Textová podoba smlouvy Smlouva č. 804665: Obchodní smlouva o dílo

Příloha Smlouva o dílo_TARRA.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            OBCHODNÍ SMLOUVA O DÍLO

                   uzavřená mezi smluvními stranami

Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín
se sídlem Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín
IČ: 00418013
DIČ: CZ00418013
Zastoupená ředitelem SRA Hlučín Petrem Breitkopfem
Bankovní spojení: ČS, a. s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843643359/0800
(dále jen „objednatel“)

a

TARRA pyrotechnik s.r.o.
Se sídlem Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 49611984
DIČ: CZ49611984
Zastoupená jednatelem společnosti Františkem Křižákem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6628353001/55
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §2586 a násl.
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

                           tohoto znění:

                               I.
                         Předmět smlouvy

Provedení ohňostroje v délce 12 minut za použití efektů kulových pum, baterií výmetnic,
single shotů, římských svící a cake in row. Všechny pyrotechnické výrobky v kategoriích F2,
F3 a F4 a jsou certifikovány.

Všechny pyrotechnické efekty budou vystřeleny v synchronizované posloupnosti.
Ohňostroj je složen z mnoha pasáží, přičemž každá pasáž se bude vyznačovat jiným
charakterem obrazu. Scénář a technická specifikace jsou dle vypracovaného
technologického postupu.

Místem konání ohňostroje je areál Hlučínské štěrkovny, na pozemku par. č. 1300/5 v k.ú.
Hlučín.
                               II.
                           Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dne 1. 1. 2017 v 18.00 hod.

                              III.
                            Cena díla

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní
ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. I této smlouvy a to ve výši:
99.990,- Kč + 20.998,- Kč DPH 21%, celkem 120.988,- Kč vč. DPH, slovy
jednostodvacettisícdevětsetosmdesátosm korun českých.
Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu se 14-ti denní dobou splatností ode dne vystavení
faktury.

                              IV.
                      Podmínky provádění díla

Na místo konání ohňostroje mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele a to se
souhlasem zhotovitele.
Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění díla
zabezpečuje zhotovitel.
Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a
ustanoveními této smlouvy.

                              V.
                     Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
Zhotovitel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje v souladu s platnými zákony a předpisy,
zejména se zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o
změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Za škody vzniklé při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním v bezpečnostním okruhu
plně zodpovídá zhotovitel (vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednatele podle
níže uvedených povinností). Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody.
Objednatel zajistí přítomnost zásahového vozidla jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hlučín
během ohňostroje, uzavření bezpečnostního okruhu pro ohňostroj dle pokynů oprávněné
osoby zhotovitele a dohled na jeho dodržení po celou dobu trvání ohňostroje.
Objednatel je povinen zajistit přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým
vozidlům hasičů, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby a to dle pokynů oprávněné
osoby zhotovitele.
Objednatel zajistí zhotoviteli zpřístupnění plochy, ze které bude proveden ohňostroj a to dne
1. 1. 2017 od 8.00 hod.
Objednatel zajistí ozvučení ohňostroje.
                              VI.
                         Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,1% za každý den prodlení z dohodnuté odměny za dílo uvedené v čl. III. této
smlouvy.
Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí objednatel vedle škody, která zhotoviteli vznikne
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zhotovitel se může domáhat i
náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále
pak není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednateli nevznikne
v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.

                              VII.
                          Jiná ujednání

Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité
odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

                              VIII.
                             Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy.

                              IX.
                       Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 3 stranách s platností originálu, z nichž jeden
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými
čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují
svými podpisy.

Přílohy této smlouvy:

        Kopie výpisu ŽL – vázaná živnost

V Hlučíně dne 5. 12. 2016 Za zhotovitele:
Za objednatele:

Petr Breitkopf       Ing. František Křižák
Ředitel SRA Hlučín     Jednatel společnosti

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy