Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7688651: Smlouva o dílo na realizaci novoročního ohňostroj

Příloha Smlouva o dílo Lysá nad Labem (2).pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O DÍLO č. 2018-0423/ŠSK

  uzavřený podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená mezi:

Město Lysá nad Labem

Sídlo:    Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:     00239402
DIČ:     CZ00239402
Pen. ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 0504268369/0800

zastoupené panem Ing. Karlem Otavou, starostou

(dále jen Objednatel)

a

Ohňostroje na míru v. o. s.

Sídlo:    Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín II – Nové Město
IČ:     28729820
DIČ:     CZ28729820
Pen. ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:

zastoupená panem Janem Šulcem, společníkem - jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. A,
složka č. 26347.

(dále jen Zhotovitel)

                           Článek 1.
                        Předmět smlouvy

  1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele připravit a provést dne 1.1.2019
    v 18:30 hod. za Zámkem na louce „U Černých vrat“ Lysá nad Labem ohňostroj
    v délce trvání 12 min, 20 sekund s hudebním doprovodem.

  2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k zajištění předmětné
    činnosti a to v souladu se zákonem č.455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání
    (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

                            Článek 2.
                    Specifikace předmětné činnosti

1) Za předmětnou činnost se pro potřeby této smlouvy rozumí kompletní realizace
  ohňostroje Zhotovitelem dle nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
                            Článek 3.
                           Doba plnění

1) Zhotovitel bude činnost dle čl. 2 provádět dne 1.1.2019 v 18:30 hod. za Zámkem na
  louce „U Černých vrat“ Lysá nad Labem a činnost bude prováděna v následujícím
  časovém harmonogramu:

     a) příprava ohňostroje od 13:00 do 17:45 hod.
     b) odpálení ohňostroje od 18:30 do 18:45 hod.
     c) úklid prostoru po odpálení ohňostroje od 18:45 do 19:30 hod.

2) Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty uvedené v odst.1) jsou vzhledem k povaze
  činnosti přiměřené a budou dodrženy, Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci ohňostroje
  v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem.

                            Článek 4.
                           Cena za dílo

1) Zhotoviteli přísluší cena za řádné provedení díla, ta je pevná a maximální a je dohodou
  smluvních stran stanovena v celkové výši 93 050,- Kč vč. DPH, která je specifikována
  v rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena, kterou je
  Objednatel povinen uhradit za realizaci ohňostroje obsahuje veškeré ostatní náklady
  Zhotovitele vynaložené na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a s ní
  souvisejících. Tuto maximální částku lze překročit pouze na základě změn požadovaných
  ze strany objednatele.

2) Změny v rozsahu zajištění činnosti nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících
  změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě.
  Ocenění činností uvedených v dodatcích k této smlouvě bude kalkulováno shodným
  způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena činnosti uvedené v
  této smlouvě.

                            Článek 5.
                        Platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena po ukončení díla v termínu
  stanoveném v čl. 3 této smlouvy.

2) Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavené faktury bezhotovostní
  platbou. Doba splatnosti faktury je 14 dní od prokazatelného doručení faktury. Zhotovitel
  je oprávněn fakturu vystavit až po předání a převzetí díla. V případě, že faktura doručená
  objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel
  oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží
  a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
                            Článek 6.
                       Povinnosti Zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí a dodržet
  veškeré obecně závazné předpisy a normy týkající se zajištění bezpečnosti práce a
  předcházení škodám na zdraví a majetku.

2) Zhotovitel se zaručuje za splnění závazků převzatých jinými osobami v souvislosti se
  zařizováním realizace ohňostroje.

                            Článek 7.
                  Sankční ustanovení a úrok z prodlení

1) Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ohňostroj proveden v požadovaném rozsahu
  (12 min. 20 sekund) a kvalitě než je uvedeno v této smlouvě, může objednatel požadovat
  po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 - ti % z ceny za dílo bez DPH. V případě, že
  Zhotovitel neprovede řádně úklid prostoru po odpálení ohňostroje, je oprávněn
  Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny za dílo bez DPH.
  Smluvní strany se dohodly, že objednatelem vyúčtované smluvní pokuty uvedené v tomto
  odstavci mohou být započteny oproti ceně za dílo vyúčtované zhotovitelem.

2) Smluvní strany se dohodly, že bude-li Objednatel v prodlení s placením faktur po lhůtě
  uvedené v článku 5., odst. 2) této smlouvy, uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03
  % z dlužné částky za každý den prodlení.

3) Objednatel může odstoupit od smlouvy nejpozději 20 dnů před akcí a to bez jakýchkoliv
  sankcí ze strany zhotovitele. Odstoupí-li však objednatel v termínu kratším 20 dnů před
  akcí, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% ze smluvené ceny
  za dílo bez DPH. Odstoupí-li Objednatel však v termínu kratším 5 dnů před akcí, vzniká
  Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% ze smluvené ceny za dílo bez
  DPH.

4) Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí
  v případě zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy, epidemie, havárie, karanténní
  omezení, vichřice apod.) Oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu musí
  být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě.

5) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy nejpozději 20 dnů před akcí a to bez jakýchkoliv
   sankcí ze strany objednatele. Odstoupí-li však zhotovitel v termínu kratším 20 dnů před
   akcí, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 20%
   ze smluvené ceny za dílo bez DPH. Odstoupí-li Zhotovitel však v termínu kratším 5 dnů
  před akcí, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši
  50% ze smluvené ceny za dílo bez DPH.

                            Článek 8.
                     Platnost a účinnost smlouvy

1) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými
  zástupci smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru
  smluv.

2) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to ke dni ukončení činnosti dle čl. 3, odst. 1).
                            Článek 9
                       Závěrečná ustanovení

1) Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě vyžadují formu písemných, oboustranně
  podepsaných dodatků, jinak jsou neplatné.

2) Nepředvídané či neodvratitelné události, ležící mimo obě smluvní strany budou řešeny
  ústně v místě konání realizace ohňostroje.

3) Jakékoliv vztahy a spory, které vzniknou při plnění této smlouvy a nejsou v ní řešeny, se
  řídí podle obecně závazných předpisů zejména občanského zákoníku.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.
  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  s možným zpřístupněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příp.
  dodatků a příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících,
  k čemuž může kdykoliv v budoucnu dojít.

5) Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu
  a každá smluvní strana obdržela po jednom výtisku.

6) V případě sporů, které nebudou řešeny smírnou cestou, bude spor řešen u věcně
  a místně příslušného soudu ČR.

7) Osoby zastupující Zhotovitele a Objednatele tímto prohlašují, že jsou oprávněny
  k podpisu této smlouvy.

8) „Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v
  souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění
  provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne
  podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění
  této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv“.

  „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
  nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který
  obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a
  datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
  jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad
  Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
  strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
  tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
  podmínek.“

v Lysé nad Labem, dne 13.12.2018               v České Kamenici, dne 6.12.2018

........................................................... ......................................................
         Objednatel                         Zhotovitel

     Město Lysá nad Labem                   Ohňostroje na míru v. o. s.
      Ing. Karel Otava                         Jan Šulc
         starosta
                                   společník - jednatel
Slavnostní novoroční ohňostroj pro město
        Lysá nad Labem

      Termín a místo realizace

          1.1.2019 v 18:30 hodin v délce 12 minut a 20
        sekund

         Za Zámkem na louce „U Černých vrat“
           I.

        Cenová nabídka

Nabízený ohňostroj je v ceně 76 900,83,- bez DPH
        DPH 21% 16 149,17,- Kč

     Celkem 93 050,- Kč včetně DPH.

     V ceně je zahrnuto:

             design
            sestavení
             realizace
             ozvučení
             doprava
         odstranění odpadů
       vyhrazení místa pro diváky
       a další bezpečnostní prvky
                  II.

Specifikace ohňostrojného materiálu:

Nízké efekty: Fontány výška 8 m
         Pozemní miny výška 35 m
         Kompaktní baterie výška 35 m
         Barevné komety výška 35 m

Výškové efekty: Římské svíce výška 60 m
           Kulové a válcové pumy výška 120 - 230 m

Jednotlivé počty použitého ohňostrojného materiálu:

  6 ks fontán velikost 13 - 16“ stříbrné, výška 8 m
225 ks barevných komet kalibr 10 - 20 mm
 58 ks římských svící- kalibr 10, 20, 25, 32, 38 a 50 mm, různé druhy efektu
 72 ks kompaktních baterií kalibr 15, 20, 25,30 a 38 mm

    - s počtem výstřelů 16, 25, 36, 49, 80, 100, 120, 150 a 300 výstřelů v jediné baterii a
    to buď kolmo vzhůru, nebo ve tvaru vějíře časově 20 sec. - 1 min.
175 ks pozemních min a komet v tzv. Single shot ráže 20, 25, 30, 50, 63 a 75 mm
406 ks kulových a válcových pum převážně kalibr 50, 63, 75, 100 a 125 mm

Speciální efekty

Kromě efektů běžně k vidění, chceme použít vybrané speciální italské efekty. Tento
evropský materiál nám byl vyroben na zakázku „na míru“. Pro názornou představu
přikládáme některé z nich jako video a fotografie.
Fotografická příloha se znázorněním jednotlivých efektů pro bližší přiblížení scény
ohňostroje, vizuální materiál, předávající komisi co možná nejspolehlivější informaci o
podobě ohňostroje a jeho jednotlivých scén / sekvencí a jednotlivých efektů.
                     III.

             Téma ohňostroje a scénář

             Ohňostroj s názvem:
              „Filmový večer“

 Pyromuzikální show potrvá 12 minut a 20 sekund. Budou ji tvořit 5 scén a 6 scéna finále.
                  Rozmístění výrobků na 5 pozicích.

   Výškový ohňostroj za použití výrobků kategorie 3 a 4. nebezpečnosti, stylizovaný do
                     dramaturgického celku.

Ohňostrojný materiál musí umět vyjádřit tempo, náladu, dynamiku, gradaci i pád a zároveň
korespondovat s hudebním podkladem zvolenou barevnou kombinací, architekturou,
časovým průběhem efektů.
Finále ohňostrojné show bude v podobě „Speciálních italských válcových pum“, které bude
trvat 40 sekund.

  Hlavní body:

  1. 20th Century Fox
  2. Pán prstenů
  3. Star Wars
  4. The Avengers
  5. E.T. mimozemšťan
  6. Návrt do budoucnosti
  7. Batman
  8. Piráti z Karibiku + finále
Scénář

         Jednotlivé druhy použitého materiálu:

Z pohledu diváka bude ohňostroj vizuálně rozdělen na levou stranu, pravou stranu a střed.
    To je z důvodu kombinace několika současně odpalovaných výrobků najednou.
             Pozn. - jednotlivé části na sebe plynule navazují.

1. část: čas 0:00 - 1:20 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)

 6 ks fontán stříbrné, výška 8 m
 6 ks římská svíce 38 mm - zelené křižovatky
 6 ks římská svíce 38 mm - červené křižovatky
 6 ks římská svíce 25 mm - zelená kometa
 6 ks římská svíce 25 mm - červená kometa
 2 ks kompaktní baterie 16 ran - barevné pivoňky
20 ks pozemní mina - barevné včelky
40 ks komety barevných efektů
10 ks kulová puma 50 mm - barevné květy
40 ks kulová puma 63 mm - barevné květy
15 ks speciální italské pumy kalibr 50 mm

2. část: čas 1:21 - 4:38 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)
 4 ks kompaktní baterie- barevné květy
 4 ks kompaktní baterie 72 ran - multibarevný efekt
 4 ks kompakt stříbrná kometa
 4 ks Kompaktní baterie- červené třpytivé květy s modrými chvosty
 4 ks kompaktní baterie 50 ran - stříbrný chvost, zelená blikající kytice
 2 ks kompaktní baterie 36 ran - stříbrný práskající déšť
 4 ks kompaktní baterie 49 ran - stříbrný titanium salute (hromy a blesky)
80 ks komety barevných efektů
 3 ks římská svíce - stříbrná motýlí kometa
16 ks římská svíce práskající kometa
36 ks pozemní mina ráže 50mm
60 ks komety barevných efektů kalibr 25 mm - 30 mm
23 ks kulová puma 50 mm barevné květy
20 ks kulová puma 50 mm barevné květy
45 ks pozemní mina barevné květy
 5 ks kulová puma 63 mm - barevné “ohnivé kytice“ zvané Fire Flower
 5 ks speciální Italské pumy kalibr 75 mm
3. část: čas 4:39 - 7:57 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)

 2 ks kompaktní baterie - barevné květy
 2 ks kompaktní baterie 72 ran - multibarevný efekt
 2 ks kompakt stříbrná kometa
 2 ks Kompaktní baterie - červené třpytivé květy s modrými chvosty
 2 ks kompaktní baterie 50 ran - stříbrný chvost, zelená blikající kytice
 2 ks kompaktní baterie 36 ran - stříbrný práskající déšť
 2 ks kompaktní baterie 49 ran - stříbrný titanium salute (hromy a blesky)
 6 ks římská svíce 38 mm - stříbrná motýlí kometa
 20 ks kulová puma 50 mm barevné květy
 5 ks kulová puma 63 mm - barevné ohnivé kytice
 15 ks speciální Italské pumy kalibr 75 mm

4. část: čas 7:58 – 10:48 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)

 4 ks kompaktní baterie 100 ran - barevné listí
 4 ks kompaktní baterie 100 ran - barevné listí ve vějíři
 2 ks kompaktní baterie - brokátové koruny stromů
 2 ks kompaktní baterie - zlaté smuteční vrby
 2 ks kompaktní baterie 50 ran - zlaté vrby
 2 ks kompaktní baterie 80 ran - brokátové koruny
 2 ks Kompaktní baterie - červené třpytivé květy s modrými chvosty
 2 ks kompaktní baterie 50 ran - stříbrný chvost, zelená blikající kytice
 2 ks kompaktní baterie 36 ran - stříbrný práskající déšť
 6 ks římská svíce stříbrná kometa, červená třpytivá hvězda
 6 ks kompaktní baterie červená křižovatka
 5 ks kulová puma 75 mm - barevné listí
 30 ks kulová puma 50mm - barevné stříbrné blikavky
 25 ks kulová puma 63 mm - barevné stříbrné blikavky
 14 ks speciální Italské pumy kalibr 50 mm
5. část: čas 10:49 - 11:44 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)

  2 ks kompaktní baterie 49 ran ráže 1,2“ - stříbrné třpytky
 10 ks kulová puma 63 mm - bílé pivoňky
 15 ks kulová puma 100 mm - bílé pivoňky
  2 ks kompaktní baterie 25 ran - stříbrné komety
  2 ks kompaktní baterie 49 ran - stříbrná pivoňka
  2 ks kompaktní baterie 49 ran - bílé pomalu padající listí
  4 ks římská svíce 30 mm - stříbrná kometa
  2 ks kompaktní baterie modré miny + stříbrné práskání
 63 ks komety barevných efektů
 60 ks pozemní mina v barvách národní trikolóry
 10 ks kulová puma 63 mm v barvě bílá, červená a modrá
 30 ks kulová puma 75 mm v barvě bílá, červená a modrá
 20 ks speciální Italské pumy kalibr 75 a 100 mm

     Závěrečná část - výškové grand finále:

           „Speciální italské válcové pumy“

6. část: čas 11:45 - 12:20 min. společně s výškovým podbarvením - kulové pumy
(kombinace nízkých a výškových efektů)

30 ks kulové pumy ráže 75 mm - zlaté brokátové koruny a vrby
    (speciální pumy firem Triplex a Jorge)

20 ks kulové pumy ráže 100 mm - zlaté brokátové koruny a vrby
 5 ks italská speciální válcová puma kalibr 75 mm – vícenásobné opakující barevné kytice
13 ks válcových pum ráže 100 mm - Italský speciál Vaccalluzzo, Golden Kamuro, Super
Crown,

     Special Brocade Crown, Waterfall Gold to Blue, Brocade Waterfall, Crakling foutain
Shell

     (zlatý déšť na obloze)
 6 ks kulové a válcové pumy kalibr 125 mm - Italské produkce vyrobené na zakázku
efekt:

    Coda di Cavallo (zlatý déšť).
             Navýšení materiálu

Dle cenového rozpočtu jsme navýšili materiál oproti původnímu návrhu o následující
efekty:
5 ks italská speciální válcová puma kalibr 75 mm – vícenásobné opakující barevné kytice
5 ks italská speciální válcová puma kalibr 100 mm – efekty: zlatá královská brokátová
koruna

Tento materiál je již zakomponován ve scénáři.

   V České Kamenici 6.12.2008

                           …………………………………………………..
                            Za Ohňostroje na míru v.o.s.
                           Jan Šulc – jednatel společnosti
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy