Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6443559: Kupní smlouva: VZMR-Dodávka nemocničních lůžek 2018; CHIRO, KOŽNÍ,

Příloha 0934_18_04_OTO_smlouva_registr.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            KUPNÍ SMLOUVA

         dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Evidenční číslo smlouvy: 0934/18/04/OTO

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

  zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

  IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806

  bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „Kupující“

a

2. Jméno: LINET spol. s r.o.

  Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný

  IČO: 00507814 DIČ: CZ00507814

  Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka 163

  zastoupená: Ing. Zbyňkem Frolíkem, jednatelem

            Ing. Tomášem Kolářem, jednatelem

            Ing. Jaroslavem Chvojkou, jednatelem

            Ing. Pavlem Chýňavou, prokuristou

  bankovní spojení: XXX

dále jen „Prodávající“

uzavírají smlouvu kupní.

                                  I.
                             Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodání zboží blíže specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy
   (nabídka, objednávka), a to včetně uvedení do provozu a provedení instruktáže obsluhy.

2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává a kupující
   touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

                                  II.
                        Kupní cena a způsob platby

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1 919 919,75 Kč bez DPH.
   Kupní cena s DPH činí částku 2 284 484,44 Kč.
   Kupní cena pro jednotlivé položky je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Kupní cena dle předchozího odstavce zahrnuje cenu zboží včetně příslušenství, náklady na
   dopravu do místa dodání, pojištění přepravy, proclení zboží, uvedení do provozu, měřící a revizní
   činnosti a provedení instruktáže obsluhy ZP.

3. Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
                               Strana 1 (celkem 10)
4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po převzetí zboží. Kupující se zavazuje uhradit
   kupní cenu za zboží na účet prodávajícího v den splatnosti. Splatnost faktury bude
   prodávajícím stanovena na 30 dnů ode dne vystavení faktury. Za uhrazení kupní ceny se
   považuje den připsání finanční částky představující kupní cenu na účet prodávajícího.

5. V případě, že dojde na trhu ke snížení cen, nebo dojde-li ke změně ceny uvedených výrobků
   v souvislosti se změnou úhrady ze strany zdravotní pojišťovny, je uchazeč (prodávající) povinen
   provést snížení cen na srovnatelnou úroveň Změny oznámí odběrateli písemně nebo
   elektronickou cestou.

6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje
   nebo neobsahuje některou ze zákonem předepsaných náležitostí.

7. V případě, že zboží bude převzato s vadami, není kupující do doby, než prodávající vady odstraní
   povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a neocitá se tak v prodlení

                                  III.
                              Dodání zboží

1. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí předmětu plnění nejméně 3 pracovní dny
   před dodáním zboží. Kontaktní osobou za kupujícího je XXX

2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží do 45 dnů po uzavření této smlouvy do prostor
   kupujícího na adrese Fakultní nemocnice Plzeň, tj. alej Svobody 80, Plzeň – Lochotín a
   Edvarda Beneše, Plzeň – Bory.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s předáním
   předmětu díla po dobu delší než 60 dnů.

4. Prodávající zajistí uvedení zařízení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
   o zdravotnických prostředcích a provede zkušební provoz.

5. Součástí dodávky bude dodání servisních manuálů a proškolení minimálně dvou pracovníků
   kupujícího v rozsahu provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav dle §65 a §66 zákona
   č. 268/2014 Sb. v platném znění, a to pro minimálně desetileté bezpečnostně technické kontroly
   a opravy, bez finančních nároků na toto školení. O proškolení bude vydáno příslušným
   zaměstnancům osvědčení. Proškolením těchto pracovníků se prodávající nezříká servisního
   zabezpečení uvedené dodávky ZP.

6. Pokud prodávající nezajistí, aby účastníci instruktáže dosáhli kvalifikace pro provádění
   instruktáže dalších pracovníků kupujícího, zavazuje se po dobu užívání zboží dle této smlouvy
   kupujícím provádět bezplatně instruktáž (dle zákona č.268/2014Sb.) nového personálu
   kupujícího, který bude zboží obsluhovat, avšak maximálně 12x v průběhu jednoho kalendářního
   roku. Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu
   provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující se zavazuje
   postupovat při žádosti o poskytnutí instruktáže hospodárně, tzn. učiní veškerá rozumně
   očekávatelná opatření, aby prodávající v rámci provádění instruktáže zaškoloval více osob
   zároveň.

7. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí
   a k užívání zboží, a to zejména:
       platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou
         osobou,
       seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle §61 ods.2 Zk.268/2014 Sb. za stranu
         prodávajícího
       osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro jednotlivé
         druhy výrobků k tomu oprávněnými osobami,
       návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
   Doklady, prokazující kvalitativní technické vlastnosti výrobků, musí být platné v okamžiku jejich
   uvedení do provozu a předání kupujícímu.

                               Strana 2 (celkem 10)
8. O průběhu a výsledku předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, který
   bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum předání zboží. Přílohou předávacího protokolu,
   jsou-li nutné, budou protokoly zkušební, měřící, cejchovací, revizní a protokol o instruktáži
   obsluhy, příp. další protokoly prokazující:
       způsobilost zařízení k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě, návodech
         k použití a jiné uživatelské dokumentaci, a to v rámci legislativních podmínek země
         kupujícího,
       způsobilost obsluhy zařízení.
   Naplnění výše uvedených požadavků potvrdí prodávající v protokolu prohlášením:
   „Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při
   poskytování zdravotní péče pracovníky kupujícího.“

9. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat
   v okamžiku předání vada. Kupující je též oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že nebyly
   splněny všechny povinnosti prodávajícího dle tohoto článku nebo v případě, že zkušební provoz
   neproběhl bez závad. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je
   splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad.

10. Převezme-li kupující zboží s vadami, uvedenými v předávacím protokolu, je prodávající povinen
   vady zboží neprodleně odstranit.

11. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem předání zboží.
   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží, uvedeným v předávacím
   protokolu.

                                  IV.
                        Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v množství a kvalitě odpovídající této smlouvě
   a účelu dodávek, právním předpisům a příslušným technickým normám.

2. Vadou, která má za následek porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí neúplnost
   dodávek, nefunkčnost zařízení nebo jeho části, právní vady nebo neplnění výrobcem nebo
   prodávajícím proklamované hodnoty technických parametrů zařízení.

3. Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

4. Prodávající poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost
   zboží po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží.

5. V rámci záruční doby bude servis a revize dle hlavy IX zákona č.268/2014 Sb. a případných
   povinně měnitelných náhradních dílů prováděny zdarma.

6. Prodávající je povinen v záruční době odstranit závady na zboží bez zbytečného prodlení,
   u zařízení s nástupem na opravu do 48 hodin od nahlášení závady kupujícím. Do této doby se
   započítávají jen pracovní dny.

                                  V.
                                Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s předáním zboží sjednávají smluvní strany smluvní pokutu
   ve výši 0,01% z hodnoty plnění za každý den trvání prodlení.

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
   ve výši 0,01% z neuhrazené části kupní ceny za každý den trvání prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany doručena
   straně povinné.

                               Strana 3 (celkem 10)
                                  VI.
                           Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, vymezující předmět a rozsah plnění a cenu
   jednotlivých položek plnění.

2. Prodávající podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu
   (podmínky smlouvy, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

3. Pohledávky z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem
   kupujícího.

4. Prodávající a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních
   údajů kupujícího nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku.
   Prodávající se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích
   i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli
   zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto
   článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti
   podléhá požadavkům zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění,
   zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
   zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků.

6. Tato smlouva, včetně příloh je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana
   obdrží po jednom.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní
   nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a
   za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

                   Dne: …………

Dne:

    razítko a podpis Kupujícího            razítko a podpis Prodávajícího
   MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.                   Petr Smetana

        ředitel FN Plzeň               Customer Service manager

                   Strana 4 (celkem 10)
                                    PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO

    SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A CENY DÍLA

A. Předmět plnění - kvalitativní a množstevní specifikace dodávky zboží

Zde vyplňte specifikaci předmětu plnění jako úplný seznam položek věcného plnění, vč. popisu.

U každé položky uveďte její skladbu jako typovou či objednací specifikaci jejích jednotlivých
komponent a jejich množství.

Část 1 - Lůžko standardní (elektrické) + pacientský stolek – 9 ks

(CHIRO – nadstandard – 9 ks)

   Polohovatelné lůžko: Eleganza 1

 bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad, doložení
   certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající konkrétnímu typu lůžka v konkrétní
   modifikaci) – ANO

   Obecné konstrukční parametry lůžka

 stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka, připouští se nůžková i sloupová konstrukce lůžka
   – ANO, nůžková konstrukce

 světlá výška neodpružených částí podvozku min. 40mm – definovaná jako vzdálenost mezi
   podlahou a nejnižším konstrukčním prvkem podvozku lůžka – ANO, 130 mm

 rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tj.
   nejmenší možné vnitřní rozměry lůžka) – ANO, 200 x 90 cm

 vnější rozměr lůžka uvažovaný jako nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez
   uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka protilehlých stran (myšleno bez prodloužení)
        o maximální šířka 1020mm – ANO, 990 mm
        o maximální délka 2220mm – ANO, 2180 mm

 bezpečná pracovní zátěž min. 250kg – ANO, 250 kg
 zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40-75 cm pro bezpečnou práci

   personálu, péči a mobilizaci pacienta – ANO, 39,5 – 76 cm
 elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný

   pomocí elektromotorů – ANO
 manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích – ANO
 automatický odsun zádového a stehenního dílu v min. horizontálním směru pro eliminaci tlaku a

   střižných sil při polohování – ANO
 díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – povrch

   plastových dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela
   znemožnily dekontaminaci a desinfekci – ANO
 integrované prodloužení lůžka min. o 15 cm – ANO, 15 cm
 náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru – ANO,
   15°
 mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný
   v jakékoli poloze lůžka a jeho částí s i bez sklopených postranic – ANO
 odnímatelná kompaktní plastová čela, jejichž povrch nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a
   vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci (jednoduše
   čistitelná), s aretací proti samovolnému vytažení či sklopení při transportu, s barevnou výplní –
   barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce – ANO
 kompaktní plastové dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či
   zaklíněním (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, nepřipouští
   se překlopení postranice), mechanismus sklápění musí být bržděný, např. plynovou pružinou –
   ANO
 potenciálové propojení vč. min. 3m kabelu s koncovkami(svod el. potenciálu) – ANO
 nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových
   ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) – ANO
 kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání,
   desinfekcím a UV záření délce min. 3m od čela lůžka při natažení – ANO

                               Strana 5 (celkem 10)
                                    PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO

 alarm nezabržděného lůžka – akustický alarm informující obsluhu lůžka na stav, kdy je lůžko
   připojeno do elektrické sítě a současně se nachází v nezabrzděném stavu – ANO

   Kolečka a brzdy

 hlavní kolečka – čtyři dvojitá kolečka o průměru min. 150mm – ANO, 150 mm
 s centrálním ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými

   pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, – ANO
 v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu

   lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm, – ANO, 46 mm
 minimálně jedno kolečko antistatické – ANO
 páté centrální kolečko pro jednodušší transport – ANO

        o ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní
           dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) – ANO

        o v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být
           odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto
           ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových
           pákách – ANO

        o v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a
           aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní
           dvouramenné překlopné brzdové páce – Lůžko Eleganza 1 nemá konstrukci
           centrálního kolečka jako otočného prvku

        o odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih
           odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm – ANO, 45
           mm

   Ovládací prvky

 centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace
   jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha
   CPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, atd…), – ANO

 pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
 symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti

   mylné manipulaci), – ANO
 nožní ovladač součástí dodávky – ANO

   Příslušenství součástí dodávky

 vestavěná záložní baterie s ukazatelem stavu nabití – ANO
 hrazda s nosností minimálně 70kg s kvalitní aretací zamezující protáčení hrazdy v uložení, na

   hrazdě musí být alespoň dvě polohy pro umístění rukojeti pro pacienty – ANO, 75 kg
 plastová samonavíjecí rukojeť k umístění na hrazdu s nosností minimálně 70kg – ANO, 75 kg
 infuzní stojan s možností použití nejlépe ve všech rozích lůžka – ANO
 výsuvná polička na ložní prádlo v nožní části lůžka – ANO
 oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství (infuzní stojan, hrazda, apod.) – ANO
 úchytový systém pro zavěšení sáčků na moč, – ANO
 držák lahve na moč pro umístění na postranní lištu nebo postranici – ANO
 sklonoměry integrované do postranic – ANO
 noční podsvícení – ANO
 ochranná nárazová kolečka

        o 4ks - horizontální ochrana umístěna v rozích lůžka hlavové i nožní části – ANO
        o 2ks - vertikální ochrana v čele lůžka pro eliminaci poškození povrchů svislých

           konstrukcí budov při pohybu lůžka ve svislém směru – ANO
        o pokud dodavatel disponuje jinou technologií, která splňuje výše uvedené požadavky

           na vodorovnou i svislou ochranu lůžka i svislých konstrukcí budov, je toto řešení
           připuštěno – ANO

   Antidekubitní pasivní matrace: PrimaCare10

 jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3, podélný a příčný antidekubitní prořez
   zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra – ANO

                               Strana 6 (celkem 10)
                                    PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO

 potah snadno snímatelný, zip minimálně ze dvou stran s ochranou proti znečištění,
   paropropustný, voděodolný – ANO, ze čtyř stran

 materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný pro pacienty s
   nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů – ANO

 rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm, nehořlavé jádro i potah – ANO, 14 cm

   Stolek k standardnímu lůžku: Eleganza Classic

Pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou určený pro lůžková oddělení FN Plzeň.
Konstrukce stolku přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu.

 oboustranný pacientský stolek v provedení s výklopnou jídelní deskou umožňující umístění na
   levé nebo pravé straně lůžka při zachování všech funkcí – ANO

 vyroben z pozinkovaného plechu nebo hliníku – lakovaný kvalitní práškovou barvou – výplň čel
   zásuvek, dvířek, horní a jídelní desky vyrobeny z vysokotlakého HPL laminátu (nikoliv lamino –
   LTD) nebo v kombinaci hliník-plast, hliník-HPL – ANO

 odolný proti korozi a mechanickému oděru - z důvodu, že stolky budou umístěny na odděleních,
   kde je potřeba udržování vysoké úrovně hygieny a častá dezinfekce. – ANO

 jídelní deska – neustále využívána a proto požadujeme, aby byla plynule výškově nastavitelná s
   posilováním pružinou a vysoce bezpečná aretace v požadované výšce (nejlépe automatická) –
   ANO

 jídelní deska musí být při sklopení integrována do korpusu stolku – ANO
 zdvih jídelní desky v rozsahu min. 75 - 95 cm – ANO, 72 – 108 cm
 ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy

   jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být široký min. 340mm –
   ANO, 345 mm
 na jídelní desku tedy musí být bez problémů možné bezpečně umístit jídelní tác o rozměrech
   minimálně 340 x 580 mm – ANO, 345 – 600 mm
 náklon jídelní desky musí být bezpečně aretován - nejlépe automaticky v požadované poloze, aby
   nedošlo k samovolnému náklonu – ANO
 stabilní jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na
   nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku – ANO, 9 kg uprostřed desky, 5 kg na
   nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku
 stolky budou vybaveny čtyřmi dvojitými kolečky (min. 2 s brzdou), průměr všech koleček min.
   65mm – ANO, 75 mm, 2 s brzdou
 držák ručníku na boku stolku – ANO
 vybaven horní zásuvkou, nikou a spodní skříňkou s poličkou a dvířky – s prostorem pro umístění
   standardní 1,5l PET lahve – ANO
 dvířka skříňky musí být uzamykatelná zámkem s klíčem nebo obdobnou technologií a doplněna
   magnetickým či jiným bezpečným mechanizmem pro aretaci dvířek v uzavřeném stavu jako
   ochrana proti samovolnému otevření při manipulaci se stolkem – ANO

Část 2 - Lůžko elektricky polohovatelné pro obézní pacienty – 2ks

   (KOZNI – 1ks, KARIM CPL – 1ks)

   Lůžko elektricky polohovatelné pro obézní pacienty: Image 3 XXL

      bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění – ANO
      stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či

        LTD!) – ANO
      díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – ANO
      bezpečná pracovní zátěž minimálně 300kg – ANO, 320 kg
      zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou

        péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu – ANO, 28 – 80 cm
      elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x100cm - minimálně zádový a

        stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů – ANO, 200 x 100 cm
      zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro

        eliminaci tlaku působícího na pacienta – ANO
      integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm – ANO, 10; 22; 30.5 cm

                               Strana 7 (celkem 10)
                                    PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO

      náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou
        vertikalizaci a mobilizaci pacienta – ANO, 14°

      mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR – ANO
      kompaktní snadno čistitelná a odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při

        transportu, možnost výběru barevných dekorů – ANO
      sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním – ANO
      centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace

        (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně
        resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha,
        případně další) – ANO
      pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci – ANO
      dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm – ANO, 150 mm
      univerzální lišty a držáky na příslušenství – ANO
      zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti – ANO
      výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský
        ovladač – ANO
      ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
      svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel – ANO
      hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí – ANO
      infuzní stojan výškově stavitelný – ANO
      držák na bažanta a na sáček na moč – ANO

   Antidekubitní pasivní matrace pro nejvyšší stupeň dekubitů CliniCare20+

      jádro matrace kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny, – ANO
      potah snadno snímatelný, zip ze tří stran s ochranou proti znečištění, paropropustný,

        voděodolný, – ANO, ze čtyř stran
      spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované (či lepené)

        bez perforace, – ANO
      materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou

        směrech, rozměr dle lůžka, výška 16 cm, nosnost min. 300kg – ANO, výška 16 cm,
        nosnost 300 kg

Část 3 - Lůžko dětské – 3ks

   (UROL – 2ks, KARIM CPL – 1ks) – TOM 2

    bezpečnost lůžka - shoda s normou DIN32623:2009-11 v platném znění – ANO
    stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka – ANO
    díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – ANO
    bezpečná pracovní zátěž minimálně 70kg – ANO, 75 kg
    zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-80 cm pro bezpečnou práci

     personálu a bezpečnou péči – ANO, 58 – 83 cm
    elektricky polohovatelná dvoudílná ložná plocha cca 140x70cm minimálně zádový díl

     polohovatelný nezávisle pomocí elektromotoru – ANO, 142 x 70 cm
    náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí

     elektromotoru – ANO, 15°
    kompaktní plastová, velmi snadno čistitelná a odnímatelná čela s aretací proti samovolnému

     vytažení při transportu – ANO
    sklopné nebo otočné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním,

     aretovatelné alespoň ve 3 výškách, zabezpečení celé délky ložné plochy – ANO
    bezpečnostní blokace sklápění postranic při zatížení postranice pacientem zevnitř – ANO
    centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování – ANO
    kolečka o průměru minimálně 100 mm – ANO, 100 mm
    výsuvný box/koš na materiál, infuzní stojan – ANO
    svod el. potenciálu – ANO

   Antidekubitní pasivní matrace EfectaCare20P

    rozměr matrace dle ložné plochy lůžka – ANO

                               Strana 8 (celkem 10)
                                    PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO
    výška min. 10 cm, nosnost min. 70kg – ANO, výška 10 cm, nosnost 75 kg
    jádro matrace z PU pěny, vrchní vrstva s prořezem – ANO
    potah snadno snímatelný se zipem dokola s velkou ochrannou chlopní proti znečištění – ANO
    paropropustný, voděodolný materiál potahu, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými

     prostředky, pružný v obou směrech, potah vysoce hygienický – ANO

Část 4 - Lůžko urgentní-transportní – 15ks

   (KARIM CPL – 15ks) – Sprint

Lůžko sloužící k zajištění bezpečného ošetření a přesun pacientů oběhově nestabilních, ventilovaných
a monitorovaných v rámci pracovišť FN Plzeň.

      shoda s normou 93/42/EEC v platném znění – ANO
      stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka – ANO
      nosnost minimálně 230 kg – ANO, 230 kg
      dvoudílná ložná plocha cca 190x65 cm – ANO, 192 x 65 cm
      max. šířka lůžka 85cm – ANO, 75,5 cm
      možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi

        pacienta, držák RTG kazety posuvný pod ložnou plochou – ANO
      integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti

        nechtěnému spuštění – ANO
      integrované výsuvné/sklopné řídící madla u nohou nebo hlavy – ANO, výsuvné u nohou
      možnost náklonu do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° – ANO, 12°
      hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-90 cm, nožní ovládací páky na obou

        stranách lůžka – ANO, 58,5 – 90,5 cm
      antistatická kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech rozích lůžka – ANO
      průměr hlavních koleček min. 200mm, – ANO, 200 mm
      páté centrální kolečko pro jednodušší transport: – ANO

        o ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní
           dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) – ANO

        o v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být
           odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto
           ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových
           pákách – ANO

        o v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a
           aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní
           dvouramenné překlopné brzdové páce – Lůžko Sprint nemá konstrukci centrálního
           kolečka jako otočného prvku

      ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
      kompletní příslušenství:

        o matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým
           potahem, minimální výška matrace 8 cm z důvodu možného pobytu na lůžku i 24h –
           ANO, Sprint Comfort, výška 10 cm

        o integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta – ANO
        o sklopná polička na monitor – ANO
        o univerzální držáky na drobné příslušenství – ANO
        o prostor na umístění tlakové lahve O2 (2l a 5l) – ANO
        o kurtovací pás – ANO

                               Strana 9 (celkem 10)
                        PŘÍLOHA Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 0934/18/04/OTO

B. Smluvní ceny

Zde vyplňte cenovou specifikaci položek věcného plnění v členění:

Pol.č.     Název položky       Počet Cena Kč/mj   Cena celkem Sazba      DPH  Cena celkem
                     mj.            bez DPH DPH             vč. DPH
1    Eleganza 1             9   37 400,00             50 490,00
                      9      0,00   336 600,00 15%      0,00   387 090,00
2    Hrazda – v ceně lůžka        9      0,00       0,00 15%     0,00       0,00
                      9      0,00       0,00 15%     0,00       0,00
3    Rukojeť – v ceně lůžka                       0,00 15%              0,00
                      9
4    Infuzní stojan – v ceně lůžka                                     0,00
                      9
    Držák na sáček na moč – v ceně   9                                 0,00
                      9                                 0,00
5    lůžka                2  0,00      0,00 15%       0,00       58 806,00
                      2                            157 009,50
6    Držák na bažanta – v ceně lůžka   2     0,00        0,00 15% 0,00        3 974,40
                      2     0,00        0,00               393,30
7    PrimaCare10 – v ceně lůžka     2  5 400,00     48 600,00  15% 0,00        1 842,30
                      2  68 265,00    136 530,00                621,00
8    Eleganza Classic          2  1 728,00      3 456,00  21% 10 206,00       310,50
                      3    171,00       342,00             18 216,00
9    Image 3 XXL             3    801,00     1 602,00  15% 20 479,50    164 865,15
                      15    270,00       540,00              5 865,00
10 Hrazda                 15    135,00       270,00  15% 518,40    1 352 129,63
                      15  7 920,00     15 840,00              63 978,75
11 Rukojeť                 15  47 787,00    143 361,00   15% 51,30       47 643,75
                         1 700,00      5 100,00              21 739,16
12 Infuzní stojan                74 497,50   1 117 462,50   15% 240,30    2 284 484,44
                         3 525,00     52 875,00
13 Držák na bažanta               2 625,00     39 375,00  15% 81,00
                         1 197,75     17 966,25
14 Držák na sáček na moč                            15% 40,50
                                1 919 919,75
15 CliniCare20+                                 15% 2 376,00

16 Tom 2                                    15% 21 504,15

17 EfectaCare20P                                15% 765,00

18 Sprint                                    21% 234 667,13

19 Sprint Comfort                                21% 11 103,75

20 Polička na monitor                              21% 8 268,75

21 Kurtovací pás                                21% 3 772,91

    Za smlouvu celkem                              364 564,69

C. Seznam subdodavatelů a jimi prováděných činností

Zde vyplňte podrobné informace o subdodavatelích a o jejich podílu na předmětu plnění zakázky.

Dodávku vybavení na zakázku „Dodávka nemocničních lůžek 2018 – Část 1 – 4“ provede firma
L I N E T spol. s r. o. výhradně sama bez subdodavatelů

Dne:                      Dne: ………….

     razítko a podpis Kupujícího              razítko a podpis Prodávajícího
    MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.                    Petr Smetana

         ředitel FN Plzeň                Customer Service manager

                     Strana 10 (celkem 10)

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 395 lidí darovalo 1 105 716 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy