Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7926339: Dohoda o provedení autorského díla

Příloha dodatek č1.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení autorského díla
               ze dne 8. 10. 2018

  uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v kontextu
jednotlivých ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

 s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“) („Smlouva“) mezi:

Pořadatelem:  Městské kulturní středisko Havířov
Zhotovitelem: se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město
        zastoupen: Mgr. Yvonou Dlábkovou, ředitelkou organizace
        IČO: 00317985, DIČ: CZ00317985
        a

        Pyro&Art s.r.o.
        Se sídlem Čelakovského 324/33, Černovír, 779 00 Olomouc
        Zastoupen: Mgr. Radkem Ostrčilem, jednatelem společnosti
        IČ: 25382055, DIČ: CZ25382055

Objednatel a Zhotovitel také společně jako „smluvní strany“.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění Smlouvy v článku II. bod 1. takto:

Zhotovitel se zavazuje k provedení autorského díla tematického slavnostního ohňostroje
„Bohemian Rhapsody – Queen“ (autorské dílo).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Olomouci dne 18. 12. 2018     V Havířově dne 18. 12. 2018

……………………………………           …………………………………
Zhotovitel             Objednatel
Pyro Art, s.r.o.          Městské kulturní středisko Havířov
Mgr. Radek Ostrčil,         Mgr. Yvona Dlábková,
jednatel společnosti        ředitelka organizace

Městské kulturní středisko Havířov
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy