Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5712095: Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení účasti v evropské pohárové

Příloha Smlouva_PSO_VKKP_2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            1 
 

č. sml. 6718092779 
č.ž. 2/PSO 

 
S M L O U V A 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 
 
Smluvní strany: 
1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2 

IČ 44 99 27 85 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem 
na základě pověření primátorem statutárního města Brna je podpisem smlouvy pověřen 
Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města 
Brna 
(poskytovatel) 
 

2. Název organizace Volejbalový klub Královo Pole, z.s. 
 adresa sídla Vodova 336/108, 612 00 Brno  
 IČ 65348028 
 bankovní spojení  

číslo účtu 
 zástupce Richard Wiesner 
 (příjemce)  
 

   uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů                 
a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto 

 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 

 
 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna        
za účelem zabezpečení účasti v evropské pohárové soutěži CEV Cup Women ve volejbalu               
v roce 2018 - 2. kolo. Dotaci lze jmenovitě použít pouze na cestovné -jízdné na soutěže, 
ubytování sportovců vč. realizačního týmu na soutěžích a společné stravné účastníků          
na soutěžích vč. recipročního plnění. 
 

Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2018 do 16. 4. 2018. 
Statutární město Brno tím přispívá k rozvoji tělovýchovy a spotu. 

 
II. 

Čerpání dotace 
Poskytovatel se  zavazuje  poskytnout příjemci  dotaci ze svých rozpočtových prostředků 
výši 120 000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

III. 
Podmínky poskytnutí dotace 

1. Poskytování dotací upravují „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna          
pro vyhlášené programy“ v platném znění a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“ 
v platném znění. 
 2 
 

 
2. Příjemce je povinen ve svém účetnictví odděleně evidovat přijetí poskytnuté dotace          

a odděleně sledovat její použití ke stanovenému účelu. Příjemce je dále povinen viditelně 
označit prvotní doklady, které budou přiloženy k finančnímu vypořádání tak, aby bylo 
jasné, že částka byla hrazena z dotace z rozpočtu města Brna. 

3. Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději 
do 15. 6. 2018, a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli 
doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou vč. věcného soupisu 
jednotlivých položek vynaložených nákladů a stručného hodnocení dotované aktivity. 
Jedná se zejména o kopie účetních dokladů, tj. účtenek, výdajových a příjmových 
dokladů, faktur, smluv a bankovních výpisů, prokazujících provedení úhrady 
vykazovaných výdajů, včetně originálů k nahlédnutí. Příjemce garantuje, že předložené 
účetní doklady ve výši poskytnuté finanční dotace nebyly a nebudou duplicitně použity ve 
finančním vypořádání dotace, poskytnuté jiným subjektem. V případě, že příjemce doloží 
k finančnímu vypořádání doklad (fakturu) na ubytování sportovců vč. realizačního týmu 
na soutěžích, je povinen k tomuto dokladu doložit jmenný seznam ubytovaných. Příjemce 
je dále povinen předložit k finančnímu vypořádání fotografie či jiné grafické podklady 
propagačních materiálů či sportoviště, kde bude prokazatelně uvedeno logo města Brna. 
V případě, že má příjemce dotace zřízeny webové stránky, doloží k finančnímu 
vypořádání výtisk těchto webových stránek, případně fotografii či kopii aktuální podoby 
obrazovky – monitoru počítače (print sreen, screenshot), kde bude patrné umístění loga 
města Brna. Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů. 

4. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změny v předloženém projektu 
(termín akce, místo konání, změnu statutárního zástupce, sídla, bankovního spojení či 
názvu organizace apod.) a to do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti změny. 

5. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli změnu v údajích uvedených 
v předložené žádosti a čestném prohlášení týkající se případného zániku, transformace, 
sloučení, změny vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje apod., dále vydání 
inkasního příkazu Komisí (EU) vůči příjemci ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené 
podpory, skutečnosti, že se příjemce stal podnikem v obtížích v souladu s Nařízením 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18 a to                 
do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti změny. 

6. Příjemce je povinen, v případě ukončení své sportovní činnosti, bezodkladně                
a písemně o této skutečnosti informovat poskytovatele. Tuto povinnost má i v případě 
přechodného přerušení této činnosti s informací o příčinách, které k tomuto stavu vedly,        
a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se zavazuje, že učiní vše potřebné    
k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším termínu. 

7. Příjemce je povinen písemně sdělit poskytovateli, že účel na který byla dotace poskytnuta 
nebude realizován a to nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. Nejpozději 
k tomuto termínu je příjemce povinen nepoužité (nevyčerpané) finanční prostředky vrátit. 

8. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část použitou neoprávněně nebo 
v rozporu s účelem schváleným ve smlouvě, a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení 
dotace. 

9. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci nebo její část, která nebyla dle smlouvy 
řádně finančně vypořádána, v termínu uvedeném v bodě 3 této smlouvy, ani v náhradním 
termínu stanoveném poskytovatelem a to do 30 dnů od doručení výzvy k vrácení dotace. 

10. Finanční prostředky se vracejí na účet poskytovatele, a to takto: 
a) v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. …, pod variabilním symbolem, 

kterým je číslo smlouvy, 
b) od 1. 1. do 28. 2. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet                

č. …, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy, 
c) po 1. 3. následujícího roku, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet                      

č. …, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy. 
 3 
 

11. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli věcnou kontrolu účetnictví, aby mohl prověřit 
veškeré příjmy a výdaje příjemce související s projektem. 

12. Příjemce je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli provést kontrolu dotované aktivity        
a účelnost využití poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve 
znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění nesrovnalostí 
požadovat vysvětlení a doplnění příslušných dokladů. 

13. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Dotaci 
nelze převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která pro příjemce zajišťuje 
realizaci projektu. Příjemce je vždy povinen použít dotaci k přímým platbám dle účelu 
smlouvy, vyjma nákladů, které jsou hrazeny zastřešujícími organizacemi, tj. příslušnými 
sportovními svazy a nebo jejich organizačními složkami. 

14. Příjemce, jenž je vlastníkem nebo provozovatelem sportovního zařízení, je povinen vydat 
a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém se stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků        
a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení          
dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Příjemce je povinen uvádět na propagačních materiálech (billboardech, plakátech, 
bulletinech, na internetových stránkách aj.) informaci o poskytnuté finanční podpoře 
statutárního města Brna a logo nebo znak města Brna. Při použití loga nebo znaku města 
Brna je třeba postupovat v souladu s úplným zněním „Statutu pro užívání znaku, vlajky      
a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí“ (dále jen „Statut …“). Použití loga 
města Brna je povoleno již uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a není nutné si od 
poskytovatele vyžádat souhlas s jeho použitím. V případě užití znaku města Brna podá 
příjemce písemnou žádost spolu s výtvarným návrhem na Odbor vnitřních věcí. Pokud 
bude příjemce během konání akce umisťovat na viditelná místa loga partnerů nebo 
sponzorů, musí zde umístit také logo města Brna v souladu s „Manuálem …“. Příjemce  
je povinen zajistit na své náklady výrobu a umístění loga města Brna dle „Manuálu …“ 
na sportovišti, kde provozuje svoji činnost (velikost podkladové desky minimálně cca 
100x60 cm, červené pozadí – bílé logo, může být provedena i inverzní varianta nebo větší 
rozměr). Výše uvedený „Statut …“, a „Manuál …“ lze stáhnout na www.brno.cz/logo. 
Příjemce je dále povinen informovat své členy a veřejnost o výši podpory ze strany města 
Brna např. na svých webových stránkách, na valných hromadách, pořádaných akcích, 
schůzkách s rodiči a členy klubu atd. 

16. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při tvorbě databáze v oblasti sportu           
„Kam za sportem v Brně“, která je uveřejněna na webových stránkách statutárního města 
Brna. 

17. Příjemce má možnost bezplatné prezentace své sportovní činnosti na webových stránkách 
statutárního města Brna týkajících se sportu. V případě, že příjemce tuto možnost využije 
a data do webové aplikace doplní, je povinen je vést aktuální a v souladu s předpisy ČR. 
Příjemce nesmí uvádět nepravdivé, hanlivé nebo dvojsmyslné údaje. V případě 
zveřejňování fotografií, může příjemce zveřejnit pouze ty fotografie, ke kterým má 
autorská práva. 

18. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků příjemcem 
vč. porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně          
ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           
ve znění pozdějších předpisů, za které se ukládá odvod ve výši poskytnuté dotace. 

19. Za méně závažná porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, se považují 
následující porušení a nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod: 
a) za nepravdivá prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o dotaci z rozpočtu 

statutárního města Brna …“ činí odvod 0,5% z poskytnuté dotace, 
b) za dodání finančního vypořádání dotace po termínu dle bodu 3 této smlouvy, nejvýše 

v náhradním termínu stanoveném poskytovatelem, činí odvod 0,5% z poskytnuté 
dotace, 4 
 

c) za porušení povinnosti uvedené v bodě 2, 4, 14, 15, 16, 17 této smlouvy činí odvod 
0,5% z poskytnuté dotace. 

20. Příjemce dotace souhlasí se jmenovitým zveřejněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město 
Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. 

21. Příjemce nese odpovědnost za využití poskytnuté dotace z rozpočtu města Brna v souladu 
s respektováním pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu          
čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky 
představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit,   
a to včetně úroků. 

22. Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy vůči němu 
nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené 
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena 
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, dále že není podnikem v obtížích 
v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 
18 a že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům. 

23. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,         
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný 
návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být 
vzájemné vypořádání práv a závazků. 

24. Poskytovatel má právo v případě závažných nedostatků zjištěných průběžnou 
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
25. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou 

smluvních stran. 
26. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. 

Příjemce obdrží jeden a poskytovatel dva výtisky. 
27. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro poskytovatele budou 

vykonávány prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města 
Brna. 

28. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje           
i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy. 

29. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním 
bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně. 

30. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

31. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona). 

 
Doložka: 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/39 konaném dne 
15. 5. 2018. 
 
V Brně dne: 30. 5. 2018   V Brně dne: 30. 5. 2018 
 
 
……………………………   …………………………… 
     poskytovatel            příjemce 
            

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 033 543 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy