Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6135723: RS-Tomický

Příloha Tomicky_najemni_smlouva_anonymizovano.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA

                         (MS/O251/09-N)
        o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb.,
        o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění.

Pronajímatel: STAÍUÍÁDNÍ MĚSTO DSÍDAVA

a       městský obvod Slezská Ostrava
        zastoupený starostou Ing. Antonínem Maštalířem
Nájemce:
        IČ: 00845451

        DIČ: C200845451 — není plátce DPH
        Bankovní spojení: 19-1649322359/0800

        Jan tome“? T.K.I_.

Koncesní listina vydaná Magistrátem města Ostravy dne 22.5.2002 pod 6.} ROO344.
                                I.

                        Předmět a účel nájmu
Pronajímatel touto smlouvu přenechává nájemci k užívání nebytový prostor č. mg na ul. Na
Najmanské č.p. 202/1, k. ú. Slezská Ostrava, o velikosti 13,74 m2:
Za účelem: zabezpečení technického zázemí ostrahy areálu ústředního hřbitova a
objektu hřbitovní správy.
Předmět podnikání: podniky zajišťující ostrahu majetku a osob.

_           ||.

            ,.

        Doba na|mu

Nájem se sjednává na dobu ne u rčitou od 01.01.2009.

           —

        III.

             Výše a způsob úhrady nájemného a služeb, splatnost
1. Cena nájmu se stanovuje dohodou obou smluvních stran na 500,- Kč měsíčně.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za služby (tj. vodné, elektřina společných prostor )
bude činit 2.200,- Kč měsíčně
3. Nájemné a úhrada za služby budou hrazeny měsíčně ve výši 2.700,- Kč a jsou splatné vždy
k 5. dni každého prvního měsíce na účet:

                             IV.

                         Povinnosti nájemce
1. Neposkytovat do podnájmu předmět nájmu třetím osobám a neumožňovat třetím osobám
jakoukoliv činnost v pronajatých prostorách bez písemného souhlasu pronajímatele.
2. Užívat předmět nájmu v rozsahu stanoveném v této smlouvě a počínat si tak, aby nedošlo
ke škodě. Pokud bude na předmětu nájmu způsobena škoda, nahradit ji v případě zavinění v
plném rozsahu.

3. Hodlá—li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru předmět
podnikání a ovlivní-Ii tato změna podstatným způsobem využítí nebytových prostor, je povinen
oznamit to pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, pokud se strany
nedohodnou jinak.

4Dodržovat příslušná platná ustanovení bezpečnostních,hygieníckých, ekologických, požárních

a ostatních právních předpisů a norem, vztahujících se k provozované činnosti.
5. Umoznít pronajímateli kontrolu ke všem výše uvedeným bodům této smlouvy.
                              -2-

                              V.
                         Výpovědní doba
1. 3 měsíce ( tři měsíce)
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po doručení písemně
výpovědi nájemci.
2. Vpřípadě, že ve lhůtě dle odst. 1 nájemce nevyklídí pronajaté prostory, souhlasí nájemce
s vyklizením prostor pronajímatelem, a to na náklady a nebezpečí nájemce.

                              Vl.
                        Zvláštní ustanovení
1. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nájemce neuhradí
sjednané měsíční nájemné ve stanovené výši a lhůtě, a dopustil se tak jednání, které je
v rozporu s ustanovením této smlouvy. Úkon odstoupení je účinný dnem doručení přípisu.

                              VII.
                       Závazky pronajímatele
1. Seznámit nájemce s předmětem pronájmu a způsobem užívání.

                              VIII.
                       Společná ustanovení
1. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech,
které by bránily řádnému užívání předmětu nájmu a o všech škodách způsobených druhé
straně, a že spory vzniklé mezi nimi se budou přednostně řešit dohodou.
2. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany:

Za pronajímatele: lng. Antoním Maštalíř — ve věcech smluvních
              Ing. Pavel Slabý - ve věcech technických

Za nájemce: Jan Tomický
                             IX.

                      Závěrečná ustanovení
1. Skutečnosti, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řeší dle zákona č. 116/1990
Sb., v platném znění, případné dalších právních předpisů s ním souvisejících.
2. Upravy, opravy a změny v nebytovém prostoru, budou-Ii nájemcem provedeny, nebudou
nájemci pronajímatelem proplaceny bez předchozí písemné dohody o úhradě a souhlasu se
zmenou na vecr.
3. Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, vníž se pronajatý nebytový prostor nachází, nebo
pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, není
nájemce ani pronajímatel oprávněn ztohoto důvodu nájem vypovědět, pokud není dohodnuto
jinak.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění :
O záměru obce pronajmout předmět této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská
Ostrava dne 31.5.2007 svým usnesením č. 715/15.
Záměr obce pronajmout předmět této smlouvy by vyvěšen na úřední desce městského obvodu
Slezská Ostrava od 19.11.2008 do 5.12.2008.
O pronájmu rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 18.12.2008 svým
usnesením č. 2869/49.
5.Sm|ouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, která všechna mají platnost originálu, pronajímatel
obdrží dva a nájemce rovněž dva stejnopisy.
6. Smluvni strany se seznámily před podpisem smlouvy s jejím obsahem, tento schválilya
 prohlašují, že se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle.
7, Na důkaz souhlasu s textem smlouvy připojují obě strany vlastnoruční podpisy,

                                             V Ostravě, dne 31.12.2008

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy