Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5585371: Smlouva o poskytnutí služby - příprava a realizacieohňostroje dne 28.

Příloha Smlouva - Kincl.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednali


 

 

 

 

 

Strana 1 (celkem 2) 

Smlouva 

na poskytnutí služby 
SM/3153/2018 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 

(dále jen „smlouva“) 
      

mezi: 

 

1. Město Cheb 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35020 Cheb 

IČO 00 25 39 79 

zastoupené Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku MěÚ Cheb na základě 

plné moci dané mu organizačním řádem MěÚ Cheb 

(dále jen „objednatel služby“) 
 

a 
 

2. Ladislav Kincl – ohňostroje a civilní pyrotechnika 

sídlem: Kollárova 2835/40, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

IČO: 14737931 

DIČ: CZ5612051236 

číslo účtu: 8166650237/0100 

(dále jen „poskytovatel služby“) 

 

(dále možno též „smluvní strany“) 

 

 

 

v následujícím znění: 

 

Čl. 1 

Smlouvou na poskytnutí služby se poskytovatel služby zavazuje zabezpečit pro objednatele 

služby za cenu uvedenou v Čl. 2 této smlouvy přípravu a realizaci ohňostroje dne 28. 10. 

2018, v rozsahu a termínu sjednaném v Čl. 2 této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“). 

 

 

Čl. 2 

Na základě této smlouvy se poskytovatel služby zavazuje za cenu ve výši 100.000 Kč, 

zabezpečit pro objednatele služby dne 28. 10. 2018 předmět smlouvy uvedený v Čl. 1 této 

smlouvy. Při zabezpečování smluvené činnosti se poskytovatel služby řídí pokyny správce 

památkových objektů – kastelána. 

 

 

Čl. 3 

Objednatel služby se zavazuje uhradit poskytovateli služby za zabezpečení předmětu smlouvy 

cenu uvedenou v Čl. 2 této smlouvy nejpozději ke dni 9. 11. 2018. Sjednaná cena bude 

poskytovateli služby uhrazena převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

  

 

 

 

 

Strana 2 (celkem 2) 

 

 

Čl. 4 

(1) Smlouva o poskytnutí služby byla sepsána na základě rozhodnutí vedoucího odboru 

správy majetku MěÚ Cheb v souladu s jeho zplnomocněním daným „Směrnicí č. 10/2014 

Organizační řád Městského úřadu Cheb v úplném znění“. 

 

(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel 

služby a jeden stejnopis obdrží poskytovatel služby. 

 

(3) Změny, úpravy a doplňky této smlouvy jsou možné na základě odsouhlasení obou 

smluvních stran pouze formou písemného dodatku, který potvrdí oprávnění zástupci obou 

smluvních stran. Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná. 

 

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 

uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

(5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

 

 

V Chebu dne …………………                    V Plzni dne……………... 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                    ------------------------------------------ 

  Ing. Pavol Vančo          Ladislav Kincl 

vedoucí odboru správy majetku  (poskytovatel služby)  

    (za objednatele služby)           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 961 638 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy