Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8218563: neveřejný dodatek č. 1/2019 servisní smlouvy ze dne 28.6.2013

Příloha s0269a.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodatek č. 1/ 2019 servisní smlouvy ze dne 28.6.2013

                        mezi

1. objednatelem :

název:         Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem:       Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ:          00179906

DIČ:          CZ00179906

bankovní spojení: Česká národní banka

            č. ú. 24639511/0710

zastoupený:      prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem

(dále jen „kupující“)

a

2. poskytovatelem :

název:         Goldman water s.r.o.

se sídlem:       Oborská 1251/5, 198 00 Praha 9

IČ:          24221228

DIČ:          CZ24221228

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zastoupený:      č.ú. 2513389399/0800
zapsaný v OR:     Jiřím Goldmanem, jednatelem
            vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 189 972

(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel a poskytovatel (dále jen smluvní strany) se na základě změny servisních služeb dohodly
na následujících úpravách smlouvy:
                         1. Předmět smlouvy

Předmět em t ohot o „ Dodat ku č. 1/ 2019 servisní smlouvy“ je upřesnění st ávajících servisních příst rojů, u
kt erých uplynula záruční lhůt a a přehled sanit ací a spot řebního mat eriálu v roce 2019. Akt uální st av je
vyjádřen v přílohách t ohot o dodat ku.

                          2. Seznam příloh
  č.1 Seznam pracovišť FNHK s rozpisem cen servisů a sanit ací na jednot livých pracovišt ích
  č.2 Čísla pracovišť FNHK s rozpisem cen sanit ací a t ermínů v jednot livých měsících a let ech
  č.3 Seznam pracovišť FNHK s rozpisem cen sanit ací a t ermínů v jednot livých měsících a let ech
  č.4 Přehledy spot řebního mat eriálu a pracovních výkonů č. 4.1 až č.4.17

V Praze dne : 8.1.2019       V Hradci Králové dne : 8.2.2019

Jiří Goldman, Goldman water s.r.o. prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,
                  ředit el FHHK
Jednat el
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 187 141 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy