Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8347763: Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/024/19 - Dětské centrum

Příloha KUJCP01O7X1Q.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            *KUJCP01O7X1Q*

                                                  KUJCP01O7X1Q

                     Smlouva o poskytnutí dotace
                        č. SDO/OSOV/024/19

   uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

                                  předpisů

                                  I.
                              Úvodní ustanovení

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti o poskytnutí dotace svým
  usnesením č. 15/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
  ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech1)
  a ve smyslu směrnice Zastupitelstva Jihočeského kraje č. SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraje
  pro poskytování veřejné finanční podpory, o poskytnutí dotace v souvislosti s plněním závazku veřejné
  služby ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

2. Smlouvaje uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití
  čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
  za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
  hospodářského zájmu. Příjemce přijal závazek veřejné služby akceptací samostatného dokumentu
  Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění
  dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje (dále jen
  “Pověření") a to na dobu čerpání dotace dle této smlouvy a pro všechny druhy sociálních služeb, na které
  je dle této smlouvy dotace poskytována.

3. Pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu, finanční vypořádání a vyúčtování dotace jsou
  stanovena v Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
  službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách") z rozpočtu Jihočeského
  kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 (dále jen „Metodika"), která je pro příjemce závazná.

                                  II.
                          Poskytovatel a příjemce dotace

1, Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
  IČO: 70890650
  Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, náměstkem hejtmanky, na základě plné moci udělené
  hejtmankou kraje dne 22. 6. 2017
  Bankovní účet: 94-3126231/0710

  dále jako „poskytovatel

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
  Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 1
  IČO: 26097745
  Zastoupené: Mgr. Martinem Karasem, ředitelem
  Bankovní účet: 246931649/0300

  dále jako „příjemce".

             Charakter a účel dotace, doba, v níž má být účelu dotace dosaženo
1. Dotace z rozpočtu poskytovatele je příjemci poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti

   s jeho plněním závazku veřejné služby (dále jen „dotace"). Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

2. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních
   činností při poskytování sociálních služeb uvedených v čl. IV. v odst. 1 smlouvy, a to pouze v rozsahu
   dle platného Pověření. Výčet a charakteristiky základních činností jsou uvedené v zákoně o sociálních
   službách a rozsah úkonů je stanovený ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
   ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dotace se neposkytuje na:
   a) zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách),

                                   1
   b) úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče
      je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
      předpisů.

4. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
   nejde o úhrady spojené s realizací podporované činnosti, na kterou byly poskytnuty a smí je zároveň
   použít jen k účelu, který je upraven v odst. 2 tohoto ustanovení.

5. Podporovaná činnost bude realizována v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, přičemž toto datum je
   konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

                                     IV.
                         Výše dotace a vyplacení dotace

1. Dotace je poskytována:
   a) pro druh sociální služby: sociální rehabilitace, identifikátor: 9154113, v rozsahu dle Pověření
      č. OSOV/335/2019, ve výši 1.857.000 Kč.

2. Dotace bude vyplacena ve dvou bezhotovostních splátkách na účet příjemce takto:
   • 1. splátka do 15. 04. 2019 ve výši 60% poskytnuté dotace,
   • 2. splátka do 31. 07. 2019 ve výši 40% poskytnuté dotace.

3. Výše uvedené termíny splátek se mohou změnit v závislosti na obdržení finančních prostředků
   od MPSV, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu. V případě,
   že finanční prostředky nebudou ze strany MPSV připsány včas na bankovní účet Jihočeského kraje, má
   Jihočeský kraj právo prodloužit termín splátky dle předchozího bodu na nezbytně dlouhou dobu, avšak
   maximálně do 15 dnů ode dne obdržení finančních prostředků. O této skutečnosti je povinen Jihočeský
   kraj příjemce informovat prostřednictvím svých internetových stránek.

4. Vznikne-li v průběhu kalendářního roku podezření na porušení rozpočtové kázně na straně příjemce
   ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je poskytovatel oprávněn příjemci
   pozastavit vyplácení dotace. Tato skutečnost bude příjemci oznámena dopisem vedoucího odboru
   sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení
   rozpočtové kázně. V případě, že příjemce vše dostatečně vysvětlí a doloží a podezření se tím stane
   bezpředmětné, budou pozastavené splátky dotace příjemci uvolněny.

                                     V.
                              Ustanovení o DPH

1. Sociální služby dle čl. IV. odst. 1 smlouvy jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty dle § 59 zákona
   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. nelze uplatnit nárok
   na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Případná registrace příjemce jako plátce daně z přidané
   hodnoty nemá žádný vliv na výši dotace ani na její čerpání.

                                    VI.
              Uznatelné a neuznatelné náklady, čerpání dotace dle rozpočtu

1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s činnostmi
   dle čl. III odst. 2 smlouvy. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona
   o sociálních službách) lze prostředky dotace použít i na osobní vybavení, drobné předměty běžné
   osobní potřeby a některé služby poskytované nezaopatřeným dětem podle § 48 odst. 3 zákona
   o sociálních službách.

2. Náklady jsou uznatelné pro čerpání dotace tehdy, pokud splňují mimo výše uvedené i následující
   obecná hlediska, zejména musí:
   a) být nezbytné pro zajištění sociální služby a vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení,
     především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat vynaloženým finančním prostředkům),
     opodstatněnosti a hospodárnosti, a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase,
   b) časově a věcně souviset s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta, musí být doloženy
     průkaznými prvotními účetními doklady a vedeny v účetnictví příjemce,
   c) být uvedené příjemcem v rozpočtu služby v jeho žádosti o dotaci (ve sloupci “Z toho prostřednictvím
     kraje").

3. Za uznatelné osobní náklady se považují náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální
   služby či poskytování sociální služby (např. vedoucí, administrativní a provozní pracovníci) a náklady
   na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 odst. 1 zákona

                                    2
   o sociálních službách. Uznatelné osobní náklady jsou náklady na mzdy / platy (včetně odměn), ostatní
   osobní náklady (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce), náhrady mzdy/platu
   za dočasnou pracovní neschopnost, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené
   zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
   nebo nemoci z povolání.

4. Za uznatelné provozní náklady se považují náklady nezbytné pro poskytování sociální služby v rozsahu
   dle čl. III odst. 2 smlouvy.

5. V případě, že v rámci podporované činnosti budou zadávány veřejné zakázky, je příjemce povinen
   postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
   (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek") V případě, že se jedná o zakázky malého rozsahu,
   na které se tento zákon vztahuje pouze v obecných zásadách, je povinen příjemce u plnění
   přesahujících částku 100.000,- Kč bez DPH, které jsou zvíce než 50 % financované z dotace, provést
   výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízení. Nabídky musí být vyžádány nejméně u 3 dodavatelů
   a jejich nabídky musí být učiněny písemně (např. e-mailem, faxem), je nutno pořídit písemný záznam
   o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zveřejněné na internetu. Záznam z výběrového řízení
   včetně cenových nabídek nebo průzkumů a korespondence musí být uloženy u dokumentace
   k podporované činnosti a spolu s ní archivovány.

6. Ustanovení odstavce 5 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek;
   v takovém případě postupuje podle nich. Na výzvu poskytovatele je příjemce povinen tato pravidla
   předložit a doložit dodržení podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek a jeho
   pravidly.

7. Uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené poskytovatelem v Příloze č. 6 Metodiky
   a jsou pro příjemce dotace závazné.

8. Čerpání dotace v jednotlivých nákladových položkách rozpočtu každé služby nesmí přesáhnout výši
   požadované dotace pro tyto položky ve sloupci “Z toho prostřednictvím kraje" v žádosti, v případě že tyto
   částky byly v průběhu hodnocení žádosti korigovány poskytovatelem z důvodu jejich neuznatelnosti
   nebo nadhodnocení, pak nesmí přesáhnout částky po korekcích. Změny v čerpání dotace u jednotlivých
   položek může povolit odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to jen v případě
   závažných důvodů na straně příjemce a na základě jeho písemné žádosti podané do konce
   kalendářního roku, vždy však přiměřeně k podmínkám této smlouvy a Metodiky a při dodržování zásad
   opodstatněnosti a hospodárnosti.

                                     VII.
              Povinnosti příjemce, vyúčtování a vypořádání dotace, kontrola

1. Příjemce je při čerpání dotace a zajišťování prokazatelnosti čerpání povinen:

  a) použít dotaci pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta, v souladu s údaji v žádosti a zároveň
     dodržet podmínky uvedené v čl. III. a VI. této smlouvy,

  b) vést své účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vést je tak,
     aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně všechny náklady a výnosy spojené
     s poskytováním konkrétní sociální služby určené identifikátorem (číselné označení sociální služby
     v registru poskytovatelů sociálních služeb), a to v rozsahu základních činností (bez zahrnutí
     případných fakultativních služeb), k tomu může využít např. analytických účtů, účetních středisek,
     zakázky, apod.,

  c) v rámci odděleného účtování konkrétní sociální služby dle předchozího odstavce zajistit v účetnictví
     oddělené účtování nákladů a výnosů dle jednotlivých zdrojů financování (např. pomocí účelového
     znaku) a jednotlivé účetní doklady označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený
     z dotace na základě této smlouvy,

  d) zajistit, aby účetní doklady byly průkazné a obsahovaly náležitosti stanovené zákonem
     č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a daňové doklady byly vystavené a obsahovaly
     náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

  e) zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání účelových finančních prostředků z více zdrojů
     na stejný konkrétní náklad,

  f) uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání
     poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém
     byla dotace poskytnuta a to způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
     pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
    zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

                                    3
2. Příjemce dotace je též povinen:

   a) poskytovat sociální službu dle zákona o sociálních službách osobám v nepříznivé sociální situaci,

   b) dodržovat povinnosti stanovené mu zákonem o sociálních službách, zejména § 88 zákona,

   c) zajistit souhlas osob cílové skupiny se zpracováním osobních údajů v takovém rozsahu,
     aby poskytovatel dotace mohl řádně vykonávat kontrolu plnění povinností příjemce dotace
     dle písm. b) tohoto odstavce, a tyto osobní údaje zpracovávat v souladu a výhradně za podmínek
     dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
     osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
     směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

   d) umožnit poskytovateli dotace kontrolu plnění povinností uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce,
     včetně zajištění nezbytně nutné součinnosti k řádnému průběhu kontroly.

3. Příjemce je povinen písemně oznámit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
   na formuláři uvedeném v Příloze č. 3 Metodiky:

  a) jakoukoli změnu údajů uvedených v této smlouvě nebo změnu, která by mohla mít vliv na plnění
     předmětu smlouvy včetně popisu dopadů změny na čerpání dotace, a to nejpozději do 10 pracovních
     dnů ode dne, kdy tato změna nastala, splněním oznamovací povinnosti poskytovatele sociální služby
     ve vztahu k registrujícímu orgánu není splněna povinnost příjemce oznámit změny dle této smlouvy,

  b) přeměnu, insolvenci nebo likvidaci právnické osoby (příjemce) dle čl. Vlil této smlouvy.

4. Příjemce je povinen provést finanční vyúčtování na formuláři uvedeném v Příloze č. 4 a vypořádání
   poskytnuté dotace na formuláři uvedeném v Příloze č. 5 Metodiky a doručit tyto formuláře
   prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo, nemá-li příjemce zřízenou datovou
   schránku v písemné podobě odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje:

  a) v případě, že příslušná sociální služba je poskytována celý kalendářní rok, nejpozději do 25. ledna
     následujícího roku a současně vrátit nedočerpanou část dotace na účet poskytovatele uvedený
     v záhlaví smlouvy s variabilním symbolem 6402013305 a se specifickým symbolem odpovídajícím
     identifikátoru sociální služby,

  b) v případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odst. 3 zákona
     o sociálních službách v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, a to nejpozději
     do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby a současně vrátit alikvotní část
     vyplacené dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy s variabilním symbolem
     3013305019 a se specifickým symbolem odpovídajícím identifikátoru sociální služby a současně
     zašle poskytovateli písemné avízo o vratce,

  c) v případě, že došlo k výpovědi smlouvy o dotaci, nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení
     smlouvy a současně vrátit alikvotní část vyplacené dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví
     smlouvy s variabilním symbolem 3013305019 a se specifickým symbolem odpovídajícím
     identifikátoru sociální služby a současně zašle poskytovateli písemné avízo o vratce.

   Za úhradu vratký ve lhůtě splatnosti se považuje taková platba, která bude připsána na účet
   poskytovatele dotace nejpozději v termínu uvedeném v tomto odstavci.

5. Příjemce bere na vědomí, že nedodržení termínů pro finanční vyúčtování a vypořádání poskytnuté
   dotace dle předchozího odstavce může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

6. Příjemce je dále povinen mimo doručení formulářů způsobem a v termínu dle odst. 4 doručit vtémže
   termínu prostřednictvím e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem zaslaného na adresu
   osovdotace@krai-iihoceskv.cz v elektronické podobě tyto přílohy:

  a) z účetního softwaru sestavu nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých účetních dokladů
     prokazující čerpání dotace poskytnuté dle této smlouvy,

  b) účtový rozvrh včetně soupisů všech číselných znaků (číselníků) používaných v účetnictví příjemce
     platný pro dané účetní období.

7. Při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo
   zadržení dotace příjemcem se postupuje podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
   zákona o sociálních službách, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
   některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb.,
   o kontrole (kontrolní řád) a zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
   předpisů.

8. Při kontrole plnění předmětu a účelu smlouvy o dotaci, povinností stanovených smlouvou o dotaci
   a povinností stanovených zákonem o sociálních službách se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb.,
   o kontrole (kontrolní řád).

9. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a kontrolním řádem:

                                    4
   a) vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
     kontroly, příp. jejich zmocněncům,

   b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kontrolu čerpání dotace na účel dle této
     smlouvy, tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní
     správy České republiky ani práva kontroly Evropskou komisí,

   c) realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě prováděných kontrol,
     a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona o finanční kontrole
     a informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

 10. Příjemce dotace dále nesmí drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený z dotace po dobu
   5 let od data jeho pořízení převést na jinou osobu, ani jej pronajmout či vypůjčit.

                                        Vlil.
           Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

 1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
   zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
   s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností
   z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost
   musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jejím
   poskytnutí.

2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva
   a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce
   a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn
   si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání
   v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod
   jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání
   v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu
   smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce
   povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
   poskytovatele.

5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen
   při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení
   zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.

6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací,
   je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
   dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém
   případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě
   stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci
   či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou
   dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

                                    IX.
                Výpověď smlouvy a porušení povinností příjemce dotace

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě,
  že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci
  nebo její část odejmout. Takovou skutečností je například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil
  příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé.

2. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
  smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byly peněžní prostředky
  poskytnuty. Příjemce je povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet
  poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud tyto prostředky ještě nebyly převedeny na účet příjemce,
  přestože byla uzavřena smlouva, má poskytovatel právo je neposkytnout.

4. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
  kontroly, může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže
  porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst. 5 tohoto

                                    5
   ustanovení. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení
   rozpočtové kázně.

 5. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
   v těchto případech:

   a) za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje
      nápravu v náhradní lhůtě, až do výše 5% dotace,

   b) za nedodržení povinné publicity až do výše 5% dotace,
   c) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5% dotace,
   d) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a vypořádání dotace až do výše 5% z dotace,
   e) za nedodržení stanoveného rozsahu poskytování sociální služby dle čl. IV. odst. 1 - poměrná část

      dotace poskytnuté na příslušnou sociální službu,
   f) za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek:

      1. neprovedení výběrového řízení 100% výdajů této zakázky
      2. diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25% výdajů této zakázky
      3. dělení předmětu zakázky 10 - 25% výdajů této zakázky
      4. nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5% výdajů této zakázky

        (např. nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne
        500 000 Kč bez DPH atd.)
      5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky
        (např. nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)
   g) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 5 a 6 této smlouvy 100% výdajů zakázky.
    Jednotlivá porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů
    se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.

6. V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
    příjemce k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí
    s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které
    byla dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit
    snížený odvod. V rozsahu, v jakém vrátil příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení
    rozpočtové kázně.

7. V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
    vrácení nesplní v jemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušení
    rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

8. Porušení povinností příjemce uvedených v čl. VII. v odst. 9 písm. a) a b) této smlouvy má za následek
    odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% z celkové částky poskytnuté dotace.

9. Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 5 a 8 tohoto ustanovení
   a v případě, že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 4 a 6 tohoto ustanovení, bude
   považováno za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného
   použití dotace a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně
   ve vztahu k uloženému odvodu.

                                    X.
                               Ostatní ujednání

1. Příjemce prohlašuje, že se řádně seznámil s Metodikou (včetně jejích příloh), která je veřejně přístupná
   na webových stránkách poskytovatele a zavazuje se, že se jí bude řídit.

2. Příjemce je povinen seznámit se prostřednictvím aplikace OKslužby Poskytovatel s hodnocením
   své žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 u každé jednotlivé sociální
   služby, včetně vyčíslení neuznatelných / nadhodnocených nákladů.

3. Příjemce se zavazuje poskytnout v průběhu roku, na žádost poskytovatele, informace a data související
   se sociální službou, na kterou byla dotace poskytnuta.

4. Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva
   neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
   občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
   v registru smluv provede poskytovatel.

5. Příjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnuté dotaci, především zveřejnit
  ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který prostředky obdržel a zajistit informování
  veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje a informovat
  poskytovatele o uskutečnění projektu. Příjemce bere na vědomí, že povinnosti publicity projektu jsou

                                    6
  uvedeny v metodickém pokynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka pro publicitu, která je dostupná
  na webu JčK.

6. Příjemce se zavazuje zajistit umístění znaku, respektive loga Jihočeského kraje na materiálech,
   propagujících podporu sociálních služeb uvedenou v či. III. odst. 1 této smlouvy; vhodnost užití krajských
   symbolů bude příjemce konzultovat s odborem Kancelář hejtmana, oddělení marketingu a cestovního
   ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje, přitom bude postupovat v souladu se směrnicí
   č. SM/40/RK - Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu
   Jihočeského kraje, která je dostupná na http://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm.
   Tato zveřejněná verze směrnice se považuje za součást této smlouvy.

                                    XI.
                              Závěrečná ujednání

 1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran
   obdrží 1 výtisk.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných
   oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména název, adresa, statutární zástupce, číslo
   bankovního účtu) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace a v těchto případech nebude uzavírán
   samostatný dodatek ke smlouvě.

3. V případech neřešených touto smlouvou se užijí Pravidla a směrnice Jihočeského kraje
   č. SM/107/ZK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, která je dostupná
   na http://www.krai-iihocesky.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm. Tato Pravidla, zveřejněná směrnice,
   jakož i žádost o poskytnutí finanční podpory se považují za součást této smlouvy. Příjemce prohlašuje,
   že je mu obsah této smlouvy a Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory dostatečně jasný
   a jednotlivá ustanovení dostatečně určitá. Pokud existuje rozpor mezi smlouvou a směrnicí, použijí
   se primárně ustanovení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních
   podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
   smluv) zajistí poskytovatel dotace.

5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
   a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
  zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne

Za poskytovatele:   Za příjemce:

náměstek hejtmanky

            Radomyšlská 336, 3J6 29 Strakonice
            IČO: 260 97 745 TEL.: 383 314 334

                        ©

          7
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 023 073 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy