Textová podoba smlouvy Smlouva č. 703749: O dílo - Smlouva o dílo - ohňostroj 1.1.2017

Příloha smlouva_1718-OŠKT-2016.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            JiistrEiIi~sta J~hhvy

                 ~;fl ; smlouva zaevidována

              Smlouva o dílo

   uzavřena dle ~ 1746 odst. 2 zák. Č. 89i2012 Sb. Občanský zákoník

                        Smluvní strany
Leo Válek, Stínadla 1095, 58401 Ledeč nad Sázavou, ICO: 10462368
Č.konces.listiny: 360104-2181-OO vydané OZU Světlá nad Sázavou,
č.pyrotechnického průkazu: 0869 vydaným OSU v Příbrami.
č.účtu: 234654787/0300, Poštovní spořitelna
(dále Jen realizátor)
a
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1,58601 Jihlava
IČO: 286010, DIČ: CZ00286010
zastoupené PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem

č.účtu: 27-1466072369/088, Čs a.s. Jihlava

(dále Jen objednatel)

uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

                            II.
                         Předmět díla
Příprava a provedení slavnostního ohňostroje s použitím pyrotechnických předmětů
nebezpečnosti Třídy II. a Ill. a Kategorie 2, 3 a 4.

             Ill.

             Časové a jiné údaje

Slavnostní ohňostroj bude odpálen: 1. ledna 2017

Cas:           17.30 hodin

Doba trvání ohňostroje: cca 8 minut

Stanoviště odpaliště:  střecha OD Prior, Masarykovo náměstí Jihlava

Vedoucí odpalovač ohňostroje: Leo Válek

                            IV.
                       Platební podmínky
Obě smluvní strany se dohodly :
1/na ceně komponovaného ohňostroje s hudebním doprovodem ve výši 60.000 Kč, slovy:
šedesát tisíc korun českých. Cena je konečná.
V ceně je zahrnuta doprava, veškerý pomocný spotřební materiál, ozvučení horní části
Masarykova náměstí pro hudební doprovod a ostatní případné náklady s ohňostrojem
související.
2/na úhradě za předmět díla v plné výši předem, a to v roce 2016 na základě předloženého
daňového dokladu (zálohové faktury). Dnem splatnosti je den odepsání z účtu objednatele.
Přesný termín splatnosti bude uveden na faktuře realizátora (nejpozdější termín:
14.12.2016). Vyúčtování — daňový doklad (faktura) s proúčtováním zálohy bude předložen

Po provedení předmětu díla (do 15. ledna 2017).
3/ na vrácení celé částky objednateli do 15 dnů od stanoveného data, a to v případě, že
předmět díla nebude ze strany realizátora uskutečněn. V případě nepříznivého počasí
znemožňujícího odpálení ohňostroje se smluvní strany dohodnou na náhradní hodině nebo
terminu: odpálení ohňostroje, bez nároku na náhradu, vzniklou ztrátami v souvislosti

s ohňostrojem pro obě smluvni strany
                        V.

                      Bezpečnostní opatření.
1/Realizátor odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohňostroje a urči opatření
k zajištění bezpečnosti všech osob a majetku v prostoru, který je ohrožen prováděním prací.
Předem si zajistí souhlas Od majitele objektu k odpálení ohňostroje ze střechy OD Prior a
před realízací ohňostroje předá objednateli v kopii.
2/Realizátor určí pro objednatele i zvukaře dohodnuté signály pro začátek a konec
ohňostroje a pro odvolání hlídek.
3/Objednatel je povinen uvědomit o přípravě a provedení ohňostrojných prací příslušné
orgány požární ochrany a policejní útvary (Městská policie popř. Policie ČR) a zajistí jejich
přítomnost v době provedení předmětu díla.
4/Objednatel zajistí vypnutí osvětlení v prostorách horního Masarykova náměsti za účelem
provedení předmětu díla po dobu jeho trvání.

Bezpečnostní opatření jsou nařízena vyhláškou ČBÚ č.7211988 Sb. o používání

výbušnin v platném znění a vztahují se beze zbytku pouze na ohňostrojné práce, tedy
v případě, že je použito pyrotechnických předmětů odpovídajících 4. třídě
nebezpečnosti, na které se vztahují předpisy o výbušninách.
Je-li odpalován ohňostroj s použitím pyrotechnických předmětů 2. a 3. třídy, určí rizika
a následná bezpečnostní opatření pouze vedoucí odpalovač ohňostrojů, který
výhradně odpovídá za bezpečný průběh ohňostroje. Jeho nadřízeným je pouze
příslušný obvodní báňský úřad, který je oprávněn prostřednictvím svých inspektorů
vykonávat kontroly a stanovit příslušná omezení.

                            Vl.
                      Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu je dána zákonnými předpisy, tj. ustanovením ~ 2913 občanského
zákoníku. Realizátor prohlašuje, že má u České pojišťovny uzavřené pojištěni odpovědnosti

při realizaci ohňostrojů do výše 10.000.000 Kč a odpovídá za veškeré škody způsobené

odpálením ohňostroje.

                        VII.

                        Další ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích a je platná po podpisu zúčastněných
stran. Realizátor obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky stejnopisu.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. veškerých osobních údajů, které jsou
v nich obsaženy.
Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, a že nebyla uzavřena vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

Ledeč nad S ‘zavou                                                Jihlava
Leo Válek
realizátor                                                    PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
                                                         objednatel
                                                      šij

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy