Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7033391: Objednávka - Silvestrovský ohňostroj 2018-2019

Příloha Objednávka novoročního ohnostroje 2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            *MMFMX0139458*

        STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

        MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
        Odbor vnitřních věcí
        Radniční 1148
        738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:                     Pyro Moravia s.r.o.
                         Slovenská 1a/1085
Č. J.:     MMFM 152280/2018         702 00 Ostrava-Přívoz

SP. ZN.     MMFM_S 18061/2018/ OVV/Žel

VYŘIZU J E:   Bc. Daniela Želiasková

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:     17.10.2018

Objednávka Silvestrovského ohňostroje 2018-2019

Na základě Vaší nabídky ze dne 26. 9. 2018, kterou schválila rada města dne 9. 10. 2018 na
své 121. schůzi u Vás objednáváme:

- večerní ohňostroj na den 31. 12. 2018 ve 24:00 hod, v délce 12 min (scénický v obrazcích
  s výškovým finále), který se uskuteční v k.ú. Místek, p.č. 149/2, za předem dohodnutou
  cenu ve výši 200 000,- Kč bez DPH.

Objednatel je při plnění dle objednávky osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e, zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Objednávka nabývá účinností dnem uveřejnění v registru smluv
dle výše citovaného zákona.

Fakturu za realizované služby vystavte na:
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643

S pozdravem

Mgr. Martin Garba
vedoucí odboru vnitřních věcí

IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy