Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7955351: Smlouva na poskytnutí služby SM/3377/2019 - Ladislav Kincl –

Příloha Smlouva - Kincl.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva
            na poskytnutí služby

                        SM/3377/2019
  uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

                      (dále jen „smlouva“)

                           mezi:

1. Město Cheb
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35020 Cheb
IČO 00 25 39 79
zastoupené Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku MěÚ Cheb na základě
plné moci dané mu organizačním řádem MěÚ Cheb
(dále jen „objednatel služby“)
a
2. Ladislav Kincl – ohňostroje a civilní pyrotechnika
sídlem: Kollárova 2835/40, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
IČO: 14737931
DIČ: CZ5612051236
číslo účtu: 8166650237/0100
(dále jen „poskytovatel služby“)

(dále možno též „smluvní strany“)

                      v následujícím znění:

                           Čl. 1
Smlouvou na poskytnutí služby se poskytovatel služby zavazuje zabezpečit pro objednatele
služby za cenu uvedenou v Čl. 2 této smlouvy přípravu a realizaci ohňostroje dne 31. 10.
2019, v rozsahu a termínu sjednaném v Čl. 2 této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“).

                           Čl. 2
Na základě této smlouvy se poskytovatel služby zavazuje za cenu ve výši 60.000 Kč,
zabezpečit pro objednatele služby dne 31. 10. 2019 předmět smlouvy uvedený v Čl. 1 této
smlouvy. Při zabezpečování smluvené činnosti se poskytovatel služby řídí pokyny správce
památkových objektů – kastelána.

                           Čl. 3
Objednatel služby se zavazuje uhradit poskytovateli služby za zabezpečení předmětu smlouvy
cenu uvedenou v Čl. 2 této smlouvy nejpozději ke dni 14. 11. 2019. Sjednaná cena bude
poskytovateli služby uhrazena převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

                             Strana 1 (celkem 2)
                           Čl. 4
(1) Smlouva o poskytnutí služby byla sepsána na základě rozhodnutí vedoucího odboru
správy majetku MěÚ Cheb v souladu s jeho zplnomocněním daným „Směrnicí č. 10/2014
Organizační řád Městského úřadu Cheb v úplném znění“.

(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel
služby a jeden stejnopis obdrží poskytovatel služby.

(3) Změny, úpravy a doplňky této smlouvy jsou možné na základě odsouhlasení obou
smluvních stran pouze formou písemného dodatku, který potvrdí oprávnění zástupci obou
smluvních stran. Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná.

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne …………………                     V Plzni dne……………...

-------------------------------------            ------------------------------------------
  Ing. Pavol Vančo                        Ladislav Kincl

vedoucí odboru správy majetku                 (poskytovatel služby)
  (za objednatele služby)

                    Strana 2 (celkem 2)
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy