Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6054331: Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

Příloha Smlouva o veřejných službách.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
(č. 376/OD/2018)
(dále jen „Smlouva”)
uzavřená v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen „Zákon o veřejných službách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

(1) Statutárním městem Teplice
IČ: 00266621
DIČ: CZ0026621
se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
zastoupeným panem Bc. Hynkem Hanzou, 1. náměstkem primátora
bankovní účet č. 19-226501/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) ARRIVA CITY s.r.o.
IČ: 26730448
DIČ: CZ699001947
se sídlem U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90120
zastoupená Ing. Petrem Havlíkem, jednatelem společnosti
bankovní účet č. 27-6605580287/0100, vedený u Komerční banky a.s.
(dále jen „Dopravce”)

(Objednatel a Dopravce jsou dále společně označováni také jako “Strany” a každý jednotlivě jako “Strana”)
PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
a) Objednatel má zájem na dlouhodobém a stabilním zajištění dopravní obslužnosti zejména ve svém územním obvodu (závazek veřejné služby) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a je připraven za plnění tohoto závazku hradit Dopravci kompenzaci ve výši stanovené v souladu s ustanoveními této Smlouvy;
b) Dopravce má zájem plnit závazek veřejné služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti zejména v územním obvodu Objednatele, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou;
c) Objednatel je vlastníkem movitých a nemovitých věcí, který slouží k zajišťování dopravní obslužnosti zejména v územním obvodu Objednatele a k činnostem s tímto provozem souvisejícím;
d) v územním obvodu Objednatele je provozována dopravní obslužnost Objednatelem a zároveň Ústeckým krajem, IČO: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen „Kraj“), uzavřeli Objednatel na straně jedné a Kraj na straně druhé smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, jejímž předmětem je úprava spolupráce a koordinace Objednatele a Kraje zejména ve věci vzájemného uznávání jízdných dokladů a vyrovnání snížených tržeb (dále jen “Smlouva o spolupráci”);
e) Smlouvou o spolupráci byl provoz dopravní obslužnosti v územním obvodu Objednatele začleněn do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje nazvaného Doprava Ústeckého kraje (dále také jen „DÚK“);
f) s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným pod písm. a) až e) výše mají Strany zájem na zajištění provozu služeb Městské hromadné dopravy zejména v územním obvodu Objednatele (dále jen „MHD“), a to při respektování platných jízdních řádů MHD a podmínek vyplývajících z DÚK,
dohodly se Strany na následujícím znění Smlouvy:
Předmět A ÚČEL SMLOUVY
1.1 Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek, za kterých se Dopravce zavazuje zajišťovat ve prospěch Objednatele dopravní obslužnost (závazek veřejné služby) spočívající v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (resp. městskou autobusovou dopravou) a veřejnou drážní osobní dopravou, zejména v územním obvodu Objednatele, a to:
· v souladu s  právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením, Zákonem o veřejných službách, zákonem č. 111/1994 Sb. v platném znění, zákonem č. 266/1994 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 295/2010 Sb. a vyhláškou č. 296/2010 Sb.,;
· v souladu s licencemi udělenými a osvědčeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci,
· v rozsahu stanoveném Seznamem spojů linek MHD od 1. 7. 2018 (smluvní rozsah dopravy podle linek), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
· v souladu s Tarifem Integrovaného dopravní systému Ústeckého kraje (nazvaného Doprava Ústeckého kraje), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Tarif DÚK“),
· v souladu s platnými jízdními řády MHD od 1. 7. 2018, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, 
· v souladu s pravidly organizace provozu MHD a jeho změnami stanovenými Objednatelem v článku 6 této Smlouvy 
· v souladu se začleněním provozu veřejné linkové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy v rámci MHD do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (DÚK) na základě Smlouvy o spolupráci, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
1.2 Objednatel garantuje Dopravci základní rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v každém celém jednotlivém kalendářním roce trvání Smlouvy ve výši minimálně 1 838 742 km a maximálně 2 247 350 km. Z uvedeného základního rozsahu veřejných služeb (dopravního výkonu) se jedná minimálně o 1 200 000 km o veřejnou drážní osobní dopravu (trolejbusy). Zbylá část základního rozsahu je zajištěna vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravou – městskou autobusovou dopravou. Pro každý jednotlivý kalendářní rok trvání Smlouvy bude stanoven tzv. „Objednaný dopravní výkon“, kterým se rozumí předpokládané množství ujetých km během každého jednotlivého kalendářního roku trvání Smlouvy v závislosti na počtu odlišných provozních dní daného roku. Pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 se stanovuje Objednaný dopravní výkon ve výši 1 042 859,1 km.
1.3 Dopravce tímto přebírá závazek veřejné služby – zajišťovat ve prospěch Objednatele dopravní obslužnost zejména v rámci územního obvodu Objednatele definovaný v článku 2 odstavci 1 této Smlouvy a zavazuje se plnit tento závazek po celou dobu trvání této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
1.4 Objednatel se zavazuje uhradit Dopravci v souvislosti s plněním závazku veřejné služby kompenzaci ve výši stanovené výpočtem podle pravidel zakotvených v článku 7 této Smlouvy.
1.5 Dopravce prohlašuje, že bude mít ke dni zahájení Doby plnění dle této Smlouvy platné licence a osvědčení pro realizaci předmětu této Smlouvy, zejména oprávnění k podnikání ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) Zákona o veřejných službách. Dopravce je povinen po celou Dobu plnění dle této Smlouvy tyto dokumenty s dostatečným předstihem aktualizovat dle skutečně nastalých podmínek. 
1.6 Účelem Smlouvy je řádné a plynulé zajištění základní dopravní obslužnosti zejména v územním obvodu Objednatele ve smyslu § 2 Zákona o veřejných službách.
1.7 Objednatel prohlašuje, že v době podpisu Smlouvy Dopravci při poskytování veřejných služeb Objednateli dle této Smlouvy nevznikají žádné vícenáklady dané poplatky za užívání autobusových zastávek nebo stanovišť, případně placením mýtného za průjezd zpoplatněnými úseky pozemních komunikací. V případě, že by došlo ke vzniku vícenákladů uvedených v předchozí větě, je Objednatel povinen tyto Dopravcem vyčíslené vícenáklady zahrnout do úhrady kompenzace. Tato povinnost se na Objednatele nevztahuje v případě, že tyto vícenáklady vzniknou Dopravci při zajišťování veřejných služeb ve výlukovém provozu, který nepřekročí délku 90 po sobě jdoucích kalendářních dní. 
1.8 Elektrickou trakcí se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytování veřejných služeb Objednateli dle této Smlouvy vozidly, která pro svůj pohon výlučně nebo primárně využívají elektrické energie (trolejbusy, trolejbusy s alternativním pohonem, elektrobusy). 
1.9 Pro potřeby článku 7 odst. 3 této Smlouvy Objednatel prohlašuje, že v roce 2017 činil Objednaný dopravní výkon 2 059 821,6 km, přičemž podíl najetých kilometrů elektrickou trakcí činil 61%.
1.10 Objednatel upozorňuje, že má v průběhu Doby plnění této Smlouvy v úmyslu opakovaně pořizovat trolejbusy s alternativním pohonem, tj. trakčními bateriemi, které budou mít za účel postupně nahradit veškerá vozidla ve vlastnictví Dopravce (autobusy) s cílem objednávat veškerý Objednaný dopravní výkon v elektrické trakci s tím, že první dodávka 5 ks trolejbusů s alternativním pohonem (trakčními bateriemi) bude Objednateli dodána ještě před započetím Doby plnění této Smlouvy. V návaznosti na předchozí větu je Dopravce povinen provést přepočet Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle článku 7 odst. 3 této Smlouvy a tento předložit Objednateli ke schválení a uzavření dodatku k této Smlouvě.
MÍSTO PLNĚNÍ
1.11 Strany sjednávají, že Dopravce je povinen poskytovat služby spočívající v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou zejména v územním obvodu Objednatele, tedy vymezeném katastrálním obvodu katastrálními územími: Teplice, Teplice – Řetenice, Teplice – Trnovany, Prosetice, Nová Ves u Teplic, Hudcov a Sobědruhy; a doplňkově i v katastrálním území obcí Bystřany a Jeníkov.
DOBA PLNĚNÍ
3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. července 2018 do 31. prosince 2023. Dopravce bude veřejnou linkovou dopravu a veřejnou drážní osobní dopravu dle této Smlouvy provozovat v období uvedeném v předchozí větě v případě, že Objednatel neurčí jinak. K ukončení této Smlouvy může dojít i dříve za podmínek stanovených v článku 10 této Smlouvy.
práva a povinnosti stran
1.12 Dopravce je povinen při plnění závazku veřejné služby postupovat tak, aby byly řádně a včas splněny povinnosti Objednatele podle Smlouvy o spolupráci a všechny další požadavky vyplývající z DÚK, a to po celou dobu trvání této Smlouvy, neurčí-li Objednatel jinak. Dopravce se zavazuje zejména:
a. požádat Kraj o poskytnutí zabezpečeného papíru s ochrannými prvky pro vydávání papírových jízdních dokladů DÚK v období platností této Smlouvy;  
b. vydávat papírové jízdní doklady DÚK na zabezpečeném papíru s ochrannými prvky, který mu poskytne Kraj;
c. uznávat papírové jízdní doklady vydané podle Tarifu DÚK a vystavené na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, které opravňují cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy v tarifní zóně 401 Teplice, a které budou vydány v souladu s ceníkem jízdného Dopravy Ústeckého kraje, který je přílohou Tarifu DÚK;
d. uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které opravňují cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy v tarifní zóně 401 Teplice, a které budou vydány v souladu Tarifem DÚK;
e. akceptovat při prodeji jízdních dokladů opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka uložené dopravci DÚK na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8Kb v rámci DÚK (seznam dopravců DÚK je přílohou Smluvních přepravních podmínek DÚK dostupných na internetových stránkách Ústeckého kraje www.dopravauk.cz (dále jen „Smluvní přepravní podmínky DÚK“);
f. v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných dopravci DÚK (tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané jménem dopravce DÚK; dobíjení elektronické peněženky vydané dopravcem DÚK);
g. umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy nazvané Bezplatná přeprava osob;
h. vydávat v souladu s podmínkami DÚK elektronické karty (včetně bezkontaktních čipových karet), které budou platné v rámci celého systému DÚK;
i. zajistit, že kontroloři a pověření zaměstnanci Dopravce budou kontrolovat také jízdní doklady vydané dopravci DÚK opravňující cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných dopravci DÚK na linkách a spojích Dopravce, přičemž cestující s neplatnou jízdenkou vydanou dopravcem DÚK (tj. zejména jízdenkou po uplynutí časové platnosti nebo jízdenkou neplatnou v příslušné zóně) je, resp. bude považován za cestujícího bez platné jízdenky;
j. dodávat Objednateli úplné a správné údaje o svých tržbách a případně další údaje v souladu s požadavky osoby provádějící rozúčtování tržeb mezi dopravci DÚK a dopravcem Objednatele (dále jen „Zúčtovací centrum“), a to v pravidelných intervalech sdělených Dopravci Zúčtovacím centrem s alespoň dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto intervaly nebudou kratší než 24 hodin, a to ve formátech dat stanovených Zúčtovacím centrem nebo definovaných vstupní větou Cards Interface Zúčtovacího centra, jehož popis tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy;
k. na písemnou žádost Objednatele dodávat údaje podle předchozího ustanovení přímo do Zúčtovacího centra, a v záloze (kopii) Kraji, a to za podmínek uvedených v předchozím ustanovení;
l. pravidelně za každý kalendářní rok vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního roku, není-li níže stanoveno jinak, předkládat Objednateli výkazy v souvislosti s jím poskytovanými veřejnými službami ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné linkové dopravě, zejména výkazy nákladů a výnosů (včetně tržeb) z přepravní činnosti dle platných a účinných právních předpisů;
m. dodržovat pravidla organizace provozu MHD a jeho změn stanovená Objednatelem v článku 6 této Smlouvy; 
n. pro případ, že Dopravce bude zajišťovat přepravu cestujících také mimo územní obvod Objednatele (respektive mimo zónu 401 Teplice), stanovit ceny jízdních dokladů vydávaných Dopravcem opravňujících k cestě do jiných zón v rámci DÚK ve shodné výši s cenami jízdních dokladů vydávaných dopravci DÚK opravňujících k cestě do takových jiných zón v rámci DÚK;


o. při plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy uplatňovat na přepravu prováděnou v rámci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy v územním obvodu Objednatele výlučně Tarif DÚK a Smluvní přepravní podmínky DÚK; 
p. informovat Objednatele o skutečně provedeném dopravním výkonu Dopravce v rámci jednotlivých přepravních služeb v každém kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.
1.13 Dopravce je povinen uzavřít současně s touto Smlouvou nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví Objednatele, které slouží k zajištění plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy Objednateli a k činnostem s tímto závazkem souvisejícím. Vzorové znění nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.
1.14 Dopravce se zavazuje, že barevné provedení všech dopravních prostředků, které bude Dopravce využívat k plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy, vyjma dopravních prostředků ve vlastnictví Objednatele, tj. dopravních prostředků Dopravce či třetích osob, bude písemně schváleno Objednatelem, a to před započetím jejich užívání k plnění závazku Dopravce podle této Smlouvy.
1.15 Dopravce se zavazuje, že na své náklady pořídí veřejně dostupný informační systém dle specifikace Objednatele, která tvoří přílohu č. 8, a který bude užívat po celou dobu trvání této Smlouvy k plnění jeho povinností podle této Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak.
1.16 Dopravce se zavazuje dodržovat standardy kvality a bezpečnosti stanovené Zákonem o veřejných službách, příslušnými prováděcími předpisy a v Standardech kvality a bezpečnosti, které tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy, všemi vozidly, která jím podléhají.
1.17 Dopravce se zavazuje neumisťovat na vnější části vozidel ve vlastnictví Objednatele žádná reklamní nebo jiná sdělení nesouvisející s plněním závazku veřejné služby dle této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
1.18 Objednatel se zavazuje písemně informovat Dopravce o změně v osobě Zúčtovacího centra, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy mu Kraj sdělí identifikační a kontaktní údaje nového Zúčtovacího centra. Osobou Zúčtovacího centra je ke dni podpisu této Smlouvy společnost ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČO: 458 05 202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4 – 6.
1.19 Objednatel se zavazuje poskytnout Dopravci součinnost při plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu potřebném k řádnému plnění povinností Dopravce podle této Smlouvy.
1.20 Dopravce je povinen zřídit na Benešově náměstí předprodej jízdních dokladů DÚK a informační středisko pro cestující veřejnost.
ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO DÚK
1.21 Dopravce tímto prohlašuje, že přistupuje k DÚK a že v souvislosti se svým přistoupením k DÚK:
a. uzavře se Zúčtovacím centrem smlouvu, na jejímž základě se Dopravce zaváže dodržovat veškerá práva a povinnosti vyplývající z jeho účasti v DÚK stanovené Krajem;
b. bude uznávat jiné jízdní doklady, jejichž povinné uznávání mu na jím provozovaných linkách a spojích objednávaných Objednatelem jednostranně stanoví Kraj;
c. bude předávat Zúčtovacímu centru data o bezkontaktních čipových kartách (dále jen „BČK“) a identifikační data o zařízeních používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému;
d. poskytne Kraji veškerou možnou součinnost potřebnou k tomu, aby mohlo dojít k bezproblémovému zapojení Dopravce do DÚK k datu 1. července 2018
e. v souvislosti se zapojením Dopravce do DÚK zejména poskytne Kraji v Krajem stanovené lhůtě vzorovou čipovou kartu vydávanou Dopravcem či technické údaje o elektronickém odbavovacím systému používaném Dopravcem, resp. jakýkoliv doklad či informaci s tím související, zúčastní se jednání souvisejících se zavedením DÚK a dle pokynů Kraje učiní jakýkoliv další úkon nezbytný k propojení (zajištění kompatibility) elektronických odbavovacích systémů a čipových karet používaných jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK podle pokynů Kraje;
f. bude vydávat a akceptovat BČK se strukturou odpovídající struktuře BČK Kraje, která bude Krajem sdělena Dopravci do 3 pracovních dnů poté, co se Dopravce vůči Kraji písemně zaváže zachovávat mlčenlivost ohledně struktury BČK Kraje;
g. bude předávat Zúčtovacímu centru a v záloze Kraji v pravidelných intervalech sdělených Zúčtovacím centrem, přičemž tyto intervaly nebudou kratší než 24 hodin, (i) informace o BČK (nově vydané, zrušené, blokované), (ii) informace o transakcích elektronického odbavovacího systému a (iii) identifikační data o změnách zařízení používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému;
h. bude předávat Kraji informace o provedených dopravních výkonech za kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce;
i. zajistí, aby informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné, a zamezí ztrátám transakcí (ztrátou transakce se rozumí přerušení vzestupné řady čísel transakcí realizovaných Dopravcem);
j. bude přijímat od Zúčtovacího centra aktualizovaný seznam zakázaných BČK (tzv. blacklist) a tento nahrávat do všech zařízení elektronického odbavovacího systému tak, aby nebylo možné použití zakázaných BČK;
k. bude evidovat elektronickým odbavovacím systémem všechny cestující s elektronickým jízdním dokladem;
l. uzavře s Krajem smlouvu o utajení informací v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 10 této Smlouvy, a to nejpozději do 22. června 2018;
m. bude dodržovat Krajem stanovenou politiku bezpečnosti odbavovacího systému DÚK, jejíž zpřístupnění Dopravci bude podmíněné uzavřením smlouvy o utajení informací podle předchozího písmene a nejpozději do 22. června 2018 uzavře s Krajem smlouvu o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému v souladu se vzorem v příloze č. 11 této Smlouvy;
n. zajistí potřebný počet tzv. bezpečnostních přístupových modulů (Security Acess Module) (dále jen „SAM modul“) a poskytne Kraji veškerou jím požadovanou součinnost tak, aby Kraj mohl na SAM moduly nahrát bezpečnostní algoritmy a klíče systému pro komunikaci s BČK;
o. bude dodržovat další práva a povinnosti související s BČK a elektronickým odbavovacím systémem, jak jsou uvedeny v příloze č. 12 této Smlouvy;
p. bude kontrolovat platnost jízdních dokladů vydaných dopravci zapojených do DÚK dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK;
q. se zavazuje, že komunikace se Zúčtovacím centrem bude realizována prostřednictvím formátů dat definovaných vstupní větou Cards Interface dle přílohy č. 6 Smlouvy;
r. se bude řídit písemnými instrukcemi Zúčtovacího centra ve věci vzájemného zúčtování tržeb inkasovaných Dopravcem a jinými dopravci DÚK a příslušnou platbu vždy provede (resp. přijme) do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy takovou písemnou instrukci obdrží, a bude dodržovat další podmínky zúčtování tržeb dle tohoto ustanovení nebo odlišný způsob zúčtování, stanoví-li tak Kraj;
s. vyvine maximální možnou součinnost při testování vzájemné kompatibility jednotlivých součástí elektronického odbavovacího systému DÚK;
t. zajistí, že BČK a elektronický odbavovací systém používané Dopravcem budou po celou dobu jeho účasti v DÚK kompatibilní s BČK Kraje a elektronickým odbavovacím systémem DÚK;u. bude vydávat anonymní BČK (bez evidence osobních údajů), přičemž osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu nutnou pro výrobu a krátké otestování karty, a osobní BČK, které budou vydávány konkrétnímu držiteli a budou na nich natištěny následující údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, logické číslo karty ve formě čárového kódu;
v. na žádost Kraje změní jím používaný elektronický odbavovací systém nebo BČK (případně též odchylně od parametrů BČK či elektronického odbavovacího systému) tak, aby byly naplněny následující principy: 
-	zachování plné kontroly Kraje nad DÚK;
-	fungování DÚK tak, aby byly spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK;
-	ochrana investic (vložených finančních prostředků) cestujících;
-	zamezení podvodů či snížení zvýšeného rizika podvodů s nástroji DÚK; a
-	efektivní a uživatelsky přátelský systém;
w. po obdržení žádosti Kraje podle předchozího písmene bez zbytečného odkladu předloží Kraji podrobnou kalkulaci veškerých účelných a hospodárných nákladů, které by si taková změna vyžádala;
x. pokud Kraj rozhodne, že je Dopravce povinen příslušnou změnu podle písm. v) tohoto odstavce provést, zajistí takovou změnu bez zbytečného odkladu s tím, že Kraj uhradí Dopravci veškeré skutečné účelně a hospodárně vynaložené náklady nezbytné pro provedení změny.
PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU MHD A JEHO ZMĚNY
1.22 Návrhy změn bezvýlukového provozu MHD Objednatelem

1.22.1 Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem připravit a předložit Dopravci k vyjádření návrh změn provozu MHD v jakékoliv fázi připravenosti nebo rozpracovanosti. Pro předejití pochybnostem se má za to, že dostatečným předstihem se rozumí doba alespoň 3 měsíců před uvažovaným datem platnosti změn.
1.22.2 Dopravce je povinen se k tomuto návrhu nejpozději do 30 kalendářních dní od předložení Objednatelem vyjádřit. 
1.22.3 Dopravce není povinen návrh změn akceptovat pouze v případě, že ve vyjádření uvede důvody podložené relevantními údaji.
1.23 Návrhy změn bezvýlukového provozu MHD Dopravcem
6.2.1	Dopravce je oprávněn s dostatečným předstihem připravit a předložit Objednateli k vyjádření návrh změn provozu MHD v takové fázi připravenosti, aby se k nim mohl Objednatel relevantně vyjádřit. Pro předejití pochybnostem se má za to, že dostatečným předstihem se rozumí doba alespoň 3 měsíců před uvažovaným datem platnosti změn.
6.2.2	Objednatel je povinen se k tomuto návrhu nejpozději do 30 kalendářních dnů od předložení Dopravcem vyjádřit.
6.2.3	Objednatel má právo návrh změn zcela zamítnout nebo návrh připomínkovat. V takovém případě je Dopravce povinen se s připomínkami vypořádat. V případě, že má Dopravce za to, že připomínce Objednatele nelze adekvátně vyhovět, je povinen o tom Objednatele neprodleně vyrozumět s uvedením důvodů, ze kterých bude důvod nevyhovění připomínce jasně zřetelný. 
6.3 	Organizace výlukového provozu
6.3.1 	Výlukovým provozem se rozumí situace, kdy je působením vyšší moci nebo uzavírkou znemožněn průjezd vozidel, kterými Dopravce zajišťuje plnění závazku veřejné služby, po pozemních komunikacích uvedených v platných licencích na jednotlivé linky. V takovém případě je Dopravce povinen připravit výlukový provoz tak, aby došlo k co nejmenšímu snížení komfortu cestování cestující veřejnosti a zároveň nedošlo k neúměrnému navýšení jeho provozních nákladů. 
6.3.2	Dopravce předloží připravený výlukový provoz ke schválení Objednateli, který se s ohledem na termín výluky, v co nejkratší možné době vyjádří k výlukovému provozu. Případné připomínky je Dopravce v co největší možné míře povinen akceptovat. V případě, že má Dopravce za to, že připomínka Objednatele je neopodstatněná nebo neproveditelná, není Dopravce povinen tuto připomínku akceptovat. O tomto je Dopravce povinen Objednatele neprodleně informovat s krátkým zdůvodněním, proč takto rozhodl.
6.3.3	Ustanovení odstavce 3.2 tohoto článku Smlouvy se nepoužije, jedná-li se o výlukový provoz, který svým trváním nepřesáhne 14 po sobě jdoucích kalendářních dní.
6.4  Organizace provozu MHD
6.4.1	Dopravce je povinen zajišťovat provoz MHD, který je závazkem veřejné služby dle této Smlouvy, v trasách dle platných licencí a zejména dle platných jízdních řádů vydaných v souladu s platnými licencemi příslušným dopravním nebo drážním správním úřadem.
6.4.2	Dopravce není oprávněn vozidly, kterými zajišťuje plnění závazku veřejné služby dle této Smlouvy, učinit předjetí jízdního řádu o více než 30 sekund oproti času odjezdu, který je uveden v platném jízdním řádu pro danou zastávku a linku (př. čas odjezdu dle jízdního řádu je stanoven na 11:45:00 hodin, Dopravci je tedy umožněn odjezd z této zastávky již v 11:44:30 hodin). Pro předejití pochybnostem Objednatel za akt odjezdu ze zastávky považuje situaci, kdy při odjezdu vozidla ze zastávky dojde k pomyslnému průniku čela vozidla a zastávkového označníku. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení Smlouvy náleží Dopravci smluvní pokuta dle článku 9 odst. 5 této Smlouvy.
6.4.3	Dopravce je povinen dodržovat povinná čekání na přípoje v přepravních uzlech MHD Teplice, kterými jsou stanice Benešovo náměstí a Hlavní nádraží. V těchto stanicích je Dopravce povinen dodržet povinná čekání mezi spoji, které mají do jedné z výše uvedených zastávek shodný čas příjezdu nebo odjezdu. Povinná čekací doba jsou 3 minuty, které se počítají od pravidelného odjezdu dle jízdního řádu (př. čas odjezdu je 11:45:00 hodin, vozidlu Dopravce je tedy umožněn odjezd bez příjezdu přípojných spojů nejdříve v 11:48:00 hodin). V případě, že mají dva nebo více spojů shodný čas příjezdu/odjezdu jak ve stanici Benešovo náměstí, tak i ve stanici Hlavní nádraží, je Dopravce oprávněn dodržet povinné čekání pouze na jedné z těchto zastávek, přičemž o výběru rozhoduje logická vazba na ostatní spoje MHD Teplice v dané situaci. Dopravce je povinen vždy před zahájením upraveného provozu dle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku Smlouvy, předložit Objednateli ke kontrole přehled povinných čekání v takové formě, v jaké bude nahráno do palubního počítače jednotlivých vozidel. Objednatel je oprávněn tento přehled připomínkovat a Dopravce je povinen se s těmito připomínkami vypořádat. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení Smlouvy náleží Dopravci smluvní pokuta dle článku 9 odst. 5 této Smlouvy.
6.4.4	Ustanovení odstavce 4.3 tohoto článku Smlouvy se použije pouze v následujících obdobích:
· v pracovních dnech od zahájení provozu do 5:30 hodin
· v pracovních dnech od 18:30 hodin do ukončení provozu
· o sobotách, nedělích a státních svátcích celodenně 
6.4.5	Objednatel je oprávněn po Dopravci požadovat vytvoření dalšího přestupního uzlu v rámci sítě MHD Teplice nad rámec přestupních uzlů uvedených v odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Pokud Objednatel pro tento přestupní uzel nestanoví jiná pravidla, má se za to, že Dopravce je povinen dodržovat stejná pravidla jako u přestupních uzlů uvedených v odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy, vyjma věty čtvrté.

dopravní výkon a jeho cena, garance tržeb z jízdného, kompenzace, mimořádné překážky
1.24 Dopravní výkon a jeho cena
1.24.1 Pro účely výpočtu kompenzace se do dopravního výkonu, který Dopravce skutečně provede, zahrnuje výlučně dopravní výkon, který byl Dopravce v příslušném časovém rozpětí povinen plnit na základě Smlouvy, zmenšený o dopravní výkon, který Dopravce neprovedl (i) z důvodů ležících na straně Objednatele a dále (ii) z důvodů, že v jejich provedení zabránily Dopravci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy (dále jen „Objednaný dopravní výkon“).
1.24.2 Při kalkulaci své kompenzace, respektive měsíční zálohové platby je Dopravce povinen za všech okolností uplatňovat následující cenu dopravního výkonu. Základní cenou dopravního výkonu na 1 ujetý km se rozumí částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné náklady Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 ujetý km Objednaného dopravního výkonu v rozsahu odpovídajícímu základnímu rozsahu veřejných služeb (dopravního výkonu) dle čl. 1 odst. 2 Smlouvy (dále jen „Základní cena na 1 km dopravního výkonu“). Základní cena na 1 km dopravního výkonu činí 66,00 Kč (dále také jako „C2018“). Případné úpravy výše Základní ceny za 1 km dopravního výkonu jsou stanoveny postupem dle odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy.
1.24.3 Úhrada Základní ceny na 1 km dopravního výkonu Objednatelem se skládá z garantované referenční tržby z jízdného za 1 ujetý km a kompenzace hrazené dle odst. 7 tohoto článku Smlouvy.
1.24.4 Základní cena na 1 km dopravního výkonu dle této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Dopravce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení 1370/2007. Dopravce není oprávněn vůči Objednateli uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do Základní ceny na 1 km dopravního výkonu (např. náklady na pořízení dopravních prostředků, náklady vzniklé v důsledku nepředvídaných okolností apod.); ustanovení odst. 1.5 tohoto článku Smlouvy tím není dotčeno.
1.24.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že výše Základní ceny na 1 km dopravního výkonu Smlouvy nemůže být s výjimkou úprav dle odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy po dobu trvání Smlouvy upravena (zejména zvýšena).
1.25 Úprava Základní ceny na 1 km dopravního výkonu v návaznosti na platové podmínky v dopravě

1.25.1 Základní cena na 1 km dopravního výkonu bude počínaje rokem 2020 v každém následujícím roce trvání Smlouvy oproti Základní ceně na 1 km dopravního výkonu uvedené v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy upravena (zvýšena či snížena) v závislosti na meziročním zvýšení či snížení průměrné hrubé nominální mzdy v dopravě a skladování (M) vyhlášené Českým statistickým úřadem o částku v Kč, která se určí dle vzorce  
, kde

12 ... 	je částka ve výši 12 Kč, která byla Objednatelem určena jako kvalifikovaný odhad částky připadající na přímé mzdy ve veřejné linkové dopravě a veřejné drážní osobní dopravě dle dostupných podkladů ze současného provozu veřejné linkové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy objednávané Objednatelem;
Mi-1 ... je průměrná hrubá nominální mzda v dopravě a skladování v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce zveřejněna Českým statistickým úřadem;
M2018 ... je průměrná hrubá nominální mzda v dopravě a skladování v roce 2018 zveřejněná Českým statistickým úřadem;
1.25.2 Úpravu Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy lze provést pouze ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku, v návaznosti na zveřejnění příslušných statistických hodnot bezprostředně předcházejícího kalendářního roku Českým statistickým úřadem.
1.26 Úprava Základní ceny na 1 km dopravního výkonu v návaznosti na poměru elektrické trakce
1.26.1 Základní cena na 1 km dopravního výkonu bude oproti Základní ceně na 1 km dopravního výkonu uvedené v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy upravována (zvýšena či snížena) v závislosti na poměrné výši najetých kilometrů elektrickou trakcí (trolejbusy, trolejbusy s alternativním pohonem, elektrobusy) z celkové výše Objednaného dopravního výkonu v daném kalendářním roce, která se určí dle tabulky
	Poměrná výše elektrické trakce z celkové výše Objednaného dopravního výkonu v daném kalendářním roce
	Zvýšení/snížení Základní ceny na 1 km dopravního výkonu (XiE)

	50 – 54%
	snížení o 1 Kč

	55 – 59%
	snížení o 0,5 Kč

	60 – 64%
	zvýšení/snížení o 0 Kč

	65 – 69%
	zvýšení o 0,5 Kč

	70 – 74%
	zvýšení o 1 Kč

	75 – 79%
	zvýšení o 1,5 Kč

	80 – 84%
	zvýšení o 2 Kč

	85 – 89%
	zvýšení o 2,5 Kč

	90 – 94%
	zvýšení o 3 Kč

	95 – 99%
	zvýšení o 3,5 Kč

	100%
	zvýšení o 4 Kč1.26.2 Dopravce je povinen doložit výpočet poměrné výše elektrické trakce z celkové výše Objednaného dopravního výkonu pro nadcházející kalendářní rok Objednateli vždy nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího.
1.26.3 Dopravce je povinen doložit výpočet poměrné výše elektrické trakce z celkové výše Objednaného dopravního výkonu i v průběhu roku v případě, že dojde dle odst. 1 nebo 2 článku 6 této Smlouvy ke změně bezvýlukového provozu MHD schváleného orgány Objednatele (Radou nebo Zastupitelstvem města Teplice), a to nejpozději do dne, kdy tyto změny vstoupí v platnost.
1.26.4 Úprava Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy se neprovádí v případě, že změna poměru elektrické trakce vznikne v důsledku vzniku výlukového provozu MHD.
1.27 Úprava Základní ceny na 1 km dopravního výkonu v návaznosti na změnu výše garantované tržby z jízdného 
1.27.1 Základní cena na 1 km dopravního výkonu bude oproti Základní ceně na 1 km dopravního výkonu uvedené v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy upravována v závislosti na zvýšení či snížení garantované třzby z jízdného dle článku IV. odst. 1 Smlouvy o spolupráci v daném kalendářním roce o částku v Kč, která se určí dle vzorce
, kde
	Gt2018...je výše garantované tržby z jízdného určená dle článku IV. odst. 1 Smlouvy o spolupráci pro rok 2018, tj. 21,69 Kč/1 km bez DPH
Gti...je výše garantované tržby z jízdného určená dle článku IV. odst. 1 Smlouvy o spolupráci v roce „i“


1.27.2 Úpravu Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy lze provést pouze ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku, v návaznosti na uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci mezi Objednatelem a Krajem, kterým dojde ke změně výše garantované referenční tržby z jízdného za 1 ujetý km pro daný rok „i“.
1.28 Úprava Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku Smlouvy
1.28.1 Upravená Základní cena na 1 km dopravního výkonu vznikne součtem jednotlivých úprav uvedených v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku Smlouvy dle následujícího vzorce
, kde
	Ci ... je upravená Základní cena na 1 km dopravního výkonu pro rok „i“
C2018 ... je Základní cena na 1 km dopravního výkonu uvedená v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy
XiM ... je částka v Kč, která je výsledkem vzorce uvedeného v odst. 2.1 tohoto článku Smlouvy
XiE ... je částka v Kč, která odpovídá hodnotě uvedené v tabulce v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy v závislosti na poměrné výši elektrické trakce z celkové výše Objednaného dopravního výkonu v daném kalendářním roce
XiG ... je částka v Kč, která je výsledkem vzorce uvedeného v odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy
1.28.2 Základní cena na 1 km dopravního výkonu bude po každé takovéto úpravě matematicky zaokrouhlována na max. 2 desetinná místa. 
1.28.3 Dopravce je povinen předložit Objednateli výpočet upravené Základní ceny na 1 km dopravního výkonu dle odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém jsou mu známy všechny údaje nutné pro výpočty dle odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy, tzn. Český statistický úřad zveřejnil potřebné údaje pro výpočet dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy a Objednatel uzavřel s Krajem dodatek ke Smlouvě o spolupráci, kterým se upravuje výše garantované referenční tržby za 1 ujetý km pro příslušný kalendářní rok „i“.
1.28.4 Na základě výpočtu upravené Základní ceny na 1 km dopravního výkonu pro příslušný kalendářní rok předloženého Dopravcem bude po jeho schválení Objednatelem mezi Stranami uzavřen dodatek k této Smlouvě, kterým vstoupí upravená Základní cena na 1 km dopravního výkonu pro příslušný kalendářní rok „i“ v platnost, a to zpětně ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku. 
1.28.5 V případě úpravy Základní ceny na 1 km dopravního výkonu pouze dle odst. 3.3 tohoto článku Smlouvy lze dodatek k této Smlouvě mezi Stranami uzavřít i k jinému dni příslušného kalendářního roku než je uvedeno v odst. 5.4 tohoto článku Smlouvy.
1.28.6 Dopravce tímto plně bere na vědomí stávající cenovou regulaci provozování dopravy v rámci veřejných služeb, výpočet ceny a kompenzace dle Smlouvy a prohlašuje, že shora uvedená cena pokrývá jeho veškeré náklady s plněním Smlouvy a jeho přiměřený zisk.
1.29 Garance tržeb z jízdného
1.29.1 Objednatel garantuje Dopravci referenční tržbu z jízdného za 1 ujetý kilometr pro jednotlivé celé roky trvání Smlouvy ve výši dle vzorce uvedeného v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o spolupráci a příslušných dodatcích ke Smlouvě o spolupráci, které budou po provedení přepočtu referenční tržby z jízdného za 1 ujetý kilometr dle uvedeného vzorce pro každý jednotlivý rok trvání Smlouvy uzavřeny mezi Objednatelem a Krajem. Dle tohoto vzorce bude upravována výše tržeb z jízdného pro každý kalendářní rok trvání Smlouvy.
1.29.2 Objednatel prohlašuje, že tržby z jízdného jsou příjmem Dopravce ve výši dle vzorce
Tržby z jízdného (garantovaná částka) = počet reálně ujetých km Dopravcem v daném měsící roku „i“ x garantovaná referenční tržba na 1 ujetý km v roce „i“
1.29.3 Pokud budou tržby Dopravce z rozúčtování ISDÚK bez DPH v daném měsíci nižší, než je garantovaná částka, doplatí Objednatel Dopravci rozdíl mezi touto hodnotou a garantovanou částkou v Kč x počet ujetých km. Budou-li tržby Dopravce v daném měsíci vyšší než garantovaná částka v Kč x počet ujetých km, bude o tuto částku snížena výše kompenzace. Úprava výše zálohy bude prováděna zpětně za minulý měsíc a její zaplacení bude provedeno vždy do 10 dnů po předložení výše tržeb v daném měsíci Dopravcem. Dopravce se zavazuje předložit výkaz o výši tržeb nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení rozdělení tržeb od zúčtovacího centra, provádějícího zúčtování tržeb v rámci Integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje.
1.30 Kompenzace (K)
1.30.1 Objednatel je povinen hradit Dopravci kompenzaci ve výši a za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že případný nárok Dopravce na úhradu části skutečných účelně a hospodárně vynaložených nákladů na zajištění změny elektronického odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet používaných Dopravcem ve výši a za podmínek stanovených v čl. 5 odst. 1 písm. v) Smlouvy není tímto článkem Smlouvy dotčen.
1.30.2 Pro účely výpočtu kompenzace dle odst. 7.3. tohoto článku Smlouvy se výnosy budou rovnat součtu veškerých skutečných výnosů vyplývajících z poskytování veřejných služeb Dopravcem dle Smlouvy v příslušném kalendářním roce bez DPH, zejména, nikoliv však výlučně, garantovaných tržeb z jízdného za příslušný kalendářní rok ve výši daném Objednaným dopravním výkonem pro příslušný kalendářní rok (dále jen „Výnosy pro výpočet kompenzace“). 
1.30.3 Dopravce je povinen výši kompenzace v příslušném roce vypočíst dle vzorce uvedeného v tomto ustanovení Smlouvy, a to v závislosti na rozsahu Objednaného dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce takto:
Kompenzace (K) = (Objednaný dopravní výkon * Základní cena na 1 km dopravního výkonu) – Výnosy pro výpočet kompenzace 
7.7.4 	Objednatel bude Dopravci v každém příslušném kalendářním měsíci trvání Smlouvy poskytovat měsíční zálohovou platbu (Zji) vypočítanou jako (a) podíl Kompenzace (K), ve výši dle výpočtu uvedeném v odst. 7.3 tohoto článku Smlouvy, pro příslušný kalendářní rok „i“ a (b) čísla x, které vyjadřuje počet měsíců v daném kalendářním roce, ve kterých bude měsíční zálohová platba (Zji) Dopravci poskytována ve výši dle vypočtené kompenzace v odst. 7.3 tohoto článku Smlouvy. Takto vypočtená měsíční zálohová platba se matematicky zaokrouhlí na max. dvě desetinná místa.
, kde

Ki ... výše Kompenzace platná v příslušném kalendářním roce „i“
x ... počet měsíců v daném kalendářním roce, ve kterých bude Dopravci poskytována
měsíční zálohová platba (Zji) ve výši dle vypočtené kompenzace v odst. 7.3 toho
článku Smlouvy

30. Kompenzaci vypočtenou dle vzorce uvedeného v odst. 7.3. tohoto článku Smlouvy je Dopravce povinen snížit o veškeré částky, ve vztahu k nimž Objednateli vzniklo právo na uhrazení smluvní sankce nebo náhrady škody v souladu s touto Smlouvou.
1.30.5 Měsíční zálohovou platbu ve vztahu k příslušnému kalendářnímu měsíci vypočítanou dle odst. 7.4 tohoto článku Smlouvy je Objednatel povinen Dopravci uhradit nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel však není povinen vyplatit Dopravci měsíční zálohovou platbu, pokud Dopravce v rozporu se svými povinnostmi přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz na libovolném spoji uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy, a to až do pátého dne následujícího po dni, kdy Dopravce zjedná nápravu.
1.30.6 V průběhu trvání této Smlouvy je Dopravce povinen ve vztahu ke každému kalendářnímu roku plnění této Smlouvy předložit Objednateli celkové roční vyúčtování kompenzace (dále jen „Celkové vyúčtování“) za příslušný kalendářní rok do 20. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku. 
Po ukončení Smlouvy je Dopravce povinen předložit Celkové vyúčtování nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy, a to ve vztahu k uplynulému období příslušného kalendářního roku. V Celkovém vyúčtování Dopravce pravdivě a úplně uvede:
a) vyčíslení skutečně provedeného dopravního výkonu v porovnání s Objednaným dopravním výkonem v jednotlivých měsících kalendářního roku a v celém příslušném kalendářním roce,
b) výpočet kompenzace postupem dle této Smlouvy,
c) vyčíslení měsíčních zálohových plateb poskytnutých Objednatelem Dopravci v jednotlivých měsících kalendářního roku a v celém kalendářním roce,
d) vyčíslení veškerých částek, ve vztahu k nimž Objednateli vzniklo právo na uhrazení smluvní sankce nebo na náhradu škody ve smyslu čl. 9 Smlouvy,
e) v návaznosti na shora uvedené pod písm. a) až d) vyčíslení odpovídajícího doplatku nebo přeplatku kompenzace.

1.30.7 V případě, že skutečně provedený dopravní výkon, vyčíslený dopravcem v Celkovém vyúčtování pro daný kalendářní rok dle odst. 7.7 písm. a) tohoto článku Smlouvy, bude nižší než Objednaný dopravní výkon pro příslušný kalendářní rok, je Dopravce povinen přeplatek kompenzace navrátit Objednateli způsobem uvedeným v odst. 7.11 tohoto článku Smlouvy.
1.30.8 V případě, že skutečně provedený dopravní výkon, vyčíslený dopravcem v Celkovém vyúčtování pro daný kalendářní rok dle odst. 7.7 písm. a) tohoto článku Smlouvy, bude vyšší než Objednaný dopravní výkon pro příslušný kalendářní rok, není Objednatel povinen rozdíl mezi skutečně provedeným a Objednaným dopravním výkonem Dopravci uhradit. Výjimku tvoří případy, kdy si Objednatel objedná další dopravní výkon nad rámec Objednaného dopravního výkonu (výlučně písemnou objednávkou) a v případě, kdy je Dopravce ke zvýšení dopravního výkonu donucen dlouhodobými uzavírkami pozemních komunikací (vyvolaných stavební činností nebo vyšší mocí), po kterých zajišťuje plnění závazku veřejné služby dle přílohy č. 1 Smlouvy, dle platných licencí a schválených jízdních řádů příslušným dopravním nebo drážním správním úřadem. Pro předejítí pochybnostem se za dlouhodobou uzavírku považuje uzavírka, jejíž trvání přesáhne 14 po sobě jdoucích kalendářních dní.
1.30.9 Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za příslušný kalendářní rok vypočtenou dle odst. 7.3 tohoto článku Smlouvy a zmenšenou o položky dle odst. 7.5 a 7.8 tohoto článku Smlouvy a (ii) součtem zálohových plateb uhrazených Objednatelem Dopravci ve vztahu k měsícům příslušného kalendářního roku kladné číslo, jedná se o nedoplatek. Dopravce je v takovém případě povinen předložit Objednateli spolu s Celkovým vyúčtováním dle odst. 7.7 tohoto článku Smlouvy fakturu k vyúčtování nároku na kompenzaci ve výši tohoto nedoplatku se splatností 21 dní ode dne doručení Objednateli. Faktura musí být v souladu s právními předpisy a musí obsahovat číslo této Smlouvy. Ve faktuře musí být uveden údaj o splatnosti. Jestliže faktura neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího obdržení bez zaplacení vrátit. Dopravce je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a to vždy s novou lhůtou splatnosti, a odeslat ji Objednateli nejpozději do 10 dnů od data doručení vrácené faktury Dopravci. Nová lhůta splatnosti začne běžet zcela od počátku ode dne doručení řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli. Objednatel se nemůže dostat do prodlení s placením faktury, která nemá všechny náležitosti nebo je chybná nebo je vyhotovena Dopravcem v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy. Dopravce je oprávněn požadovat nedoplatek kompenzace pouze v případě, že zmíněný nedoplatek vznikl v důsledku situací uvedených v odst. 7.9 tohoto článku Smlouvy.
1.30.10 Pokud je rozdíl mezi (i) kompenzací za příslušný kalendářní rok vypočtenou dle odst. 7.3 tohoto článku Smlouvy a zmenšenou o položky dle odst. 7.5 a 7.8 tohoto článku Smlouvy a (ii) součtem zálohových plateb uhrazených Objednatelem Dopravci ve vztahu k jednotlivým měsícům příslušného kalendářního roku záporné číslo, jedná se o přeplatek. Dopravce je v takovém případě povinen předložit Objednateli spolu s Celkovým vyúčtováním dle odst. 7.7 tohoto článku Smlouvy dobropis ve výši tohoto přeplatku se splatností 21 dní ode dne doručení Objednateli. 
Dobropis musí být v souladu s právními předpisy a musí obsahovat číslo této Smlouvy. V dobropisu musí být uveden údaj o splatnosti. Pokud Objednatel dobropis předložený Dopravcem schválí nebo jej do 15 dnů ode dne jeho doručení nevrátí Dopravci k přepracování, zašle Dopravce Objednateli přeplatek ve lhůtě splatnosti uvedené v dobropisu. Vrátí-li Objednatel Dopravci dobropis ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho obdržení k přepracování (zejména z důvodů, že dobropis neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně či z důvodů jakýchkoliv nedostatků, nesprávností či chyb zjištěných Objednatelem v dobropisu), je Dopravce povinen podle povahy nesprávný dobropis opravit nebo nově vyhotovit a odeslat jej Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od data doručení vráceného dobropisu Dopravci. Novou lhůtu splatnosti v takovém případě určí Objednatel.
1.30.11 Dopravce pro každý nadcházející kalendářní rok předloží Objednateli měsíční kompenzační kalendář, ve kterém rozpočítá pro jednotlivé měsíce příslušného kalendářního roku výše jednotlivých měsíčních zálohových plateb (Zji) vypočtených dle vzorce v odst. 7.4 tohoto článku Smlouvy. Dopravce je povinen tento kompenzační kalendář předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém jsou mu známy veškeré údaje potřebné pro přepočet Základní ceny na 1 km dopravního výkonu pro příslušný kalendářní rok dle odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy. Tento měsíční kompenzační kalendář bude nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě, kterým vstoupí přepočtená Základní cena na 1 km dopravního výkonu pro příslušný kalendářní rok v platnost.
1.30.12 Do chvíle než dojde k uzavření dodatku k této Smlouvě, kterým se upraví výše Základní ceny na 1 km dopravního výkonu pro příslušný kalendářní rok a vstoupí v platnost upravený měsíční kompenzační kalendář ve smyslu odst. 7.12 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel povinen vyplácet měsíční zálohovou platbu (Zji) dle pravidel odst. 7.6 tohoto článku Smlouvy ve výši dle měsíčního kompenzačního kalendáře platného pro bezprostředně předcházející kalendářní rok. Po uzavření tohoto dodatku bude proveden přepočet rozdílu vyplácených měsíčních zálových plateb a to zpětně k začátku příslušného kalendářního roku.
1.30.13 V případě úpravy výše Základní ceny na 1 km dopravního výkonu pouze dle odst. 3.3 tohoto článku Smlouvy, je Dopravce povinen spolu s přepočtem předložit i upravený měsíční kompenzační kalendář dle odst. 7.12 tohoto článku Smlouvy.
1.30.14 Výše kompenzace je stanovena v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „Vyhláška“).
1.31 Mimořádné překážky
1.31.1 Za porušení této Smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou povinnost dle této Smlouvy nesplní z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 NOZ). Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se zejména považují přírodní katastrofy, havárie včetně dopravních nehod nezpůsobených personálem Dopravce, mimořádné klimatické podmínky, občanské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace (s výjimkou kontrol plnění povinností Dopravce nebo jeho personálu podle obecně závazných právních předpisů), mimořádné zvýšení hustoty provozu na pozemních komunikacích nezpůsobené Dopravcem či jeho personálem a stávky vyvolané otázkami obecného (veřejného) zájmu (např. centrálně vyhlášené generální stávky).
1.31.2 Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se však pro vyloučení jakýchkoliv pochybností nepovažují překážky vzniklé z osobních, majetkových či jiných poměrů Dopravce, jeho subdodavatelů či osob s nimi propojených (např. jejich hospodářské poměry, stávka mající původ v okolnostech souvisejících s plněním či neplněním této Smlouvy, porušení jakýchkoliv právních předpisů těmito subjekty apod.), uzavírka komunikace či jiná obdobná událost, dále překážky, které vznikly teprve v době, kdy Dopravce byl v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážky, které je Dopravce dle této Smlouvy povinen překonat.

1.31.3 Mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve shora uvedeném smyslu, a to zejména, nikoliv však výlučně, okolností spočívajících v neprůjezdnosti či ztížené průjezdnosti pozemních komunikací, je povinná Smluvní strana oprávněna se dovolat pouze tehdy, jestliže vynaložila veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby svou povinnost splnila či následky jejího nesplnění v maximálním možném rozsahu zmírnila.
1.31.4 Účinky vylučující odpovědnost Smluvní strany dle tohoto odst. 8 tohoto článku Smlouvy jsou omezeny pouze na dobu, po kterou mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, s níž jsou spojeny příslušné povinnosti, trvá. Lhůta ke splnění příslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou smluvní povinnost nebylo v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek objektivně možné splnit.
SUBDOdavatelé
1.32 Dopravce je oprávněn plnit závazek veřejné služby podle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. Dopravce je však povinen plnit závazek veřejné služby podle této Smlouvy z převážné části sám ve smyslu Nařízení.
1.33 Dopravce je povinen písemně informovat Objednatele o záměru plnit závazek podle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele a sdělit mu identifikační údaje tohoto subdodavatele. Pokud Objednatel neudělí Dopravci svůj písemný souhlas s navrženým subdodavatelem, není Dopravce oprávněn závazek podle této Smlouvy prostřednictvím takového subdodavatele plnit.
1.34 Dopravce je povinen uzavřít se subdodavatelem schváleným Objednatelem písemnou smlouvu, ve které se subdodavatel zaváže plnit všechny povinnosti vyplývající Dopravci z této Smlouvy (dále jen „Smlouva se subdodavatelem“) a zaslat Objednateli jedno vyhotovení Smlouvy se subdodavatelem, a to nejpozději do 5 dní ode dne uzavření Smlouvy se subdodavatelem.
KONTROLA, SANKCE
1.35 Dopravce je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souvislosti s prováděním kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, příslušnými orgány.
1.36 V zájmu zajištění plynulosti veřejné linkové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy je Dopravce povinen zaplatit Objednateli za každý 1 vynechaný km dopravního výkonu smluvní pokutu ve výši (i)45 Kč, pokud podíl vynechaných kilometrů přesáhne 1 % a nepřesáhne 2 % z celkového měsíčního dopravního výkonu, (ii) 60 Kč, pokud podíl vynechaných kilometrů přesáhne 2 % a nepřesáhne 5 % z celkového měsíčního dopravního výkonu a (ii) 120 Kč pokud podíl vynechaných kilometrů přesáhne 5 % z celkového měsíčního dopravního výkonu. To však neplatí pro případ, kdy Dopravce dopravní výkon neprovede z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost.
1.37 Poruší-li Dopravce svou povinnost uvést v dokladech podle odst. 4.1 písm. k) a odst. 5.1 h) Smlouvy pravdivé a úplné informace o zpožděných jízdách či vynechaných dopravních výkonech, resp. řádně vyčíslit a zohlednit nároky Objednatele na snížení kompenzace a/nebo smluvní sankce, zavazuje se Dopravce uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
1.38 Za porušení svých povinností stanovených v odst. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a 5.1 Smlouvy se zavazuje Dopravce uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ, nestanoví-li odst. 8.3 výše jinak.
1.39 Za porušení povinností stanovených v odst. 6.4 Smlouvy se Dopravce zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ.
1.40 Za porušení povinností vyplývajících z odst. 6.4.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.5.3, 7.7.3, 7.7.7, 7.7.8, 7.7.12 a 7.7.14 Smlouvy je Dopravce povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.

1.41 Za porušení povinnosti vyplývající z odst. 7.7.6 Smlouvy se Objednatel zavazuje Dopravci uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
1.42 Za porušení povinnosti vyplývající z odst. 4.9 Smlouvy je Dopravce povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každy kalendářní týden prodlení se splněním této povinnosti nebo s porušením této povinnosti.
1.43 Není-li stanoveno jinak, jsou Strany povinny smluvní pokuty uhradit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. 
1.44 Případný nárok na náhradu újmy (majetkové, nemajetkové) včetně ušlého zisku není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. Strany mají právo po sobě navzájem požadovat náhradu za způsobenou újmu i v případě, že smluvní pokuta byla uhrazena. V případě, že některé Straně vznikne nárok na více smluvních pokut, je Strana, která má na smluvní pokuty dle této Smlouvy nárok, oprávněna požadovat, po druhé Straně úhradu všech těchto smluvních pokut bez omezení.
1.45 Strany prohlašují, že výše smluvních pokut uvedených v článku 9 Smlouvy považují za přiměřené.
UKONČENÍ SMLOUVY
1.46 Platnost této Smlouvy končí:
a) uplynutím doby trvání sjednané v článku 3 této Smlouvy;
b) písemnou dohodou Stran;
c) odstoupením od Smlouvy;
d) zánikem všech oprávnění Dopravce provozovat dopravu, která je předmětem Smlouvy.
1.47 Dopravce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy:
a) je Objednatel v prodlení s úhradou kompenzace dle článku 7 Smlouvy o více než 3 kalendářní měsíce a dlužnou částku Dopravci neuhradí ani v dodatečné lhůtě 14 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Dopravce; 
b) Objednatel neuhradil smluvní pokutu dle článku 9 odst. 7 ani v dodatečné lhůtě stanovené Dopravcem v písemné výzvě;
c) dojde ke změně právních předpisů majících vliv náklady dopravce a cenová regulace stanovená touto Smlouvou není schopna na tyto skutečnosti reagovat.
1.48 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) Dopravce z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění či jiná potřebná oprávnění a licence pro výkon činnosti dle této Smlouvy;
b) Dopravce neoprávněně v kterémkoli dni doby plnění přerušil či omezil nebo ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 100 spojů, které je podle této Smlouvy povinen provozovat;
c) Dopravce porušil kteroukoliv z povinností stanovených v článku 4 a 5 Smlouvy a toto porušení neodstranil ani po výzvě Objednatele a ve lhůtě Objednatelem stanovené;
d) Dopravce neuhradil Objednateli vyúčtovanou smluvní pokutu ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě;
e) na straně Dopravce trvají nepřetržitě okolnosti vylučující odpovědnost déle než 30 dní.
1.49 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem prokazatelného doručení druhé Straně s účinky ex nunc nebo datem uvedeným danou Stranou v písemném odstoupení od Smlouvy ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, vyjma odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 písm. c) tohoto článku Smlouvy, kde výpovědní lhůta číní 6 měsíců od data doručení písemné výpovědi Objednateli dle pravidel uvedených v článku 11 Smlouvy. Strany jsou povinny vypořádat svá práva a povinnosti v dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího ukončení, a to obdobně dle příslušných ustanovení Smlouvy.
1.50 Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran, přičemž ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklého porušením Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které mají podle vůle Stran projevené v této Smlouvě nebo vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení Smlouvy.
Doručování
1.51 Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny písemnosti odeslat doporučeně na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné státem povinně vedené evidenci. V případech, kdy to povaha dokumentu umožňuje je možné doručení do datové schránky.
1.52 Pokud se písemnost doručovanou prostřednictvím kurýra nebo doporučené pošty nepodaří Straně doručit na adresu uvedenou v této Smlouvě či na jinou adresu řádně oznámenou, bude provedeno opakované doručení doporučeným dopisem se zkrácenou lhůtou pro vyzvednutí poštovní zásilky na pět (5) dní. Pokud Strana opakovaně zaslanou písemnost nepřevezme ve lhůtě pět (5) dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl.
1.53 Pokud však Strana převzetí oznámení, žádosti, výzvy, nebo jiné písemnosti, které byly odeslány doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v této Smlouvě, či na jinou adresu řádně oznámenou odmítne, považuje se taková písemnost za doručenou třetím (3) dnem od podání písemnosti k poštovní přepravě.
Závěrečná ustanovení
1.54 Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
1.55 S ohledem na výše uvedená prohlášení Stran a za účelem zamezení jakýchkoliv pochybností o úmyslu Stran se Strany dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1765, § 1766, § 1748, § 1793, § 1932, § 2050 a § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.56 Návrh na uzavření této Smlouvy nelze přijmout s dodatkem nebo s odchylkou.
1.57 Tuto Smlouvu nelze uzavřít, aniž by byly ujednány všechny náležitosti, jež se dle záměru Stran v ní měly ujednat.
1.58 Obsah závazku založeného touto Smlouvu nebude utvářen zvyklostmi. Význam pro něj nemá ani zavedená praxe Stran.
1.59 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti dnem 1. 7. 2018, s výjimkou ustanovení odst. 5.1 písm. a), d) e) a s) této Smlouvy, které nabývají účinnosti podpisem této Smlouvy.
1.60 Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků. Změna bankovního spojení Stran a změna jejich adresy se však za změnu Smlouvy nepovažují.
1.61 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy v jakémkoli ohledu zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, není tím dotčena platnost, účinnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, které co nejvíce odpovídá účelu neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení a je platné, účinné a vymahatelné.
1.62 Tato Smlouva byla sepsána v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dopravce obdrží dvě (2) vyhotovení.
1.63 Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1.64 Všechny informace uvedené ve Smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná.
1.65 Smlouva byla schválena usnesením rady Objednatele č. 0308/18 ze dne 6. 4. 2018.
1.66 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam spojů linek MHD v Teplicích od 1. 7. 2018 (smluvní rozsah dopravy
           podle linek)
Příloha č. 2 – Tarif DÚK
Příloha č. 3 – Platné jízdní řády MHD v Teplicích od 1. 7. 2018
Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci
Příloha č. 5 – Bezplatná přeprava osob
Příloha č. 6 – Popis Cards Interface Zúčtovacího centra 
Příloha č. 7 – Nájemní smlouva 
Příloha č. 8 – Specifikace informačního systému
Příloha č. 9 – Standardy kvality a bezpečnosti
Příloha č. 10 – Smlouva o utajení informací
Příloha č. 11 – Smlouva o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému
Příloha č. 12 – Čipové karty a elektronický odbavovací systémV Teplicích dne 29. 6. 2018				V Teplicích dne 29. 6. 2018.............................................				...........................................
Statutární město Teplice				ARRIVA CITY s.r.o.
Bc. Hynek Hanza					Ing. Petr Havlík
1. náměstek primátora				jednatel společnosti
18