Textová podoba smlouvy Smlouva č. 847617: Smlouva o provedení ohňostroje dne 1.1.2017

Příloha Smlouva_Flash_ohnostroj_17.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o provedení ohňostroje

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746, odst. (2) zák. č. 89/2012 Sb.
                     občanský zákoník smluvní strany:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
se sídlem Hradec Králové (PSČ 500 03), Československé armády 300/22
zastoupená Miroslavem Francem, jednatelem společnosti
IČ : 274 72 809
DIČ: CZ 27472809
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu: 35-4031760297/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 2099
(dále jen Objednatel)

                               a

Flame In Stars s.r.o.
Se sídlem Praha 5 (PSČ 150 00), Na Bělidle 997/15
Zastoupená Tomášem Petršem, jednatelem společnosti
IČ: 01621386
DIČ: CZ01621386
Bankovní spojení: FIO Banka Praha
Číslo účtu: 2600424308/2010
(dále jen Dodavatel)

                         I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje s hudebním doprovodem z pyrotechnických výrobků tř.
II., III., tj. pyrotechnických výrobků a předmětů ve smyslu Přílohy č. 1 vyhlášky č.174/92 Sb. ČBÚ, a to
na novoroční ohňostroj v Hradci Králové dne 1.1.2017.

                        II. Termín a čas plnění
Ohňostroj se uskuteční 1.1.2017, v čase 18,00 hodin v délce 9,15 min..

                          III. Místo plnění
Bílá věž a dvůr Petrofova domu v Hradci Králové

                      IV. Cena a platební podmínky
Objednatel zaplatí dodavateli za splnění předmětu smlouvy dohodnutou cenu v souladu
s ustanovením zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění 120.000 Kč (+21% DPH) splatnou na
základě faktury - daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 7 dnů od doručení faktury -
daňového dokladu objednateli.

                         V. Ostatní ujednání
1. Objednatel zajistí přístup na místo ohňostroje a vyklizení prostoru pro instalaci pyrotechnických

  výrobků.
2. Objednatel zajistí vjezd a parkování vozu WV LT na místo ohňostroje.

                                                                    1
3. Objednatel zajistí dostatečnou pořadatelskou službu na hlídání bezpečnostního prostoru
  ohňostroje.

4. Dodavatel zajistí nahlášení ohňostroje místním úřadům a HZS, který bude zároveň zajišťovat
  hasičskou asistenci během a po skončení ohňostroje. Objednatel a zhotovitel umožní těmto
  osobám vstup do prostor ohňostroje pro kontrolu.

5. Objednatel zajistí uzavření bezpečnostního prostoru pro ohňostroj v době dle požárního projektu.
6. Objednatel v případě odvolání v den konání akce z důvodů ležících výhradně na straně

  objednatele uhradí zhotoviteli plnou sjednanou cenu. Zrušení akce musí být provedeno písemnou
  formou doporučeným dopisem nebo vzájemnou písemnou dohodou.
7. Za škody vzniklé plněním předmětu smlouvy v bezpečnostním prostoru nese odpovědnost
  dodavatel. Případné škody vzniklé v rámci ohňostroje, řeší dodavatel plněním ze svého pojištění
8. V případě takového zásahu vyšší moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za
  okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení ohňostroje, dodavatel
  plnění předmětu smlouvy neprovede. Obě smluvní strany se pak dohodnou na náhradním plnění.
9. Nesplní-li objednatel povinnosti z článku IV. a V.1. smlouvy, zejména finanční plnění, je dodavatel
  oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Obdobné právo náleží objednateli, pokud
  dodavatel nesplní povinnost dle článku I. smlouvy bez toho, že by zasáhla vyšší moc.
10.V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle Občanského
  zákoníku v platném znění.
11.Pronajímatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se
  zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
12.Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy
  v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb..
13.Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany.
14.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 12. 12. 2016 V Praze dne 14. 12. 2016

…………………………………………………………..      …………………………………………………
     za Objednatele           za Dodavatele

                               2

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy