Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7428139: S/1081/2018/ODK Slavnostní novoroční ohňostroj 2018 Ostrava - Jih

Příloha SC224_ODK_B18112612260_Redigovano.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Statutární město Ostrava             g_ i +- „ a:

   Městský obxod Ostrava-Jih            TŘ 111011102“ V31 U" 51111 M1

_/" lí'ad městského obvodu

€310 OS            ,,     .

Á? 5 Č or dopravy a komunálních sluzeb

H? '    7

   Smlouva o dilo                     a -‘ , -' :

   (dálejen„smlouva“)

   Smluvní strany

   Statutární město Ostrava,
   Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

   Příjemce:
   Městský obvod Ostrava-Jih
   Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

   zastoupený:    PhDr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb, na základě Zásad
             pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-J ih
             a jim zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou městského obvodu
             Ostrava-J ih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského obvodu ze
             dne 29. 6. 2017 č. 4994/121

   IČ:“          00845451

   DIC:          CZOO845451 (plátce DPH)
   Peněžní ústav:     KB Ostrava-Hrabůvka

   Č. účtu:        1520761/0100

   KS:
   VS:

   dále jen objednatel

     a

   PYRO MORAVIA s.r.o.
   Slovenská 1085/ la, 702 00 Ostrava-Přívoz
   zastoupená p. Danielem Hradilem

     IČ:         25381 172
     DIČ:         CZ25381172

     Peněžní ústav:    ČSOB a.s. Ostrava

     Č. účtu:       373687853/0300

     KS:

     VS:

     Zapsána vobchodním/živnostenske'm rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,

     vložka 16052.

     dále jen zhotovitel

1/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019        OSTRAVA ' ' '
                                                  ...

                            OSTRAVA-JIH
                       . „, ., ,

Statutární město Ostrava         (>

Městský obx od Ostrava-Jih        if *=. ív 1 „* ĚU U1 k ' 21‘ 1:} U ; “1

Úřad městského ob\odu
Odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah smlouvyP

čl.l. Uvodní ustanovení?

   Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanský
   zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
   Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
   v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
   údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
    Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
    Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
    Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazku mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení
    škody V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání
    v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
    Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
    Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),
    a ževpřípadě, že by se jím vprůběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí
    objednateli.
    Účelem této smlouvy je zajištění provedení Slavnostního novoročního ohňostroje 2019 na místě
    a v termínu dále uvedeném, a souvisejících součástí díla, jak je vymezeno dále.
    Smlouva byla uzavřena na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy,
    městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou
    městského obvodu Ostrava-Jih dne 22. 6. 2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského
    obvodu ze dne 11. 10. 2018 pod č.usn. 7594/RMOb-JIH/1418/184.

 čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

 1. Zhotovitel je povinen na základě této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
    za podmínek níže uvedených Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 a souvisejících součástí díla (dále jen
    „dílo“), jak je vymezeno dále. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků řádně převzít a za předmět
    smlouvy zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

    Mapová vizualizace umístění odpališť je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „mapová
    vizualizace umístění odpališť“).

     Písemný souhlas vlastníka, na jehož pozemku se bude odpalovat je uveden V příloze č. 2 této smlouvy.

     Dále je součástí provedení díla dle této smlouvy zejména:
     a) vytyčení bezpečnostního okruhu ve smyslu zákona o pyrotechnice, a to do vzdálenosti 100 m

        od odpališť, umístěním plotové zábrany a dopravního značení „Zákaz vstupu chodců“;

     b) umístění informačních tabulí „Vstup na vlastní nebezpečí“, a to před oblastí, kde zhotovitel

        předpokládá největší spad popílku;
     c) poskytnutí součinnosti při plnění povinností objednatele uvedené zejména v ust. čl. VIII. písm. b)

        této smlouvy;
     (1) zabezpečení místa plnění před poškozením a krádežemi;
     e) zajištění hlídání místa plnění, a to včetně zajištění hlídání bezpečnostního okruhu;

     f) zajištění lékařské hlídky a sanitního vozidla;

     g) zajištění ozvučení proslovu a jeho hudební podbarvení;
     h) zajištění a reprodukce státní hymny České republiky;
     i) zajištění a reprodukce hudebního podbarvení ohňostroje;
     j) dokumentační audiovizuální záznam v nejméně HD rozlišení, a to proslovu, státní hymny České

        republiky a ohňostroje (dále jen „audiovizuální záznam“);

     k) úklid místa plnění.

2/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 OSTRAVA ' ' '
                                               .o.

                     OSTRAVA-J I H
Statutární město ()strm a        v4‘ l
i\lěstský obvod (')sti'ayaflih
Uřad městského obvodu          tfjříztifiít;llil"tfšrž» u. dtto
Odbor dopravy a komunálních služeb

>'  Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy řádně a včas při splnění všech technických požadavků a za
   použití výrobků kategorie F2, F3, F4 dle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o
   změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pyrotechnice“). Zhotovitel
   za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu
   ve výši 10.000,- Kč.

   Zhotovitel je povinen dle ust. § 34 odst. 1 zákona o pyrotechnice požádat o povolení ohňostrojné práce
   (týká se použití výrobků kategorie F4) příslušný obvodní báňský úřad a doložit takové povolení
   objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 1. 1. 2019. Zhotovitel za porušení povinností plynoucí z
   tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, i jen započatý den
   prodlení.
   Zhotovitel je povinen dle ust. § 32 odst. 2 zákona o pyrotechnice ohlásit ohňostroj příslušnému hasičskému
   záchrannému sboru kraje. Ohlášení musí obsahovat náležitosti dle § 32 odst. 3 zákona o pyrotechnice.
   Zhotovitel je povinen doložit takový souhlas objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před 1. 1. 2019.
   Zhotovitel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplati objednateli smluvní pokutu
   ve výši 10.000,- Kč za každý, i jen započatý den prodlení.
   Zhotovitel je povinen při zajišťování předmětu smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými
   právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví
   při práci apod. Objednatel za porušení povinnosti plynoucí z tohoto ustanovení zaplatí objednateli smluvní
   pokutu ve výši 10.000,- Kč.
   Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
   Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou
   mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho zajištění a že disponuje
   takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k zajištění předmětu smlouvy nezbytné.
   Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. mluveného průvodního slova
   před zahájením ohňostroje, státní hymny České republiky a hudebního doprovodu (podbarvení)
   samotného ohňostroje. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní
   pokuta ve výši 10.000 Kč.
10. Objednatelem bude vymezen minimální prostor o průměru 100 m, který bude sloužit jako odpaliště
   (travnatá plocha na kruhovém objezdu ve vlastnictví města). V případě jakékoliv škody je zhotovitel
   pojištěn u České pojišťovny, pojistná smlouva č. 4903575114, odpovědnost za škody způsobené
   prováděním trhacích a ohňostrojných prací (viz příloha č. 7 této smlouvy).
11. Zhotovitelem bude proveden slavnostní večerní, scénický ohňostroj v obrázcích, odpalovaný do výšky
   min. 80 m, až do úplného finále ohňostroje odpalovaného až do výšky cca 150 m, podbarvený hudebním
   doprovodem. Technicky se bude jednat o ohňostroj odpalovaný ze 3 částí kruhového objezdu
   (tj. ze 3 odpališť současně) a z dalších šesti pomocných menších odpališť dokola celého kruhového
   objezdu za použití výrobků kategorie 2,3 a 4a nebezpečnosti (umístění odpališť viz příloha č. 1 této
   smlouvy).
12. Realizace ohňostroje bude technicky a personálně zajištěna zhotovitelem.
13. Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje, budou použity nejbezpečnější výrobky
   prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky budou umístěny podložky, které budou řádně
   zafixovány, aby nedošlo k jejich odklonu. Vzdálenost diváků od kruhového objezdu musí být minimálně
   30 m od kraje travnaté plochy kruhového objezdu. Proti nepředvídatelnému rozletu světlic nebo jiných
   pyrotechnických elementů bude místo zabezpečeno ohrazením odpališť kombinovaným s vysokým
   oplocením s plnou výplní. Za nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována
   smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.
14. Zhotovitel je povinen ohňostroj bude provést hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou
   způsobilosti, a to v souladu s ohlášenými údaji podle ust. § 32 ods. 3 pism. a) až d) zákona o pyrotechnice
   a za dodržení opatření ohlášeného podle ust. § 32 odstavce 3 pism. e) zákona opyrotechnice. Za
   nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.
15. Zhotovitel je povinen se pro umístění plotové zábrany a dopravního značení „Zákaz vstupu chodců“
   při vytyčení bezpečnostního okruhu dle ust. odst. 2 písm. a) tohoto článku dohodnout na jejich umístění

3/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 OST RAVA . . .

                     OSTRAVA-J I H
Statutární město Ostrava                       ( v -, , ;
Městský obvod ()strawflih
Úřad městského obvodu                        ["] „] H;! ! i \" ŠŠŠ) i) til Í ! tlv

Odbor dopravy a komunálních služeb

   s Dopravním podnikem Ostrava a. s. tak, aby bylo umožněno stání tramvají, jejichž provoz bude v průběhu
   konání dle harmonogramu (tak, jak je vymezen níže) vyloučen, V okolí místa plnění (tak, jak je vymezeno

   níže).

16. Zhotovitel je při plnění díla povinen postupovat dle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako

   příloha č. 3 (dálejen „hannonogram“).
17. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely

   po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
18. Místem plnění je městský obvod Ostrava-Jih, bližší vymezení je obsaženo v příloze č. 1 této smlouvy.
19. Místem pro předání audiovizuálního záznamu (tak jak je vymezen níže) je odbor dopravy a komunálních

    služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-J ih, přičemž audiovizuální záznam bude předán kontaktní osobě

   objednatele ve věcech smluvních, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

čl.III. Trvání smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno takto:
         a) dne 1. 1.2019 v době od 10:00 h provedeni instalace díla, zejména dle ust. čl. ll.
            odst. 2. pism. a), b), c), d) a e) této smlouvy,
         b) v souladu s harmonogramem dne 1. I. 2019 V době od 17:55 h do 18:15 b v místě plnění
            provedení Slavnostního novoročního ohňostroje 2019 a dalších části díla zejména
            dle ust. čl. 11. odst. 2. písm. f), g), h), i) aj) této smlouvy.
         0) dne 1. 1. 2019 v době do 20:00 h úklid místa plnění.

2. K předání místa plnění zhotoviteli objednatelem dojde v 10:00 h dne 1. 1. 2019.
3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůtyjsou vzhledem k povaze činnosti přiměřené a budou dodrženy.

čl.IV. Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za provedení díla takto:

cena bez DPH (dále jen „Cena“)      350.000 Kč

          DPH          52.500 Kč
       cena s DPH         402.500 Kč

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy
DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to
že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni účinnosti/platnosti této smlouvy.
Součástí sjednané Ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné a úplné plnění předmětu
smlouvy včetně veškerých nákladů spojených se zajištěním účasti zhotovitele na všech jednáních, nákladů
na zajištění bezpečnostní agentury (bezpečnostní opatření), nákladů na minimálně 3 lékařské hlídky první
pomoci včetně sanitek a zhotovitel není oprávněn objednateli účtovat jakékoli další náklady. Cena
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývoj em cen vstupních nákladů, a to po celou dobu trvání

smlouvy.
Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného
a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že dojde ke změně rozsahu
předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke dni plnění
předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této
smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019               OST RAVA ' ' '
                                                         ...

                                   OSTRAVA-JIH
  Statutární město Ostrma        „, , , ,,

  Městský olnod ()straw-Jih       Í'i !: Fl Š“ Šli %ŽĚ til Už i Hl

  Úřad městského ol“ otlu
  ()dhor dopran y a komunálních služeb

:“čl.V. Platební podmínky

   Objednatel prohlašuje, že pro plnění, které je předmětem této smlouvy nebude aplikován režim přenesené
   daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
   (dálejen „zákon o DPH“).
   Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dálejen „faktura“), které bude mít náležitosti
   daňového dokladu dle zákona o DPH.
   Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
   ve faktuře uvést i tyto údaje:
   a) evidenční číslo faktury a datum vystavení;
   b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této

      smlouvy a datum jej ího uzavření, název veřejné zakázky: Slavnostní novoroční ohňostroj 2019;
   c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikací ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

      uzavřené smlouvy);
   d) označení banky a číslo účtu, na který musí být cena zaplacena;
   e) lhůtu splatnosti faktury;
   f) zápis o předání a převzetí předmětu nájmu bez vad a nedodělků;
   g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
   h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

      nezapsaných do Obchodního rejstříku;
   i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb);
   j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu a e-mailu.
   Smluvní strany se dohodly, že dílčí plnění je vyloučeno.
   Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečněného zdanitelného
   plnění (tj. ode dne převzetí díla objednatelem).
   Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky zprodlení, náhrady škody aj.)
   je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně.
   Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronicky
   do datové schránky, elektronicky e-mailem nebo osobně proti písemnému potvrzení pracovníka podatelny
   objednatele.
   Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
   kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
   organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn
   GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
   z příj mu, ve znění pozdějších předpisů.
   Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
   vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli
   k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
   Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
   ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
   Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře
   bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné
   způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený
   v tuzemsku.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn
   účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
12. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku
   z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení.
13. Zálohy nej sou sjednány, přičemž se smluvní strany dále dohodly, že vylučují užití ust. § 261 1 občanského
   zákoníku.
14. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení :
   Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu trvání

5/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019  OST RAVA . . .

                     OSTRAVA-J l H
Statutární město Ostrava         (_ z \,.
Městský obx od Ostra\ aalih
Úřad městského obxodu          ČS H lil () U 1 " Íri {1: d l. l 'ÍŠ
Odbor dopravy a komunálních služeb

   smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitelE“
   nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za
   zdanitelné plnění Cenu a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce
   daně dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení
   Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou Cenu.

čl.VI. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
   O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
   prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným
   právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř.
   pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
   Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí.

4. Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli takto:
   &) vyčištěné a vyklizené odpaliště nejpozději ve 20:00 h dne 1. 1. 2019;
   b) úplný a řádný audiovizuální záznam na 1 CD nebo DVD, kterým zároveň dojde k předání ohňostroje,
      a to nejpozději ve 12:00 h dne 3. 1. 2019;
    (dále jen „předání dila“).

5. Objednatel je povinen provedené dílo převzít nejpozději do 3 pracovních dnů po předání provedeného díla
   zhotovitelem.

6. O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o předání díla dle jednotlivých fází (dle odst. 4 tohoto
   článku). Tento zápis sepíše zhotovitel do vlastního formuláře, nebude-li dohodnuto jinak, a bude
   obsahovat:
   a) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků;
   b) datum a hodinu zahájení a ukončení jednotlivých fází díla (tak, jak jsou vymezeny v odst. 4 tohoto
       článku);
   c) prohlášení objednatele o tom, zda přebírá vyčištěné a vyklizené odpaliště, případně zjakého důvodu
       ho nepřijímá;
    d) datum a hodinu doručení audiovizuálního záznamu,
   e) prohlášení objednatele otom, zda přebírá audiovizuální záznam,
   Í) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně z jakého důvodu ho nepřejímá;
   g) datum a místo sepsání zápisu;
   h) jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob zhotovitele a objednatele.

7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

čl.VII. Práva z vadného plnění

1 . Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady občanským zákoníkem.
2. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne činností zhotovitele související s předmětem

   smlouvy prokazatelná új ma, která nebude kryta pojištěním sj ednaným ve smyslu čl. 1. odst. 5 této smlouvy,
   je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.VIII. Povinnosti objednatele

   Objednatel je povinen zajistit na své náklady:
      a) dohodu o organizaci veřejné dopravy s Dopravním podnikem Ostrava a. s. dle harmonogramu;
      b) dopravní značení a odklon individuální (mimo chodců) a autobusové dopravy, a to
        dle harmonogramu;
      c) zhasnutí veřejného osvětlení, a to dle harmonogramu;
      d) součinnost Policie České republiky, Městské policie Ostrava a Hasičského záchranného sboru.

6/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 OST RAVA ' ' '
                                         ''.

                     OSTRAVA-J I H
  Statutární město Ostrava       , ., ,
  Městský ol“ od Ostravu-Jih
  Úřad městského obvodu        \‘3 tft rl či? l F li," Šgš- M Št 57‘ [. Šý
  Odbor dopravy a komunálních služeb

:“čl.IX. Sankční ujednání

E“]. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v případě, že dílo nebude
   provedeno úplně a řádně.

2. V případě prodlení s provedením díla ve smyslu ust. § 1980 odst. 1 občanského zákoníku je zhotovitel
   povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč a smlouva zaniká ve smyslu ust. § 1980 občanského
   zákoníku, nedohodou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě prodlení s předáním a vyčištěného a vyklizeného odpaliště je objednatel oprávněn provést
   odstranění předmětu smlouvy prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
   Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody.

5. Srnluvni pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že na smluvní pokuty
   bude vystavena samostatná faktura.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
   a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívaj íce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných
   peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského
   zákoníku.

8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů
   od jejich prokazatelného uplatnění vůči druhé smluvní straně.

čLX. Závěrečná ujednání

   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2019, nejdříve
   však dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
   účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
   znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou
   změny DPH uvedené v čl. IV. odst. 5 této smlouvy a změny kontaktních či oprávněných osob zhotovitele
   a objednatele), které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány
   oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že k uzavření dodatku k této smlouvě
   předchází jeho projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih.
   Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických, realizačních a smluvních:
        . Daniel Hradil, jednatel

   Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
       . PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
          a po dobu jeho nepřítomnosti:
       . Ing. Petra Bálková, zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb

    (brávněné osoby objednatele ve věcech organizačních:
       . Kateřina Kudrová, referent obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
       . Miroslava Humpolíková, referent obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb

   Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek
   ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
   smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
   straně.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
   nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
   Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
   ostatních ustanovení.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak
   znemozni.

7/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 o ST RAVA . o .

                     OSTRAVA-J IH
Statutární město ()strma                                ,: .         _ ,,

Městský obvod ()strmaxlih                               iii? “lt/lili lí; „ \: ŠŠŠ, ŽŠ“ (l Í lili

Úřad městského obvodu
Odbor dopra\ y a komunálních služeb

9. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, ust. §
   2093, ust. § 259] a ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 občanského
   zákoníku.

11. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
   nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slow/, i přijetí nabídky s dodatkem
   nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
   po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev
   učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což
   stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající
   se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto
   v této smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat nájemci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci

   smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:

      0 příloha č. 1 — Mapová vizualizace umístění odpališt' včetně legendy

      0 příloha č. 2 _ Písemný souhlas vlastníka, na jehož pozemku se bude odpalovat

      0 příloha č. 3 _ Harmonogram

      . příloha č .4 _ Nabídka pro realizaci ohňostroje

      0 příloha č. 5 — Výpis z obchodního rejstříku

      . příloha č. 6 — Výpis 2 živnostenského rejstříku

      . příloha č. 7 — Potvrzení o pojištění odpovědnosti firmy

Za objednatele:                            Za zhotovitele:

Datum:                         u       Datum:   A f‘     := \ // /

    !!Z' 47, ”(d [6/                           .! l \) =   - v l \ll

Misto:  /*                              Místo:       r/(‘mth' „\

    I" [QM/fl                                    l“ " ? ix;-„J **,/(“

                          munálních služeb     OST RAVA ' ' '
8/8 Slavnostní novoroční ohňostroj 2019                                        ...

                                       OSTRAVA-J I H
% mo 328 © ŠŠŠ—Š                                                                                                                 nav—f *...
                                                                                                                        :“ n..)
                                                                                                                      P. ..

                                           „u.„

\    , „ JJJ  „JŠ—w
“ .nť—uťwnmmmwťú (ř.—Av.;
      Q&Q

_1. Červená = odpaliště

2. Oranžová = bezpečnostní okruh

3. Zelená — pódium a zvuk

4. Černá  — směr dopadu vyhořelých zbytků těles

5. Modrá  - stanoviště hasičů (cisterna s osádkou)

6. Hnědá  - stanoviště zdravotníků (sanitka s osádkou)

7. Zelenkavá - místo pozorováni (shromaždiště lidí)
                 Statutární město Ostrava
                 *'l'lěstsězý caved
                 odbor dopravy a   Garre-va *:f úřad mšeáí—zkého Dovedu
                           komunálních služeb

       Vaše značka:     „1111/080904/18/ODK/Kud

      Ze dne:        Kateřina Kudrová                _ PYRO MORAVEA s.rzo.
      Naše značka:                               p. Daniel Hradil
                 +420 599 430 275
      Vyřizuje:                                Slovenská 1085/1a
      Telefon:        +420 599 430 340                  702 00 Ostrava - Přívoz
      Fax:
      E-maíl:        katerina.kudrova@ovajih.cz

      Datum:         1.října 2018

      Souhlas vlastníka pozemku s konáním ohňostroje

      Vážený pane,

      S odkazem na ust. § 32 odst. 3      zákona č. 206/2015  Sb. souhlasíme   s provedením  slavnostního
      novoročního ohňostroje konaného     dne 1. ledna 2019 v časovém rozmezí   18:00-18:15 h na pozemku

 S pozdravem

 ŠlfxlUíAlexll MEMO ULch'ÁVA
  Méstsk)‘ obvod Ostravu Jih 5

RN
místostarosta

Ina 1 z 1 Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka  IČ 00845451

      ID datové  schránky  2s3brdz       l_DlČ 0200845451

      www.0vajih.cz               Císío účtu 19—1520761/0100
fl. Termín konání Šlavnostního novoročnílm ohňostroje 2,019:

     e Dne 1. ledna 2019,
     c- v časovém rozmezí 18:00—48:15 h,
     : zábrany proti nepovolenému vjezdu automobilů a výluku dopravy zajistí objednatel
     o proslov a státní hymna začne v 17:55 h, proslov bude hudebně podbarven a po dobu

       konání samotného ohňostroje budou hrát skladby více žánrů (abychom uspokojili co
        nejširší veřejnost),
     o zhasnutí veřejného osvětlení (ulice Horní, kruhový objezd a Dr. Martínka dle mapové
        vizualizace v příloze č. 1 této smlouvy) zajistí objednatel nejdéle
       v době 17:58 h=18:15 h.

2. Místo konání:

     a Kruhový objezd ulic Horní x Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce.

3. Výluka autobusové dopravy v oblasti ulic Dr. Martínka a Horní v Ostravě-Hrabůvce
   se uskuteční nejdéle v dobé 17:15-19:00 h.

4. Výluka tramvajové dopravy v oblasti ulic Dr. Martínka a Horni v Ostravě-Hrabůvce
  se uskuteční nejdéle v době 17:55=18:20 h.

5. Uzavírka pro individuální dopravu v oblasti ulic Dr. Martínka & Horní v Ostravě-Hrabůvce se

  uskuteční nejdéle v době 17:00—19:00 h.
           ejz =(; Moravia s; z o,[/1462
           ewa W02 QQ QSeZQbQ = ?ířwoz

                         Statutární město Ústrava
                         Městský obvod Ostrava — Jih

                         Odbor dopravy :; komunášních služeb

                         Horní 792/3

                         700 30 Ostrava ~- Jih

Věc: Nabídka pro realizaci ohňostroje: na kruhovém obiezdu V Ostravě. O8. 10. 2018

Vážená paní/Vážený pane,

sdkrorebkauorghmeuobsjvaleésomhvteoaitctokítbomřjutíeomtzinednačuuktVovoauvšOátisaktpp,royaparvtboěáymvu—lkziuidHkéraákalzřbniaůčísevílclsieáhnmoapewdoVšdvebánramíyrmcvshelanlíýpbéeomnzhoiusutdlieenvdabnubníímíndmaúkdudieosvmpleoarmtvoi!nvvonosídtnehímhuodaeobhznňáíovsětmrroobtjuiedveyu

        Základní parametu ohňostroje

Doba zahájení:    01. 01, 2019 v 18.00 hodin

Doba trvání:     do 15 minut

Typ ohňostroje:    večerní, scénický, v obrazcich, s výškovým finále, podbarvený hudebním do—
Místo pozorování:   provodem (dle vlastního výběru), závěr pak v pyromuzikálním stylu
           z celé městské části ajejiho nejbližšího okolí

Technická a legisla- vymezení minimálního prostoru o průměru 100 m, které bude sloužit jako od—
tívní příprava za-  paliště (travnatá plocha na kruhovém objezdu ve vlastnictví města). V případě
bezpečení akce:    jakékoliv škody je firma pojištěna u České pojišťovny, pojistná smlouva č.
           4903575! 14, odpovědnost za škody způsobené prováděním trhacích a ohňo—
           strojných prací (viz příloha)

Zabezpečení pro-   Vzdálenost diváků od kruhového objezdu musí být minimálně 30 m od kraje
storu akce:      travnaté plochy kruhového objezdu. Zabezpečení proti nepředvídatelnému
           rozletu světlic nebo jiných pyrotechnických elementů bude zabezpečeno ohra-
           zením odpališť kombinovaným vysokým oplocením splnou výplní. Ohňo-
           strojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje. Budou použité
           nejbezpečnější ohňostrojné výrobky prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými
           výrobky budou umístěny podložky. Dále budou řádně zaňxovány, aby nedošlo

           k jejich odklonu.

Základní scénář:   scénář i parametry lze přizpůsobit konkrétním požadavkům organizátorů,
           z technického hlediska se jedná o ohňostroj odpalovaný ze tří částí kruhového
           objezdu (ze tří hlavních odpališť současně) a z dalších šesti pomocných men-
           ších odpališť dokola celého kruhového objezdu za použití výrobků kategorie 2,
           3 a 43 nebezpečnosti.

           Ohňostroj bude zaplněn klasickou pyrotechnikou typu malé a střední válcové a
           kulové pumy, především pivoňky, chryzantémy, dahlie, palmy a jiřiny ve výš-
           ce cca 80 metrů. Pod nimi bude kulisu tvořit odpalování velkých baterií bom-
           beta min, které se rozvinou cca ve výšce 40—50 metrů.

                         „?šr'zýlalřfy„ am“—%““ _
          lyra Normal“a; een a“;

wc“ „___ „__ _fo f: r,’ „_ v a; , ;: rx ,   f=“ A"- Am „ „,     “ší, «r . =

Sffldfiufilwa aux/itagég [/ng ÚU QŠeLvÚZJu/a „ fígl—tvář;

          Opravdu dynamický p_xromuzikalni zaver bude tvořit nespočetné množstxí
          jednovýstřeíových výmetnic. které budou doprovázet barevné kulové. pumy
          nejrůznějších barev ve výšce cca 100 metrů. až do úplného finále. kde budou
          použity kulové pumy 125 milimetrů s průměrem rozprsku na nebi 150 metrů!

Cena ohňostroje:  Klasický ohňostroj     240.000: Kč
          Bezpečnostní agentura,
          zábrany a zdravotní služba 50.000; Kč
          Opláštém' odpališt'     10.000,- Kč
          Zvuk            40.000,- Kč
          Transformátor el. Centrály 5.000,- Kč
          Práce kameramana      5.000- Kč

          Celkem bez DPH       350.000; Kč
          Sazba DPH          15 %
          Celkem DPH         52.500; Kč
          Celkem vč. DPH       402.500,- Kč

          Lhůta plnění je fakturačně se 14 denní splatností.

          V ceně ohňostroje je započítáno dopravné, odpalné, asistence pyrotechniků,
          prodej pyrotechnických výrobků, hrubý úklid po ohňostroji. ozvučení, práce
          kameramana a výroba zvukového média.

Přehled pyrotech- Kulové pumy malých a středních ráží různých typů a barev v počtu 300 kusů,
nických výrobků:  světelné komety v počtu 150 kusů,
          kompaktní ohňostroje v počtu 100 kusů = cca 10.000 výstřelů,
          římské svíce v počtu 30 kusů = cca 660 výstřelů.
          Jednovýstřelové výmetnice a fontány v počtu 500 kusů.
          Detailní rozpis bude připraven v měsíci prosinci, neboť se výrobky přizpůsobu—
          jí scénáři k vybrané hudbě a zároveň naskladňování výrobků z Číny probíhá
          v měsíci listopadu.

          Vzhledem ktomu, že jsme nejvýznamnější distributoři ohňostrojných výrobků
          v České republice a tyto dodáváme všem ostatním odpalovačům, můžeme se
          přizpůsobit i rozmarům počasí a vybrat nejvhodnější výrobky v případě deště
          nebo silného větru. V případě inverze použijeme výrobky méně kouřivé nebo
          zcela bez kouře!

Při realizaci ohňostroje a během celé přípravné fáze se zavazujeme dodržet všechny pokyny
hlavnich organizátorů akce.

Závěrem Vás ujišťujeme, že pokud ohňostroj provede naše firma, bude to skvělý a nezapomev
nutelný zážitek pro všechny diváky a důstojná součást celé akce, Ostatně reference o naší
firmě můžete získat na Městských a Obecnich úřadech v Karviné, Kroměříži, Novém J i‘
číně, Studénce, Petrovicích u Karviné, Vražném, Jeseníku nad Odrou, Těškovicích9 Ku-
níně, Mohelnici, Ostravě, Píšti, Havířově, Humpolci atd.
Na závěr Vás chceme pon/at na prohlídku do naší                              fologalerie na našich webových stránkách
„Na „l_twlih'lys145% kde můžete fotografie našich                             ohň ostrojú shlédnout. případně ohodnotit.
také videa naleznete na našem kanále you tube. N a                             szrénkéch  najdete i poháry z vítězství na
ohňostrojných festivalech.

S pozdravem a úctou

                                    W podepsal 13an m:.              Daniel Hradil
                                    m w,                        Jednatel
                                    z 5.1 N=NTRC1—25381 \ /z
                                    www mw.
                                             . v u IIC mun)
                                             W. Okna-umel
                                    mann. sum-aux
                                    mum

                                            mmmnv—m

                              n.... 061112015113234

Přílohy:
Koncesní listina, Výpis z obchodního rejstříku
Kopie pojistné smlouvy ČP, as.
                          Vyp i s

               z obchodního rejstříku, vedeného
                  Krajským soudem v Ostravě
                     oddíl C, vložka 16052

Datum zápisu: 11.2áři 1997

Obchodní firma: PYRO MORAVIA s.r.o.

Sídlo: Ostrava-Přívoz, Slovenská la, PSČ 702 00

„. „q. ,-_. t1 *“ ikační Čislo: 253 81 172
'ucu

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

— provádění trhacích a ohňostrojových prací
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin

Statutární orgán:

jednatel: Daniel Hradil, r.č. 650113/0801
      Ostrava-Pustkovec, plk. R.?rchaly 121/4461

Jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně a

podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu
připojí svůj podpis.

Společníci:

Daniel Hradil, r.č. 650113/0801
      Ostrava-Pustkovec, plk. R.?rchaly 121/4461

       Vklad: 100 000,— Kč

      Splaceno: vklad splacen v plném rozsahu.

Základní kapitál: 100 000,- Kč

  -------------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -—-————-—-----

                         Krajský soud v Ostravě

Číslo výpisu: 50030/2006

                          Vyhotovíl: Ladi zaniková

Lýpís vyhotoven: 08.11.2006 11:21:33                Strana: 1/1
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Náměstí Č. 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

C. j.:      MUFO 27617/2016

Sp. značka: MUFO_S 4817/2016

          Výpis 1 živnostenského rejstříku

Obchodní firma:   PYRO MORAVIA s.r.o.

Sídlo:       Slovenská 1085/12, 702 00, Ostrava - Přívoz

Identifikační číslo osoby: 25381172

Živnostenské oprávněni č. 1

Předmět podnikání:      Níčení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
Vznik oprávnění:       11.09.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:   Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě přůoh 2.455/91 Sb.
Vznik oprávnění:  11.09.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 3 F4
Vznik oprávnění:
          a provádění ohňostrojných prací

          11.09.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy

Ve Frýdlantě 110. 31.08.2016

                         referent odboru vnit

ID RZP: 2071239

Číslo případu: 330205/[12016/1678/Kon

                         Strana ]

                                         ZlV z Op064/1020 vyp 0244/032
l'

ESKii poušřovm

                          Pyro Moravia s.r.o.
                          Slovenská 1A
                          702 00 OSTRAVA 2

  Potvrzení 0 pojištění odpovědnosti firmy

Pojistná smlouva č.: 4903575114           10 000 000,-Kč
Pojištění na dobu: 7.5.2008 na dobu neurčitou
                              EVROPA
Základní odpovědnost je sjednána na částku
                            100 000,-Kč
Místo pojištění                     100 000,-Kč
                          10 000 000,—Kč
K základnímu pojištění jsou sjednány tyto doložky:
V 70 na částku
V 73 na částku
V 79 na částku
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 869 427 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy