Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7576435: RD na pořizování produktů Microsoft

Příloha prilohy.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            00       g

09   u e MINISTERSTVO VNITRA
         ČESKÉ REPUBLIKY

                      Příloha č. 1
                  Vzor Prováděcí smlouvy

ProváděcIsmlouva č.

                     Ĺg

          k Rámcové dohodě na pořizováni produktů Microsoft

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

se sídlem:     Li jjŤj jí'{r

IČO:        IT                    >% %%š

DIČ:        t%6          u ,Ó %
za něhož jedná:
          É?       tňŇj     "é6-á' Tí
e-mail:
          lí?                        ťÍ@'í ňľi
bankovníspojeni:
                                      "ňiľ
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a         fDOPLNĹ DODAVATEL]
název:

se sídlem:     [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:        [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:        [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] v [DOPLNÍ DODAVATEL] oddíl

[DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

za něhož jedná   [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mail:      [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
č. účtu:      [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen ,,Dodavatel")
na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako ,,Smluvní strana" a společně jako ,,Smluvní strany")
  e    e MINISTERSTVO VNITRA
        Ceské REPUBLIKY
°''  '""

"""""''""

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě na

pořizování produktů Microsoft ze dne       -."'-JĹŇ;

                  (dále jen ,,Rámcová dohoda") dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávániveřejných zakázek, ve zněnjpozdějšÍch předpisů (dále jen ,,zzvz'q a v souladu s

ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

                   předpisů.

Smluvnístrany vědomy si svých závazků vtéto Prováděcísrdouvě obsažených a v úmyslu být
  touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujIchn znění Prováděcí smlouvy.

                   Preambule

A. Dne
   uzavřela Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34
   Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen ,,Centrální zadavatel") s Dodavatelem Rámcovou
   dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a
   Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě.

B. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též
   Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek
   stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci zadáváni veřejné zakázky
   vedeného dle článku íl. Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem
   sjednání dohody o rozsahu konkrétni dodávky požadované Objednatelem od
   Dodavatele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí
   smlouvu.

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny
   mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této
   Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky
   neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídI Rámcovou dohodou.

                                                                                                                                   0

                      Předmět Prováděcí smlouvy

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou zavazuje, dodat
  Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1této Prováděcí smlouvy.
   G

G Q

Q e E 0 MIN15TER$TYO VNITRA
     CESKE REPUBLIKY

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu
   a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její
   Příloze č. 1.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému
   splnění jejich povinnosti dle této Prováděcí smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění realizovaná na základě této Prováděcí
   smlouvy budou poskytována v souladu s licenčními podmínkami společnosti Microsoft

  které jsou Přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že jakákoli
  změna licenčnIch podmínek je možná pouze s předchozím písemným souhlasem
  Objednatele.

                     II.
                 Cena za plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí
  smlouvy činí [DOPLNÍ DODAVATEL],- EUR {slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL]) bez DPH,
  tj. [DOPLNÍ DODAVATEL],- EUR (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] EUR) včetně DPH.

2. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto
  článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1této Prováděcí smlouvy.

3. Ostatní podmínky vztahujícI se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této

  Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny   ""ď Ý čí

                       Ill.
                 Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí

  smlouvy Objednateli nejpozději do

  '.0=%=í=.= =_       .: Š-"'

2. M'stem dodán' plněn' Dodavatele dle této Prováděc' smlouvy je
    S

Q  Úe
O9 0
     MIN1STERSTVO VNITRA

  OQ C P " ČESKÉ REPUBLIKY

                             lV.
               Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy

1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
  stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
  č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveř'ijňováni těchto
  smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána na dobu Éä

  ä "Í y           %h měsíců Y äľ% e

  ,Pli täô

       'ĹĚŤ

3. Tato ProváděcIsrdouva může být ukončena nás|edujÍcÍmi způsoby:

  a) uplynutím doby její účinnosti;

  b) písemnou dohodou Smluvních stran;

  c) výpovědi ze strany Objednatele dle odst. 4 nebo 5 tohoto článku Prováděcí
    smlouvy;

  d) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 6 tohoto článku
     Provád ěeľ smlouvy;

  e) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 7 tohoto článku
     Prováděcí smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn tuto Prováděcí smlouvu vypovědět z důvodu takové změny
   okolností stojící vně volní možnosti Objednatele, jež činí existenci této Prováděcí smlouvy
   neslučitelnou s nastalými okolnostmi nebo z důvodu porušení povinnosti dle této
   Prováděcí smlouvy, a to prostřednictvím písemné výpovědi doručené Dodavateli
  na adresu uvedenou na titulní straně této Prováděcí smlouvy nebo později písemně
  oznámenou Dodavatelem. výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním
  dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po doručení výpovědi Dodavateli.

5. Objednatel je oprávněn tuto Prováděcí smlouvu vypovědět rovněž v případě
   definovaném v ustanoveníčlánku V. odst. 4 Rámcové dohody.

6. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

  f) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy
     po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo

  g) Dodavatel bude déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle
    této Prováděcí smlouvy; nebo
g    0
   *
Good
       MCeĹsNk|SéTERRESPTUVBOLIKyYN|TRA

    h) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně,
      tj. nejméně 3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost; nebo

    i) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu
      ani v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti
      (10) dnů; nebo

    j) je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řIzenI, v němž
      bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící
      úpadek Dodavatele, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
      nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řIzenI, nebo byl konkurs zrušen proto,
      že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
      zvláštních právních předpisů; nebo

    k) Dodavatel přestane být držitelem oprávněni společnosti Microsoft v rozsahu
      uvedeném ustanovení článku VI. odst. 1 písm. C) Rámcové dohody; nebo

    I) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to
      ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění
      poskytovat; nebo

    m) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával
      jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního
      úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, při zadávání veřejné zakázky,
      na jehož základě byla uzavřena tato Prováděcí smlouva, nebo při provádění této
      Prováděcí smlouvy nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávání
      veřejné zakáýzky, na jehož základě byly uzavřena tato Prováděcí smlouva, nebo při
      provádění této Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných
      praktik k potlačení a sníženi výhod volné a otevřené soutěže.

7. Dodavatel může odstoupit od této Prováděcí smlouvy okamžitě v případě prodlení
   Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu
   delší než třicet (30) dnů.

8. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních
   pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv
   a povinností, z jejichž povahy vyplývá, Že trvajíi po odstoupení.

9. jakýkoliv úkon vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy musí být učiněn v písemné
   formě a je účinný okamžikem jeho doručeni Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení
  této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.

10. výpověď' a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být
   spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.
                  D
0e

i : : 0 & : : : MINISTERSTVD VNITRA

· : : : : : : : : Ceske REPUBLIKY

                        V.
                   Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou
  dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě
  se řídí ustanoveními Rámcové dohody.

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat
  od ustanoveni obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí
  smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze
  ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí
  smlouvou neupravených se použiji ustanovení Rámcové dohody.

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné,
   nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo
   neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazuji
   nahradit do 30 pracovních dnů od doručeni výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní
  straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným,
   účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem,
   případně uzavřít smlouvu novou.

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem
  a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího zveřejněnív souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
  a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru
  smluv.

'5. Nedílnou součástítéto Prováděcí smlouvy jsou následujIcí přílohy:

a) Příloha č. 1- Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění;

b) Příloha č. 2 - Licenční podmínky společnosti Microsoft.

6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí ji
   a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašuji, že tato Prováděcí smlouva
  byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel               Dodavatel
V [bude doplněno] dne [bude doplněno] V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[bude doplněno]            [bude doplněno]
[bude doplněno]            [bude doplněno]
0           e F11NISTERSTVO VNITRA
  *          Ceské REPU8LIKY
      '''
°"°  O

                               Příloha č. 2
                        výše slev nabízených Dodavateli

V souladu s ustanovením Článku Ill. této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazuji poskytnout
minimálně níže uvedené slevy z koncové ceníkové ceny přIslušných plnění uvedené v Ceníku
M icrosoft.

Dodavateli: DNS a.s.

             "SkupÍna plněňľ    ",    .     -" .     výše stevy . '

    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových

    licencí a Software Assurance ke všem programovým             21,78 %
    prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
    programů Enterprise vyjma produktů označovaných

    Product Type ,,Fee" a produktu ,,Azure Monetary
    Commitment", pro cenové úrovně A, B, C a D, s přesností

    na dvě desetinná místa                          2,10 %
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku produktů           18,89 %
    označovaných Product Type ,,Fee", pro cenové úrovně

    A, B, C a D, s přesností na dvě desetinná místa

    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových

    licencí a Software Assurance ke všem programovým
    prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
    programů Select Pius, pro cenové úrovně A, B, C a D,

    s přesností na dvě desetinná místa

Dodavatel 2: exe, a.s, odštěpný závod                      výše slevy
                                         20,72 %
                   Skupina"plnění               2,98 %
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových            18,95 %
    licenci a Software Assurance ke všem programovým
    prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
     programů Enterprise vyjma produktů označovaných
     Product Type ,,Fee" a produktu ,,Azure Monetary
    Commitment", pro cenové úrovně A, B, C a D, s přesností

     na dvě desetinná místa
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku produktů
     označovaných Product Type ,,Fee", pro cenové úrovně
    A, B, C a D, s přesnosti na dvě desetinná místa
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových
     licenci a Software Assurance ke všem programovým
     prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
     programů Select PIus, pro cenové úrovně A, B, C a D,
    s přesností na dvě desetinná místa
%   '"'   t1lN1STERSTVO VNITRA
  0     ČESKE REPUBLIKY

"""

"" *" ' " " "

Dodavatel 3: T-Mobile Czech Republic a.s.             výše slevy . ,.

                   Skupina plněni       20,37 %
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových
     licencí a Software Assurance ke všem programovým     3,01 %
     prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních 19,50 %
     programů Enterprise vyjma produktů označovaných
     Product Type ,,Fee" a produktu ,,Azure Monetary
     Commitment", pro cenové úrovně A, B, C a D, s přesnosti
     na dvě desetinná místa
     výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku produktů
     označovaných Product Type ,,Fee", pro cenové úrovně A,
     B, C a D, s přesnosti na dvě desetinná místa
     výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových
     iicencí a Software Assurance ke všem programovým
     prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
     programů Select Plus, pro cenové úrovně A, B, C a D,
     s přesností na dvě desetinná místa

Dodavatel 4: AUTOCONT a.s.                    výše slevy
                                  20,33 %
                    Skupina plnění        1,00 %
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových     18,86 %
     licencí a Software Assurance ke všem programovým
     prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
     programů Enterprise vyjma produktů označovaných
     Product Type ,,Fee" a produktu ,,Azure Monetary
     Commitment", pro cenové úrovně A, B, C a D, s přesností
     na dvě desetinná místa
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku produktů
     označovaných Product Type ,,Fee", pro cenové úrovně A,
     B, C a D, s přesností na dvě desetinná místa
    výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových
     licenci a Software Assurance ke všem programovým
     prostředkům společnosti Microsoft na základě licenčních
     programů Select PIus, pro cenové úrovně A, B, C a D,
    s přesností na dvě desetinná místa
  e Q Ú   e MlNISTERSTvo VNITRA

         ČESKÉ REPUBLIKY

                              Příloha č. 3
        Seznam pověřujících zadavatelů, pro které je zadávací řIzení realizováno.

poř. č. Název

1   Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky            ..

2    Agentura pro podnikání a inovace

3    Agentura pro podporu podnikání a investic Czechlnvest

4    Agrárni poradenské a informační centrum Libereckého kraje - APlC

5    Akademie výtvarných umění v Praze

6    Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

7    APOSS Liberec, p.o.

8    ARR - Agentura regioná|niho rozvoje spol. s r.o.

9    Benjamín, p.o.

10 Bílovecká nemocnice, a.s.

11 Budějovický Budvar, n.p.

12 Bytová správa MV s.p.o.

13 CENIA, Česká informační agentura životního prostředí

14 Centrální nákup, p.o.

15 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

16 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

17 Centrum Kociánka

18 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

19 Centrum pro regionální rozvoj České republiky

20 Centrum psychologické pomoci, p.o.

21 Centrum sociálnIch služeb Stod, p.o.

22 Centrum sociálnIch služeb Domažlice, p.o.

23 Centrum sociálních služeb Hrabyně

24 Centrum sociá|nlch služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

25 Centrum sociálních služeb Tachov, p.o.

26 Česká agentura na podporu obchodu l CzechTrade

27 Česká agentura pro standardizaci

28 Česká akademie zemědělských věd

29 Česká centra

30 Česká centrála cestovního ruchu - Czechtourism

31 Česká geologická služba

32 Česká inspekce životního prostředí

33 Česká obchodní inspekce

34 Česká plemenářská inspekce

35 Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

36 Česká republika - Kancelář Senátu

37 Česká republika - Úřad práce České republiky

38 Česká rozvojová agentura

39 Česká správa sociálního zabezpečení
     Cp

     á  0g

          ocae MINISTERSTVO VNITRA
       u ee o ČESKÉ REPUBLIKY

   40   český báňský úřad
   41   český hydrometeorologický ústav
   42   český institut pro akreditaci, o.p.s.
   43    český metrologický institut
   44    český statistický úřad
   45    český telekomunikační úřad
   46    český úřad pro zkoušenízbranía střeliva
   47    český úřad zeměměřický a katastrální
   48    čR-Katastrá|nj úřad pro hlavni město Prahu
"" 49     ČR-Katastrálnľ úřad pro jihočeský kraj

50 ČR-Katastrální úřad pro jihomoravský kraj
51 ČR-Katastrá]ni úřad pro Karlovarský kraj
52 ČR-Katastrálni úřad pro Královéhradecký kraj
53 ČR-Katastrální úřad pro Liberecký kraj
54 """""" Č"R-Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

 55 ČR-Katastrální úřad pro olomoucký kraj
 56 ČR-Katastrálni úřad pro Pardubický kraj
 57 ČR-Katastrá|ní úřad pro plzeňský kraj
 58 ČR-Katastrálni úřad pro středočeský kraj
 59 ČR-Katastrá|ní úřad pro Ústecký kraj
 60 ČR-Katastrálni úřad pro Vysočinu
 61 ČR-Katastrální úřad pro zlínský kraj
 62 čR-zeměměřický a katastrálnIinspektorát v Brně
 63 ČR-zeměměřický a katastrální inspektorát v českých Budějovicích
 64 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
65 ČR-zeměměřický a katastrálníinspektorát v Opavě
66 čR-zeměměřjcký a katastrálni inspektorát v Pardubicích
67 čR-zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni
68 ČR-zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
69 čR-zeměměřický úřad
70 Dělnický dům Odry, p. o.
71 Denní a pobytové sociálnis|užby, p.o.
72 DětskÉ centrum Čtyřlístek, p.o.
73 Dětské centrum Liberec, p.o.
74 Dětské centrum Svitavy
75 Dětské centrum Veská
76 Dětský domov Čtyřlístek, Planá
77 Dětský domov DOMINO, Plzeň
78 Dětský domovjanovice u Rýmařova, p.o.
79 Dětský domov Trnová
80 Dětský domov, Česká Lípa, p.o.
81 Dětský domov, Dubá - Deštná 6, p,0.
82 Dětský domov, Frýdlant, p,0.
83 Dětský domov, Horšovský Týn
': :    ::
    e     CHe1sNkISéTERRESPTUVBOLIKVYNITRA

84 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, p.o.
85 Dětský domov, jablonné v podještědí, p.o.
86 Dětský domov, Kašperské Hory
87 oětský domov, Nepomuk
88 Dětský domov, Semily, p.o.
89 Dětský domov, Staňkov
90 Dětský domov, Tachov
91 Dětský domov, Základníškola a Mateřská Škola, p.o.
92 DIAMO,s.p.
93 Domažlická nemocnice, a. s.
94 Domov a Centrum aktivity, p.o.
95 Domov a Centrum denních služeb jablonec nad Nisou, p.o,
96 Domov Bílá Opava, p.o.
97 Domov Březiny, p.o.
98 Domov Duha, p.o.
99 Domov důchodců český Dub, p.o.
100 Domov důchodců jablonecké Paseky, p.o.
101 Domov důchodců jindřichovice pod Smrkem, p.o.
102 Domov důchodců Rokytnice nad jizerou, p.o.
103 Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
104 Domov důchodců Velké Hamry, p.o.
105 Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
106 Domov Hortenzie, p.o,
107 Domov jistoty, p.o.
108 Domov klidného stáří v Žinkovech, p.o.
109 Domov Letokruhy, p.o.
110 Domov na zámku Bystré
111 Domov Na zámku, p.o,
112 Domov NaNovo, p.o.
113 Domov Odry, p.o,
114 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o.
115 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
116 Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, p.o.
117 Domov pro seniory Vlčice, p.o.
118 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.
119 Domov Příbor, p.o.
120 Domov Raspenava, p.o.
121 Domov Sluneční dvůr, p.o.
122 Domov sociálnIch služeb Liblín, p.o.
123 Domov u studánky
124 Domov Vítkov, p.o.
125 DopravnÍ podnik hl. m. Prahy, a.s.
126 Dům dětí a mládeže Horažd'ovice
127 Dům dětí a mládeže, Klatovy
0    G

  F

· 0e S    MINISTERSTVO VNITRA
"'°' "' ' ' ' ČESKÉ REPUBLIKY

128 Dům dětí a mládeže, Nýrsko

129 Dům dětia mládeže, Rokycany

130 Dům dětía mládeže, Tachov

131 Dům seniorů Kdyně, p.o.

132 Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

133 Dům sociální péče Kralovice, p.o.               ..

134 Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.

135 Energetický regulační úřad

136 Fakultní nemocnice Brno

137 Fakultní nemocnice Hradec Králové

138 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

139 Fakultní nemocnice Motol

140 Fakultní nemocnice Olomouc

141 Fakultní nemocn ice Ostrava

142 Fakultní nemocnice Plzeň

143 Fjnančníana|ytjcký úřad

144 Fond dalšího vzděláváni

145 Fontána, p.o.

146 Galerie Klatovy/Klenová, p.o.

147 Galerie výtvarného uměniv Ostravě, p.o.

148 Generálni finanční ředitelství

149 GeneráinIinspekce bezpečnostních sborů

150 Generální ředitelství cel

151 Česká pošta, s.p.

152 Gymnázium a Obchodní akademie, p.o.

153 Gymnázium a Střední odborná Škola pedagogická, Liberec, p.o.

154 Gymnázium a Střední odborná Škola, jilemnice, p.o.

155 Gymnázium a Střední odborná Škola, plasy

156 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany

157 Gymnázium Dr. Antona Randy,jablonec nad Nisou, p.o.

158 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, p.o.

159 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, p.o.

160 Gymnázium j. Š. Baara, Domažlice

161 Gymnázium jaroslava Vrchlického, Klatovy

162 Gymnázium Ludka Pika, Plzeň

163 Gymnázium, Blovice

164 Gymnázium, Česká Lípa, p.o.

165 Gymnázium, Frýdlant, p.o.

166 Gymnázium, jablonec nad Nisou, p.o.

167 Gymnázium, Mimoň, p.o.

168 Gymnázium, Plzeň

169 Gymnázium, Stříbro

170 Gymnázium, Sušice

171 Gymnázium, Tachov
   0      MIN15TERSTVO VNITRA
   eg     ČESKÉ REPUBLIKY

   0

   0"""°°' '"

172  Gymnázium, Turnov, p.o.
173  Harmonie, p.o.
174  Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
175  Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje
176  Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
177  Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
178  Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
179  Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
180  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
181  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
182  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
183  Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
184  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
185  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
186  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
187  Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
188  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
189  Horská služba ČR, o.p.s.
190  Hotelová škola, Plzeň
191  Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p.o.
192  Institut klinické a experimentální medicíny
193  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
194  Institut pro kriminologii a sociální prevenci
195  Institut pro veřejnou správu Praha
196  Integrovaná střední Škola živnostenská, Plzeň
197  Integrovaná střední škola, Semily, p.o.
198  Integrovaná střední Škola, Vysoké nad jizerou, p.o.
199  Jedličkův ústav, p.o.
200  jihočeský kraj
201  jihoměstská majetková a.s.
202  Jihoměstská sociální, a.s.
 203 justičnlakademie
 204  Kancelář finančního arbitra
 205  Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě expo
 206  Kancelář veřejného ochránce práv
 207  Klatovská nemocnice, a. s.
 208  Konzervatoř, Plzeň
 209  KORID LK, spol. S r.o.
 210  Kraj Vysočina
 211  Krajská hygienická stanice jihočeského kraje
 212  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
 213  Krajská knihovna v Pardubicích
 214  Krajská knihovna Vysočiny
 215  Krajská nemocnice Liberec, a.s,
      3   S
    SQ
         e
       C
           MINISTERSTVO VNITRA
           ČESKÉ REPUBLIKY

 216 Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 217
 218 Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
 219
 220 Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.
 221
 222  Krajské centrum vzdělávání a jazyková Škola s právem státní jazykové zkoušky
 223
 224  Krajské ředitelstvI policie hlavního města Prahy
 225
 226  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
 227
 228  Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje'
 229
 230  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje    '
 231
 232  Krajské ředjte]stvj policie kraje Vysočina    '"
 233
 234  Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj
 235
 236  Krajské ředjte|ství policie Libereckého kraje
 237
 238  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj
 239
 240  Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 241
 242  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 243
244  Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje
245
246  Krajské ředitektvI policie Středočeského kraje
247
248  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
249
250  Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
251
252  Krajské státní zastupitelství v Brně
253
254  Krajské státní zastupitelství v českých Budějovicích
255
256  Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové
257
258  Krajské státní zastupitelství v Ostravě
259
    Krajské státní zastupjte|stvj v Plzni

    Krajské státní zastupjte|ství v Praze

    Krajské státní zastupitelstvI v Ústí nad Labem '

    Krajský soud v Brně

    Krajský soud v českých Budějovicích

    Krajský soud v Hradci Králové

    Krajský soud v Ostravě

    Krajskýsoud v Plzni

    Krajský soud v Praze

    Krajský soud v Ústínad Labem

    Krajský úřad Královéhradeckého kraje

    Krajský úřad Ústeckého kraje

    KULTURNĹJIŽNĹ MĚSTO o.p.s.

    Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

    Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o.

    Lesy České republiky, s.p.

    Letiště Ostrava, a.s.

    Liberecký kraj

    Masarykovo gymnázium, Plzeň

    Mateřská škola Čtyřlístek Odry, p. o.

    Mateřská Škola Klásek s.p.o.

    Mateřská Škola, Most, Antonina Sochora 2937, p.o.

                                           -
ip g 0 e e

   9 ä g #9 MINISTERSTVO VNITRA
'"' ' ' """"  ČESKÉ REPUBLIKY

260 Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, p.o.
261 Mateřská škola, Most, Lidická 44, p.o.
262 Mateřská škola, Most, Růžová 1427, p.o.
263 Mendelova univerzita v Brně
264 Město Beroun
265 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
266 Město Bruntál
267 Město Bystřice nad Pernštejnem
268 " Město Česká Lipa
269 Město český Krumlov
270 Město český Těšín
271 Město Frýdlant nad Ostravicí
272 Město Horažd'ovice
273 Město jirkov
274 Město Kadaň
275 iviěsto Kolín
276 Město Krnov
277 Město Kroměříž
278 Město Kutná Hora
279 Město Litoměřjce
280 Město Moravské Budějovice
281 Město Moravský Krumlov
282 Město Nýřany
283 Město Odry
284 Město Rosice
285 Město Rychnov nad Kněžnou
286 Město Šumperk
287 Město Tábor
288 Město Telč
289 Město Trhové Sviny
290 Město Trutnov
291 Město Třebíč
292 Město Veselinad Moravou
293 Město Vimperk
294 Město Vodňany
295 Město Vyškov
296 Město Žďár nad Sázavou
297 Město železný Brod
298 Městská část Praha 1
299 Městská část Praha 10
300 Městská část Praha 11
301 Městská část Praha 13
302 Městská část Praha 14
303 Městská část Praha 2

                        -
a

0 0p

e D

·9 0 C    MINISTERSTVO VNITRA
"""" ' """" ČESKÉ REPUBLIKY

304 Městská část Praha 3

305 Městská část Praha 5

306 Městská část Praha 7

307 Městská část Praha 8

308 Městská část Praha-Řeporyje

309 Městská knihovna Most, p.o.                   ..

310 Městská správa sociálních služeb v Mostě, p.o.

311 Městské státní zastupitelství v Praze

312 Městský obvod Poruba

313 Městský soud v Brně

314 NŘstský soud v praze

315 Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, s.p.

316 Ministerstvo dopravy

317 Ministerstvo financi

318 Ministerstvo kultury

319 Ministerstvo obrany

320 Ministerstvo práce a socjá|ních věcí

321 Ministerstvo pro místní rozvoj

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

323 Ministerstvo spravedlnosti

324 Ministerstvo zahraničních věcí

325 M inisterstvo zdravotn ictvi

326 Ministerstvo zemědělství

327 Ministerstvo Životního prostředí

328 Moravská galerie v Brně

329 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

330 Moravskoslezské datové centrum, p.o.

331 Moravskoslezské energetické centrum, p.o.

332 Moravskoslezský kraj

333 Moravský zemský archiv v Brně

334 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.

335 Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.

336 Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o.

337 Muzeum Chodska v DomažKcích, p.o.

338 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

339 Muzeum Novojičínska, p.o.

340 Muzeum Šumavy Sušice, p.o.

341 Muzeum Těšínska, p.o.

342 Muzeum v Bruntále, p.o.

343 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

344 Národní archiv

345 Národní bezpečnostní úřad

346 NárodnIfilmový archiv

347 Národní galerie
*

   S

'e e   a

Q C) eC   MN1STERSTVO VNITRA
"' """" '  ¢ESKÉ REPUBLIKY

348 Národní hřebčín Kladruby nad Labem
349 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
350 Národní knihovna České republiky
351 N árodní muzeum
352 Národní památkový ústav
353 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
354 NárodníZemědělské Muzeum Praha
355 Náš Svět, p.o.
356 Nejvyšší kontrolnI úřad
357 Nejvyšší soud
358 Nejvyšší správní soud
359 n ejvyšši státní zastu p itelstvi
360 Nemocnice Domažlice
361 Nemocnice jihlava, p.o.
362 Nemocnice na Homolce
363 Nemocnice následné péče LON Horažd'ovice, s. r. o.
364 Nemocnice následné péče Moravská Třebová ,
365 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o.
366 Nemocnice Odry, p. o.
367 Nemocnice Planá, p.o.
368 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
369 Nemocnices poliklinikou Česká Lipa, a. s.
370 Nemocnices poHklinikou Havířov, p.o.
371 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
372 Nemocnice Třebíč, p.o.
373 Nemocnice Třinec, p,0.
374 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
375 Nový domov, p.o.
376 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, p.o.
377 Obchodní akademie, Česká Lípa, p.o.
378 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná Škola, Turnov, p.o.
379 obchodní akademie, Plzeň
380 Oblastní galerie Liberec, p.o.
381 Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
382 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
383 Obvodnľsoud pro Prahu 1
384 Obvodní soud pro Prahu 10
385 Obvodnísoud pro Prahu 2
386 Obvodnísoud pro Prahu 3
 387 Obvodnísoud pro Prahu 4
 388 obvodnísoud pro Prahu 5
 389 Obvodnísoud pro Prahu 6
 390 Obvodnisoud pro Prahu 7
 391 Obvodnísoud pro Prahu 8
S

  ¢7 C

ae Q     MINISTERSTVO VNITRA
       Ceské REPUBLIKY
'" '"' '"""

392 Obvodnísoud pro Prahu 9

393 Odborná škola výroby a služeb, Plzeň

394 Odborná škola, Základníškola a Mateřská Škola, Plzeň

395 odborný léčebný ústavjevíčko

396 Okresní soud Brno - venkov

397 Okresní soud Plzeň - jih               ""

398 Okresní soud Plzeň - město

399 Okresní soud Plzeň - sever

400 Okresní soud Praha - východ

401 Okresnísoud Praha - západ

402 Okresní soud v Benešově

403 Okresní soud v Berouně

404 Okresní soud v Blansku

405 Okresní soud v Bruntále

406 Okresní soud v Břeclavi

407 Okresnisoud v České Lípě

408 Okresní soud v Českém Krumlově

409 Okresní soud v českých Budějovicích

410 Okresnísoud v Děčíně

411 Okresnísoud v Domažlicích

412 Okresní soud v HavlIčkově Brodě

413 Okresnisoud v Hodoníně

414 Okresní soud v Hradci Králové

415 Okresnísoud v Chebu

416 Okresní soud v Chomutově

417 Okresnisoud v Chrudimi

418 Okresní soud vjablonci nad Nisou

419 Okresní soud v jeseníku

420 Okresní soud vjičíně

421 Okresní soud vjihlavě

422 Okresní soud v jindřichově Hradci

423 Okresní soud v Karlových Varech

424 Okresní soud v Karviné

425 Okresní soud v Kladně

426 Okresní soud v Klatovech

427 Okresní soud v Kolíně

428 Okresní soud v Kroměříži

429 Okresní soud v Kutné Hoře

430 Okresní soud v Liberci

431 Okresní soud v Litoměřicích

432 Okresní soud v Lounech

433 Okresní soud v Mělníku

434 Okresní soud v Mladé Boleslavi

435 Okresní soud v fViostě
   O

      O

   éQ Q   n  MINISTERSTVO VNITRA
          CESKE REPUBLIKY
   '" " """ ""

436     Okresnísoud v Náchodě
437     Okresní soud v Novém Jičíně
438     Okresní soud v Nymburce
439     Okresnísoud v Olomouci
440     Okresní soud v Opavě
441     Okresní soud v Ostravě
442     Okresní soud v Pardubicích
443     Okresní soud v Pelhřimově
444     Okresní soud v Písku
445     Okresní soud v Prachaticích
446     Okresní soud v prostějově
447     Okresní soud v Přerově
448     Okresní soud v Příbrami
449     Okresnísoud v Rakovníku
450     Okresní soud v Rokycanech
451     Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
452     Okresní soud v Semilech
453     Okresní soud v Sokolově
454     Okresní soud v Šumperku
455     Okresní soud v Táboře
456     Okresní soud v Tachově
457     Okresní soud v Teplicích
458     Okresnísoud v Trutnově
459     Okresní soud v Třebíči
460     Okresnísoud v Uherském Hradišti
461     Okresnísoud v Ústí nad Labem
462     Okresní soud v Ústi nad Orlicí
463     Okresní soud ve Frýdku - Místku
464     Okresní soud ve Strakonicích
 465    Okresní soud ve Svitavách
 466    Okresní soud ve Vsetíně
 467    Okresní soud ve Vyškově
 468    Okresní soud ve Zlíně
 469    Okresní soud ve znojmě
 470     Okresnisoud ve Žd'áru nad Sázavou
 471    olomoucký kraj
 472    OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
 473     OšTARA, p.o.
 474     Památník Lidice
 475     Památník Terezin
 476     Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 477     pardubický kraj
 478     pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, p.o.
 479     Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, p.o.
3 S

  »0

ť S e M1NISTERSTVO VNKTRA

    ¢E5KÉ REPUBLIKY

480 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, p.o.

481 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, p.o.

482 Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň

483 plzeňský kraj

484 podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.      .-

485 POVEl) S. r. O.

486 povodí Labe, s.p.

487 Povodí Moravy, s.p.

488 PovodíOdry, s.p.

489 Povodí Ohře, s.p.

490 povodí Vltavy, s.p.

491 Probační a mediační služba

492 Psychiatrická léčebna Šternberk

493 Puncovní úřad

494 Regionální muzeum v Chrudimi

495 Regioná|ní muzeum v Litomyšli

496 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

497 Rehabi|jtačni ústav Brandýs nad Orlicí

498 Rejstřík trestů

499 Rokycanská nemocnice, a. s.

500 ředitelství silnic a dálnic

501 Ředitelství vodních cest ČR

502 Řlzeni letového provozu České republiky, s.p.

503 Sagapo, p.o.

504 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

505 Severočeské muzeum v Liberci, p.o.

506 Silnice LK a.s.

507 SÍrius, p.o.

508 Slezská nemocnice v opavě, p.o.

509 Služby sociální péče TEREZA, p.o.

510 Sportovní gymnázium Plzeň

511 Správa a údržba silnic Pardubického kraje

512 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

513 SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIĹ MĚSTA PLZNĚ, p.o.

514 Správa jeskyní České republiky

515 Správa Krkonošského národního parku

516 Správa městských lesů Most, p.o.

517 Správa Národního parku České švýcarsko

518 Správa národního parku podyjí

519 Správa národního parku Šumava

520 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

521 Správa služeb ministerstva průmyslu a obchodu ČR

522 Správa státních hmotných rezerv

523 Správa úložišť radioaktivních odpadů
'" ' "  P

    S ' " MINISTERSTVO VNITRA '
         Ceské REPUBLIKY

524 Správa uprchlických zařIzení
525 Správa základních registrů
526 Správa železnični dopravní cesty, státní organizace
527 Stálá divadelní scéna Klatovy, p.o.
528 Státní energetická inspekce
529 Státní fond dopravní infrastruktury
530 Státní fond rozvoje bydlení
531 Státní fond Životního prostředí České republiky
532 Státní oblastní archiv v Litoměřicích
533 Státní oblastní archiv v Plzni
534 Státní oblastní archiv v Praze
535 Státní oblastní archiv v Třeboni
536 Státní oblastní archiv v Zámrsku
537 Státní plavební správa
538 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
539 Státní pozemkový úřad
540 Státnitiskárna cenin, s.p.
541 Státní úřad inspekce práce
542 Státní ústav pro kontrolu léčiv
543 Státní veterinárni správa
544 Státní veterinárni ústav jihlava
545 Státní veterinární ústav Olomouc
546 Státní veterinárni ústav Praha
547 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
548 státnízemědělský intervenční fond
549 Státnízkušebna strojů a.s.
550 Statutární město Brno
551 Statutární město České Budějovice
552 Statutární město Hradec Králové
553 Statutární město Chom utov
554 Statutární město jihlava
555 Statutární město Karviná
556 Statutární město Kladno
557 Statutární město Most
558 Statutární město Ostrava
559 Statutární město prostějov
560 Statutární město Přerov
561 Statutární město Ústí nad Labem
562 Stodská nemocnice, a. s.
563 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.
564 Středisko služeb školám, Plzeň
565 Středisko volného času Odry, p. o.
566 Středisko volného času RADOVÁNEK
567 Středisko volného času, Most , Albrechtická 414, p.o.

                              ~
       D MIN1STERSTVO VNITRA
     E   CESKÉ REPUBLIKY

   e

 568  Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, p.o.
 569  Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn
 570  Střední odborná škola a Střednlodborné učiliště, Sušice
 571  Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 572  Střední odborná škola, Liberec, p,0.
 573  Střední odborná Škola, Stříbro
 574  Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
 575  Střední odborné učiliště stavební Plzeň
 576  Střední odborné učiliště včela řské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
 577  Střední odborné učiliště, Domažlice
 578  Střední průmyslová Škola dopravní, Plzeň
 579  Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, p.o.
 580  Střední průmyslová Škola stavební, Plzeň
 581  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná Škola, Liberec 1, p.o.
 582  Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
 583  Střední průmyslová Škola technická, jablonec nad Nisou, p.o.
 584  Střední průmyslová škola textilní, Liberec, p.o.
 585  Střední průmyslová Škola, Česká Lipa, p.o.
 586  Střední průmyslová škola, Klatovy
 587  Střední průmyslová škola, Tachov
 588  Střední škola a Mateřská Škola, Liberec, p.o.
 589  Střední škola a Zák1adní škola, Oselce
590  Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, p.o.
591  Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o.
592  Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň
593  Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, p.o.
594  Středníškola strojní, stavební a dopravní, Liberec 11, p.o.
595  Středniškola zemědělská a potravinářská, Klatovy
596  Středniškola živnostenská a základnjško|a, Planá
597  Středníškola, Bor
598  Střední škola, Horažd'ovice
599  Střední škola, Kralovice
600  Střední škola, Lomnice nad Popelkou, p.o.
601  Střední škola, Rokycany
602  Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, p.o.
603  Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, p.o.
604  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamen ický Šenov, p.o.
605  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, p.o.
606  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, p.o. """
607  Střední zdravotnická Škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
608  Střední zdravotnická Škola, Turnov, p.o.
609  středočeský kraj
610  studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.
611  Školní statek Frýdlant, s. r, o.
e   0g
b0  QS

9090      M1NISTERSTVO \/NITRA
        Ceské REPUBLIKY
,, ,, C , , ,,

612 Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o.
613 Technická inspekce České republiky
614 Technologická agentura ČR
615 Těšínské divadlo český Těšín, p.o.
616 Tiskárna Ministerstva vnitra
617 Uherskohradišťská nemocnice a. s.
618 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
619 Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
620 Úřad pro civj|ní letectví
621 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
622 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
623 Úřad pro ochranu osobních údajů
624 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
625 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
626 Úřad průmyslového vlastnictví
627 Úřad vlády České republiky
628 Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
629 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
630 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
631 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
632 Ústav zemědělské ekonomiky a informaci
633 Ústavní soud
634 Ústřední kontrolnIa zkušební ústav zemědělský
635 Ústřední vojenská nemocn ice - vojenská fakultní nemocníce Praha
636 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
637 Vězeňská služba České republiky
638 vinařský fond
639 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o.
640 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.
641 vojenské lesy a statky ČR, s.p.
642 vojenský technický ústav, s.p.
643 Vrchnísoud v Olomouci
644 Vrchní soud v Praze
645 Vrchní státní zastup jte|stvi Olomouc
646 Vrchní státní zastu pitelstvl v Praze
647 VŠeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
648 východočeská galerie v Pardubicích
649 východočeské muzeum v Pardubicích
650 Vysoká Škola chemicko-technologická v Praze
651 Vysoké učenítechnické v Brně
652 vysokomýtská nemocnice
653 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová Škola elektrotechnická, Pizeň
654 Vyšší odborná Škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, jablonec nad Nisou, p.o.
655 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, p.o.

                                               m
Q0   CQ

eo CC   MINISTERSTVO VNITRA
      Ceské REPUBLIKY

656 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice
      Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a jazyková škola s právem státní

657 jazykové zkoušky, Klatovy
658 Vyšší policejnI Škola a Střední policejní Škola Ministerstva vnitra v Praze
659 výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
660 výzkumný ústav lesnIho hospodářství a myslivosti, v.v.i,
661 výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v,i
662 výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
663 výzkumný ústav vodohospodářský t. G. Masaryka, v. v. j.
664 výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
665 Základníškola a Mateřská škola, Tachov
666 Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, p.o.
667 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň
668 Základni Škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, p.o.
669 Základni škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeČi, Plzeň
670 zák|adnjškola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, p.o.
671 Základníškola a Mateřská Škola při Fakultní nemocnici, Plzeň
672 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, p.o.
673 zák|adnjško|a a Mateřská Škola,jablonec nad Nisou, p.o.
674 Základní Škola a Mateřská škola, jilemnice, p.o.
675 Zák|adniško|a a Odborná škola, Horšovský Týn
676 Základní škola Odry Komenského, p. o.
677 Zák|adníško|a Odry, Pohořská, p. o.
678 Zák|adníško|a speciální, Plzeň
679 Základniškda speciální, Semily, p.o.
680 Zák|adnÍš|(o|a,jablonec nad Nisou, p.o.
681 Základní škola, Klatovy
682 Základní škola, Most, j. A. Komenského 474, p.o.
683 Zák|adnÍško|a, Most, jakuba Arbesa 2454, p.o.
684 ZákladnÍško|a, Most, Obránců miru 2944, p.o.
685 Základni Škola, Most, Okružní1235, p.o.
686 zák|adnjško|a, Most, Rozmarýnová 1692, p.o.
687 zák|adnjško|a, Most, Svážná 2342, p.o.
688 Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o.
689 Základni Škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o.
690 Zák|adníško|a, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p.o.
691 Základn'škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p o
692 Základní Škola, Most, Zlatnická 186, p.o.
693 Základni Škola, Plzeň, Podmostní 1
694 Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23
695 Základní Škola, Rokycany
696 Základni škola, Stříbro
697 Základní škola, Tanvald, p.o.
698 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň
-3 Q MIN15TERSTVO VNITRA

C mp' "° ' '" ČESKÉ REPUBLIKY

699 Základní umělecká Škola F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, p.o.
700 Základní umělecká škola josefa Kličky, Klatovy
701 Základni umělecká škola, Most, Moskevská 13, p.o.
702 Základni umělecká Škola, Planá
703 Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54
704 Základni umělecká Škola, Plzeň, jagellonská 14
705 Základní umělecká Škola, Plzeň, Chválenická 17
706 Základni umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
707 Základní umělecká škola, Rokycany
708 Základníumělecká škola, Tachov
709 Zámek Do|níŽivotice, p.o.
710 Západočeská galerie v Plzni, p.o.
711 Západočeská univerzita v Plzni
712 Západočeské muzeum v Plzni, p,0.
713 ZařIzenI služeb MZe s.p.o.
714 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
715 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
716 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
717 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
718 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
719 Zdravotnické zařízení M inisterstva vnitra
720 zemský archiv v Opavě
721 zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o,
722 zlínský kraj
723 Zotavovna Pracov
724 Zotavovna Praha
725 Zotavovna Přední Labská
 U    9
   Ci! g

,S Q      F1N15TERSTVO VNITRA
        ČESKÉ REPUBLIKY
eao0

                     Příloha č. 4
     Certifikáty Dodavatelů - potvrzení statusu LSP partnera

Dodavatel 1- DNS a.s.

Dodavatel 2 - exe, a. s., odštěpný závod

Dodavatel 3: T-Mobile Czech Republic a.s.

Dodavatel 4: AUTOCONT a.s.
l

L_ ._ -— -— -- . -

                                           b

  fS a

  Š e

  % E,,                                         Á,'
    <3
                                             ' "'
                                            ., ,f

l
l

d

>
L

l
i
Ĺ
,
                                                                                                     6

                                                                               L±ůM

             = C=S

             i»t±n
             D!SF5?1
             kůmj

  Microsoft

  DNS a.s.
  City Empíria
  Na Strži 65/1702
  140 00 Praha 4- Nusle
  Czech Republic

                                                                                      13.08.2018

  Re: tSP -Status Confirmation

                                                                             P

e Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that DNS a.s. entered into a
  Microsoft Channel Agreement (Agreement) for the period from 1" of September 2018 to
  31" of December 2019. This statement is made and valid at the date of this letter.

  The Agreement authorizes DNS a.s.
  to act as a Microsoft Licensing Solution Partner and provide Microsoft licensed software
  and software assurance under a Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise
  Subscription Agreement, Microsoft Select Agreement, Microsoft Select Plus Agreement,
  MPSA Agreement and EES agreement to customers in the territory of EU/EFTA.

  We make no representation about the financial strength of DNS a.s. and third parties should
  make their own enquiries before entering into business relations.

  Regards,

                -'

          MicroscR " 'l"" ' '"t,""'"\'rm Ltd
               ú:"' '°"

         I Dulý Authoňsed on behaľf of
         . Microsoft frelartd Operatlcms Ltd.

  MaoxA hcknd Ltď

  8cnj"win Om~ (UŠi Kei± Cbährc (US).                                                            Gkm Cog~ (USt

  number 256?96 bco¢p~cdin bdmd.                                                                      MkrO$Oki$ an eqm! oppQrtmiry

  Aeqist«ed Offkc: 70 sa khn Rcgcrsonj Quay. DuHin 2. VAT.Reg No. IE 82$67% U
                Soudní překlad z anglického jazyka                                   P

                                                                    l

           Microsoft Ireland Operations Limited                                                                                      t
           One Microsoft Place
           South County Business Park                                     l
                                                             i
           Leopardstown
           Dublin 18                                       l
           D18 P521
                                                                                                I
           Irsko
                                                                               l
  Microsoft
                                  13. 8. 2018
  DNS a.s.
  City Empíria
  Na Strži 65/1702

  140 00 Praha 4
  Česká republika

  Věc: LSP - Potvrzení stavu

  Microsoft Ireland Operations Limited tímto potvrzuje, že společnost DNS a.s. uzavřela
  smlouvu o distribuční síti Microsoft (Microsoft Channel Agreement, dále jen smlouva) na
  období od 1. září 2018 do 31. prosince 2019. Toto prohlášení je vydáno a platné od data

  tohoto dopisu.

  Smlouva opravňuje společnost DNS a.s.
  jednat jako partner společnosti Microsoft v oblasti licenčních řešení a poskytovat licenční
  software a softwarové zajištění společnosti Microsoft zákazníkům na území států
  EU/EFTA na základě těchto smluv: smlouva Microsoft Enterprise, smlouva Microsoft
  Enterprise Subscription, smlouva Microsoft Select, smlouva Microsoft Select Plus,
  smlouva MPSA a smlouva EES.

WE Nečiníme tímto žádná prohlášení ohledně finančního potenciálu společnosti DNS a.s. a

~1 třetí strany by tudíž měly před navázáním obchodních vztahů samy provést příslušná

  šetření.

  S pozdravem

  L. S. (Razítko:

  Microsoň®

  Microsoft Ireland Operations Ltd.
  13. srpna 2017
  nečitelný podpis

  řádně oprávněná za společnost
  Microsoň Ireland Operations Ltd.)

  Microsoft Ireland Operations Ltd.
  Ředite|é: Benjamin Orndorff (US), Keith Dolliver (US), james O'Connor, Glenn Cogswell (US).
  IČO: 256796 Společnost založená v Irsku
  Zapsané sídlo: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2. DIČ IE8256796 U

                                      Microsoft je zaměstnavatel nabizejÍcÍ rovné příležitosti.

b.
                                                  ~

           TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

  Jako tlumočník německého a anglického jazyka, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu

  v Brně dne 28. února 1994 (č.j. Spr 1518-93), stvrzuji, že překlad souhlasI s textem připojené

  listiny. Jedná se o prostou kopii originální listiny. .

  Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem Z/ZZ... deníku, položka číslo ,LZL%

  D,, 23 -08- 2018

t                             % ,l

                             á,,g!iC\,:"'""' :"

                                                   l -"
         _

           )" '

   "a E

        T

           L

!íj,   13í
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým Číslem 104005021806, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:     ·

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 4
Česká pošta, s.p. dne 23.11.2018
  l

     PREKLAD Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA
    TRANSLATION FROM ENGLISH INTO SLOVAK LANGUAGE

    Prekladateľ:           Nobelova 1288/2
    Translator:            831 02 Bratislava-Nové Mesto
                     Slovenská republika/Slovak Republic

    Zadávateľ:            Translata, spol, s r.o,
    Client:              Einsteinova 24
                     851 01 Bratislava
  Z                   Slovenská republika/Slovak Republic

X. S"                  PO009903

..

    Číslo objednávky:

    Order number:

                  PREKLAD Č. 717/2018
                 TRANSLATION No. 717/2018

    Predmet prekladu:         Potvrdenie stavu
    Subject of translation:      Status Confirmation

    Počet strán prekladanej listiny: l strana
    Number of pages of translated   l page
    document:
                     1 nonnostrana
    Počet strán prekladu:       1 standard page
    Number of pages of translation:

    Počet vyhotovení:         l
    Number of copies

                                         Vyhlásenie l Declar(lťion
                      7ýmto )')'hlasl(/e/n, že som si vedomá následkov }'ec/()/ne nepraj'divého prekladu.
                  Hereby, l declare //1äľ l ani aware of/iabi/iNfor klm|'/ngt)' providing a false huns/a/ion.

  \
  Tento odpis doslovne sůhl:Ži_s, oŠ!iná|om
  ~=mNUm, skladá sa z ,K,..:Í510v
" úZ.:... strán, odpis je úplný ·~jůaslQču.
  v predloženej |isti~émie sázmeny, doplnky,
  vsuvky a vykonané · nwyk~ opravy
  nezhôd spredkíženou listinou.
  V Bratislave dňa:

                                                                i
                                                                Ý

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S

                                                                                                          E
                                                                                                          '?
                                                                                                          í
          ::i=. .., L        Gµn                             -
          =:t:i:::$:Z i?x:a

          .             Fl"z

          mm:i
          imr.::

Microsoft

                                          exe, a.s.     ...

                                          Plynárenská 1

                                          82109 Bratislava

                                          Slovak Republic

                                          Date 30/08/2018

Re: LSP -Status Confirmation

M icrosoft Ireland Operations Limited hereby confirms that exe, as entered into a Microsoft
Channel Agreement (Agreement) for the period from 1^ of September 2018 to 31" of
August 2019, This statement is made and valid at the date of this letter.

The Agreement authorizes exe a.s. to act as a Microsoft Licensing Solution Partner and
provide Microsoft licensed software and software assurance under a Microsoft Enterprise
Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select Agŕeement,
Microsoft Select Plus Agreement, MPSA Agreement and El'S agreenient to customers in the
territory of EU/EFTA.

We make no representation about tho Ĺinanci,j| stren[?th of exe, a.s. and third parties should
make their own enquiries before en|(!rh18 into business rdations.

Regards,

           .. . ·            -bĹ      .'

          Micmsoň"
          Microsoft ľreinn') 'ji)mtions Ltd.

          Duly Authorlsed on bMíalf of
               Ireľand Operátľom Ltd,

Mluowh hdM Uď
      Oudodf (Ush Kekh DoUřm 1U¶. Júnm Glenn Cogswď [US).

numbw: z»ns lmupcmed m beknd                     Mkmoh i3 on eppomNy 'mpby"-

Oňiem 7Q ŠÉt k>hn   ~ĹR 2. VJLT. Rtg Ha IE
Témo odpk dmkwné mllhbM · oypáw"
- m=~~ ikbdá ·a z '=1i$KIN

a =L=tmn, cx!pk k úplný · &~m¢

vpredl~       xmmyAqµnky.

v$uvky a vyhmM   q""y

nezhM spredlobenou 1isú"°"' Q 5 "09" 2018

V BratMave dň&: 0

                Tento odpis doslovne 5Úhlasi
                -osvedčeným odpisom, skladá s=?=ľäov

                         odpis je úplný
                v predloženejli5tin&sů=nie sŮímeny, doplnky,
                vsuvky a vykonané -~Ň~é Qpravy
                nezhôd spre&ženou lidinou.

             V Bratislave dňa· ., . .....á&%t' Miti

¶k
                     Microsofi lrcland Opemíons Limi|¢d
                     One Microsoň Place
                     South County Business Park
                     Leopardstown
                     Dublin \8
                     DI8 P5?1
                     Írsko

%,ý

                                                   exe, a.s.

                                           Plynárenská 1
                                           82109 Bratislava
                                           Slovenská republika

                                           Dátum 30. 8. 2018

VEC: ISP — Potvrdenie stavu

Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited týmto potvrdzuje, že spoločnosť exe, a,s.
uzatvorila zmluvu Microsoft Channel Agreement (distribučnú zmluvu spoločnosti Microsoft)
(d'alej len Zmluva) na obdobie od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019. Toto vyhlásenie sa
vydáva a je platné ku dňu vystavenia tohto listu.

Táto Zmluva oprávňuje spoločnosť exe, a.s., aby pôsobila ako Microsoft Licensing Solution
Partner (partner pre udelbvanie licencil pre riešenia spoločnosti Microsoft) a aby zákazníkom
na území EÚ/EFTA poskytovala licencovaný softvér spoločnosti Microsoft a zaistenie
licencovaného softvéru spoločnosti Microsoft na základe zmlúv Microsoft Enterprise
Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select Agreement,
Microsoft Select PIus Agreement, MPSA Agreement a EES agreement.

Nevydávame žiadne vyhlásenie o finančnej situácii spoločnosti exe, a.s. a tretie strany by si
mali pred nadviazaním obchodného vzťahu s touto spoločnosťou vykonať svoje vlastné
overenie finančnej situácie spoločnosti.

S pozdravom,

             Microsoft®

                    Microsoft Ireland Operations Ltd.

              riadne oprávnená konat' za spoločnosť
                M!croSoft Ireland Operations Ltd.

MiawcA ItdaM  Lkl
B        Omdoll cum Dutkm {UGN. jmnm D"ämrm.  (USŇ
ReMwhó ěbb :2561M Znbh:M       ĹtSku

Skjb' m Hl jan Q1ktý, Dublro 2. DPH R© č IE B2567H U    Waomň 1e»mntnHádm pod~m rov mé
       G
      í";

         'i

      ť ii

      M. i

      ,:ť

      9· ':;iS
      "l". i Lg í
      ='          E

    :j

    ." a            PREKLADATELSKÁ DOLOŽKA
     e             Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmOčníkov a
                  prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore
               ,M   slovenský jazyk - anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970866.
      ..;           Preklad je y denníku zapísaný pod číslom m /2o/á'
                  Preklad súhlasí s predkladanou listinou
  E" 4               V Bratislave, dňa 5-q· fůX'9

 'ě<: '               TRANSLATOR'S CLAUSE:

i!' "'

*3

+'"
iv:

         .

EW"·

€%"

kŕ,
»;

Wl,.
 c 'me

                  I have ml|)$lklt¢(| (|)c source (|()L:ul)|el){ us íl tl'alls|alor rcgistcred in the List of Experts,

ž';g'                lnlcrpt'ctcrx mid 'l'|1ll)S|lt(()j'S |)l(li|)(llilľc(l by the Minis(ry ol' Justice of the Slovak Republic, in

%á-                 the liekl Sl(}v[lk - English '|'l'íll)S|il(i()llS, l]ll(lCl' Tl'anshllor's Reg. No. 970866.

t:

Eµfž'                The translation is registered in the Translator's Diary under number '7i¥/

E!                 Hereby I confirm that this is a true a correct translation of the attached original.

#7

X

F'že
'.;':.
                  Done at Bratl.sl?va on E.q. áoí?
.='

ELE

S"
   :.

%9
Zo

 ;V. 4
    -:

é?'!

 -T Ž

%" :

Z' i

 e

 ::

  l
  i

 j

EI
oH

                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                          .
Tento odpis dQsbvne súh|asLLaginá!om.           )
                              }
  "' , dá sa
aA=rrán, odpis le úplný                  ,' Y

v   sÚzmeny, doplnky,

vsuvky a vykonané ~µ¥k~e opravy

nezhôd s µedloženou listinou.

V Brat,dave dňa: ....S,,...,..,,0,..8.,,.,,N..l.!.\,',..,
xšta gn Envelope ID: 61177, H'\%BD184105-9720-623A48EA12EA

         '"', ' "\,      Mimso# kehMEkiQce!mtbrs IAUted

                    šoub         Puk
     -· ', ,            Leq?udsto'=
                    DublM18
                    DIS P521
                    ke!zůi

     m    icrosoft

     T-Mobile Czech Republic a.s.
     Tomickova 2144/1
     Prague 4 14900
     Czech Republic

     September 11, 2018

     Re: LSP -Status Confirmation

7    Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that T-Mobile Czech Republic a.s. entered into a
I    Microsoft Channel Agreement (Agreement) for the period from Isť of September 2018 to 31St of August
j.    2019..This statement is made and valid at the date of this letter.

     The Agreement authorizes T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. to act as a Microsoft
     Licensing Solution Partner and provide Microsoft licensed software and software assurance under a
     Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select Agreement,
     Microsoft Select Plus Agreement, MPSA Agřeement and EES agreement to customers in the territory of
     EU/EFTA.

     We make no representation about the financial strength of T-Mobile Czech Republic a.s. and third parties
     should make their own enquiries before entering into business relations.

     Regards,

      eoc channel Contracts Těäľň
      september 11, 2018

  '6·

     Microsoftlreland Operations Ltd.                               Microsoft Is an equal opportunity empbyer.

     Directors: Benjamin Orndorff (US), Keith Dolliver (US), James O'Connor, Glenn CogsweH (US).
     Registered number: 256796 Incorporated in Ireland.
     Regktered Ofňce: 70 Sirjohn Rogerson°s Quay, Dublin 2. VA.T. Reg No. IE 8256796 U
                         Překlad z anglického jazyka

          DocuSign Envelope ID: --'             !&mcák&M Qpmdbus LátufM

                 :é" Microsoft             ma

                                    DU9U8
                                    D#!?521

                                    imu

          T-Mobile Czech Republic a.s.
          Tomíčkova 2144/1
          Praha 4 14900
          Česká republika

          11. září 2018

                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                           PP

          Věc: LSP - Potvrzeni statutu

          Microsoft Ireland Operations Limited tímto potvrzuje, že T-Mobile Czech Republic a.s. uzavřela
          smlouvu Microsoft Channel Agreement (Smlouva) na období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Toto
          potvrzení je učiněno a platné k datu tohoto dopisu.

          Tato Smlouva opravňuje T-Mobile Czech Republic a.s. jednat jako licencovaný partner řešení
          společnosti Microsoft a poskytovat Microsoft licencovaný software a zabezpečení softwaru na základě
          následujIcích smluv: Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement,
          Microsoft Select Agreement, Microsoft Select Plus Agreement, MPSA Agreement a EES agreement
          na území EU/ESVO.

          Tímto nečiníme žádné prohlášeni o finanční sIle společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a třetích
          stran, kde je potřeba učinit zvláštní požadavek před vstupem do obchodních vztahů.

          S pozdravem,

          Dokument podepsala

 t         Tým eoc Channel Contracts
          11. záři 2018
i
 P         Micmď', Irďand OpUôtions Ltd

 ,         DirectQr£ Benjamin Omdorfř (USĽ Keith Dolliver (US}. kmes O'Connor, Glenn Cogwall (US}.
 f         Registered numbec 256795 hcorpxated in lreÚnd. '

li         Rcgistercd rcc' 70Sirjohn Rogcuon's Quay, Ďu6lĹn 2. VA.T."Reg No, IE 82%796 U      Micromftls an cqual opportunity cmpbycr,

       4i.·

l
i
ir

i

l

l
       í : '. . '          TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
      E;"E'' ' ;- .':a. S.'     INTERPRETĚR'S CLAUSE
      ŕž"· . :j.?r;i
                     Kj7Ay3yj7A nEpEBoA4MKA
      ŕ

      ""%
       Ĺ

   j               jako tlumočník jazyka anglického a ruského, jmenovaný dekretem Krajského
   l               soudu v Hradci Králové ze dne 23.09.1994, č.j. Spr. 1071/94, stvrz'uji, že tento
  ti               překlad souhlasí s textem připojené listiny.

  l                As a sworn interpreter of English and Russian languages, appointed by the decree
  iiĹ               of the Regional Court in Hradec Králové on September 23, 1994, file
                  No. Spľ 1071/94, lhereby certify that this is a true translation of /he attached
  l                document.

  l                KaK /7epegod'juK pj/cckozo u aHa7uúcKozo A3b/KOB Ha3Ha4eHHb/ú peujeHueM
                  O6/7acmHoeo cyda b rpaduu Kpaj7oge om 23-zo ceHmA6pA 1994 aoda, N9
                  1071/94, HacmoALUUM /7odmgep*daK), 'tmo /7epe8od ĺ)ocj7obho coÔmBemcm8yem

                  memmy /jpucoečjuHeHHo?o (3oKyMeHma;

                  Tlumočnický úkon je zapsán pod nádedujícím       q35/4'&
                  pořadovým číslem tlumočnického deníku

                  The translation is recorded underthe following serial
                  number in the lnterpreteťs journal

                  /7epeBod 3apezucmpupoBaH nod

                  cj7edy/oluuM N_° dHeBHuKa /7epegod4uKa

j    =,             Datum ,i'? ,9% 2Oy"C
                  Date
    i ,zší;-          Aama
    ;%

                  Razítko a podpis tlumočníka
                  Stamp and signature of the interpreter

                  rep608aA /7e4amb u /70(3/7ucb /7epeBod4uK'

                  g   .
l

l

  ' ,r

   ,l

   l

        l

             h
   J·

     Ověřovací doloŽka pro vidimaci      POř.Č: l4800-0093-0110
     Podle ověřovací knihy poŠty: Praha 414

     Tato úplý kopie, ¢bsahujíci. 4 stran sµhlasí doslovně
     s předlozenou ]lstlnou, z ňlZ byla pořizena a tato listina je
     prvopis, obsaNjící 4 stran.
                                         U 'k' ,'jQs';

     Listina, z níŽ je vidinovaná "lis"tin"a 'po".',l'te"n:g,~n:e'o:bsia'h 'e7' , ' i" y;
     viditelný zajištovací prvek,
     významu této listiny.

&.-
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 104149 003750, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 414
Česká pošta, s.p. dne 22.11.2018
                    É)

                   Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento elektronický dokument vznikol zaručenou konverziou ako elektronická podoba pôvodného
dokumentu v listinnej forme v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii v

znení neskorších predpisov.

Počet listov 6

Počet neprázdnych strán 8

Formát papiera Formát papiera A4

slovný opis: Iný
výskyt na liste 1 výskyt na strane 2

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore

slovný opis: Okrúhla pečiatka so štátnym znakom

výskyt na liste 1 výskyt na strane 2

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore

slovný opis: Vlastnoručný podpis

výskyt na liste 1 výskyt na strane 2

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore

slovný opis: Vlastnoručný podpis

výskyt na liste 3 výskyt na strane 4

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Uprostred

slovný opis: Okrúhla pečiatka so štátnym znakom

výskyt na liste 3 výskyt na strane 4
Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Uprostred

slovný opis: Iný
výskyt na liste 3 výskyt na strane 4
Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Uprostred

slovný opis: Iný

výskyt na liste 6 výskyt na strane 8

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore

slovný opis: Okrúhla pečiatka so štátnym znakom

výskyt na liste 6 výskyt na strane 8
Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore

slovný opis: Vlastnoručný podpis

výskyt na liste 6 výskyt na strane 8

Miesto umiestnenia na strane dokumentu: Hore
Žiadateľ o konverziu vyhlásil, že nemá vedomosť o iných ako vyššie uvedených bezpečnostných prvkoch.

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 182/2018

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 22.11.2018 13:24

Hodnota elektronického odtlačku novovzniknutého elektronického dokumentu:

5c7f39d90a98994505cbadddc5921d56dd1f6¶2767e96065186191d2b3d62b7

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256

IČO , Názov právnickej osoby               Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Zaručenú konverziu vykonal:      Notársky kandidát poverený notárom
                                    Opembm LáuUM
                         Sou± Cbuiuy Bwáoes Fzjc

                      . Dk1t8LMP52!

   : Microsoft

                                               AUTOCONT a.s.
                                               Hornopolni 3322/34
                                               Moravska Ostrava
                                               702 00 Ostrava
                                               Czech Republic

                                               October 18, 2018

"1- Re: LSP -Status Confirmation

 l  Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that AUTOCONT a.s. entered into a
 i  Microsoft Channel Agreement (Agreement) for the period from 1" of September 2018 to
   31" of August 2019. This statement is made and valid at the date of this letter.
 l
-l  The Agreement authorizes AUTOCONT a.s to act as a Microsoft Licensing Solution Partner
   and provide Microsoft licensed software and software assurance under a Microsoft
   Enterprise Agreement (Indirect), Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft
   Select Agreement, Microsoft Select Plus Agreement, MPSA Agreement and EES agreement,
   GGWA for Large Organization to customers in the territory of EU/EFTA

   We make no representation about the financial strength of AUTOCONT a.s and third parties
   should make their own enquiries before entering into business relations.

   Regards,

   Microsoh"
   Microsoř| ! " - "Knns Ltd.

   l Duly AuthoMed on behalf of
   Microsoft Ireland Operations Ltd.

   Mkroxm lrdand Operjtiw Ltd.                               Mkresoŕľ iS an equd o~Uniry empbyer
   Dircc1on.' Benjiwn Omdorff (US), Ketch Ddltvcr (US}, James Oronnoľ Glenn Cogswell (US)
   Registered mxnbec 256796 Incorporated in hland
   Registered Ofňce: 7Q Sir John Rogcrson's Quay CbHn 2 VA.T. Reg No. IE 8256796 U
           P/bk/ad z jazyka anglického do /azyka českého

    Microsoft Ireland Operations Limited                             AUTOCONT a.s.
    One Microsoft Place                                     HornopolnI 3322/34
    South Country Business Park                                 Moravská Ostrava
    Leopardstown                                         702 00 Ostrava
    Dublin 18                                          Česká republika

    D18 P521
    Irsko

i                                                  Datum: 18.10.2018
I

é
        Věc: LSP- Potvrzení stavu

    Společnost Microsoft Ireland Operations Limited tímto potvrzuje, že společnost AUTOCONT as

éÉt  uzavřela dohodu Microsoft Channel Agreement (Dohoda) na období od 1. záři 2018 do 31. srpna
    2019. Toto prohlášeni je vydané a platné ke dni tohoto dopisu.

f,l-- Tato Dohoda opravňuje společnost AUTOCONT a.s. vystupovat jakožto Microsoft Licensing Solution

    Partner a poskytovat licencovaný software společnosti Microsoft a zajištění softwaru na základě dohod

    Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select

    Agreement, Microsoft Select Plus Agreement, MPSA Agreement a dohody EES, GGWA pro velké

    organizace zákazníkům na území EU/EFTA.

    Neposkytujeme žádné údaje o finanční sile společnosti AUTOCONT a.s. a třetí strany by měly před
    zahájením obchodních vztahů podniknout vlastní šetřeni.

    S pozdravem  MICROSOFT
           Microsoft Ireland Operations Ltd.
           18. října 2018

           Řádně zmocněný (á) jednat jménem
           Microsoft Ireland Operations Ltd.

          h"dand Operati(m$ Líd.
    Ŕcdiick· Beiýamin Ch7l(lorĹĹ'(US). Keith Dollivcr (US ). James O'Coimor. Glenn CoE$wdl (US)

    Cisk ?S(t7%  \ lrsku.

    '(l S|rj,)lln Quay. Dublin ? DIČ IE 8256796 (J  Microsofí je zaměsľ|lavate|em podporujicim rowié přiležjtosfi
                         Tlumočnická doložka

       Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě
  ze dne 6.12.1995 č.j. Spr 3670/95 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojéné listiny.

       V překladu jsem neprovedl žádné opravy.
       Tlumočnický výkon je zapsán pod poř. 9 443 deníku.
       Odměnu účtuji za překlad --- normativní/ch stran/y A4 podle vyhlášky č. 432/2002
  částkou --- KČ.

  Datum: 23. 10. 2018

                     Clause of interpreter

       Being a sworn interpreter and translator of the Czech and English languages duly
  appointed by the resolution of the Regional court m Ostrava, Czech Republic, Hom 6'h

K  December 1995 reference number Spr 3670/95 I do hereby certifý that the translation

4v complies verbatim with the text of the attached document.

  The following modifications were made in the translation: ---

  The interpreter's certiňcation is entered in the Registration Book under Serial

  no. 9 443 of the diary.

  I charge CZK --- as the commission for translation of --- nonnative page(s) A4

  pursuant to the decree no. 432/2002.

  In Ostrava on 23'd Oct 2018
 r

\\

 \~

 ~
                                                                                                                                m

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 701018_010875, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 1
Česká pošta, s.p. dne 22.11.2018
e        MINISTERSTVO VNITRA
       S Ceské REPUBLIKY

" " '" ' "" '

                      Příloha č. 5
         Seznam Poddodavatelů a Členů realizačního týmu

Dodavatel 1 - DNS a.s.:
Seznam členů realizačnIho týmu:

jméno      Zaměstnanec dodavatele           Role       Certifikace
               ANO     Volume Licencing specialista   Exam 70-672
                      SAM specialista         Exam 70-673

                   ANO VSAoMlumspeeLcicaelinsctaing specialista Exam 70-6732

                   ano Volume Licencing specialista   EExxaamm 7700--667732
                   ANO Volume Licencí.ng speci.ah.sta  EExxaamm 7700--667732
                   ANO SAM speci,ah,sta         EExxaamm 7700--761733
                   ANO Volume Licenci, ng speci.ah.sta EExxaamm 7700--667732
                   ANO Certified Trainer        Certified Trainer

Seznam poddodavatelů: Bez poddodavatelů

Dodavatel 2 - exe, a. s., odštěpný závod:
Seznam členů realizačního týmu:

jméno      Zaměstnanec dodavatele      Role            Certifikace
                                   ID certí. fika, tu: 3636401
                   ANO   21..kkaatteeggoorriiee
                       1.kategorie       ID certifikátu: 8326147
                   ANO
                       1.kategorie       ID certifikátu: 6299028
                   ANO   1.kategorie       ID certň. ika. tu: 5295811
                       2.kategorie
                   ANO                     .
                              .     ID certifikatu: 16319663
                   ANO   1.kategorie
                   ANO Certified Trainer        Certified Trainer

Seznam poddodavatelů: Bez poddodavatelů
    Cl

Q0 &

bO

      ee MINISTERSTVO VNITRA
'"°" " "'"°   Ceske REPUBLIKY

Dodavatel 3 - T - Mobile Czech Republic a.s.:

Seznam členů realizačního týmu:

  Jméno    Zaměstnanec dodavatele        Role                 Certifikace
                                           EExxaamm 7700--667723
                   ANO       Specialista licence Microsoft
                                           Exam 70-672
                   ANO       Specialista licence M icrosoft  Exam 70-673
                   ANO
                   ANO       Speci,ah, sta licence Microsoft Exam 70-672
                           Speci.ah,sta licence Microsoft  Exam 70-673
                   ANO       Specialista licence Microsoft  Exam 70-672
                                           Exam 70-673

                                           Exam 70-672

        poddNoEd-azvaamteělsetnOaKnseycstem Microsoft Certified Trainer   Certified Trainer
                a.s.

Seznam poddodavatelů:
OKsystem a.s.; IČO: 27373665; sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021
Multima a.s.; IČO: 25056051, sídlem: Karlovarská 814/115, Řepy, 16100 Praha 6

Dodavatel 4 - AUTOCONT a. s.:

Seznam členů realizačního týmu:

  jméno    Zaměstnanec dodavatele          Role              Certifikace

                   ANO       21..kkaatteeggoorrii. ee     EExxaamm 7700--670735
                           1.kategorie           Exam 70-705
                   ANO       2.kategorie           Exam 70-673

                   ANO       12..kkaatteeggoorrií. ee     EExxaamm 7700--667732
                   ANO       21..kkaatteeggoorrii. ee     Exam 70-672
                           1.kategorie           Exam 70-673
                   ano                       Exam 70-705
                   ANO       1.kategorie
                   ANO                       Exam 70-672
                   ANO       1.kategorie
                   ANO       3.kategorie           Exam 70-672
                           3.kategorie           Certified Trainer
                                           Certified Trainer

Seznam poddodavatelů: Bez poddodavatelů
0         0 F1IN1STERSTVD VNITRA
           ČESKE REPUBLIKY
    g O0

b      S

                                Příloha č. 6
                      Soupis doprovodných bezplatných služeb

   1. Pravidla poskytováni doprovodných bezplatných služeb

Smluvní strany se dohodly, Že Objednatel, jakož i kterýkoli z pověřujících 'Žadavatelů, má
právo požadovat po Dodavateli poskytnutí doprovodných bezplatných služeb, a to za
podmínek a v rozsahu stanoveném v této příloze Rámcové dohody. Není-li dále v této příloze
Rámcové dohody stanoveno jinak, vzniká Objednateli nebo pověřujícímu zadavateli právo
požadovat po Dodavateli poskytnutí bezplatných doprovodných služeb, jestliže uzavře
s Dodavatelem Prováděcí smlouvu, případně její dodatek, na základě které bude od
Dodavatele pořízeno plnění v rámci |icenčního programu Enterprise Agreement, případně
plnění Software Assurance a/nebo plnění Premier Support.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel a/nebo pověřující zadavatel jsou oprávněni
požadovat po Dodavateli poskytnutí bezplatných doprovodných služeb jejich výběrem ze
seznamu doprovodných bezplatných služeb uvedeného níže, kdy jsou oprávněni požadované

služby ja kkoli kom binovat.

Smluvní strany se dohodly, že, není-li dále v této příloze Rámcové dohody stanoveno jinak,
má Objednatel a/nebo pověřující zadavatel právo požadovat po Dodavateli poskytnutí
doprovodných bezplatných služeb v rozsahu závislém na objemu plnění požadovaného na
základě Prováděcí smlouvy a/nebo jejího dodatku, a to dle pravidla jeden (l) člověkoden,
za každý 1.000.000,- KČ odebraného plnění bez DPH. Pro vyloučenI všech pochybností se
smluvní strany dohodly, že jedním člověkodnem se rozumí práce jedné (l) osoby v rozsahu

osmi (B) hodin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že Objednatel ani pověřujÍcÍ zadavatelé nejsou
oprávněni požadovat po Dodavateli poskytnutí doprovodných bezplatných služeb nad rámec
uvedený v této příloze Rámcové dohody, a to ani za úplatu za poskytnutí takových služeb.
Dodavatel není v žádném případě oprávněn doprovodné bezplatné služby nad rámec
uvedený v této příloze Rámcové dohody poskytnout Objednateli a/nebo Pověřujicňnu

zadavateli.

      2. Specifikace doprovodných bezplatných služeb

 Služba                         Popis              Cena

Odborné       Vzdělávací semináře v prostorách Dodavatele k oblasti     Bezplatně pro
semináře       nových produktů a řešení Microsoft.               subjekty
           Technické, odborné a organizační zabezpečení          s platným
           odborných seminářů a technických workshopů
           v nás|edujÍcÍm tematickém rozsahu:               programem
           1. Odborné semináře (maximální počet 100 účastníků l      Enterprise
                                          Agreement,
             akce):
             1.1. Hromadné nasazeni a možnosti využití          Software
                                           Assurance
                kancelářské sady aplikací MS Office v prostředí
                                            a/nebo
                státní správy;
                                            Premier
g      MIN15TERSTVO VNITRA
e      ČESKE REPU8LIKY
'? S

" "" '°" '"

       1.2. Implementace, správa a podpora operačního          Support
                                      ..
          systému pracovních stanic na platformě

          Windows;

       1.3. Implementace, správa a podpora operačního

          systému mobilních pracovních stanic (tablety,

          mobilní telefony,...) na platformě Windows;

       1.4. Portálová řešení platformy MS SharePoint pro

          prostředí subjektů veřejné správy;

       1.5. Unified comm unication — Integrovaná

          komunikace a telekonference pro management

          organizaci veřejné správy;

       1.6. Business Inteligence - nástroje a řešení pro

          monitoring, analýzy a reporting dat;

       1.7. Document management system - bezpapírový

          oběh a řízení dokumentů v prostředí organizaci

          veřejné správy;

       1.8. Virtualizace — implementace a optimalizace

          s ohledem na minimalizaci nákladů;

       1.9. Optimalizace infrastruktury — efektivní řešení

          správy a podpory infrastrukturních prvků

          IT prostředí organizací;

       1.10.        Bezpečnost a bezpečnostní prvky

          IT infrastruktury organizací s ohledem na vývoj

       bezpečnostních rizik a Cyber Security;

       1.11.        Konsolidace databázových systémů

       a řešení s ohledem na efektivní využití investic

       a správu;

       1.12.        Efektivní implementace, správa

       a monitoring platformy Windows Server;

       1.13.        Licenční politika společnosti Microsoft.

       2. Odborné workshopy (maximální počet 30

       účastníků/akce)

       2.1. Nasazeni, správa a management koncových

       uživatelských stanic na platformě Windows;

       2.2. Správa, monitoring a management serverové

       platformy MS Windows Server, databázová

       konsolidace, reduplikace, aktive directory,

       virtualizace a terminálové služby;

       2.3. MS SharePoint Server — nasazeni a možnosti

       využití pro týmovou spolupráci, správu

       dokumentace a systém žádanek;

       2.4. Optimalizace infrastru ktu ry, management

       IT infrastruktury a bezpečnostních rizik;

       2.5. Integrovaná komunikace, BI, monitoring

       a reporting;

       2.6. Licenční politika společnosti Microsoft.
S   &

  O

     mN1sTERjITvo VNITRA

S    CESKÉ REPUBLIKY

       Dodavatel bude v rámci této oblasti služeb zabezpečovat
       také evidenci zájemců a účastníků akce. Dodavatel
       předpokládá součinnost Zadavatele v oblasti zvacího

       procesu na výše uvedené vzdělávací akce.

Vzdělávací  Portálové řešení s přístupem k elektronickým        Bezplatně pro
  portál                                 '" subjekty
       vzdělávacím kurzům Microsoft.                 s platným
Elektronické Dodavatel v rámci této služby zajistí vybudování       programem
 vzdělávací                                 Enterprise
       interaktivních internetových stránek se zaměřením na    Agreement,
  kurzy                                  Software
       zpřÍstupnění odborných informací a vzdělávacích       Assurance
                                       a/nebo
       materiálů souvisejících s předm ětem plnění,          Premier
       tj. centralizované formy pořizování licencí k produktům
                                     Support Plnění
       Microsoft a efektivním rozvojem v oblasti správy, rozvoje této uvedené
                                      služby bude
       a využíváni softwarových produktů a technologií
                                       zahájeno
       Microsoft.                          v okamžiku

       Mezi základní obsahovou náplň výše uvedených          zahrnutí
       internetových stránek bude patřit zejména:          minimálně
       1. Popis procesů, výhod a principů zapojeni subjektů
                                       25,000
         veřejné správy k centralizované formě pořizovaní    kvalifikovaných

         |jcencí k produktům Microsoft;              PC v rámci
       2. Principy komunikace s dodavatelem, uživatelskou      celkového
                                      objemu dle
         podporou (HelpDesk);                  této Rámcové
       3. Popis povinností LSP a principy čerpání benefitů      dohody do
                                      programu
         vyplývajících z multilicenčních smluv Select Plus     Enterprise
                                      Agreement.
          a Enterprise Agreement;
       4. Principy efektivního využití nejčastěji pořizovaných   Bezplatně pro
                                       subjekty
       produktů a technologií společnostiMicrosoft v rámci      s platným

       multHicenčních smluv Select Plus a Enterprise        programem

         Agreement;
       5. Elektronické informační zdroje pro koncové uživatele

       zaměřené na zvýšení jejich it gramotnosti
       (elektronické vzdělávací kurzy se zaměřením na

       produkty Microsoft, publikace a uživatelské příručky,

       odborné články);

       6. Elektronické informační zdroje pro technické
         pracovníky a specialisty IT oddělení a odborů s cílem

       zvýšení efektivity jejich aktivit v oblasti
       implementace, správy, managementu a rozvoje it
       prostředí subjektů veřejné správy (elektronické

       vzdělávací kurzy se zaměřením na produkty
       Microsoft, publikace a uživatelské příručky, odborné

         články);
       7. Kalendář odborných vzdělávacích akci a seminářů.

       Doručování instalačních médií       elektronických
       vzdělávacích kurzů Microsoft

       Dodavatel bude v rámci této služby zabezpečovat
       následující spektrum aktivit:
b  e
  egQ

9S t 3 MIN1STERSTVO VNITRA
  G e EG CESKE REPUBLIKY

      1. Obsahová tvorba informačních a vzdělávacích zdrojů         Enterprise
                                         Agreement,
      pro:
      1.1. Zástupce managementu organizací a vedoucí             Software
                                          Assurance
              pracovníky IT oddělenía odborů;
                                           a/nebo
      1.2. Technické pracovníky a specialisty IT oddělení          '" Premier
                                        Support Plněni
              a odborů;                      této uvedené
                                         služby bude
      1.3. Uživatele koncových stanic se zaměřením na
                                          zahájeno
              doručeni informačních a edukačních zdrojů       v okamžiku

              z oblastí:                       zahrnutí
                                          minimálně
              1.3,1. Nové trendy a vývoj informačních
                 technologií;                    25,000
                                        Kvalifikovaných
              1.3.2. Optimalizace, správa a rozvoj
                                          PC v rámci
               IT infrastru ktury, aplikací, produktů       celkového
                                         objemu dle
               a technologiI M icrosoft;             této Rámcové
                                         dohody do
              1,3.3. Produkty, technologie a řešení partnerů     programu
                                          Enterprise
               společnosti Microsoft se zaměřením na        Agreement.
               efektivní rozvoj IT prostředí subjektů veřejné
                                         Bezplatně
               správy;
                                         Bezplatně
              1.3.4. Efektivní využiti, správa a rozvoj produktů
                 a technologií Microsoft z pohledu běžných
                 uživatelů;

              1,3.5. Elektronické vzdělávací zdroje l

               elektronické vzdělávací kurzy zaměřené na

               nejčastěji používané aplikace a systémy

               společnosti Microsoft včetně jejich
               licenčních modelů.

      2. Distribuce DVD médií s obsahem elektronických

      vzdělávacích kurzů z produkce Microsoft eLearning,

      na které subjektům veřejné správy vyplývá nárok

      z členství SAM (Software Assurance Membership)

      v rámci platné mu|ti|icenčnl smlouvy Select Plus

      a z podpisu mu|ti|icenční smlouvy Enterprise

         Agreement.
      Zákazníci s výše uvedeným platným členstvím SAM či

      platnou smlouvou Enterprise Agreement obdrží jednu

      sadu médií eLearning zdarma na jednu prováděcí

      smlouvu Select Plus l Enteprise Agreement.

Reporting  Zajištění reportů k realizovaným smlouvám,

zákaznický objednávkám a investicím.
HelpDesk  Služba Zákaznický helpdesk zahrnuje Provozní Helpdesk

      jako jediné kontaktní místo pro poskytování služeb

      kontaktním a odpovědným osobám definovaným

      Zadavatelem nebo Centrálním Zadavatelem.
      Náplní služby jsou zejména, nikoliv však výlučně,

      následující činnosti:

      1. Příjem hlášeni a požadavků na služby;

                                                 m
e     Q M1N1$TERSTVO VNITRA
  b     CESKE REPU8LIKY
   0 a''

Q

       2. Evidence požadavků a jejich předávání příslušným

          řešitelům;
       3. Sledování postupu v řešení incidentů;

       4. Automatické informování určených        řešitelů
          o bezpečnostních incidentech;

       5. Eskalace funkční a hierarchická;

       6 lnformovánI uživatelů o stavu řešení požadavků;
       7. Poskytování sumárních výkazů k definovaným

          milnIkům (4x ročně).

       Operátoři Helpdesk zajistí pro všechny oprávněné

       žadatele distribuci všech požadavků nebo dotazů ke

       službám.
       Dostupnost služby v pracovní dny 8:00 - 18:00, ve dnech

       pracovního volna nebo pracovního klidu 9:00 - 17:00.

Helpdesk pro Služba Helpdesk pro Management Centrálního          Bezplatně
management  Zadavatele zahrnuje provoz systému Helpdesk pro účely
Centrálního                                Bezplatně pro
 Zadavatele  vyžádáni manažerských informací a ad-hoc reportů pro      subjekty
                                      s platným
Elektronický pracovníky managementu Centrálního zadavatele, kteří
 newsletter  sledují plněni Rámcové dohody nebo dílčích Prováděcích    programem
                                      Enterprise
       smluv.                            Agreement,
                                       Software
       Cílem této služby je poskytovat managementu          Assurance
       M inisterstva vnitra strukturované i jednotlivé informace
                                       a/nebo
       týkající se efektivního způsobu nákupu produktů         Premier
       společnosti Microsoft jednotlivými orgány veřejné moci     Support

       (Zadavateli) na základě této Rámcové dohody. V rámci

       této služby budou oprávnění žadatelé moci vyžadovat

       poskytnutí informaci obsažených v provozním
       a helpdeskovém systému provozovaném na základě této

       Rámcové dohody a informace vyžadované zák.
       č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

       pozdějších předpisů.

       Dostupnost služby v pracovní dny 9:00 - 17:00.

       Měsíční vydáni, odborné informace k deploymentu

       produktů, jejich rozvoji, nových technologiích
       a produktech, pozvánky na odborné akce a školení

       Microsoft a partnerů

       Dodavatel bude v rámci této služby zabezpečovat

       pravidelné      {měsÍční) rozesí|ání odborného

       elektronického zpravodaje s tematickým zaměřením na:

       1. Rady a tipy;
       2. Užitečné rady, pomůcky a postupy zaměřené na

       správu, rozvoj a optimalizaci IT prostředí organizaci

          veřejné správy;
       3. Soubory ke stažení a aktualizace zabezpečeni;

       4. Informace o nejnovějších aktualizacích zabezpečení

       a užitečných souborech ke stažení;
P

    D0

  g0    0

  00    Ô M1NISTERSTVO VNITRA
"" "" "' '"'  Ceské REPUBLIKY

Konzultační   5. Případové studie;                     '"
  služby    6. Případové studie o nasazení produktů a technologiI
                                       Bezplatně pro
           společnosti Microsoft v prostředí organizací veřejné    subjekty
           správy (ČR j zahraničí), které budou cíleny na zvýšení  s platným

           efektivního rozvoje IT prostředí subjektů veřejné    programem
           správy - zvýšení produktivity, zefektivněni        Enterprise
           komunikace, spolupráce a v neposlední řadě i řízenI   Agreement,
           celé organizace.                      Software
        Speciální nabídky a vzdělávací akce              Assurance
        Nejaktuálnější speciální nabídky, akce, a přehled
        vzdělávacích akcí pro subjekty veřejné správy ČR.        a/nebo
                                         Premier
        Elektronický zpravodaj bude členěn do 3 kapitol tak, aby    Support
        byla zachována relevantnost dÍ|čÍho obsahu pro
        následujÍcÍ kategorie osob:
        1. Zástupce managementu organizací;
        2. Vedoucí pracovnici IT oddělenI a odborů;
        3. Techničtí pracovnici a specialisté IT oddělení

           a odborů;
        4. Specialisté na Cyber Security.
        Dodavatel bude v rámci této služby zabezpečovat také
        propagaci tohoto elektronického zpravodaje a vytvoření,
        správu a rozvoj databáze zájemců l odběratelů.

        Dodavatel bude v rámci této služby poskytovat další
        neuvedené konzultační služby souvÍsejÍcÍ s předmětem
        plnění této Rámcové dohody.

  3. Služby vycházející z povinnosti LSP

  Služba              Popis                     Cena
                                       Bezplatně pro
RozšiřujÍcÍ Služba spočívá v možnosti čerpat nás|edujÍcÍ služby:
                                        subjekty
služby pro 1. Hotline pro systémové pracovníky zdarma;             s platným
                                       programem
  všechny 2. zajištěni služby Hotline navíc po ukončení smlouvy;       Enterprise
                                       Agreement,
  orgány    3. Správa informací, dat a systémových aktivit         Software
                                        Assurance
  veřejné   k softwarovým produktům Microsoft Select PIus
                                         a/nebo
    moci   a Enterprise Agreement pro zákazníka - souhrn;

připojené 4. Správa informací, dat a systémových aktivit

k Rámcové    k softwarovým produktům Microsoft Select Plus

  dohodě    a Enterprise Agreement pro každého Zadavatele
$     ? S M1NISTERSTVO VNITRA
    e     CESKE REPUBLIKY

     zvlášť;                            Premier
                                    Support
     5. Vedeni softwarové evidence;
                                   "'
     6. Průběžné zpracování přehledu dosud pořízených

        licencí;
     7. zajištění registrace objednávek do objednávkových

     systémů společnosti Microsoft ve zkrácené lhůtě;

     8. Poskytování      konzultacI včetně   možností

     implementace řešení na produktech Microsoft

     s odborníky Dodavatele;

     9. Poskytování konzultací možností implementace řešeni

     na produktech Microsoft s odborníky společnosti

        Microsoft;
     10. zajištění přístupu ke znalostním databázím;

     11. zajištění přístupu k tematickým seminářům

     společnosti Microsoft;

     12. Zajištění přístupu k tematickým seminářům

     společnosti Microsoft;

     13. Organizováni pravidelných Workshopů k novým
        produktům společnosti Microsoft;

     14. zajištění asistenční služby zodpovědné osoby

     Dodavatele při činnostech souvjsejicích s plněním

     smlouvy;

     15. Poskytování poradenství ke způsobu nákupu licenci

     Microsoft Select Plus a licenční poradenství;

     16. Poskytování poradenství ke způsobu nákupu ]icencj

     v rámci Microsoft Enterprise Agreement;

     17. Zajištění zaškolení - popis produktů Microsoft;

     18. Zajištění zaškolení - Ceníky Microsoft - pop is

     ceníkových položek firmy Microsoft;

     19. Stažení a příprava instalačního image DVD pro

     kompilaci (vypalováni) disků s českou a anglickou

     mutací produktů;

     20. Zajištěni reklamačního řízení- licence;

     21. Zajištění dodávek elektronické verze originální
        dokumentace v českém jazyce, existuje-li - pokud ne,

        pak v jazyce anglickém;
     22. Zprostředkování možnosti zkušebních instalací;

     23. Poskytování aktualizací, bezpečnostních paťchů,

     updatů, atp.;

     24. zajištění informovanosti o konferencích společnosti
        Microsoft v ČR;

     25. ZasílánI aktualizovaných ceníků SW produktů
        Microsoft, úroveň D, pro licenční programy Enterprise

     Agreement a Select Plus;

     26. zajištění TrueUp procesu s ohledem na správné

     licencování zákazníka;
e

3 0

       ¢6&06 l1lNl5TERSTvO VNITRA
' ' " "' " '"    CESKE REPUBLIKY

08Q¢Q$¢ce

          27. Bezpečnostní assesment a security health check
             v prostředí MS Zadavatele. Pomoc při nastavení
             a podpoře bezpečnostních standardů a politik.

          28. Pomoc při instalaci a podpoře mission critical
             systémů;

          29. zajištěni přístupových práv a hesel pro administraci ·
             licenčního konta každého odběrového místa na VLSC
             stránkách Microsoft;

          30. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách - správa přístupu ke smlouvě;
          31. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických VLSC
             stránkách - generování instalačních klíčů;
          32. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách - správa uživatelů;
          33. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select PĹus

             a Enterprise Agreement na zákaznických VLSC
             stránkách - přístup k SA benefitů;
          34. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách -výhody on-line služeb;
          35. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách - poskytování výpisu licencí a správa
             objednávek;
          36. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách - stahování produktů Microsoft;
          37. Administrace Prováděcí smlouvy Microsoft Select Plus

             a Enterprise Agreement na zákaznických vlsc
             stránkách - download voucherů na školení.
          Zprostředkování všech uvedených služeb bude
          realizováno prostředn ictvím žádosti uplatněné na
          zákaznickém Helpdesku (viz. výše).

  4. Služby vycházející z plnění EA/SA/PS

  Služba                   Popis            Cena
                                   Bezplatně pro
RozšiřujĹcÍ Služba spočívá v poskytnuti informace o možnosti
                                    subjekty
služby pro čerpání, resp. možnosti přímo čerpat, služby včetně SA   s platným
                                   programem
organ izace benefitů vycházející z podmínek stanovených společností  Enterprise
                                   Agreement,
s EA/SA/PS Microsoft při zakoupeni Software Assurance          Software

          individuálních produktů.
0  0
00 00
:::0 0:::  MINISTERSTVO VNITRA
      Ceské REPUBLIKY
000 000000

000000000
000000000

                 Assurance
                  a/nebo
                 Premier
                 Support
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 046 073 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy