle Čl. V 
odst. 3 a 5, Čl. VI odst. 6 a Čl. VII odst. 3 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

5. Nastane-li situace, že je na příjemce nadačního příspěvku vyhlášeno insolvenční řízení 
podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších změn, je 

příjemce povinen poskytovatele o této situaci informovat. Vyhlášením insolvenčního 

řízení zaniká příjemci nárok na profinancování další části nadačního příspěvku. 

 

6. Příjemce nadačního příspěvku je povinen vykázat včas a řádně Vyúčtování projektu 
a v případě, že nebude schopen doložit požadovaným způsobem v souladu se 

smlouvou, rozpočtem a Pokyny pro Příjemce financování Projektu nebo neumožní jeho 

kontrolu, bude muset neprokazatelně využitou část nadačního příspěvku neprodleně 

navrátit poskytovateli, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

poskytovatele k jejich vrácení 

 

7. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo poskytovatele na náhradu škody, která jí porušením povinností příjemce vznikla. 

Povinnost úhrady uplatněné smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení 

platnosti této smlouvy. 

 

8. Příjemce bere na vědomí svou trestněprávní odpovědnost v případě, že použije nadační 
příspěvek na jiný než sjednaný účel dle čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

 

Čl. VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 
 

2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce: 
a. v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku, jeho Vyúčtováním nebo 

prováděním kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé údaje, 

b. použije nadační příspěvek nebo jeho část k jinému účelu než k realizaci Projektu, 
c. poruší-li povinnosti ve vztahu k věcné skladbě nákladů na Projekt stanovené v Čl. IV 

odst. 2 písm. a) této smlouvy, 

d. odmítne-li příjemce použití nadačního příspěvku průkazně doložit nebo neumožní 
poskytovateli přezkoumání či kontrolu použití nadačního příspěvku,  

8 

e. nepředloží Zprávy nebo Vyúčtování se všemi předepsanými přílohami a 
požadovanými doklady ani do 60 kalendářních dnů po termínu, v němž měly být dle 

této smlouvy předloženy, 

f. že na příjemce bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších změn, 

g. poruší jakoukoli další z povinností podle této smlouvy a neodstraní takové porušení 
ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k dodržení 

smluvních závazků nebo v kratší lhůtě přiměřené povaze takového porušení. 

 

3. Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutý 
nadační příspěvek v plné výši do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí 

poskytovatele. 

 

4. Poskytovatel může stanovit, že se nadační příspěvek vrací s přihlédnutím k účelně 
vynaloženým nákladům pouze ve výši poskytovatelem určené. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo v 
rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, 

dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od 

osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu smluvních 

stran za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění poskytování nadačních příspěvků 

nebo zajištění jakékoli jiné výhody při uzavření a realizace této smlouvy. Nadace si 

vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud shledá, že příjemce se při realizaci této 

smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s 

dobrými mravy a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě. 

 

Čl. VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto 
smlouvou se doručují osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

na adresy příjemce a poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a považují se za 

doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel 

(provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu 

udanou odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele 

poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se 

písemnost vrátila odesílateli. 

 

2. Osobní údaje poskytnuté příjemcem v této smlouvě jsou zpracovány korektně a 
zákonným způsobem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 pro 

účely tohoto projektu. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o nadačním 

příspěvku a pro účely oprávněných zájmů poskytovatele. 
 

3. Shromažďované údaje jsou uloženy ve formě elektronické a písemné umožňující 

identifikaci příjemce a jejich kontaktních osob, včetně údajů poskytnutých ze Zpráv po 

dobu maximálně 10 let.  

9 

 
4. Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Nadace a na vyžádání správních 

orgánů poskytovatele a dárců Nadace. 
 

5. Nadace odpovídá za dodržení všech principů na ochranu osobních údajů a je schopna 
toto dodržení souladu doložit.  

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních 
stran. 

 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně 

označeny 

a které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, včetně povinných příloh s platností 
originálu, přičemž poskytovatel obdrží jedno a příjemce jedno vyhotovení smlouvy. 

 

9. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane v jakémkoli ohledu nezákonným, 
neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena ani oslabena právoplatnost 

a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

 

Čl. IX. 

Přílohy 

1. Nedílnou a pevně spojenou součástí této smlouvy je:  
a. Rozpočet projektu 

b. Pokyny pro příjemce 

2. Příjemce se zavazuje tyto dokumenty uvedené v čl. IX dodržovat. Zároveň příjemce 
prohlašuje a stvrzuje podpisem smlouvy, že byl s těmito dokumenty seznámen. 

 

Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně 

srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a že smlouva nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu 

obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

Městský dům kultury Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto 

zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Městský dům kultury Karviná.  

10 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah 

smlouvy včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

V Karviné dne 17. 4. 2018 V Karviné dne 13. 4. 2018 

Za poskytovatele Za příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

Příloha a) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD č. 181110-085 

Rozpočet projektu č. 181110-085  

 

 

Název nákladové položky Celkem Kč 
Schváleno z grantu 

Nadace OKD Kč 

 

1.Osobní náklady (Pracovní smlouva, DPČ, DPP a honoráře do 10 000 Kč - podnikající 

dle autorského honoráře) 

2. Investice (DHM nad 40 000,- za 1 ks; DNM nad 60 000,- za 1 ks) 

3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby, DDHM do 40 000,- za 1ks atd.) 
Materiál na výzdobu, ceny do soutěží, občerstvení pro 

účinkující 
25 000 0 

4. Cestovné (cestovní příkaz) 

5. Služby (poštovné, nájem, hovorné, lektorné, smlouvy o dílo, honoráře nad 10 000 Kč; 

atd.) 

honoráře účinkujících 240 000 100 000 

Technické zajištění (ozvučení apod.) 25 000 0 

Ostatní služby (výlep plakátů, ostraha, ubytování...) 7 000 0 

Autorské poplatky (OSA, Dilia) 15 500 0 

 

Celkem za projekt Kč 312 500 100 000 

 

 

  

12 

Příloha b) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD č. 181110-085 

GRANTY 2018. Pokyny pro příjemce grantu Nadace OKD v roce 2018. 

 

 

 
 
 

GRANTY 2018 
pokyny pro příjemce grantu Nadace OKD v roce 2018 

 

 

 

 

  

13 

 

Vážení příjemci grantů Nadace OKD, snažíme se, aby systém přidělování, vyhodnocování 

i účtování nadačních příspěvků pro vás byl srozumitelný. Zároveň ale ručíme za to, 

že je činnost nadace transparentní, a proto je nezbytné splnit všechny povinnosti dané 

zákonem a vyhláškami. Z tohoto důvodu po všech příjemcích vyžadujeme doložení čerpání 

nadačního příspěvku a dodržení základních pravidel při vyplňování formulářů 

a dalších administrativních úkonech. Tyto pokyny by vás měly doprovázet při celé 

realizaci vašeho projektu. Dovíte se takové informace, které by vám měly ulehčit a 

vysvětlit vše podstatné.  

 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se s důvěrou obraťte na administrátorku programu. 

 

Přejeme mnoho úspěchu při realizaci vašeho projektu. 

Tým Nadace OKD 

 

 

 

  

14 

OBSAH: 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 14 

PREZENTACE NADACE OKD 15          

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU 15 

SMLOUVA 16 

ZMĚNY V PROJEKTU 17 

Změny uvnitř organizace 17 

Změny termínu realizace projektu  18 

Změny v rozpočtu projektu 18 

Ostatní změny projektu 19 

DOLOŽENÍ REALIZACE PROJEKTU 19 

Doklady prokazující čerpání grantu 20 

Prokázání finanční spoluúčasti 21 

Náležitosti Průběžné a Závěrečné zprávy 21 

Jak postupovat krok za krokem při odevzdání zprávy 22 

NADAČNÍ NÁVŠTĚVY 25 

KONTAKT 25 

PŘÍLOHY 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

 2. 3. 2018 

Zveřejnění výsledků grantového kola na webu Nadace OKD (www.nadaceokd.cz) a první 

možný termín pro zahájení realizace projektu. Náklady vzniklé či hrazené před tímto 

datem nebudou z grantu financovány. 

Do 9. 3. 2018  

Vyrozumění žadatele o schválení nadačního příspěvku e-mailem. 

Výzva k doložení elektronické verze kopií podkladů ke Smlouvě o poskytnutí nadačním 

příspěvku (podrobný přehled podkladů je vyjmenován na straně 16). 

Do 30. 4. 2018 

Příjemce předloží všechny dokumenty potřebné k vyhotovení Smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku, v opačném případě nadace od rozhodnutí o poskytnutí nadačního 

příspěvku může odstoupit. 

Do 30 dnů od doručení kompletní dokumentace k vyhotovení smlouvy (v elektronické 

podobě) 

Příjemci bude zaslán návrh smlouvy ke kontrole a následně k podpisu. 

Do 10 dnů od zaslání návrhu smlouvy příjemci 

Příjemce je povinen v dané lhůtě smlouvu zkontrolovat, vytisknout 2x smlouvu včetně 

rozpočtu a pokynů pro příjemce, které jsou součástí smlouvy. Všechny stránky svažte 

(stačí sešívačkou) a nechte úředně ověřit. Následně zasíláte poštou do Nadace OKD. 

Do 45 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami 

Zaslání 1. splátky grantu na účet příjemce, 50 – 70 % schválené částky. 

Dle termínu uvedeného ve smlouvě 

Odevzdání Průběžné zprávy, prokázání 30 % čerpání z 1. splátky. V Průběžné zprávě 

nemusíte dodávat doklady prokazující finanční spoluúčast. 

V nejkratším možném termínu, nejpozději však do 45 dní po schválení Průběžné 

zprávy pověřenou osobou v Nadaci OKD 

Zaslání 2. splátky grantu na účet příjemce, 30 % schválené částky. 

Do 30 dní od ukončení projektu dle smlouvy/dle poslední schválené žádosti o změnu 

Odevzdání Závěrečné zprávy. 

V nejkratším možném termínu, nejpozději však do 45 dní po schválení Závěrečné 

zprávy pověřenou osobou v Nadaci OKD 

Zaslání 3. splátky grantu na účet příjemce, 20 – 30 % schválené částky, uzavření projektu. 

Nutno předfinancovat tuto část projektu. 

http://www.nadaceokd.cz/


 

16 

 

PREZENTACE NADACE OKD 

Nechceme, aby byl mezi námi pouze vztah finanční, chceme se stát součástí vašeho 

projektu, proto se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit. Zajímá nás, jak vám to 

s projektem jde, co chystáte a co se u vás naopak změnilo. Můžete nás pozvat na slavnostní 

otevření, turnaj, vystoupení, tábor, rádi se přijedeme podívat. 

Každý projekt je jedinečný a vyžaduje specifický přístup v jeho komunikaci. Na prezentaci 

donátora by se však nemělo nikdy zapomenout. Na našich webových stránkách je ke 

stažení naše logo, které můžete využívat. Také máme vlastní banner, který vám můžeme 

zapůjčit. V našich možnostech je prezentovat váš projekt na našich webových stránkách, 

facebookovém profilu, instagramu, twitteru nebo se dohodnout na prezentaci projektu 

v našem nadačním bulletinu. Abyste prezentovali donátora správně, využijte příslušné 

dokumenty, které naleznete na webových stránkách Nadace OKD. 

 

Mezi tyto dokumenty patří: 

Práce se značkou Nadace OKD 

Mediální kuchařka 

Logo Nadace OKD 

 

Pokud budete používat logo Nadace OKD, jste povinni si návrh nechat schválit Nadací 

OKD. 

 

Spolupráce s médii 

Podstatnou částí projektu je informování veřejnosti o jeho realizaci. Máte webové stránky? 

Facebookový profil? Nástěnku na zdi? Tak nezapomeňte tyto komunikační kanály 

využívat a svůj projekt propagovat. Vítaným krokem je také informování médií, jako jsou 

televize, rozhlas nebo noviny. Můžete vydat článek ve vašem bulletinu či obecním 

oběžníku. 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU 

1) Přečtěte si důkladně smlouvu, rozpočet a pokyny pro příjemce ještě před tím, než 
začnete projekt realizovat. Ušetříte si tím mnohé nepříjemnosti a nedopatření. 

2) Data zahájení a ukončení projektu (tzv. doba realizace projektu) jsou velice 
důležitá! Tato data naleznete ve smlouvě, viz Čl. III odst. 1. Veškeré doklady, které 

budete chtít v rámci svého projektu proplatit z grantu Nadace OKD, musejí svým  

17 

datem vzniku (dle DUZP1) a úhrady (mimo výjimky viz str. 23, Datum úhrady) 

spadat do období mezi zahájením a ukončením projektu. Náklady vzniklé 

a uhrazené před datem zahájení a po datu ukončení nebudou z grantu 

proplaceny. 

3) Jste povinni prokázat finanční spoluúčast ve výši 20 % z celkového poskytnutého 
nadačního příspěvku (podrobný popis najdete na straně 21). 

4) POZOR, PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY NEUZNÁVÁME! 

5) Veškeré doklady prokazující čerpání grantu musí být vystaveny pouze 
na organizaci, která je ve smlouvě o poskytnutí příspěvku označena jako příjemce 

nadačního příspěvku. 

6) Veškeré změny a problémy v projektu řešte včas (v období realizace projektu) 
s administrátorem nadačních programů prostřednictvím žádosti o změnu, případně 

na základě předchozí konzultace. 

7) Všechny podklady a formuláře (vyúčtování, změny projektu apod.) najdete 
v sekci Pro příjemce na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni. 

8) Nadace OKD bude provádět namátkové kontroly projektů včetně kontrol originálů 
dokladů prokazující čerpání grantu. Tuto kontrolu provede poskytovatel nadačního 

příspěvku nebo jiná pověřená osoba. 

 

TIP: Události týkající se vašeho projektu můžete sledovat prostřednictvím on-line 

databáze Grantys. Naleznete je v levém menu záložku Události. Postup přihlášení je 

podrobně popsán v Manuálu k systému Grantys, bod 2. (manuál si stáhněte na 

www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region). 

 

SMLOUVA 

Podklady ke smlouvě, které jsou uvedeny níže, vložte do databáze Grantys k vašemu 

projektu. Postup vkládání souborů je podrobně popsáno v Manuálu k systému Grantys, 

bod 5.3 (manuál si stáhněte na www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region). 

Informujte administrátora na email polakova@nadaceokd.cz o vložených přílohách. Bude-

li vše v pořádku, připravíme smlouvu. 

Vyplněnou smlouvu, rozpočet a pokyny pro příjemce vám zašleme ke kontrole. 

Zkontrolujte pečlivě veškeré údaje v nich obsažené. Poté smlouvu, rozpočet a pokyny 

pro příjemce dvakrát vytiskněte, vše pevně k sobě svažte (stačí sešívačkou) a úředně 

ověřte podpis statutárního zástupce vaši organizace. 

                              
1 Datum uskutečnění zdanitelného plnění – okamžik, kdy dojde k události (poskytnutí služby nebo 

objednání zboží) 

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni
http://www.nokd-granty.cz/
http://www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region
http://www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region
mailto:polakova@nadaceokd.cz


 

18 

Tato podepsaná a úředně ověřená vyhotovení nám zašlete na adresu nadace. Poté, co bude 

smlouva podepsána pověřenou osobou Nadace OKD, vám smlouvu zašleme zpět na adresu 

organizace uvedenou ve smlouvě a bude vám zaslána první splátka. 

 

Podklady, které je nutno dodat ke smlouvě: 

 Kopii dokladu registrace organizace (např. stanovy); 

 Kopii dokladu ustavující statutárního zástupce organizace (např. plná moc, doklad 

o volbě nebo jmenování), aktuálně platný; 

 Kopii dokladu o vedení účtu organizace u bankovní instituce; 

 Kopii potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti organizace (ne starší 
3 měsíců ode dne schválení podpory projektu správní radou 

a prokazující neexistenci daňových nedoplatků), v opačném případě může nadace 

od rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku odstoupit; 

 Upravený rozpočet projektu dle rozhodnutí správní rady, pokud byl příjemce k úpravě 

vyzván. 

 

V případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalaci zařízení na pozemku/objektu 

dokládáte také: 

 Kopii výpisu z katastru nemovitostí jako potvrzení o vlastnictví pozemku či objektu 
(ne starší 3 měsíců) nebo souhlas majitele pozemku/objektu s realizací projektu. 

Formulář souhlasu majitele najdete na našich webových stránkách Nadace OKD. 

 

ZMĚNY V PROJEKTU 

 

Změny uvnitř organizace 

A. Statutární změny - o této změně je nezbytné informovat nadaci prostřednictvím 
formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti je v případě změny statutárního 

zástupce kopie dokladu o jeho volbě. Žádost je opatřena ověřeným podpisem 

nového statutára. 

B. Změna sídla organizace - o této změně je nezbytné informovat nadaci 
prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“.  

C. Změna čísla bankovního účtu - o této změně je nezbytné informovat nadaci 
prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti o změnu bankovního 

účtu je kopie dokladu o zřízení nového účtu. 

D. Změna osoby zodpovědné za realizaci projektu a jejích kontaktních údajů - 
o této změně je nezbytné informovat nadaci prostřednictvím formuláře „Žádost o 

změnu“. 

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni


 

19 

 

Změny termínu realizace projektu 

Pokud vznikne příjemci povinnost předkládat Průběžnou zprávu, je při jejím podání 

povinen prokázat čerpání minimálně 30 % z první poskytnuté splátky. V případě, 

že okolnosti neumožní tuto výši prokázat, je povinen požádat o změnu termínu podání 

Průběžné zprávy. Se změnou termínu se mění i termín vyplácené druhé splátky. 

V případě, že okolnosti neumožňují ukončit váš projekt v termínu stanoveném 

ve smlouvě, je možné zažádat o prodloužení realizace projektu. Maximální možná doba 

prodloužení realizace projektu činí 12 měsíců od data ukončení uvedeného ve Smlouvě 

o poskytnutí nadačního příspěvku. 

O uvedenou změnu je nezbytné žádat dříve, než nastane datum ukončení realizace 

projektu dle smlouvy. Se změnou termínu realizace projektu se automaticky posunuje 

i termín odevzdání Závěrečné zprávy, kterou je příjemce povinen odevzdat do 30 dní 

od ukončení realizace projektu. Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu přijaté 

až po termínu ukončení realizace uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

nebudou akceptovány! 

Termín zahájení realizace projektu není možné změnit. Termín uvedený ve smlouvě 

o poskytnutí nadačního příspěvku je závazný a neměnný. Náklad vzniklý (dle DUZP) 

nebo hrazený v termínu před tímto datem nelze z prostředků grantu Nadace OKD uhradit. 

Žádost o změnu termínu realizace projektu proveďte prostřednictvím formuláře „Žádost 

o změnu“, který naleznete na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni. 

 

Změny v rozpočtu projektu 

Změny rozpočtu jsou možné ve třech případech: 

1. Změny do 15 % (včetně) z celkového přiznaného nadačního příspěvku. Tuto částku 
můžete rozdělit pouze do schválených položek. Příjemce je povinen o této změně 

neprodleně v okamžiku jejího zjištění informovat nadaci. 

Změny rozpočtu do 15 % je možné kumulovat, přičemž celková výše jednotlivých 

změn za celé období realizace projektu nesmí přesáhnout 15 % celkového přiznaného 

nadačního příspěvku. 

2. Změny nad 15 % celkového nadačního příspěvku mezi schválenými položkami 
nákladů dle smlouvy musí odsouhlasit poskytovatel. Příjemce je povinen o tuto 

změnu požádat dříve, než k této změně dojde, a to s patřičným odůvodněním. 

3. Žádost o změnu je také nutné podat v případě potřeby zařazení nově vzniklých 
položek nákladů do rozpočtu projektu, a to i v případě, že výše prostředků na tuto 

položku nedosahuje 15 % limitu. Tyto změny musí odsouhlasit poskytovatel. 

 

Výpočet 15 % - jedná se o 15 % z poskytnutého finančního příspěvku Nadace OKD  

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni


 

20 

Příklad: Příjemce získal od nadace příspěvek na projekt ve výši 100 000,- Kč. Dle pravidla 

si může přesunout mezi schválenými položkami částku maximálně 15 000,- Kč 

(100 000 * 15 %), a to v celkovém součtu změň. 

 

Název nákladové 

položky 

Celkové 

náklady v 

jednotlivých 

položkách 

Přiznáno z 

grantu 

Nadace 

OKD 

(schváleno) 

Změny čerpání 

z grantu 

Nadace OKD 

(nová výše v 

odpovídajících 

položkách) 

Navýšení 

Položka č. 1 55 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 

Položka č. 2 30 000,00 20 000,00 30 000,00 10 000,00 

Položka č. 3 45 000,00 30 000,00 35 000,00 5 000,00 

Celkem 130 000,00 100 000,00 100 000,00 15 000,00 

  Takto zjistíte přesnou sumu přesunu, a zda je to nad, nebo pod 15 %.  

 

Změnu rozpočtu proveďte prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti 

je tabulka „Příloha k žádosti o změnu rozpočtu“, kterou naleznete 

na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni. 

 

Ostatní změny projektu 

V případě, že při realizaci vašeho projektu dojde k jiné než výše uvedené změně, 

kontaktujte neprodleně Nadaci OKD. 

 

Žádosti o změnu zasílejte na adresu Nadace OKD: 

Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

DOLOŽENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Nadace OKD v souladu se svým statutem vyžaduje od příjemců nadačních příspěvků 

doložení nakládání s tímto příspěvkem. 

Příjemce je povinen doložit Průběžnou a Závěrečnou zprávu (povinnost doložit jednu 

nebo dvě zprávy stanoví smlouva) včetně všech náležitostí. Zprávy musí být odeslány dle 

termínů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni


 

21 

Zpráva se odesílá v elektronické podobě prostřednictvím systému Grantys 

(www.nokd-granty.cz). Vybrané přílohy zprávy je současně nutné zaslat v tištěné 

podobě na adresu nadace. 

Mezi tyto přílohy patří: tabulka průběžného/závěrečného vyúčtování, doklady 

prokazující čerpání grantu a fotografie na CD (pokud jste již nevložili do systému 

Grantys). 

 

Doklady prokazující čerpání grantu 

Jelikož si Nadace OKD zakládá na transparentnosti, vyžaduje konkrétní typy dokladů, 

které přikládáte k vyúčtování. Pokud nedodáte správný typ dokladů, nebude vám 

položka uznána. 

Prokázání každého nákladu musí obsahovat podklad k platbě a doklad o zaplacení. 

 

Podklad k platbě má pouze tyto podoby (dále jen doklad): 

 Faktura 

 Paragon (účtenka) 

 Smlouva 

 Cestovní příkaz 

 Interní účetní doklad (výplatní lístek) 

 

Doklad o zaplacení má tyto podoby: 

 Výpis z účtu organizace 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 

POZOR: PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY NEUZNÁVÁME! 

 

Podrobný popis, jak náklady prokazovat ve vyúčtování dle položek v rozpočtu, najdete 

v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

V příloze č. 2 uvádíme také seznam neuznatelných nákladů projektu. 

V případě, že jste prováděli platbu v cizí měně, je třeba přepočíst náklady na CZK, 

a to dle středního kurzu ČNB k datu provedení platby. 

 

 

  

22 

Prokázání finanční spoluúčasti 

Finanční spoluúčast ve výši minimálně 20 % (viz smlouva Čl. IV odst. 8) z celkového 

poskytnutého nadačního příspěvku, prokazujete v Závěrečné zprávě. 

 

Finanční spoluúčast prokazujete prostřednictvím „Formuláře finanční spoluúčast“, 

kterou naleznete na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni a je součástí formuláře Závěrečného 

vyúčtování. 

 

Dokládáte kopie dokladů prokazující povinnou finanční spoluúčast projektu 

prostřednictvím účetních dokladů a dokladů o platbě (výdajový pokladní doklad nebo 

výpis z účtu), které jste hradili z jiných finančních zdrojů než z příspěvků Nadace OKD. 

 

Tyto kopie dokladů nemusí být označeny povinným popiskem dle smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku, Čl. IV, odst. 1b, ale doporučujeme označit např. slovem 

,,kofinancování“ nebo je jinak odlišit. Ušetříte nám tak práci. 

 

Náklady, které hodláte zahrnout do prokázání finanční spoluúčasti, musí být v souladu 

s nákladovými položkami uvedené ve smlouvě, náklady musí vzniknout a být uhrazeny 

v době realizace projektu a nesmí mít charakter neuznatelných nákladů projektu, viz 

příloha č. 2 Neuznatelné náklady. 

 

 

Příklad: Výpočet finanční spoluúčasti 

Celkový/skutečný rozpočet projektu 130 000,00 

Skutečně vyčerpaný/poskytnutý 

příspěvek 
100 000,00 

Finanční spoluúčast k prokázání 

(minimálně 20 %) 
20 000,00 

 

Minimálně musím prokázat 20 % z 100 000 = 100 000 * 20/100 = 20 000,- Kč. 

V závěrečném vyúčtování projektu musíte prokázat náklady ve výši příspěvku Nadace 

OKD tj. 100 000,- Kč + finanční spoluúčast projektu ve výši minimálně 20 % celkové 

částky tj. 20 000,- Kč. 

 

Náležitosti Průběžné a Závěrečné zprávy 

 

Průběžná zpráva 

 Textová zpráva 

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni


 

23 

 Formulář Průběžné vyúčtování 
(musíte prokázat čerpání nákladů min. ve výši 30 % z první uhrazené splátky 

grantu) 

 Kopie dokladů prokazující čerpání grantu 

 Informační materiály 
(fotografie, ukázka článků, tiskových zpráv, letáků, plakátů) 

 

 Závěrečná zpráva 

 Textová zpráva 

 Formulář Závěrečné vyúčtování 

 Formulář Finanční spoluúčasti 

 Kopie dokladů prokazující čerpání grantu 

 Informační materiály 
(fotografie, ukázka článků, tiskových zpráv, letáků, plakátů) 

 

Jak postupovat krok za krokem při odevzdání zprávy 

1. Na www.nokd-granty.cz se přihlaste k vašemu uživatelskému účtu. Otevřete příslušný 

projekt. V levém menu klikněte na Zprávy a zvolte příslušnou zprávu, kterou chcete 

odevzdat, a otevřete ji. Otevře se vám formulář zprávy, který vyplňujte stejným 

způsobem jako žádost, tj. klikněte do pole, které chcete vyplnit a pište. Zprávu můžete 

průběžně ukládat, když kliknete na pole „Uložit změny“ v levém menu. 

 

2. Originály dokladů prokazující čerpání grantu si rozdělte na dvě části. První část se 
bude týkat dokladů, které prokazují čerpání nadačního příspěvku a druhá část jsou 

doklady hrazené z jiných zdrojů prokazující finanční spoluúčast. 

 

3. První část si rozdělte do příslušných kapitol dle schváleného rozpočtu a seřaďte je dle 
data úhrady. Tyto originály dokladů prokazující čerpání grantu opatřete povinným 

popiskem ručně nebo razítkem dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, Čl. 

IV, odst. 1b větou: Z grantu č. (uveďte číslo projektu) Nadace OKD čerpáno 

(uveďte částku) Kč. 

Označení, prosím, neuvádějte na výdajové pokladní doklady. U mzdových nákladů 

uvádějte povinný popis na výplatní lístek zaměstnance, a pokud nemáte výplatní 

lístek, uvádějte popisek na smlouvu. 

 

4. Jakmile budete mít doklady označené, můžete udělat jejich kopie. 
Dále na kopie dokladů uveďte (do horní části) pořadové číslo dokladů (1 – xxxx).  

 

5. K těmto kopiím přiřaďte kopie výdajového pokladního dokladu nebo výpisu 
z bankovního účtu prokazující úhradu nákladů. 

http://www.nokd-granty.cz/


 

24 

 

6. Doklady hrazené z jiných zdrojů použijete k prokázání finanční spoluúčasti (podrobný 
popis najdete na straně 21). 

 

7. Stáhněte si tabulku Průběžného/Závěrečného vyúčtování na www.nadaceokd.cz/ke-
stazeni. 

 

8. Vyplňte tabulku Průběžného/Závěrečného vyúčtování takto: 
 

Pořadové číslo dokladu Uveďte pořadové číslo dokladu. Účetní doklady 

číslujte vzestupně (1 – xxx) jednou číselnou 

řadou procházející celou tabulkou. Nečíslujte 

kapitoly jednotlivě! 

Číslo dokladu v účetním systému Uveďte číslo dokladu ve vašem účetním systému 

(např. VD0108, FP0209 apod.) 

Název položky dle smlouvy napište, název položky, kterou jste uvedli 

v rozpočtu u smlouvy. Musí tam být tedy přesný 

název položky tak, jak je uveden ve smlouvě. 

Účel platby Uveďte název (předmět) nákupu/pořízené služby.  

Super hrubá mzda Pouze v kapitole osobní náklady. Uveďte 

superhrubou mzdu za danou osobu a měsíc. 

Nerozepisujte náklady na jednotlivé položky. 

Celková částka uvedená Vepište celkovou částku uvedenou na dokladu 

na dokladu prokazujícím čerpání grantu, a to i v případě, 

že jste z prostředků Nadace OKD uhradili jen část 

daného výdaje. 

Částka hrazená z grantu Uveďte částku hrazenou z grantu. Musí se 

shodovat s částkou uvedenou v označení dokladu 

(viz smlouva Čl. IV odst. 1b). 

Datum úhrady Uveďte datum úhrady nákladu dle výdajového 

pokladního dokladu/výpisu z účtu. Náklady 

vzniklé dle DUZP nebo uhrazené před dnem 

zahájení projektu uvedeným ve smlouvě nebo 

po termínu realizace projektu nelze z grantu 

Nadace OKD profinancovat. Mzdy, cestovné 

a služby (nájem, telefonní poplatky, poplatky 

za internet, el. energie, plyn, voda) je možno 

zaúčtovat a prokázat i po ukončení termínu 

realizace projektu, a to nejpozději do 20. dne 

(včetně) následujícího měsíce. 

 

http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni
http://www.nadaceokd.cz/ke-stazeni


 

25 

Jednotlivé platby týkající se grantu na bankovních výpisech prosím důsledně 

zvýrazněte a popište, o co jde, případně uveďte číslo položky z tabulky vyúčtování, 

ke které se vztahuje. 

 

9. V Průběžném vyúčtování jste povinni doložit všechny dosud hrazené náklady 
od začátku realizace projektu a prokázat čerpání nákladů min. ve výši 30 % z první 

uhrazené splátky grantu. V opačném případě vám nemůžeme vyplatit další splátku 

grantu. 

 

10. V případě, že jste podávali Průběžné vyúčtování, obsahuje tabulka Závěrečného 
vyúčtování pouze doklady k nákladům, které byly v rámci projektu uhrazeny po datu 

odevzdání Průběžné zprávy. Pokud se objeví v závěrečném vyúčtování náklad, který 

datem spadá do průběžné zprávy, jedná se o neuznatelný náklad a částka podpory bude 

snížena.  

 

11. Vyplněnou vyúčtovací tabulku na předepsaném formuláři uložte do systému Grantys, 
sekce Soubory (opět v levém menu) a řádně a výstižně pojmenujte. Tabulku 

vytiskněte a nechte podepsat statutárním zástupcem. 

 

12. Nahrajte informační materiály (plakát, leták, pozvánku, tiskové zprávy, články 
v novinách, na internetu apod.) jako soubor k elektronické verzi Průběžné/Závěrečné 

zprávy na www.nokd-granty.cz. Přílohu řádně a výstižně pojmenujte. Nevkládejte 

prosím celé výtisky periodik a obecních zpravodajů. 

 

13. Vložte 5 digitálních fotografií v minimálním rozlišení 300dpi ve formátu JPG, JPEG 
jako soubor k elektronické verzi Průběžné/Závěrečné zprávy na www.nokd-granty.cz. 

Fotografie řádně a výstižně pojmenujte. Nenahrávejte a neposílejte fotografie tištěné 

a ani v souborech .doc a .pdf – fotografie musí být použitelné pro další zpracování. 

Pokud máte a chcete nám zaslat větší počet fotografií, vložte je na CD a zašlete na 

adresu nadace. 

 

14. Vyplněnou zprávu se všemi přílohami v předepsaném formátu odešlete zeleným 
tlačítkem Odeslat a upozorněte nás na tuto skutečnost emailem. Po odeslání již zprávu 

nemůžete měnit. 

 

15. Do obálky vložte podepsanou vyúčtovací tabulku Průběžného/Závěrečného 
vyúčtování, kopie dokladů prokazující čerpání grantu a CD s fotografiemi (pokud 

máte) a zašlete na adresu Nadace OKD. 

 

Podrobný postup vkládání Průběžné/Závěrečné zprávy včetně všech příloh naleznete 

v dokumentu „Manuál pro práci s Grantys“, který je ke stažení na 

www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region. 

 

http://www.nokd-granty.cz/
http://www.nokd-granty.cz/
http://www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region
http://www.nadaceokd.cz/cs/ke-stazeni/pro-prijemce/pro-region


 

26 

V případě, že zpráva nebude obsahovat všechny náležitosti, vyzve nadace příjemce 

k doplnění prostřednictvím e-mailu (uvedené kontaktní údaje musí být funkční). Příjemce 

je povinen zprávu doplnit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy k 

doplnění. V případě nedodržení lhůty se na příjemce vztahují sankce uvedené ve smlouvě. 

 

Průběžné a Závěrečné zprávy se považují za schválené až po písemném odsouhlasení 

pověřenou osobou Nadace OKD. Do 45 dní od schválení Průběžné zprávy vám bude 

vyplacena 2. splátka nadačního příspěvku, do 45 dní od schválení Závěrečné zprávy vám 

bude vyplacena poslední splátka příspěvku. 

 

NADAČNÍ NÁVŠTĚVY 

Cílem Nadace OKD je kromě podpory smysluplných projektů také zkvalitňování vzájemné 

komunikace a informovanosti a z toho plynoucí podpora neziskového sektoru. Zástupci 

Nadace OKD proto průběžně navštěvují jednotlivé projekty. Na místě se nejen přesvědčí o 

průběhu projektu a o účelném vynakládání finančních prostředků, ale zároveň získají 

zpětnou vazbu potřebnou pro další činnost nadace. Nadace OKD si vyhrazuje právo 

kdykoli projekt navštívit a zkontrolovat postup jeho realizace včetně originálů účetních 

dokladů týkajících se projektu. 

 

KONTAKT 

 

Pro region 

Nadace OKD 

Karola Śliwky 149/17 

733 01 Karviná - Fryštát 

Ladislava Poláková 

polakova@nadaceokd.cz 

tel.: 702 202 208 

 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

Způsob prokázání nákladů včetně úhrad 

nákladů ve vyúčtování projektů 

 

Příloha č. 2 

Neuznatelné náklady projektu 

v jednotlivých programech  

 

 

Příloha č. 1 

Způsob prokázání nákladů včetně úhrad nákladů ve vyúčtování projektů 

 

1. Osobní náklady 

V této nákladové položce se prokazuje pouze vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem prostřednictvím pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti a honorářů (do 10 000 Kč u osob OSVČ). Jiné náklady zde 

nepatří. Údaje pokládáme za důvěrné a nadace je dále nerozšiřuje. 

 

Možné podoby dokladů 

 Pracovní smlouva 

 Dohoda o provedení práce (DPP) 

 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

 Smlouva o honoráři 

 Platový výměr, popř. jiné doložení výše mzdy/platu (pokud není uvedeno 
ve smlouvě) 

 Pracovní náplň (pokud není uvedeno ve smlouvě) 

 Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem – 
prokazujete výplatním lístkem nebo interním dokladem 

 Zákonné úrazové pojištění – doložení sazby a výpočtu ze způsobilých mezd 
a vypočtené částky 

 Výplatní lístek (nezapomeňte na povinné označení – viz Smlouva Čl. IV, odst. 1b) 

Pozor: Menší organizace u DPP nevystavují výplatní lístek, povinné označení 

umístěte přímo na smlouvu. 

 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu (čistá mzda, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, daň) 

 

  

 
28 

 
 

 

2. Investice 

Do této nákladové položky řadíme pouze dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací 

cenou nad 40 000 Kč za 1 kus a dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou 

nad 60 000 Kč za 1 kus. 

 

Možné podoby dokladů: 

 Faktura se zřejmou identifikací předmětu plnění 

 Smlouva 
 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu 

 

3. Materiálové náklady 

Jedná se o předměty hmotného charakteru, které dál využíváte nebo zpracováváte. 

Mezi tyto náklady může patřit kancelářský materiál (papíry, tonery), ceny pro vítěze, 

potraviny, které dále zpracováváte, PHM (pouze do služebních vozů a strojů v majetku 

organizace) apod. 

 

Možné podoby dokladů 

 Faktura 

 Paragon 

 Příslušná smlouva a objednávka 

 U PHM navíc: 

 Kniha jízd 

 Karta majetku 

 Předávací protokol (u odměn pro účastníky s jednotkovou hodnotou vyšší než 
500 Kč a to včetně) – formulář naleznete ke stažení na stránkách Nadace OKD 

 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)  

 
29 

 
 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu 

 

 

4. Cestovné 

Jedná se o cestovní náhrady využitím dopravních prostředků a soukromého vozidla 

pro účely projektu dle zákoníku práce. Nejedná se o zajištění dopravy soukromým 

dopravcem, nebo jízdenek za klienty – to spadá do služeb. 

Stravné je uznatelným nákladem pouze při prokázání také cestovních náhrad. 

 

a) Cestovné využitím dopravních prostředků 

Dokládáte: 

 Cestovní příkaz 

 Jízdní doklady – MHD, vlak… 
 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu 

 

b) Cestovné využitím soukromého vozidla pro účely projektu 

Vzoreček pro výpočet cestovní náhrady na 1 km: 

Průměrná spotřeba vozidla = (spotřeba ve městě + mimo město + kombinovaná) / 3 = A 

Jednotlivé spotřeby naleznete ve velkém technickém průkazu 

 

Sazba na 1 Km = (A / 100) x průměrná cena pohonných hmot pro daný rok + amortizace 

Takto vypočtená sazba dle zákoníku práce je maximální uznatelná částka na 1 km cesty. 

Vaše směrnice v organizaci může stanovit jinou výši, ale nikdy nesmí přesáhnout zákonné 

maximum. 

 

Dokládáte:  

 
30 

 
 

 Cestovní příkaz 

 Velký technický průkaz vozidla 

 Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách (směrnice) 

 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu 

 

5. Služby 

Jedná se o služby zprostředkované dodavatelem např. tisk propagačních materiálů, 

smlouva o dílo, honoráře (nad 10 000 Kč). Do této položky rovněž řadíme provozní 

náklady jako je nájem, energie, telefonní poplatky apod. 

Této kapitoly nákladů se týká výjimka, kdy služby související s provozem jsou uznatelným 

nákladem i při úhradě do 20. dne následujícího měsíce po ukončení projektu. 

 

Možné podoby dokladů: 

 Faktura 

 Smlouva o dílo (nezapomeňte na povinné označení – viz Smlouva Čl. IV, odst.1b) 

 Smlouva o honoráři 

 Smlouva 

 Popř. doklad k zadávacímu řízení, pokud bylo realizováno 

 

Doklad prokazující úhradu: 

 Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný) 

 Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují 
k danému nákladu 

 

 

 

Příloha č. 2  

 
31 

 
 

Neuznatelné náklady projektu 

 

Pro region 

 Náklady prokázány na příjmovém pokladním dokladu; 

 DPH v případě, že je příjemcem příspěvku organizace, která je plátcem DPH 

a není osvobozena; 

 Pohonné hmoty (PHM) mimo PHM do služebních vozidel, strojů a zařízení 

v návaznosti na aktivity projektu; 

 Stravné bez prokazatelného cestovního příkazu; 

 Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty. 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; 

 Nákup výpočetní techniky a dalšího vybavení, pokud není jasně prokázána přímá 

vazba na projekt; 

 Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, 

uměleckých děl a sbírek; 

 Náklady na rekonstrukci a zařízení budov/prostor, pokud není jasně prokázána 

přímá vazba na projekt a vztah k poskytování služeb klientům či pacientům 

v dlouhodobém horizontu; 

 Rekonstrukce budov/prostor je možná pouze u vlastních budov/prostor 

nebo s písemným souhlasem majitele. 

 Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu; 

 Vznik a platba záloh před termínem zahájení projektu; 

 Auditorské služby; 

 Právní služby; 

 Supervize; 

 Celní, správní a soudní poplatky; 

 Ceniny (poštovní, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní a PHM karty); 

 Kredit do mobilních telefonů; 

 Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, splácení 

bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru 

a ostatních přijatých výpomocí;  

 
32 

 
 

 Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt 

(např. občerstvení v restauraci); 

 Alkoholické nápoje; 

 Poskytování finančních i nefinančních darů (darovací smlouva); 

 V případě nefinančních odměn nad 500,- Kč za ks (nikoli za balíček) např. účastníci 

soutěží se může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí závěrečného 

vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi (vzor předávacího 

protokolu www.nadaceokd.cz/ke-stazeni); 

 Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; 

 Náklady, které dle data úhrady spadají časově do Průběžného vyúčtování a objevily 

se v Závěrečném vyúčtování. 

 

 

 

 

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 972 267 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy