Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6860371: zajištění ohňostroje na závěr programu ke 100. výročí vzniku republiky

Příloha 3151_2018_sml_TARRA.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Statutární město Ostrava         Číslo smlouvy objednatele:  Smlouva
magistrát
                                   Smlouva 3151/2018/KP/LPO
Smlouva o dílo

Smluvní strany              TARRA pyrotechnik s.r.o.
Statutární město Ostrava
                     Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   zastoupená
zastoupené                Ing. Michalem Křižákem
Ing. Tomášem Macurou, MBA        jednatelem
primátorem

IČO:      00845451         IČO:      49611984
DIČ:      CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:      CZ49611984
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  Peněžní ústav:
        okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:
                     Číslo účtu:

dále jen objednatel           dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

  v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
  údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu
  jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ
  způsobení újmy v min. výši 50.000,- EUR, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k
  nahlédnutí.
4. Účelem uzavření smlouvy je zajištění dodávky ohňostrojné show u příležitosti slavnostního vyvrcholení
  oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání
  smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen
  „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou
  známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout
  podlicenci k užití loga města třetí osobě.
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro
  účely dle obsahu této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným
  způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

čl. II.
Předmět

1. Předmětem této smlouvy je provedení ohňostrojné show při použití výrobků kategorií F2, F3 a F4
  schválenými dle platné legislativy u příležitosti slavnostního vyvrcholení oslav 100. výročí vzniku
  Československé republiky (ověřeno předložením certifikace jednotlivých výrobků).
  Ohňostroj bude rozdělen do fází, které na sebe budou plynule navazovat, přičemž každá následující část
  bude dynamičtější. Fáze budou kombinovány na valech v podhradí Slezskoostravského hradu s efekty
  kulových pum. Ohňostrojná show bude realizována z několika samostatných pozic, přičemž velmi
  důležitá bude přesnost a souvislost s hudebním doprovodem.
  Celá ohňostrojná show vyvrcholí velkolepým finále.

    Dílo bude zhotoveno dle níže uvedené specifikace:

     Místo:      valy v podhradí Slezskoostravského hradu

     Datum:      27. 10. 2018

     Čas začátku:   cca 21:00 (bude upřesněno)

     Délka:      15 min

     Hudební doprovod (podmíněno schválením zástupce odboru KP)

     Materiál (minimálně):

     640 ks kulových pum ráže 75,100 a 125 mm (výška efektu 100-150 metrů)

     190 ks single shots (výška efektů 30-50 m)

     120 ks římské svíce (výška efektu 20-50 m)

     24 ks kompaktu, baterie výmetnic ráže 20-50 mm (výška efektů 50m)

     36 ks fontán (výška efektů 4-12 m)

     94 ks miny - červená, modrá, bílá (výška efektů 20-50 mm)

     28 ks cake in row - střílející řady 30mm (výška efektu 20-50 m)

     světelný nápis „100" ve velikosti minimálně 6 x 2 m umístěný na valech, viditelný směrem

     k Slezskoostravskému hradu

3. Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude bez vad v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu

    podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

    pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, viz příloha č. 1 a příloha

    č. 2 této smlouvy.

I. 2/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

čl. III.
Vlastnictví k dílu

1. Veškeré podklady, které byly zhotoviteli předány objednatelem, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel
  za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.
Místo plnění

Místem plnění dle čl. II. této smlouvy je sídlo objednatele.

čl. V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v dohodnutém termínu, tj. 27. 10. 2018.

čl. VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

  Cena bez DPH 144 600,- Kč + DPH v zákonné sazbě

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí ceny bez DPH jsou veškeré práce spojené s přípravou vizualizace, technickou přípravou,

  zabezpečením bezpečnostního prostoru, instalace, montáže a demontáže, dodávky, náklady na dopravu,
  úklidu, odborné likvidace všech použitých pyrotechnických výrobků, hasičský dozor a jiné náklady
  nutné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena bez DPH obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do
  doby ukončení díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby
  DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za
  odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby není nutné uzavírat dodatek k této
  smlouvě.

čl. VII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

  které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  ve znění pozdějších předpisů.

I. 3/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

3. Zhotovitel vystaví fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
  doklad dle § 29 citovaného zákona musí obsahovat také tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo aukce,
   c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   e) doba splatnosti faktury,
   f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. kancelář primátora).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po její doručení objednateli.
   Doba splatnosti 10 kalendářních dnů platí při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních
   pokut, náhrady škod aj.).

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována
   cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
   straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
   vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá
   doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
   oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

8. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele, nebo doporučeně
   prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu
   na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za
   plnění předmětu díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat o číslo účtu
   zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat
   o účet vedený v tuzemsku.

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel
   oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést
   přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši
   daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek
   objednatele uhradit sjednanou cenu.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění řádně a včas, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy, a
  pokyny objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodávat objednateli vždy zboží I. jakosti a odpovídající
  platným technickým normám a standardům.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
  provedením části díla jinou osobu, odpovídá zhotovitel za vadné plnění společně a nerozdílně s
  poddodavatelem.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

I. 4/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

čl. X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení
  ve výši 0,015 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. V. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
  uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

3. V případě prokazatelného nedodržení specifikace předmětu plnění dle čl. II. odst. 2. této smlouvy, je
  zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
  pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v
  jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.
Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu. Odpovědnost zhotovitele se
  nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy, nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

  v souvislosti, nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

  újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel
  povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XII.
Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města na svém jednání dne 18. 9. 2018
  usnesením č. 10170/RM1418/137, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
  pod označením „Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky“.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

  ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

  obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či
  odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
  vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
  smluvních stran.
6. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel může ukončit smluvní vztah písemnou
  výpovědí s dvoutýdenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní
  straně.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
  smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

I. 5/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
  nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.
  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní
  strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést
  kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10.Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
  neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
  Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
  ostatních ustanovení.

11.Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
  chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
  učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v
  rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze stran její doručení odmítne či jinak
  znemožní.

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí
  jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
  smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele      Za zhotovitele

Datum:          Datum:
Místo: Ostrava      Místo: Ostrava

primátor         jednatel

I. 6/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě: Slavnostní ohňostroj – vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
                                                      Počet stran: 1

Výpis z Živnostenského rejstříku

I. 7/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
Statutární město Ostrava                                     Smlouva
magistrát                                             Smlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě: Slavnostní ohňostroj – vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
                                                         Počet stran: 1

Průkaz odpalovače

I. 8/8 Smlouva o dílo – Slavnostní ohňostroj - vyvrcholení oslav 100. výročí založení republiky
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy