Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5620039: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech

Příloha 2017_007751_Smlouva_2017-3157_Redigováno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Rámcová dohoda č. 2017-3157 
Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel 1:  
Název: Robin Mikoláš 
Sídlo: 68606 Uherské Hradiště, Za Alejí 1017 
IČO: 72420715 
DIČ: CZ8212144589 
Zápis v obchodním rejstříku: -- 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Robin Mikoláš 
Osoba oprávněná k jednání: Robin Mikoláš 
Telefon: 
E-mail:  
ID datové schránky: -- 

Zhotovitel 2: 
Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
Sídlo: Bojkovice, Pitínská 1015, PSČ 68771 
IČO: 27720748 
DIČ: CZ27720748 
Zápis v obchodním rejstříku: C 54432 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
Zastoupený: Romanem Martincem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinc 
Telefon: 
E-mail:                   
ID datové schránky: nrfxu57 

Zhotovitel 3: 
Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 
Sídlo: č.p. 173, 751 03 Citov 
IČO: 05359988 
DIČ: CZ05359988 
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Josef Mráček 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Josef Mráček  
 

 strana 2 (celkem 26) 

Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: ccq2jk8 

Zhotovitel 4: 
Název: Kloboucká lesní s.r.o. 
Sídlo: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 25532642 
DIČ: CZ699003128 
Zápis v obchodním rejstříku: C 31085 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Dorňákem, jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: ccpfxny 

Zhotovitel 5: 
Název: UNILES, a.s. 
Sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk  
IČO: 47307706 
DIČ: CZ47307706 
Zápis v obchodním rejstříku: B 340 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
 Ing. Lubošem Ryšavým, členem představenstva 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: ipggthp 

Zhotovitel 6: 
Název: Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 
Sídlo: Špidrova 58, Vimperk III, 385 01 Vimperk 
IČO: 28116071 
DIČ: CZ28116071 
Zápis v obchodním rejstříku: C 18108 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Václavem Kopfem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání: Václav Kopf 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: ug7jxb6 

Zhotovitel 7: 
Název: PROGLES s.r.o. 
Sídlo: Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín 
IČO: 27469468 
DIČ: CZ27469468 
Zápis v obchodním rejstříku: C 20851 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Davidem Šidákem, jednatelem společnosti 
 Bc. Tomášem Baliharem, jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná k jednání: David Šidák, jednatel společnosti 
 Bc. Tomáš Balihar, jednatel společnosti 
Telefon:  
 

 strana 3 (celkem 26) 

E-mail: 
ID datové schránky: 8z5u3dw 

Zhotovitel 8: 
Název: Jihozápadní dřevařská a.s. 
Sídlo: Nádražní 351, Sušice II, 342 01 Sušice 
IČO: 25236237 
DIČ: CZ25236237 
Zápis v obchodním rejstříku: B 821 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Romanem Milotou – předsedou představenstva 
 Ing. Miroslavem Michnou – členem představenstva 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Miroslav Michna 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 58penx6 

Zhotovitel 9: 
Název: PERPERUNA ECO s.r.o. 
Sídlo: č.p. 293, 756 01 Hovězí 
IČO: 28656504 
DIČ: CZ28656504 
Zápis v obchodním rejstříku: C 37365 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Jan Václavík, jednatel 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: ry624r9 

Zhotovitel 10: 
Název: Hanko CZ s.r.o. 
Sídlo: Vimperk - Solná Lhota 3, PSČ 38501 
IČO: 28125487 
DIČ: CZ28125487 
Zápis v obchodním rejstříku: C 18719 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Pavel Hanko 
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: jnwsbeb 

uzavřeli tuto rámcovou dohodu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a to dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019“ čj.    
VLS-007751/2017/1900. 

II. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 
1) Předmětem této rámcové dohody (dále jen „RD“) je v souladu s § 131 ZVZ úprava podmínek pro 

poskytování služeb souvisejících s těžbou dříví harvestorovou technologií po dobu platnosti RD, jakož 
i úprava podmínek týkajících se zadávání veřejných zakázek na základě této RD, tj. uzavírání dílčích 
smluv o těžbě dříví harvestorovou technologií a provádění souvisejících činností („dílčí smlouva") 
mezi Objednatelem a jedním ze Zhotovitelů.  
 

 strana 4 (celkem 26) 

2) Předmětem dílčích smluv bude vlastní poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií 
a provádění souvisejících činností dle aktuálních potřeb Objednatele, a to výhradně v rozsahu 
činností upraveném touto RD a prováděných za podmínek stanovených touto RD. 

3) Služby související s těžbou dříví harvestorovou technologií zahrnují zejména činnosti těžby dříví 
harvestory ve všech druzích těžeb, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory 
resp. soupravami (forwardery), úklid klestu a manipulaci dříví na OM nebo na expedičním skladu (ES) 
a další související činnosti. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť 
(úklid cest a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou nebo soustřeďováním, sanace erozních 
rýh, atd.). Popis všech činností upravených touto RD, tedy kombinací výkonů a podvýkonů, je 
přílohou č. 2 RD (včetně intervalů hodnot, kterých mohou nabývat), které budou Objednatelem blíže 
specifikovány v zadávacích dokumentacích dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě RD dle 
skutečných podmínek. 

III. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TĚŽBY DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 
1) Samotné uzavření RD neopravňuje žádného ze Zhotovitelů k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění 

budou realizována na základě dílčích smluv a následných písemných výzev k plnění. Dílčí smlouvy 
Objednatel uzavře vždy s jedním ze Zhotovitelů dle výsledků veřejných zakázek zadávaných na 
základě této RD (dále jen „minitendry“). Zadávání minitendrů je popsáno v čl. V RD. 

2) Vybraný Zhotovitel se dílčí smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté 
době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou 
technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 dílčí smlouvy. Veškeré práce 
související s provedením požadovaných činností dle dílčí smlouvy musí být realizovány: 

a) v souladu s touto RD, zejména pak se Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (VOP-
RD-H2018) uvedenými v příloze č. 1 RD a popisem činností uvedeným v příloze č. 2 RD, 

b) v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu 
o předání a převzetí pracoviště, 

c) v rozsahu a za podmínek stanovených dílčí smlouvou, zejména pak přílohou č. 1 dílčí smlouvy 
(předmět, rozsah a cena díla), 

d) v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na provedení díla vztahují. 

3) Objednatel se dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených dílčí i RD a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují. 

IV. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ 
1) Místem plnění, tj. místem realizace veškerých činností podle dílčí smlouvy, jsou lesní porosty, 

ve kterých má Objednatel právo hospodařit, jakož i další pozemky, odvozní místa a manipulační 
sklady spravované jednotlivými organizačními jednotkami (divizemi) Objednatele zveřejněné na 
http://www.vls.cz/kontakty. 

2) Objednatel zahajuje minitendry zpravidla ve čtvrtletních periodách, a to cca v poslední třetině 
kalendářního čtvrtletí, vždy však v rozsahu a termínech dle svých aktuálních provozních potřeb, a to 
i mimo pravidelné čtvrtletní období. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané 
množství poptávaného plnění. Z takovéhoto rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli právo 
k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v RD stanoveno jinak. 

3) Minitendry budou Objednatelem zahajovány, a na základě uzavřených dílčích smluv Zhotovitelem 
realizovány, po dobu platnosti RD. 

V. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RD 
1) Jednotlivé minitendry budou zadávány postupem podle § 135 ZVZ. 

2) Minitendry Objednatel zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky. Písemnou výzvou 
k podání nabídky budou vyzváni všichni účastníci RD a tato výzva bude obsahovat alespoň: 
a) obecný popis požadovaného plnění, 

http://www.vls.cz/kontakty


 
 

 strana 5 (celkem 26) 

b) informaci o předmětu veřejné zakázky (požadované činnosti, předpokládané množství měrných 
jednotek, předpokládaný termín plnění, technické a technologické podmínky plnění), 

c) identifikační údaje Objednatele, 
d) lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůta pro podání nabídek bude stanovena přiměřeně dle druhu, 

rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, avšak minimálně v délce 7 dnů), 
e) údaje o hodnotících kritériích podle § 114 ZVZ (základním hodnotícím kritériem pro zadání 

veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost nabídek). 

3) Předmět plnění (specifikace činností) minitendru bude dle možností Objednatele specifikován na 
konkrétní místo plnění (pracoviště). Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané 
množství poptávaného plnění. Z takovéhoto rozhodnutí Objednatele nevzniká Zhotoviteli právo 
k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v dílčí smlouvě stanoveno 
jinak. 

4) Zhotovitelé podávají své nabídky v minitendru v souladu s podmínkami RD a písemné výzvy k podání 
nabídky. Podmínky RD jsou pro Zhotovitele, tedy i pro plnění minitendr závazné, a to po celu dobu 
platnosti RD. Při zadávání minitendru nejsou smluvní strany RD oprávněny sjednat podstatné změny 
podmínek RD (§ 131 odst. 5 ZVZ). 

5) Dle § 135 odst. 2 písm. b) ZVZ dodavatelé, kteří jsou účastníky RD, nemohou podat společnou nabídku 
na plnění minitendru. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže podat společnou nabídku 
s dodavatelem, který není účastníkem RD. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže být při 
zadávání minitendru poddodavatelem jiného dodavatele, který je účastníkem RD. 

6) Pokud ve smyslu ustanovení § 131 ZVZ zadavatel (ve smyslu této RD Objednatel) v minitendru použije 
stejná hodnotící kritéria, která byla použita jako hodnotící kritéria při zadávání RD (základní 
hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny), pak účastník (Zhotovitel) je povinen nabídnout pro 
plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla RD uzavřena. Účastník 
(Zhotovitel) tak ve svých nabídkách na jednotlivé minitendry nesmí překročit jednotkové ceny, které 
uvedl ve své nabídce na uzavření RD a které jsou uvedeny v příloze č. 3 RD. 

7) Nabídková cena za kompletní splnění minitendru musí být stanovena jako nejvýše přípustná absolutní 
částkou v českých korunách bez daně z přidané hodnoty (DPH), musí tedy obsahovat ocenění všech 
položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky v místě plnění, včetně nákladů 
souvisejících. Nabídková cena je při plnění minitendru cenou maximální, nepřekročitelnou a platí po 
celou dobu platnosti dílčí smlouvy. 

8) Zadavatel posoudí nabídky podané účastníky RD na základě písemné výzvy k podání nabídek. Nabídky, 
které splní požadavky zákona, podmínky RD a požadavky zadavatele uvedených v písemné výzvě, 
postoupí do hodnocení. Na základě hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria stanoveného dle 
ustanovení § 131 odst. 1 ZVZ zadavatel zadá minitendr vybranému dodavateli (účastníku RD). 

9) Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na základě RD 
i v plně elektronické formě. 

VI. CENY 
1) Jednotkové ceny za provedení díla (činností) sjednané touto RD v příloze č. 3 jsou smluvními cenami 

sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto jednotkové ceny jsou maximální a platné po celou dobu platnosti RD. 

2) Jednotkové ceny obsahují ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné 
zakázky v rozsahu jednotlivých činností a veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb dle RD. 

VII. PLATNOST A ÚČINNOST RD 
1) RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2) RD je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018, a uzavírá se na dobu určitou 
do 31. 12. 2019. strana 6 (celkem 26) 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tato RD se uzavírá jako písemná za použití elektronických prostředků.

2) Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto RD výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. OZ a dále příslušnými
ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZVZ).

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a dílčích smluv ke své účinnosti vyžaduje
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto
uveřejněním souhlasí. Zaslání RD do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření RD.
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že
zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění RD bez zbytečného
odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky druhé smluvní strany.

5) Práva a povinnosti vyplývající z této RD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva
a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6) Jestliže jednotlivá ustanovení této RD jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže
nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného
ustanovení.

7) Nedílnou součástí této RD jsou:
Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018);
Příloha č. 2 – Popis a parametry činností těžby dříví harvestorovou technologií;
Příloha č. 3 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb).

8) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem RD seznámeny, a že RD uzavírají na základě
své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností
připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Ing. Josef Vojáček 

ředitel 

Za Zhotovitele č. 1 

Robin Mikoláš 
majitel 

Za Zhotovitele č. 2 

  RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
Roman Martinec 

jednatel 

Za Zhotovitele č. 3 

  CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 
Ing. Josef Mráček 

jednatel 

2017-12-07 2017-11-23

2017-11-23
2017-11-26strana 7 (celkem 26) 

Za Zhotovitele č. 4 

 Kloboucká lesní s.r.o. 
Ing. Vojtěch Dorňák 

jednatel 

Za Zhotovitele č. 5 

  UNILES, a.s. 
Ing. Petr Jelínek    Ing. Luboš Ryšavý 

předseda představenstva člen představenstva 

Za Zhotovitele č. 6 

Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 
Václav Kopf 

jednatel 

Za Zhotovitele č. 7 

  PROGLES s.r.o. 
David Šidák  Bc. Tomáš Balihar 

jednatel     jednatel 

Za Zhotovitele č. 8 

  Jihozápadní dřevařská a.s. 
Ing. Roman Milota 

předseda představenstva 
na základě plné moci 

Za Zhotovitele č. 9 

  PERPERUNA ECO s.r.o. 
Ing. Jan Václavík 

jednatel 

Za Zhotovitele č. 10 

  Hanko CZ s.r.o. 
Pavel Hanko 

jednatel 

2017-11-27 2017-11-27

2017-11-28 2017-12-04

2017-11-30 2017-11-29

2017-11-29strana 8 (celkem 26) 

Všeobecné obchodní podmínky „VOP-RD-H2018“
Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty)

a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených v dílčí smlouvě (dále jen
„Smlouva“) uzavřené na základě rámcové dohody (dále jen „RD“) Výroba dříví na OM harvestorovou
technologií v letech 2018 – 2019.

2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům),
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou
odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se
na provádění díla a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Pokud Zhotovitel uvedl
v příloze č. 5 RD prohlášení o poddodavatelích, pak je takovýto Zhotovitel povinen využívat
poddodavatelů při realizaci předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto svého prohlášení o poddodavatelích.

3) Pokud z důvodu vojenské činnosti nebude možné plnit dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel
oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu provádění díla na jiná pracoviště v souladu
s předmětem plnění popsaným v zadávací dokumentaci a další související pokyny týkající se uvedené
vojenské činnosti, zejména aby zastavil svoji činnost, opustil Vojenský újezd (dále jen „VÚ“) či jiné
území, ve kterém probíhá vojenská činnost, nebránil využívání VÚ či jiného území pro vojenskou
činnost a dodržel další pokyny udělené Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že uvede takto
dotčenou část místa plnění, s ohledem na danou situaci, do stavu jeho obvyklého užívání a poté ho
předá Objednateli s ohledem na aktuální stav, obvyklé využití a pokyny Objednatele. Předání
dotčené části místa plnění díla společně s jeho stavem v době předání bude stvrzeno protokolem.
Případné náklady a škody spojené s touto odstávkou (např. přesun techniky a osob) nese Zhotovitel.
Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené Zhotoviteli činností dle tohoto odstavce.

4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně VOP-RD-H2018,
a dodržování jejích podmínek druhou smluvní stranou.

II. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ
1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech

na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost. Podle § 29 zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, se jedná o objekty důležité pro obranu
státu či využívané pro vojenskou činnost, na které může být vstup umožněn ve zvláštním režimu
a pouze na povolení, vydávané příslušným úřadem. V takovýchto případech si Zhotovitel musí zajistit
vydání povolení ke vstupu a vjezdu u příslušného úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které
budou zajišťovat plnění dle Smlouvy (viz čl. VI odst. 8 těchto VOP-RD-H2018).

2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem v příloze
č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla).

3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před konečným termínem pro provedení prací dle přílohy
č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem
provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle věty první tohoto odstavce Zhotoviteli
písemně sdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo plnění díla omezí
na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, nevzniká Zhotoviteli právo k účtování
jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Za objektivní důvody považují smluvní strany
zejména:
a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů,
c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty,
d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
e) rozhodnutí orgánů veřejné správy,
f) změna právních předpisů.strana 9 (celkem 26) 

4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností
definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním
díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů od spotřebovaného materiálu
a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neužitkové hmoty, případná asanace zbytků
hroubí na pracovišti /pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v příloze č. 1 Smlouvy/,
povýrobní úprava pracoviště).

5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění
obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení prací (pokud není termín zahájení prací
ve výzvě uveden, je Zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy)
a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění prací, závazný termín dokončení prací,
požadované množství a výkonnostní kategorie nasazených strojů a další podmínky plnění a známé
informace o plánovaném uzavření území využívaného pro vojenskou činnost.

6) Písemná výzva bude Objednatelem odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví
Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí
Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou adresu Objednatele, ze které mu byla
písemná výzva odeslána.

7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky
prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření
VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo nepřízně počasí znemožňující provádění díla,
a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatele k zastavení prací je
zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací.
O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.

8) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu
Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále
jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení
lesa (dále jen „JPRL“) podle v dané době platného LHP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit
označení místa plnění v souvislosti s obnovou LHP a používáním nového označení JPRL.
Na provedenou změnu v označení místa plnění je Objednatel povinen Zhotovitele upozornit, a to
nejpozději při předání pracoviště.

III. CENY
1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin
skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné činnosti a odpovídající ceny za měrnou
jednotku dle ceníku v Příloze č. 1 Smlouvy.

2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady
Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob
a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění
díla, rozřezávání neužitkové hmoty, případnou asanaci zbytků hroubí na pracovišti a povýrobní
úpravu pracoviště.

3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.strana 10 (celkem 26) 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Zhotovitel má právo fakturovat práce provedené dle Smlouvy vždy za každý ukončený kalendářní

měsíc.
2) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli:

a) Za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS dnem
potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě
oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele
i Zhotovitele oprávněnou osobou). Den potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo
MS je pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele
a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí objemu vyrobeného dříví na OM nebo MS do tří
pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo
MS bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
Nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen
provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví
na daném pracovišti (viz část A Protokolu o předání a převzetí pracoviště). Zhotovitel vyzve
Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode
dne doručení výzvy.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele,
a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště
(za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převezme pracoviště pouze po
odstranění všech odstranitelných závad. Den převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele je
pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se
zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí
pracoviště bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

3) Podkladem pro fakturaci je:
a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený

Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 1 a odst. 16 VOP-RS-H2017 a sestava 3729
z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství vyrobeného a převzatého dříví na OM nebo
MS v m3.
Množství vyrobeného dříví v m3 se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví
(prm) a přepočtového koeficientu:

Dřevina / délka 
Koeficienty pro přepočet prostorového objemu dříví (prm) na m3 

do 2,5 m včetně nad 2,5 m 

jehličnaté dříví / SM, JD 0,64 0,62 
Jehličnaté dříví / BO, MD 0,62 0,60 

listnaté dříví 0,56 

Hmotnatost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále 
jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnatost liší od hmotnatosti vypočtené 
měřícím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou při převzetí pracoviště, bude 
zjištěna fyzickým spočítáním oddenků za účasti zástupců obou smluvních stran. Měření objemu 
dříví probíhá na daném pracovišti průběžně. Objednavatel si vyhrazuje právo průběžně 
expedovat změřené dříví z OM nebo MS. 
Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně, e-mailem nebo faxem, a to 
nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS: 
- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude–li

součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B
Protokolu o předání a převzetí pracoviště,

- sestavu 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy).
Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště
a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství klestu vyvezeného na OM
nebo uloženého do hromad či valů v m3. Množství klestu v m3 vzniklého při těžbě na pracovišti sestrana 11 (celkem 26) 

rovná objemu vyrobeného dříví zjištěného dle písm. a) tohoto odstavce. Množství klestu 
vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů se vypočítá jako součin množství klestu 
v m3 vzniklého při těžbě na pracovišti a koeficientu 0,8. 
Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně 
nebo e-mailem: 
- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- sestavu 3729 z LVM.

4) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které
mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již
došlo k převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzeného
Protokolu o předání a převzetí pracoviště.

5) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je
rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě 3729 z LVM
Objednatele.

6) Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře
doložena alespoň kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště a kopie sestavy 3729 z LVM.

7) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury
Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím
odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka
nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet
Zhotovitele, který je uveden na faktuře.

8) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného
vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu ode dne
jejího opětovného doručení.

9) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele
a budou doručeny nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce.

10) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta
splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení.

V. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ, PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II VOP-RD-H2018 oprávněný zástupce Objednatele písemně

formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele
a seznámí jej s rozsahem plnění, podmínkami plnění a závazným technologickým postupem provádění
činností, které jsou předmětem provedení díla dle Smlouvy. V případě práce na neúnosných terénech
nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní strany dohodnou na postupu zpracování
takového pracoviště. Dále oprávněný zástupce Objednatele prokazatelně seznámí oprávněného
zástupce Zhotovitele s požadovaným druhem a technickými parametry vyráběných sortimentů, se
způsobem označení stromů k těžbě nebo vyznačením hranic zásahu a s možnými riziky spojenými
s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen
„BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“). V případě
potřeby udělí oprávněný zástupce Objednatele oprávněnému zástupci Zhotovitele další závazné
pokyny týkající se činností prováděných Zhotovitelem na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
k plnění těchto pokynů.

2) Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele povinen provádět práci v přirozeném zmlazení
(odkacování z nárostů, směrové kácení), těžbu s potřebou dřevorubce, výrobu více než 8 sortimentů
v jedné dřevině nebo výrobu sloupoviny a sloupových výřezů. Objednatel uvede tento požadavek
do Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V případě těžby s potřebou dřevorubce uvede
Objednatel do Protokolu také kvalifikovaný odhad požadovaného množství v m3.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého oprávněného zástupce (osoba oprávněná
k jednání ve věcech provozních dle Smlouvy nebo příslušně zmocněné) alespoň 2-3 pracovní dny
v týdnu k zajištění komunikace s Objednavatelem a přebírání a předávání pracovišť.strana 12 (celkem 26) 

4) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy
splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace,
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).

5) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či
závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat
závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran
sjednané Smlouvou se tímto opatřením nemění.

6) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek
na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce
Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.

7) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu
přesnosti měření měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele
doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, včetně možnosti předání informace o množství
vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače harvestoru. Při zjištění odchylek v měření je
Zhotovitel povinen provést kalibraci měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce
Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci.

8) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba
mezi těžbou a soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 dní a v zimním období
14 dní. Za letní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. dubna do 30. září. Za zimní období
se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. října do 31. března.

9) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a soustřeďování dříví bude maximálně využívat šetrných
technologií, aby nedocházelo k nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.

10) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených při provádění
činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo.

11) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky
při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto znečištění
došlo. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad povýrobní úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid
přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících
funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k
ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrany apod.), zařízení sloužících k provozování
myslivosti a péči o zvěř. Zhotovitel je také povinen zajistit na vlastní náklad úpravy a úklid
zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl. Zhotovitel je povinen provést povýrobní
úpravu pracoviště, či úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, do
termínu převzetí pracoviště Objednatelem. Zhotovitel je dále povinen odstranit případné další
závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to v termínu stanoveném v Protokolu
o předání a převzetí pracoviště.

12) Pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel v letním
období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků
jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla
nebo mechanicky odkorněním), aby nedošlo k rozvoji, vývinu a šíření podkorních hmyzích škůdců.
Veškeré potřebné chemické přípravky i další související materiály si zajišťuje Zhotovitel a jsou
součástí plnění dle Smlouvy.

13) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m.

14) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu
a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění.

15) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný
zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo
požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.

16) Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání
a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel bude Objednateli
předávat dokončené práce v každém kalendářním měsíci po dobu platnosti Smlouvy, a to nejpozději
do posledního dne příslušného měsíce. Pokud poslední den příslušného měsíce připadá na den
pracovního volna nebo klidu či státem uznaný svátek, je posledním dnem pro předání dokončených
prací následující pracovní den.strana 13 (celkem 26) 

17) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončených prací nejméně tři pracovní dny před
navrhovaným termínem převzetí dokončených prací. Objednatel je povinen nejpozději do 24 hodin
navrhovaný termín potvrdit nebo navrhnout jiný termín pro převzetí dokončených prací. Pokud
Objednatel navrhovaný termín pro převzetí dokončených prací Zhotoviteli ve stanovené lhůtě
nepotvrdí, nebo nenavrhne termín jiný, považuje se tento za odsouhlasený.

18) V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady
specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden
závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad bude stanovena výše škody a případná
sankce.

19) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení
předávaného porostu, popis prováděných činností, technologický postup provádění činností
a množství provedených měrných jednotek, jednotkovou cenu za měrnou jednotku, celkovou cenu
za pracoviště, popis závad zjištěných na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy
oprávněných zástupců smluvních stran.

20) Pokud je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného
zástupce Objednatele.

21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci předmětu Smlouvy podíleli alespoň technici
(operátoři harvestorů a vyvážecích souprav), z nichž délku praxe alespoň 3 roky mají min. 2 operátoři
harvestorů a min. 2 operátoři vyvážecích souprav. Pokud objem a podmínky plnění Smlouvy budou
vyžadovat nasazení méně jak 2 operátorů harvestorů a min. 2 operátorů vyvážecích souprav, pak
délku praxe alespoň 3 roky musí mít všichni technici podílející se na plnění takovéto Smlouvy.

22) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení
(harvestorové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám Smlouvy. Za tímto účelem
se rozlišují následující kategorie strojů:

Stroj Technický parametr 
Výkonnostní kategorie 

malý střední velký 
Harvestor výkon motoru (kW) min. 40 min. 75 min. 135 

max. šířka (cm) max. 230 max. 280 neomezeno 
hmotnatosti těžených 
stromů (m3) 
(min. požadované rozpětí 
použitelnosti harvestoru) 

min. 0,05-0,25 min. 0,25–0,7 min. 0,7-1,25

Forwarder 
(vyvážecí souprava) 

užitné zatížení (t) min. 2 min. 7 min. 10 
celková hmotnost (t) max. 12 max. 22 neomezeno 
max. šířka (cm) max. 230 max. 280 neomezeno 

Veškeré stroje (harvestory i forwardery) musí splňovat min. emisní normu EPA Tier III (EU Stage 
IIIA). 

VI. ODPOVĚDNOST
1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy

odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů.

2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní
předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Objednatele v oblasti QMS,
EMS a SMS seznámen, což podpisem Smlouvy stvrzuje.

3) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní
prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob,
ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou
municí.

4) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částkystrana 14 (celkem 26) 

minimálně 2 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí 
pokrývat celou dobu platnosti rámcové smlouvy, na základě které byla uzavřena tato Smlouva. 

5) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností
upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých
se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do
místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.

6) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně,
a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.

7) Zhotovitel odpovídá zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky

nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií,
používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů,
a nedodržením obecně platných právních předpisů, např.:
i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

v platném znění (dále jen „zákon o lesích),

ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,

iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném
znění,

v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění,

vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,

viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění,

ix) Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném
znění,

x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu,

xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

xii) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru,

b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích,
při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky
odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny,

c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen
„ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,

d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických
nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),

e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí a to, že budou
odpovídat určené technologii,

f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců
subdodavatelů a jejich používání,

g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů
(pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),strana 15 (celkem 26) 

h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při
dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období
zdržuje,

i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními
předpisy na ochranu životního prostředí,

j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to
nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,

k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním
a elektrickém vedení.

8) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro
vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele,
které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli k získání povolení
ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost potřebnou součinnost,
zejména Zhotoviteli písemně potvrdí, že bude pro Objednatele zajišťovat služby v souladu se
Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že při vstupu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou
činnost bude dodržovat příslušná režimová a bezpečnostní opatření.

9) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup
a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i
veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní opatření a instrukce spojené s jejich přítomností či
v takovémto území, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami
či orgány. Objednatel zajistí, aby průběh výkonu prací nebyl rušen zásahy třetích osob s výjimkou
vojenského provozu.

10) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo
vedoucí lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.

11) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo
osoba příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).

12) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku.
Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu
výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré
škody, které způsobí Objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích ze
Smlouvy.

13) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové
škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.

14) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění
v rozporu s ní.

15) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru
neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

16) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.

17) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti
a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

VII. SMLUVNÍ POKUTY
1) V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla

uvedených v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení díla dle Smlouvy a termínů
potvrzených smluvními stranami v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.

2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či termínu zahájení prací
uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny díla (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až
do okamžiku zahájení prací.strana 16 (celkem 26) 

3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustřeďování dříví dle termínů
stanovených v čl. V odst. 8 těchto VOP-RD-H2018, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 50,- Kč za každý jeden m3 dříví, u kterého Zhotovitel nezajistí soustřeďování ve
stanovené lhůtě. Tato lhůta neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti pracoviště z důvodů
klimatických nebo vojenské činnosti trvající déle než pět po sobě jdoucích dní.

4) V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil při provádění činností dle
Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený
strom. V případě, že Zhotovitel prokazatelně poškodí strom mimo trasu přibližovací linky určené
Objednatelem v porostech nad 40 let věku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 100 Kč za každý poškozený strom ošetřený do konce následujícího dne ode dne, kdy
k poškození došlo a ve výši 500 Kč za každý poškozený strom neošetřený ve stanovené lhůtě.

5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde Zhotovitel provádí činnosti dle Smlouvy, přesáhne podíl
stojících stromů prokazatelně poškozených Zhotovitelem 10 % z celkového počtu stojících stromů, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jeden hektar takto
poškozené porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry
poškozené porostní skupiny).

6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či
poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
40 000 Kč za každý jeden hektar poškozeného přirozeného zmlazení, pokud podíl poškozených či
zničených jedinců v přirozeném zmlazení přesáhne 10 % plochy přirozeného zmlazení dané porostní
skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozeného
přirozeného zmlazení). Za poškozenou sazenici/jedince se považuje sazenice/jedinec s poškozením
terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici/jedince
se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice/jedinec.

7) V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne
nezajistí na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při těžbě,
soustřeďování a skládkování vyrobených sortimentů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.

8) V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuvede na své vlastní náklady do původního stavu
poškozené přibližovací linie nebo odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou
poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice
apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení
sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo zhotovitel neprovede úpravy a úklid zhotovitelem
poškozených vodních toků nebo vodních děl, nebo neodstraní další závady uvedené v Protokolu o
předání a převzetí pracoviště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100 000 Kč/100 bm poškozené odvozní cesty či
poškozeného vodního toku nebo vodního díla nebo zaplacení smluvní pokuty 10 000 Kč za každý
jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní
dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních
porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči
o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.

9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých
zbytků hroubí ponechaných v porostu po těžbě, přestože tak Objednatel stanovil ve specifikaci
činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.

10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubí ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m,
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé pracoviště, kde
k porušení této povinnosti došlo.

11) Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM nebo při přejímce u odběratele, kterému Objednatel
dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména
nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků
apod.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 1 m3
takto znehodnoceného dříví.strana 17 (celkem 26) 

12) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat
pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost,
které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ
porušení této povinnosti.

13) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení požadovaného druhu
a technických parametrů vyráběných sortimentů nebo nedodržení závazných předpisů souvisejících
s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takovéhoto nedodržení.

14) V případě nesplnění předepsané kvalifikace nebo oprávnění svých zaměstnanců nebo zaměstnanců
subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno) je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.

15) V případě nepřítomnosti zaměstnance Zhotovitele nebo osoby pro něj pracující, schopného
komunikovat v českém nebo slovenském jazyce a přijímat závazné pokyny oprávněného zástupce
zhotovitele dle čl. V odst. 3 VOP-RD-H2018 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.

16) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

17) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP-RD-H2018
Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude
realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě
Objednatele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý
případ nesplnění této povinnosti.

18) V případě, že se Objednatel nebo Zhotovitel nedostaví ve stanovený den k převzetí dokončených
prací, ačkoliv Zhotovitelem navrhovaný termín Objednatel odsouhlasil či ve stanovené lhůtě nenavrhl
termín jiný, je smluvní strana, která se ve stanovený termín nedostaví, povinna zaplatit druhé
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.

19) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv
na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní
pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy.

20) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

21) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis
a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat
smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty
nebo náhrady škody. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty nebo
náhrady škody, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči
Objednateli.

22) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany
Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.

23) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV VOP-RD-H2018 (Platební
podmínky).

VIII. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY
1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí:

a) provedením díla dle podmínek Smlouvy,

b) písemnou dohodou smluvních stran,

c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,

d) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení
od Smlouvy,strana 18 (celkem 26) 

e) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.

2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 těchto VOP-RD-
H2018,

b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických
postupů stanovených Objednatelem, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, aplikace
chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního
prostředí, vážné poškozování lesních porostů, stojících stromů či opakované (nejméně 2x)
nedodržení technických parametrů vyráběných sortimentů,

c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP,
PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný
zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla,

d) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 16 až 17
těchto VOP-RD-H2018.

3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž:

a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení
prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele
nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více jak 7 dnů,

b) v případě, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění prací nebo nedodrží závazný
harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí
pracoviště,

c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které
Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu
na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v rozsahu nezbytném pro
zajištění tohoto plnění,

d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či
instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které
jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány dle těchto
VOP-RD-H2018,

e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce
s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní
výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona,

f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle
Smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy
(předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení
způsobilé osoby apod.), což má oprávněný zástupce Objednatele právo ověřit.

4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být
důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních
pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok již dospěl.

5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení
platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se
písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků
přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut
a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou.

6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou,
Objednatel Zhotoviteli nehradí.

7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 OZ dohodly, že zhotovitel je oprávněn zrušit
uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční částky ve výši 10 %
z celkové ceny díla jako odstupného druhé smluvní straně. Smlouva se považuje za zrušenou dnem,
kdy je druhé straně doručeno oznámení oprávněné smluvní strany, že své právo odstoupit od Smlouvy
tímto způsobem uplatňuje a odstupné je ve stanovené výši zaplaceno na účet druhé strany. Prostrana 19 (celkem 26) 

případ, že odstupné nebude zaplaceno do 5 dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé 
straně, zaplatí odstupující strana úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, tj. odstupného, za 
každý i započatý den prodlení. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či VOP-RD-H2018 neplatným nebo neúčinným v důsledku

okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná
ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou nebo že budou mít takovéto účinky, nemá tato
skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a obě smluvní strany se
zavazují bez zbytečného odkladu takováto neplatná, resp. neúčinná ustanovení nahradit
ustanoveními platnými a účinnými. Do té doby platí příslušná nebo obsahem a účelem nejbližší
ustanovení obecných právních předpisů.

2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů
a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.strana 20 (celkem 26) 

Popis a parametry činností těžby dříví harvestorovou technologií

1. Přehled činností

Kód Název činnosti Plocha (ha) 
Cenotvorná 

MJ 

113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 

113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 

122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 

122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 

124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - 
vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory 

ANO m3 

124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 

011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 

011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 

011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do 
hromad a valů 

ANO m3 

126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – 
harvestor 

NE m3 

126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 

134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - 
harvestor 

NE m3 

134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 

2. Popis činností (obsah, výsledek a parametry činnosti)

113 - TĚŽBA DŘÍVÍ 

051 – Těžba dříví - harvestory (samostatná těžba harvestorem) 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce související se samostatnou těžbou dříví harvestorem – přípravu 
stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení 
předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních 
průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště. 

Výsledek činnosti 

Sortimenty surového dříví na lokalitě P vyrobené v souladu s požadavkem zadavatele a provedené 
povýrobní úpravy pracoviště. 

Pozn.: 

Jednotková cena za samostatnou těžbu harvestorem (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace 
způsobu těžby a těžené hmotnatosti. 

Rozlišované způsoby těžby: 

• těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

• těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

• těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny.strana 21 (celkem 26) 

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3): 

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,10 včetně

• 0,11 až 0,19

• 0,20 až 0,29

• 0,30 až 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny, 

• do 0,19 včetně,

• 0,20 - 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,19 včetně,

• 0,20 - 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Přirážka: 

při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na 
objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 

999 – Těžba dříví – harvestory - ostatní práce 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich 
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je 
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky. 

• odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

122 – PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘÍVÍ 

361 – Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím 
traktorem – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie 
stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, 
třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště. 

Výsledek činnosti 

Sortiment surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele 
a provedené povýrobní úpravy pracoviště. 

Pozn.: strana 22 (celkem 26) 

Jednotková cena za Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (Kč/m3) bude 
stanovena pro kombinace vyvážecí vzdálenosti a hmotnatosti vyváženého (vytěženého) dříví. 

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m): 

• do 300 včetně

• 301 až 800

• 801 až 1 100

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3): 

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,10 včetně

• 0,11 až 0,19

• 0,20 až 0,29

• 0,30 až 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny, 

• do 0,19 včetně,

• 0,20 - 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,19 včetně,

• 0,20 - 0,49

• 0,50 – 0,69

• 0,70 – 0,99

• 1,00+

Přirážka: 

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 

999 – Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví – ostatní práce 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich 
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je 
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky. 

• neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz
materiálu)

• přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu

• stahování zavěšených stromů 

 strana 23 (celkem 26) 

124 – VÝROBA DŘÍVÍ NA ODVOZNÍM MÍSTĚ 

561 – Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí 
traktory 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – přípravu stroje a nářadí, 
vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, 
odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, 
běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště. 

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím 
traktorem – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie 
stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, 
třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště. 

Výsledek činnosti 

Sortimenty surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem 
zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště. 

Jednotková cena za výrobu dříví na OM (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace způsobu těžby, 
těžené hmotnatosti a vyvážecí vzdálenosti. 

Rozlišované způsoby těžby: 

• těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny, 

• těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. 

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3): 

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,10 včetně 

• 0,11 až 0,19 

• 0,20 až 0,29 

• 0,30 až 0,49 

• 0,50 – 0,69 

• 0,70 – 0,99 

• 1,00+ 

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny, 

• do 0,19 včetně, 

• 0,20 - 0,49 

• 0,50 – 0,69 

• 0,70 – 0,99 

• 1,00+ 

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny, 

• do 0,19 včetně, 

• 0,20 - 0,49 

• 0,50 – 0,69 

• 0,70 – 0,99 

• 1,00+  

 strana 24 (celkem 26) 

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m): 

• do 300 včetně 

• 301 až 800 

• 801 až 1 100 

Přirážka: 

• při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze 
na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 

• při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 

999 – Výroba dříví na OM – ostatní práce 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich 
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je 
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky. 

• odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.) 

• neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz 
materiálů) 

• přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu 

• stahování zavěšených stromů 

011 - VYKLIZOVÁNÍ PLOCH PO TĚŽBĚ 

111 – Úklid klestu (bez pálení) – ručně 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od těžebních zbytků a ostatních 
překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu nářadí, vyřezávání, zkracování, 
snášení klestu do hromad nebo valů. 

Výsledek činnosti 

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem sneseným do hromad nebo 
valů v souladu se specifikací zadavatele. 

Pozn.: 

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 
k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu 
vzniklého při výrobě dříví. 

141 – Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně - vyvážení 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto 
překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a 
vyvezení klestu a těžebních zbytků bez příměsí kamene a zeminy z lesních porostů na místo 
stanovené zadavatelem. 

Výsledek činnosti 

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky 
uloženými v souladu se specifikací zadavatele. 

 

Pozn.:  

 strana 25 (celkem 26) 

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 
k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu 
vzniklého při výrobě dříví. 

Jednotková cena za úklid klestu a těžebních zbytků vyvážením (Kč/m3) bude stanovena pro 
vyvážecí vzdálenost. 

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m): 

• do 300 včetně 

• 301 až 800 

• 801 až 1 100 

Přirážka: 

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 

143 – Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně – ukládání do hromad a valů 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto 
překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a 
uložení klestu do hromad nebo valů dle specifikace zadavatele. 

Výsledek činnosti 

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky 
uloženými do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele. 

Pozn.: 

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 
k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu 
vzniklého při výrobě dříví. 

126 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA OM 

051 - Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na odvozním místě – zkracováním 
harvestorem – přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem 
zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a 
povýrobní úpravy pracoviště. 

Výsledek činnosti 

Sortimenty surového dříví uložené v hráních na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele 
a provedené povýrobní úpravy pracoviště. 

Jednotková cena za manipulaci dříví na OM (Kč/m3) bude stanovena podle hmotnatosti 
manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na OM je včetně třídění a uložení na skládky 
vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. 

Rozlišovaná hmotnatost pro manipulaci (m3): 

• do 0,19 včetně (max. cena 200 Kč/m3) 

• 0,20 až 0,49 (max. cena 150 Kč/m3) 

• 0,50 až 0,99 (max. cena 130 Kč/m3) 

• 1,00+ (max. cena 100 Kč/m3) strana 26 (celkem 26) 

999 – Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich 
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je 
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky. 

• odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

134 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA ES 

051 - Manipulace dříví na ES - zkracování, třídění a ukládání - harvestor 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na expedičním skladu – zkracováním 
harvestorem – přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem 
zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a 
povýrobní úpravy pracoviště. 

Výsledek činnosti 

Sortimenty surového odkorněného dříví uložené v hráních na lokalitě ES v souladu s požadavkem 
zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště. 

Jednotková cena za manipulaci dříví na ES (Kč/m3) bude stanovena podle hmotnatosti 
manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na ES je včetně třídění a uložení na skládky 
vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. 

Rozlišovaná hmotnatost pro manipulaci (m3): 

do 0,19 včetně (max. cena 130 Kč/m3) 

0,20 až 0,49 (max. cena 100 Kč/m3) 

0,50 až 0,99 (max. cena 85 Kč/m3) 

1,00+ (max. cena 65 Kč/m3) 

999 – Manipulace dříví na ES – ostatní práce 

Obsah činnosti 

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich 
provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je 
nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky. 

• odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: Robin Mikoláš 
Sídlo: Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 724 20 715
DIČ: CZ8212144589

Zastupuje:
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 300 -- 40 000 12 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 25 40 4 000 100 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 3 000 -- 60 180 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 200 -- 40 000 8 000 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 20 -- 4 000 80 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 500 -- 100 150 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trakto ANO m3 500 -- 360 000 180 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 25 40 30 000 750 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 20 -- 40 000 800 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 4 500 -- 40 180 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 60 -- 10 000 600 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 60 -- 60 000 3 600 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 20 -- 6 000 120 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 30 -- 60 000 1 800 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 150 200 60 000 9 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 3 000 -- 50 150 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 130 200 40 000 5 200 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 3 000 -- 50 150 000

D. Nabídková cena:

222 860 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo: Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice

IČO: 27720748
DIČ: CZ 27720748

Zastupuje: Roman Martinec
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 400 -- 40 000 16 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 2 000 -- 60 120 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 220 -- 40 000 8 800 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 30 -- 4 000 120 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 2 000 -- 100 200 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 650 -- 360 000 234 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 30 -- 40 000 1 200 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 000 -- 40 80 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 60 -- 10 000 600 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 70 -- 60 000 4 200 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 30 -- 6 000 180 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 20 -- 60 000 1 200 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 000 -- 50 100 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 2 000 -- 50 100 000

D. Nabídková cena:

288 260 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 751 03 Brodek u Přrova

IČO: 053 59 988
DIČ: cz:053 59 988

Zastupuje: Ing. Josef Mráček
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 420 -- 40 000 16 800 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 30 40 4 000 120 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 1 200 -- 60 72 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 280 -- 40 000 11 200 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 20 -- 4 000 80 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 200 -- 100 120 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trakto ANO m3 700 -- 360 000 252 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 30 40 30 000 900 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 20 -- 40 000 800 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 1 200 -- 40 48 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 55 -- 10 000 550 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 50 -- 60 000 3 000 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 20 -- 6 000 120 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 40 -- 60 000 2 400 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 180 200 60 000 10 800 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 1 200 -- 50 60 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 120 200 40 000 4 800 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 1 200 -- 50 60 000

D. Nabídková cena:

303 930 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: Kloboucká lesní s.r.o.
Sídlo: Šumavská 524/31, Veveří, 60200 Brno

IČO: 255 32 642
DIČ: CZ699003128

Zastupuje: Ing. Vojtěch Dorňák
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 420 -- 40 000 16 800 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 2 400 -- 60 144 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 280 -- 40 000 11 200 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 30 -- 4 000 120 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 600 -- 100 160 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 700 -- 360 000 252 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 10 -- 40 000 400 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 3 700 -- 40 148 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 55 -- 10 000 550 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 50 -- 60 000 3 000 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 10 -- 6 000 60 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 30 -- 60 000 1 800 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 250 -- 50 112 500
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 2 250 -- 50 112 500

D. Nabídková cena:

307 967 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: UNILES, a.s.
Sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

IČO: 47307706
DIČ: CZ47307706

Zastupuje: Ing. Petr Jelínek, Ing. Luboš Ryšavý
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 450 -- 40 000 18 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 60 150 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 320 -- 40 000 12 800 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 50 -- 4 000 200 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 2 000 -- 100 200 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trakto ANO m3 700 -- 360 000 252 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 50 -- 40 000 2 000 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 4 500 -- 40 180 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 80 -- 10 000 800 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 80 -- 60 000 4 800 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 30 -- 6 000 180 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 50 -- 60 000 3 000 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 50 125 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 50 125 000

D. Nabídková cena:

315 920 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: Kopf Václav & Jiří, s. r. o.
Sídlo: Špidrova 58/9, 385 01 Vimperk

IČO: 28116071
DIČ: CZ28116071

Zastupuje: Václav Kopf, jednatel
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 500 -- 40 000 20 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 60 150 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 400 -- 40 000 16 000 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 40 -- 4 000 160 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 500 -- 100 150 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 700 -- 360 000 252 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 40 -- 40 000 1 600 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 40 100 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 70 -- 10 000 700 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 80 -- 60 000 4 800 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 40 -- 6 000 240 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 50 -- 60 000 3 000 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 50 125 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 2 500 -- 50 125 000

D. Nabídková cena:

320 510 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: PROGLES s.r.o.
Sídlo: Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín

IČO: 274 69 468
DIČ: CZ27469468

Zastupuje: David Šidák, Bc. Tomáš Balihar, jednatelé společnosti
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 510 -- 40 000 20 400 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 35 40 4 000 140 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 2 280 -- 60 136 800
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 340 -- 40 000 13 600 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 10 -- 4 000 40 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 550 -- 100 155 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trakto ANO m3 850 -- 360 000 306 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 35 40 30 000 1 050 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 10 -- 40 000 400 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 3 800 -- 40 152 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 80 -- 10 000 800 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 60 -- 60 000 3 600 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 10 -- 6 000 60 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 15 -- 60 000 900 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 199 200 60 000 11 940 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 3 800 -- 50 190 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 199 200 40 000 7 960 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 3 800 -- 50 190 000

D. Nabídková cena:

367 713 800 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: Jihozápadní dřevařská a.s.
Sídlo: Nádražní 351/II, 342 01 Sušice

IČO: 25236237
DIČ: CZ25236237

Zastupuje: ing. Miroslav Michna, ing. Roman Milota
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 561 -- 40 000 22 440 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 1 980 -- 60 118 800
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 374 -- 40 000 14 960 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 60 -- 4 000 240 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 1 650 -- 100 165 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 935 -- 360 000 336 600 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 60 -- 40 000 2 400 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 1 980 -- 40 79 200
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 70 -- 10 000 700 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 70 -- 60 000 4 200 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 60 -- 6 000 360 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 70 -- 60 000 4 200 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 1 980 -- 50 99 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 1 800 -- 50 90 000

D. Nabídková cena:

408 012 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: PERPERUNA ECO s.r.o.
Sídlo: č.p. 293, 756 01 Hovězí

IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504

Zastupuje: Ing. Jan Václavík, jednatel
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 600 -- 40 000 24 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 3 000 -- 60 180 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 400 -- 40 000 16 000 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 30 -- 4 000 120 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 2 000 -- 100 200 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 1 000 -- 360 000 360 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 30 -- 40 000 1 200 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 4 500 -- 40 180 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 80 -- 10 000 800 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 80 -- 60 000 4 800 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 30 -- 6 000 180 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 30 -- 60 000 1 800 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 3 500 -- 50 175 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 3 500 -- 50 175 000

D. Nabídková cena:

431 170 000 Kč bez DPH

Max cena za MJPříloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky
Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019

čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče
Název: Hanko CZ s.r.o.
Sídlo: Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487

Zastupuje: Pavel Hanko
Bankovní spojení:

Telefon:
E-mail:

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovu technologií:
cena za činnost

Kód Název činnosti Plocha (ha)

Ce
no

tv
or

ná
 M

J

je
dn

ot
ko

vá
 c

en
a 

(K
č 

be
z 

DP
H

)

ne
jv

yš
ší

 p
ří

pu
st

ná
 m

ax
. 

ce
na

 z
a 

M
J

m
od

el
ov

é 
m

no
žs

tv
í M

J

(Kč bez DPH)

1 113051 Těžba dříví – harvestory ANO m3 1 000 -- 40 000 40 000 000

2 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 4 000 160 000

3 113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce NE hod 4 000 -- 60 240 000
4 122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory NE m3 1 000 -- 40 000 40 000 000

5 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnatosti. 200 -- 4 000 800 000

6 122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce NE hod 4 000 -- 100 400 000
7 124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trak ANO m3 1 000 -- 360 000 360 000 000

8 --
Přirážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude 
uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky. 40 40 30 000 1 200 000

9 --
Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý 
ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti. 200 -- 40 000 8 000 000

10 124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 4 000 -- 40 160 000
11 011111 Úklid klestu (bez pálení) – ručně ANO m3 200 -- 10 000 2 000 000
12 011141 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení ANO m3 200 -- 60 000 12 000 000

13 -- Přirážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m. 200 -- 6 000 1 200 000
14 011143 Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů ANO m3 200 -- 60 000 12 000 000
15 126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor NE m3 200 200 60 000 12 000 000
16 126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce NE hod 4 000 -- 50 200 000
17 134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor NE m3 200 200 40 000 8 000 000
18 134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce NE hod 4 000 -- 50 200 000

D. Nabídková cena:

498 560 000 Kč bez DPH

Max cena za MJ


	I. Smluvní strany
	II. Předmět rámcové dohody
	1) Předmětem této rámcové dohody (dále jen „RD“) je v souladu s § 131 ZVZ úprava podmínek pro poskytování služeb souvisejících s těžbou dříví harvestorovou technologií po dobu platnosti RD, jakož i úprava podmínek týkajících se zadávání veřejných zaká...
	2) Předmětem dílčích smluv bude vlastní poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií a provádění souvisejících činností dle aktuálních potřeb Objednatele, a to výhradně v rozsahu činností upraveném touto RD a prováděných za podmínek stanov...
	3) Služby související s těžbou dříví harvestorovou technologií zahrnují zejména činnosti těžby dříví harvestory ve všech druzích těžeb, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery), úklid klestu a man...

	III. Poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií
	1) Samotné uzavření RD neopravňuje žádného ze Zhotovitelů k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění budou realizována na základě dílčích smluv a následných písemných výzev k plnění. Dílčí smlouvy Objednatel uzavře vždy s jedním ze Zhotovitelů dle výsledků ...
	2) Vybraný Zhotovitel se dílčí smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloz...
	a) v souladu s touto RD, zejména pak se Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018) uvedenými v příloze č. 1 RD a popisem činností uvedeným v příloze č. 2 RD,
	b) v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	c) v rozsahu a za podmínek stanovených dílčí smlouvou, zejména pak přílohou č. 1 dílčí smlouvy (předmět, rozsah a cena díla),
	d) v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na provedení díla vztahují.
	3) Objednatel se dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených dílčí i RD a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	IV. Místo, rozsah a čas plnění
	1) Místem plnění, tj. místem realizace veškerých činností podle dílčí smlouvy, jsou lesní porosty, ve kterých má Objednatel právo hospodařit, jakož i další pozemky, odvozní místa a manipulační sklady spravované jednotlivými organizačními jednotkami (d...
	2) Objednatel zahajuje minitendry zpravidla ve čtvrtletních periodách, a to cca v poslední třetině kalendářního čtvrtletí, vždy však v rozsahu a termínech dle svých aktuálních provozních potřeb, a to i mimo pravidelné čtvrtletní období. Objednatel si ...
	3) Minitendry budou Objednatelem zahajovány, a na základě uzavřených dílčích smluv Zhotovitelem realizovány, po dobu platnosti RD.

	V. Zadávání veřejných zakázek na základě RD
	1) Jednotlivé minitendry budou zadávány postupem podle § 135 ZVZ.
	2) Minitendry Objednatel zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky. Písemnou výzvou k podání nabídky budou vyzváni všichni účastníci RD a tato výzva bude obsahovat alespoň:
	3) Předmět plnění (specifikace činností) minitendru bude dle možností Objednatele specifikován na konkrétní místo plnění (pracoviště). Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takovéhoto rozhodnutí O...
	4) Zhotovitelé podávají své nabídky v minitendru v souladu s podmínkami RD a písemné výzvy k podání nabídky. Podmínky RD jsou pro Zhotovitele, tedy i pro plnění minitendr závazné, a to po celu dobu platnosti RD. Při zadávání minitendru nejsou smluvní ...
	5) Dle § 135 odst. 2 písm. b) ZVZ dodavatelé, kteří jsou účastníky RD, nemohou podat společnou nabídku na plnění minitendru. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem RD. Dodavatel, který je...
	6) Pokud ve smyslu ustanovení § 131 ZVZ zadavatel (ve smyslu této RD Objednatel) v minitendru použije stejná hodnotící kritéria, která byla použita jako hodnotící kritéria při zadávání RD (základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny), pak úča...
	7) Nabídková cena za kompletní splnění minitendru musí být stanovena jako nejvýše přípustná absolutní částkou v českých korunách bez daně z přidané hodnoty (DPH), musí tedy obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zak...
	8) Zadavatel posoudí nabídky podané účastníky RD na základě písemné výzvy k podání nabídek. Nabídky, které splní požadavky zákona, podmínky RD a požadavky zadavatele uvedených v písemné výzvě, postoupí do hodnocení. Na základě hodnocení nabídek podle ...
	9) Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na základě RD i v plně elektronické formě.

	VI. Ceny
	1) Jednotkové ceny za provedení díla (činností) sjednané touto RD v příloze č. 3 jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto jednotkové ceny jsou maxim...
	2) Jednotkové ceny obsahují ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu jednotlivých činností a veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb dle RD.

	VII. Platnost a účinnost RD
	1) RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
	2) RD je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018, a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2019.

	VIII. Závěrečná ustanovení
	1) Tato RD se uzavírá jako písemná za použití elektronických prostředků.
	2) Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto RD výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. OZ a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (...
	4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a dílčích smluv ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru s...
	5) Práva a povinnosti vyplývající z této RD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí os...
	6) Jestliže jednotlivá ustanovení této RD jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahate...
	7) Nedílnou součástí této RD jsou:
	Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018);
	Příloha č. 2 – Popis a parametry činností těžby dříví harvestorovou technologií;
	Příloha č. 3 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb).
	8) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem RD seznámeny, a že RD uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

	I. Základní ustanovení
	1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených v dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“) uzavřené na základě rámcové dohody (dále je...
	2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních...
	3) Pokud z důvodu vojenské činnosti nebude možné plnit dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu provádění díla na jiná pracoviště v souladu s předmětem plnění popsaným v zadávací dokumentaci a další...
	4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně VOP-RD-H2018, a dodržování jejích podmínek druhou smluvní stranou.

	II. Místo, rozsah a čas plnění
	1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost. Podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném zně...
	2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem v příloze č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla).
	3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před konečným termínem pro provedení prací dle přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle vě...
	a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
	b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů,
	c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty,
	d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
	e) rozhodnutí orgánů veřejné správy,
	f) změna právních předpisů.
	4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklid...
	5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení pra...
	6) Písemná výzva bude Objednatelem odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou ad...
	7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo ...
	8) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění v...

	III. Ceny
	1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné ...
	2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného mate...
	3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.

	IV.
	IV. Platební podmínky
	1) Zhotovitel má právo fakturovat práce provedené dle Smlouvy vždy za každý ukončený kalendářní měsíc.
	2) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli:
	a) Za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS dnem potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště...
	Nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví na daném pracovišti (viz část A Protokolu o předání a př...
	b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převez...
	3) Podkladem pro fakturaci je:
	a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 1 a odst. 16 VOP-RS-H2017 a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství vy...
	Množství vyrobeného dříví v m3 se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví (prm) a přepočtového koeficientu:
	Hmotnatost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnatost liší od hmotnatosti vypočtené měřícím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou...
	Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně, e-mailem nebo faxem, a to nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS:
	- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	- sestavu 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy).
	Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná.
	b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů v m3. Množství klestu v m3 vznikl...
	Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně nebo e-mailem:
	- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	- sestavu 3729 z LVM.
	4) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již došlo k převzetí pracoviště Objednatelem od Zhoto...
	5) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě 3729 z LVM Objednatele.
	6) Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře doložena alespoň kopie Protokolu o předání a převzetí...
	7) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou,...
	8) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnost...
	9) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele a budou doručeny nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce.
	10) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení.

	V. Podmínky předání, provedení a převzetí díla
	1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II VOP-RD-H2018 oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s rozsahem plnění, podmínkami plnění a...
	2) Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele povinen provádět práci v přirozeném zmlazení (odkacování z nárostů, směrové kácení), těžbu s potřebou dřevorubce, výrobu více než 8 sortimentů v jedné dřevině nebo výrobu sloupoviny a sloupových výřezů...
	3) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého oprávněného zástupce (osoba oprávněná k jednání ve věcech provozních dle Smlouvy nebo příslušně zmocněné) alespoň 2-3 pracovní dny v týdnu k zajištění komunikace s Objednavatelem a přebírání...
	4) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o...
	5) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby ...
	6) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.
	7) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu přesnosti měření měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, vče...
	8) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 dní a v zimním období 14 dní. Za letní období se pro účel Smlouvy považuje d...
	9) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a soustřeďování dříví bude maximálně využívat šetrných technologií, aby nedocházelo k nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.
	10) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo.
	11) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto znečištění došlo. Zhotovitel je povinen zajistit na vl...
	12) Pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžb...
	13) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m.
	14) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění.
	15) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.
	16) Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel bude Objednateli předávat dokončené práce v každém kalendářním měsíci po dob...
	17) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončených prací nejméně tři pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí dokončených prací. Objednatel je povinen nejpozději do 24 hodin navrhovaný termín potvrdit nebo navrhnout jiný termín pro převzet...
	18) V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných zá...
	19) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného porostu, popis prováděných činností, technologický postup provádění činností a množství provedených měrných jednotek, jednotkovou cenu za mě...
	20) Pokud je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného zástupce Objednatele.
	21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci předmětu Smlouvy podíleli alespoň technici (operátoři harvestorů a vyvážecích souprav), z nichž délku praxe alespoň 3 roky mají min. 2 operátoři harvestorů a min. 2 operátoři vyvážecích souprav. ...
	22) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení (harvestorové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám Smlouvy. Za tímto účelem se rozlišují následující kategorie strojů:

	VI. Odpovědnost
	1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů.
	2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémo...
	3) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týk...
	4) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 2 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné s...
	5) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické n...
	6) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
	7) Zhotovitel odpovídá zejména za:
	a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených che...
	i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích),
	ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
	iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
	iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
	v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
	vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajišt...
	vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
	viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
	ix) Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění,
	x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
	xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
	xii) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
	b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratel...
	c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,
	d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),
	e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí a to, že budou odpovídat určené technologii,
	f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů a jejich používání,
	g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),
	h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
	i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí,
	j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,
	k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.
	8) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. ...
	9) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní opa...
	10) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo vedoucí lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.
	11) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo osoba příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).
	12) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Zhotovite...
	13) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
	14) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
	15) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
	16) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.
	17) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

	VII. Smluvní pokuty
	1) V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uvedených v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny d...
	2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za kaž...
	3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustřeďování dříví dle termínů stanovených v čl. V odst. 8 těchto VOP-RD-H2018, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý jeden m3 dříví,...
	4) V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil při provádění činností dle Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za k...
	5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde Zhotovitel provádí činnosti dle Smlouvy, přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených Zhotovitelem 10 % z celkového počtu stojících stromů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ...
	6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objedn...
	7) V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne nezajistí na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při těžbě, soustřeďování a skládkování vyrobených sortimentů, je Zhotovit...
	8) V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravn...
	9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých zbytků hroubí ponechaných v porostu po těžbě, přestože tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen ...
	10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubí ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
	11) Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM nebo při přejímce u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběný...
	12) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k to...
	13) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení požadovaného druhu a technických parametrů vyráběných sortimentů nebo nedodržení závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovite...
	14) V případě nesplnění předepsané kvalifikace nebo oprávnění svých zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za ...
	15) V případě nepřítomnosti zaměstnance Zhotovitele nebo osoby pro něj pracující, schopného komunikovat v českém nebo slovenském jazyce a přijímat závazné pokyny oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. V odst. 3 VOP-RD-H2018 je Zhotovitel povinen zap...
	16) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
	17) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP-RD-H2018 Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí ...
	18) V případě, že se Objednatel nebo Zhotovitel nedostaví ve stanovený den k převzetí dokončených prací, ačkoliv Zhotovitelem navrhovaný termín Objednatel odsouhlasil či ve stanovené lhůtě nenavrhl termín jiný, je smluvní strana, která se ve stanovený...
	19) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení p...
	20) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
	21) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat inform...
	22) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.
	23) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV VOP-RD-H2018 (Platební podmínky).

	VIII. Ukončení platnosti Smlouvy
	1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí:
	a) provedením díla dle podmínek Smlouvy,
	b) písemnou dohodou smluvních stran,
	c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
	d) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy,
	e) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.
	2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
	a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 těchto VOP-RD-H2018,
	b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických postupů stanovených Objednatelem, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními před...
	c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zas...
	d) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 16 až 17 těchto VOP-RD-H2018.
	3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž:
	a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více...
	b) v případě, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění prací nebo nedodrží závazný harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v...
	d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávně...
	e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v pří...
	f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění,...
	4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pok...
	5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na ...
	6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, Objednatel Zhotoviteli nehradí.
	7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 OZ dohodly, že zhotovitel je oprávněn zrušit uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční částky ve výši 10 % z celkové ceny díla jako odstupného druhé smluvní stra...

	IX. Závěrečná ustanovení
	1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či VOP-RD-H2018 neplatným nebo neúčinným v důsledku okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou neb...
	2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
	113 - TĚŽBA DŘÍVÍ
	122 – Přibližování dříví
	124 – VÝROBA DŘÍVÍ NA ODVOZNÍM MÍSTĚ
	011 - VYKLIZOVÁNÍ PLOCH PO TĚŽBĚ
	126 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA OM
	134 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA ES


	Kopie - 05_Mikolas.pdf
	Nabídková cena

	08_RM_Forest.pdf
	Nabídková cena

	10_Citovska_lesni.pdf
	Nabídková cena

	Kopie - 09_Kloboucka_lesni.pdf
	Nabídková cena

	01_Uniles.pdf
	Nabídková cena

	Kopie - 04_Kopf.pdf
	Nabídková cena

	03_Progles.pdf
	Nabídková cena

	Kopie - 07_Jihozapadni_drevarska.pdf
	Nabídková cena

	06_Perperuna.pdf
	Nabídková cena

	Kopie - 02_Hanko.pdf
	Nabídková cena

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 347 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy