Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5693347: Smlouva o dílo - provedení ohňostroje

Příloha Ohňostroj- smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            "" 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany: 

1. 
Statutární město Teplice 
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, DIČ: CZ00266621 
zastoupené pověřenou organizací 
Domem kultury Teplice 
Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice, IČ: 00081221, DIČ: CZ00081221 

 

dále jen „objednatel", 

a 

2. 
Vladimír Zacharda 
se sídlem Na Výsluní 529/7, 417 01 Dubí 
IČ: 46066608 

 

dále jen „zhotovitel", 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

Smlouvu o dílo 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provedení ohňostroje ve 22:22 ve městě Teplice (dále jen díla). 

Specifikace díla: 

Ohňostroj při příležitosti 864. zahájení lázeňské sezony. 

Článek li. 

Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo dne 26. 5. 2018 ve 22:22 hod. 
z prostoru vodárny na Letné. 

I. strana smlouvy o dílo 

.. Článek Ill. 

Cena za dílo 

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní 108.000,00 Kč s DPH. 

Článek IV. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli volný přístup na odpaliště dne 26. 5. 2018 od 10:00
hodin.

2. Objednatel zajistí klíče od budovy vodárny a tyto předá zhotoviteli v den přístupu na
odpaliště.

Článek V. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel zajistí ohlášení ohňostroje na místně příslušných úřadech z důvodu
požadavku času odpalu ve 22:22.

2. Zhotovitel zajistí součinnost Městské policie Teplice a požárního záchranného sboru,
resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů Sobědruhy.

3. Zhotovitel zajistí vytýčení ochranného pásma v součinnosti s Městskou policií Teplice.

4. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby minimalizoval škody na majetku (travnatý porost,
stromy) objednatele.

5. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele koncesní listinu opravňující jej
k provádění ohňostrojných prací a dále pojištění odpovědnosti podnikatele za škody-­
způsobené podnikatelskou činností. Zhotovitel prohlašuje, že den vzniku práva
provozovat živnost provádění ohňostrojných prací nastal dne 6. 6. 2001; pojištění
odpovědnosti podnikatele má sjednáno u České pojišťovny a.s.

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu po provedení
ohňostroje se splatností 14 dní od vystavení daňového dokladu, a to bankovním
převodem.

2. Faktura bude vystavena na Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2, 415 95
Teplice, IČ: 00266621, DIČ: CZ00266621 a zaslána na adresu Domu kultury Teplice.

3. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel
povinen neprodleně oznámit objednateli.

2. strana smlouvy o dílo I 

4. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli
uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu
nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma
případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

5. Za neprovedení ohňostroje z důvodu zrušení objednatelem zaplatí objednatel
zhotoviteli sankci ve výši 10.000,00 Kč. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele
do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek VII. 

Platnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky.

2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy o dílo předložit k nahlédnutí pojistnou
smlouvu, kde předmětem pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
podnikatelskou činností a koncesní listinu opravňující zhotovitele k provádění
ohňostrojných prací.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), kde je
povinen ji uveřejnit objednatel.

4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.

5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich
svobodné vůle.

V Teplicích dne 2/1. z;. '1-o "'/'

podpis objednatele 

3. strana smlouvy o dílo 

podpis zhotovitele 

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy