Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8686851: Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Design

Příloha Design_BENET_123_Smlouva o poskytnutí z. s._Výzva3.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby
mezi
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

a

BENET Trading spol. s r.o. 
 

PROJEKT: 			DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016-2018
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_023/0005668
KLÍČOVÁ AKTIVITA: 	INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCE MSP S DESIGNÉREM
Registrační číslo PŘIHLÁŠKY/SMLOUVY: 123/2019/04D

SMLOUVA O poskytnutí podpory z projektu design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018
„individuální spolupráce MSP s designérem“
uzavřená podle § 1746 odst. 2 Občanský zákoník

Smluvní strany
(1) Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, 
příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Dittrichova 21, Praha 2, PSČ 128 01, IČO: 000 01 171,
 („Realizátor projektu“)
a
(2) BENET Trading spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, 
se sídlem Kvasiny 341, PSČ 517 02, IČO: 27508498, DIČ: CZ27508498
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23194
(„Příjemce zvýhodněné služby“)


(Realizátor projektu a Příjemce zvýhodněné služby společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že 
Realizátor projektu v rámci svého hlavního cíle rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty má záměr realizovat interní Projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, jehož účelem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků;
Realizátor projektu má záměr v rámci Projektu realizovat Klíčovou aktivitu, jejímž cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků zabývajících se průmyslovou výrobou, prostřednictvím designu nových výrobků těchto podniků včetně posouzení jejich tržního potenciálu;
K naplnění cíle Klíčové aktivity hodlá Realizátor projektu zprostředkovat spolupráci malých a středních podniků s vybranými Designéry, kteří provedou v těchto podnicích: analýzu stavu designu, definování budoucích změn, rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při výrobě prototypu;
Příjemce zvýhodněné služby naplňuje definici malého nebo středního podniku dle Doporučení Evropské komise číslo 2003/361/EC ze dne 6. května 2003, které stanoví určité kategorie podnikatelů pro účely obdržení podpory, má zájem účastnit se Klíčové aktivity a v jejím rámci využít Designérských služeb na vytvoření designu nového výrobku včetně posouzení jeho tržního potenciálu, a za tímto účelem předložil Realizátorovi projektu Přihlášku, která byla Realizátorem projektu přijata a akceptována;
Realizátor projektu k podpoře spolupráce Příjemce zvýhodněné služby a Designéra v rámci Klíčové aktivity hodlá Příjemci zvýhodněné služby poskytnout Zvýhodněnou službu spočívající ve finanční spoluúčasti Realizátora projektu na úhradě Odměny Designéra za Designérské služby poskytnuté Designérem Příjemci zvýhodněné služby, přičemž zbývající část Odměny Designéra, která nebude uhrazena z poskytnuté Zvýhodněné služby, uhradí Příjemce zvýhodněné služby ze svých vlastních finančních zdrojů;
se Strany dohodly takto:

Definice A VÝKLAD POJMŮ
Níže uvedené pojmy mají význam zde definovaný s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:
„Adresář designérů CzechTrade“ znamená veřejně přístupný seznam Designérů poskytujících služby v oblasti průmyslového designu, z něhož si vybral Příjemce zvýhodněné služby před podáním Přihlášky Designéra, s nímž hodlá uzavřít Smlouvu o spolupráci; 
„Akceptační protokol“ znamená protokol vystavený Příjemcem zvýhodněné služby a podepsaný Designérem osvědčující řádné a včasné splnění všech Designérských služeb dle Smlouvy o spolupráci;
„Centrální registr podpor malého rozsahu“ znamená centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů Evropské Unie vedený Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
„Designér“ znamená designér nebo designerská firma poskytující poradenské služby z oblasti průmyslového designu, který/á je zapsaný/ zapsaná v Adresáři designérů CzechTrade, a kterého/kterou si Příjemce zvýhodněné služby před podáním Přihlášky vybral k uzavření Smlouvy o spolupráci;
„Designerské služby“ znamená služby, které bude Designér poskytovat Příjemci zvýhodněné služby na základě Smlouvy o spolupráci, a které jsou specifikované v článku 3 Smlouvy o spolupráci;
„Klíčová aktivita“ znamená aktivitu podpořenou v rámci Projektu s názvem „Individuální spolupráce MSP s designérem“;
„Občanský zákoník“ – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 „Odměna Designéra“ znamená finanční odměna Designéra dle článku 3.2 této Smlouvy a článku 4 Smlouvy o spolupráci, která bude Příjemcem zvýhodněné služby a Realizátorem projektu uhrazena Designérovi za poskytnutí Designérských služeb;
„OPPIK“ znamená Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020;
„Popis projektu“ znamená interní dokument Realizátora projektu popisující předmět, účel, finanční a organizační zajištění, jakož i další detailní informace o Projektu;
„Projekt“ znamená interní projekt České agentury na podporu obchodu/ CzechTrade realizovaný v rámci OP PIK s názvem „Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018“;
„Projekt MSP“ znamená vytvoření designu nového výrobku včetně posouzení jeho tržního potenciálu Příjemce zvýhodněné služby, která bude výsledkem Designérských služeb Designéra, a jejíž dosažení je cílem Klíčové aktivity;
„Přihláška“ znamená řádně vyplněná a úplná přihláška podaná Příjemcem zvýhodněné služby Realizátorovi projektu za účelem získání podpory v rámci Projektu formou Zvýhodněné služby;
„Příjemce zvýhodněné služby“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Realizátor projektu“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Smlouva“ – tato Smlouva o poskytnutí zvýhodněné smlouvy uzavřená mezi Českou agenturou na podporu obchodu / CzechTrade a Příjemcem zvýhodněné služby;
 „Smlouva o spolupráci“ znamená vícestranná smlouva uzavřená mezi Příjemcem zvýhodněné služby, Realizátorem projektu a Designérem, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;
„Strana“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„Strany“ – má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
„ŘV“ znamená Řídící výbor Projektu, který je ustanoven ŘO, a který má ve vztahu k Projektu rozsah pravomocí stanovených Popisem projektu;
„ŘO“ znamená Řídící orgán, tj. sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek České republiky – Ministerstva průmyslu a obchodu;
„Účetní podklady“ znamenají příslušné účetní doklady, kterými Příjemce zvýhodněné služby vykazuje způsobilé výdaje, nárokované pro daný Projekt MSP; 
„Výzva“ znamená „Výzvu č. 3 k podání přihlášek do Projektu“, která je zveřejněna na webových stránkách Realizátora projektu i ŘO;
„ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
 „Zvýhodněná služba“ znamená veřejnou podporu a její formu poskytnutou Realizátorem projektu Příjemci zvýhodněné služby na základě uzavřené Smlouvy a spočívající ve finanční spoluúčasti Realizátora projektu na úhradě Designérských služeb poskytnutých Designérem Příjemci zvýhodněné služby na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci;
„Způsobilé výdaje“, „Způsobilé náklady“, „Uznatelné výdaje“ či „Uznatelné náklady“ mají význam uvedený v článku 3.1 Smlouvy o spolupráci;
„Daňový doklad“ či „Faktura“ znamená účetní doklad dle právních předpisů.
 Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:
Není-li uvedeno jinak, pak odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této Smlouvy, případně na články a přílohy Smlouvy o spolupráci, pokud je v tak v textu Smlouvy určeno.
Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak, s výjimkou „Strana“ a „Strany“.
Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny, není-li uvedeno jinak.
V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text těla této Smlouvy.
Předmět Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí účelové podpory Realizátorem projektu Příjemci zvýhodněné služby, a to formou Zvýhodněné služby za účelem podpory mezinárodní konkurenceschopnosti Příjemce zvýhodněné služby pomocí průmyslového designu ve formě a/nebo prostřednictvím spolupráce s Designérem. Zvýhodněná služba je Příjemci zvýhodněné služby poskytována v návaznosti na Přihlášku podanou Příjemcem zvýhodněné služby Realizátorovi projektu, která byla Realizátorem projektu posouzena, akceptována a schválena ŘV. 
Předmětem této Smlouvy je dále vymezení podmínek, po jejichž splnění Realizátor projektu poskytne Příjemci zvýhodněné služby Zvýhodněnou službu a vymezení vzájemných práv a povinností Stran za účelem naplnění cílů Projektu a Klíčové aktivity.
Vzhledem k tomu, že Zvýhodněná služba poskytovaná ve formě finančního plnění je Příjemci zvýhodněné služby poskytována v rámci Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, je předmětem této Smlouvy i vymezení práv a povinností Stran za účelem zápisu Zvýhodněné služby poskytnuté Příjemci zvýhodněné služby do Centrálního registru podpor malého rozsahu.  
zvýhodněná služba
Strany sjednaly, že předmětem Zvýhodněné služby, kterou po splnění v této Smlouvě stanovených podmínek poskytne Realizátor projektu Příjemci zvýhodněné služby, je finanční spoluúčast Realizátora projektu na úhradě Odměny Designéra za Designérské služby poskytnuté Designérem Příjemci zvýhodněné služby dle Smlouvy o spolupráci, a to ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), což představuje 50 % (slovy: padesát procent) Odměny Designéra.
Strany sjednaly, že výše Odměny Designéra bude sjednána ve Smlouvě o spolupráci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a nepřesáhne částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH. Jakákoliv vyšší částka bude řešena smluvním vztahem mezi příslušnými smluvními stranami bez povinné účasti Realizátora projektu.
Konečná výše Zvýhodněné služby bude určena postupem uvedeným v článku 4.1 Smlouvy; částka uvedená v tomto článku je nejvyšší přípustnou a nepřekročitelnou hodnotou Zvýhodněné služby. Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že konečná výše Zvýhodněné služby v souladu s článkem 3.1. a 3.2. Smlouvy, která bude za splnění podmínek Smlouvy a Smlouvy o spolupráci poskytnuta ze strany Realizátora projektu Příjemci zvýhodněné služby, bude činit maximálně 50 % z Uznatelných nákladů, přičemž nepřesáhne částku ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH. V případě dosažení dané částky v průběhu trvání této Smlouvy hradí jakékoliv další náklady na realizaci Účasti MSP Příjemce zvýhodněné služby z vlastních zdrojů.
V případě, že se konečná výše finanční spoluúčasti Stran na Projektu MSP bude lišit od částky uvedené v korunách českých v článku 3.1. Smlouvy, uzavřou Strany dodatek k této Smlouvě, na základě kterého bude upravena konečná výše finanční spoluúčasti Stran v částce vyjádřené v korunách českých s přesností na haléře; Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje uzavřít takový dodatek bezodkladně poté, co bude k jeho uzavření Realizátorem projektu vyzván; v případě neuzavření takového dodatku ze strany Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje uhradit a odpovídá Příjemce zvýhodněné služby za újmu vzniklou Realizátorovi projektu v souvislosti nebo v důsledku neuzavření dodatku a zavazuje se uhradit náhradu vzniklé škody.
Příjemce zvýhodněné služby zajistí financování Odměny Designéra, která není či nebude pokryta Zvýhodněnou službou z vlastních finančních prostředků. Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn čerpat na financování Projektu MSP jinou veřejnou podporu než je mu poskytována na základě této Smlouvy.
podmínky poskytnutí zvýhodněné služby
Strany sjednaly, že Realizátor projektu poskytne Příjemci zvýhodněné služby Zvýhodněnou službu, a to postupem a po splnění všech uvedených podmínek, které jsou dále upraveny v jednotlivých článcích této Smlouvy (a též ve Smlouvě o spolupráci):
Příjemce zvýhodněné služby uzavře s Realizátorem projektu a s Designérem, vybraným Příjemcem zvýhodněné služby z Adresáře designérů CzechTrade a uvedeným v Přihlášce, Smlouvu o spolupráci dle článku 5 této Smlouvy;
Designér provede za podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci pro Příjemce zvýhodněné Designérské služby;
Příjemce zvýhodněné služby poskytne na vyžádání Realizátora projektu podklady pro vypracování Závěrečné zprávy z individuální spolupráce s designérem ve firmě, jejíž závazná osnova je v Příloze Výzvy, a to v rozsahu a lhůtě stanovené Realizátorem projektu.
Příjemce zvýhodněné služby uhradí Designérovi za poskytnutí Designérských služeb finanční odměnu ve výši, která je uvedena ve Smlouvě o spolupráci a je v souladu s čl. 3 této Smlouvy, a uhrazení této finanční odměny Designérovi prokáže Realizátorovi projektu předložením příslušných podkladů;
Realizátor projektu do 10 pracovních dní ode dne doručení Účetních podkladů provede posouzení Účetních podkladů z hlediska jejich úplnosti a bezchybnosti. Na základě posouzení Účetních podkladů určí Realizátor projektu výši způsobilých výdajů Projektu MSP a určí skutečnou výši Zvýhodněné služby, jež náleží Příjemci zvýhodněné služby v souladu se Smlouvou. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že prvním dnem možného vzniku způsobilých výdajů Projektu MSP je den uzavření Smlouvy o spolupráci.  
V případě, že Účetní podklady předložené Příjemcem zvýhodněné služby Realizátorovi projektu nebudou úplné, bezchybné, nebo nebudou splňovat jiné podmínky stanovené Smlouvou a/či Smlouvou o spolupráci, vyzve Realizátor projektu Příjemce zvýhodněné služby ke zjednání nápravy, a to v Realizátorem projektu určené lhůtě. Po dobu zjednávání nápravy lhůta dle první věty článku 4.1 (e) Smlouvy neběží a v plném rozsahu počíná běžet od doručení opravených Účetních podkladů, které budou úplné, bezchybné a budou splňovat veškeré podmínky stanovené Smlouvou a/či Smlouvou o spolupráci; toto je možné i opakovaně, pokud není Daňový doklad vystaven bezvadně.
Po oznámení skutečné výše Zvýhodněné služby ze strany Realizátora projektu Příjemci zvýhodněné služby a Designérovi, vystaví Realizátor Designérovi objednávku. Realizátor projektu následně provede platbu odpovídající schválené výši Zvýhodněné služby bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu Designéra uvedeného na příslušném Daňovém dokladu/Faktuře, a to na základě Daňového dokladu vystaveného za tímto účelem Designérem pro Realizátora projektu;
smlouva o spolupráci
Strany sjednaly, že za účelem spolupráce Příjemce zvýhodněné služby a Designéra je uzavřena s Designérem Smlouva o spolupráci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nezbytnou součástí.
V případě, že by Smlouva o spolupráci byla ukončena (zanikla by) z důvodu porušení Smlouvy o spolupráci ze strany Designéra, je Příjemce zvýhodněné služby oprávněn podat Realizátorovi projektu novou Přihlášku. 
práva a povinnosti Příjemce zvýhodněné služby
Za předpokladu splnění podmínek stanovených Smlouvou a Smlouvou o spolupráci má Příjemce zvýhodněné služby právo na poskytnutí Zvýhodněné služby od Realizátora projektu. 
Základní povinnosti Příjemce zvýhodněné služby
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje realizovat Projekt MSP v souladu s Přihláškou, touto Smlouvou a podmínkami Smlouvy o spolupráci. 
Příjemce zvýhodněné služby souhlasí se zveřejněním všech dokumentů souvisejících s Projektem MSP na internetových stránkách Ministerstva financí v souladu s §18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
(a) Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje, že bude splňovat podmínky poskytnutí Zvýhodněné služby, a to po celou dobu trvání Smlouvy a Smlouvy o spolupráci, popř. po dobu delší, je-li tak u některých podmínek Smlouvy a Smlouvy o spolupráci stanoveno. Příjemce zvýhodněné služby je povinen neprodleně oznámit Realizátorovi projektu, že přestal jakoukoli podmínku stanovenou Smlouvou a Smlouvou o spolupráci splňovat a Realizátorovi projektu z tohoto důvodu vrátit poskytnutou Zvýhodněnou službu v plném rozsahu. Příjemce podpory je také povinen neprodleně oznámit Realizátorovi projektu postupem dle článku 10 této Smlouvy jakékoliv změny údajů uvedených v Přihlášce a čestném prohlášení tam uvedeném; zároveň se Příjemce dotace zavazuje vrátit poskytnutou Zvýhodněnou službu v plném rozsahu v případě, že přestal splňovat údaje uvedené v čestném prohlášení v Přihlášce.
(b) Příjemce zvýhodněné služby se zároveň zavazuje, že bude poskytovat Realizátorovi projektu potřebnou míru součinnosti tak, aby Realizátor projektu mohl naplnit podmínku Projektu spočívající ve sledování koncových příjemců podpory (podpora v podobě Zvýhodněné služby) a jejich relevantních ekonomických ukazatelů, tzn. IČO a např. výkony pro účely evaluací, a to po dobu 5 let od ukončení Projektu MSP.
Příjemce zvýhodněné služby se zároveň zavazuje, že bude poskytovat Realizátorovi projektu potřebnou míru součinnosti tak, aby Realizátor projektu mohl zajistit splnění hodnoty indikátoru 10305: soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniku (granty) – koneční uživatelé, a to včetně poskytnutí informací o celkové výši vlastních finančních prostředků použitých Příjemcem zvýhodněné služby na realizaci projektu podpořeného Zvýhodněného službou. 
Příjemce zvýhodněné služby je povinen dále neprodleně oznámit Realizátorovi projektu veškeré další skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Projektu MSP a na plnění povinností vyplývajících pro Příjemce zvýhodněné služby z této Smlouvy a Smlouvy o spolupráci, a to postupem v souladu s článkem 10 Smlouvy. 
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje, že Zvýhodněnou službu užije výhradně za účelem realizace Projektu MSP, a to k úhradě sjednané výše Odměny Designéra dle článku 4 Smlouvy o spolupráci. V případě bezvadného plnění smluvních podmínek činí úhrada Příjemce zvýhodněné služby dle předchozí věty 50% částky určené jako Odměna designéra bez DPH.
V případě, že Příjemce zvýhodněné služby použije poskytnutou Zvýhodněnou službu v rozporu s článkem 5 a 6.2 (g) Smlouvy, např. i k jinému účelu, je povinen Zvýhodněnou službu v plném rozsahu Realizátorovi projektu vrátit ve lhůtě stanovené Realizátorem projektu.
Příjemce zvýhodněné služby je povinen neprodleně po vyplacení Zvýhodněné služby Designérovi předložit Realizátorovi projektu o této skutečnosti příslušný účetní doklad a prokázat jeho uhrazení (např. výpis z bankovního účtu Příjemce zvýhodněné služby prokazující odepsání peněžních prostředků ve výši Zvýhodněné služby ve prospěch bankovního účtu Designéra). Doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní doklad musí být prokazatelně uhrazen Příjemcem zvýhodněné služby, aby bylo možné zahrnout položku do (předpokládaných) způsobilých výdajů.
Příjemce zvýhodněné služby čestně prohlašuje, že neprobíhá vůči jeho majetku insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku, nebo nebyl na majetek Příjemce zvýhodněné služby prohlášen konkurz, nebo dle insolvenčního zákona soud nerozhodl o jeho úpadku a ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.

 
Monitoring
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje spolupracovat s Realizátorem projektu na monitoringu Projektu MSP, a to po dobu jeho trvání a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data jeho ukončení.
Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje v rámci spolupráce v oblasti monitoringu zejména poskytnout Realizátorovi projektu na jeho výzvu a ve stanovené lhůtě požadované informace k Projektu MSP a jeho plnění, a to vyplněním zaslaných informačních dotazníků, popř. jiným Realizátorem projektu určeným způsobem. 
Kontrola
Příjemce zvýhodněné služby je povinen po dobu trvání Projektu MSP a nejméně po dobu 10 (deseti) let od data ukončení Projektu MSP umožnit Realizátorovi projektu a jiným kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví týkajícího se Projektu MSP a kontroly dodržení podmínek Smlouvy, Smlouvy o spolupráci a ostatních podmínek Výzvy, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce zvýhodněné služby je povinen zejména poskytnout kontrolním orgánům pro účely kontroly dle článku 6.4 (a) Smlouvy potřebné informace a doklady související s realizací Projektu MSP, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky a do objektů a pozemků, které využívá k výkonu předmětu své činnosti.
Příjemce zvýhodněné služby je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dle článku 6.4 (a) Smlouvy uložená příslušnými kontrolními orgány, a to v určené lhůtě a požadovaném rozsahu. O splnění uložených opatření dle předchozí věty je Příjemce zvýhodněné služby povinen neprodleně informovat příslušný kontrolní orgán, a pokud tímto kontrolním orgánem nebyl Realizátor projektu, pak současně i Realizátora projektu. 
Uchování dokumentů. Příjemce zvýhodněné služby se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů, po dobu 10 (deseti) let od ukončení Projektu MSP, zároveň však alespoň po dobu 3 (tří) let od uzávěrky OPPIK, podle toho, co nastane později, veškeré originály dokladů týkající se Projektu MSP, a to včetně účetních dokladů, přičemž běh výše uvedených lhůt počne od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla Příjemci zvýhodněné služby vyplacena finanční podpora odpovídající Zvýhodněné službě.  
Vedení účetnictví
Příjemce zvýhodněné služby je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích spojených s poskytnutím Zvýhodněné služby a s Projektem MSP. 
Příjemce zvýhodněné služby je povinen o příjmech a výdajích spojených s poskytnutím Zvýhodněné služby a s Projektem MSP vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce zvýhodněné služby, který nevede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o tyto dodatečné požadavky:
1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f);
2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné;
3. uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny Příjemcem zvýhodněné služby odděleně a musí z jejich obsahu být zřejmé, že se vztahují k Projektu MSP.  
Další povinnosti Příjemce zvýhodněné služby
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Realizátora projektu převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jiný subjekt.
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn po celou dobu realizace Projektu MSP a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data ukončení Projektu MSP převést vlastnické právo k předmětu podpory podpořenému Zvýhodněnou službou na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo, pokud Realizátor projektu v daném případě nestanoví jinak. Příjemce zvýhodněné služby je oprávněn předmět podpory podpořený Zvýhodněnou službou pronajmout či vypůjčit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Realizátora projektu.
Příjemce zvýhodněné služby je povinen písemně předem informovat Realizátora projektu o změnách svého majetkoprávního či formálně – právního postavení, jako je např. přeměna společnosti dle zvláštního právního předpisu (spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy), a to po celou dobu trvání Smlouvy a Smlouvy o spolupráci, a nejméně po dobu 5 (pěti) let od data ukončení Projektu MSP.
práva a povinnosti realizátora projektu
Za předpokladu splnění podmínek stanovených Smlouvou a Smlouvou o spolupráci má Realizátor projektu povinnost poskytnout Příjemci projektu Zvýhodněnou službu.
Realizátor projektu má právo po celou dobu trvání této Smlouvy a Smlouvy o spolupráci průběžně kontrolovat plnění uvedených smluv a Příjemce zvýhodněné služby je povinen mu poskytnout pro účely této kontroly ve stanovených lhůtách požadované informace, které budou pravdivé, nijak nezkreslené a úplné.
Realizátor projektu je povinen řádně, v souladu s Popisem projektu a dalšími metodickými pokyny OPPIK, administrovat realizaci Projektu, zejména pak posoudit ve stanovené lhůtě dle této Smlouvy a Smlouvy o spolupráci Účetní podklady Příjemce zvýhodněné služby. 
Realizátor projektu je povinen informovat Příjemce zvýhodněné služby v dostatečném předstihu o jakýchkoliv změnách týkajících se Projektu, které by měly vliv na Projekt MSP.
Realizátor projektu vyhotoví na základě podkladů od Designéra a Příjemce zvýhodněné služby Závěrečnou zprávu, jejíž vyhotovení v elektronické podobě zašle Příjemci zvýhodněné služby po ukončení realizace Projektu MSP. 
další ujednání a prohlášení stran
Strany se zavazují poskytnout si při plnění této Smlouvy maximální součinnost a jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a provést veškerá jednání, která se jeví jako nezbytná.
Příjemce zvýhodněné služby tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě a Smlouvě o spolupráci a dalších údajů sdělených Realizátorovi projektu Příjemcem dotace v souvislosti s realizací Projektu MSP, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 odst. 2d Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu využívání těchto údajů v informačních systémech pro účely administrace podpory z OP PIK.
Příjemce zvýhodněné služby tímto dále uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil Realizátorovi projektu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace Projektu a dále souhlasí s tím, aby Realizátor projektu poskytoval tyto osobní údaje organizacím a partnerům Realizátora projektu, a to zejména Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, České republice – Ministerstvu průmyslu a obchodu a České republice – Ministerstvu financí, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Příjemce zvýhodněné služby uděluje svůj souhlas dle předchozí věty na dobu realizace Projektu MSP a dobu 10 (deseti) let následujících po ukončení realizace Projektu MSP, zároveň však alespoň po dobu tří (3) let od uzávěrky OPPIK, podle toho, co nastane později.
Příjemce zvýhodněné služby tímto prohlašuje, že Projekt MSP bude realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy, přičemž místem realizace se rozumí místo, kde se poskytnutá podpora ve formě Zvýhodněné služby projeví. 
centrální registr podpor malého rozsahu
Příjemce zvýhodněné služby tímto bere na vědomí, že Zvýhodněná služba poskytovaná ve formě finančního plnění je Příjemci zvýhodněné služby poskytována v rámci Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a Realizátor projektu je tak povinen zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím příjemci do Centrálního registru podpor malého rozsahu, k čemuž je Příjemce zvýhodněné služby povinen Realizátorovi projektu poskytnout maximální součinnost. 
Příjemce zvýhodněné služby tímto prohlašuje, že neobdržel v dotčeném fiskálním roce a v předchozích 2 fiskálních letech od data účinnosti této Smlouvy podporu de minimis vůbec, anebo jí obdržel, ale pouze částečně, a to v takové výši, že celková částka podpory de minimis mu udělená v dotčeném fiskálním roce a v předchozích 2 fiskálních letech od data účinnosti této Smlouvy nepřesáhne 200 000 EUR. Pro přepočet částky CZK do EUR se použije kurz určený Evropskou centrální bankou zveřejňovaný na jejich webových stránkách ke dni účinnosti této Smlouvy.
komunikace stran
Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně na níže uvedené adresy a čísla výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) nebo zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení a zároveň jedním ze způsobů uvedených pod čísly (i) až (iii). Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem:
1. v případě osobního doručení, převzetím oznámení nebo sdělení osobou písemně pověřenou k převzetí oznámení nebo sdělení příslušnou Stranou;
1. v případě doručení poštou převzetím Stranou nebo, pokud Strana písemnost nepřevezme, (i) uplynutím třetího pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo (ii) dnem, kdy Strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad odeslání se považuje potvrzený podací lístek;
1. v případě doručení kurýrní službou převzetím Stranou nebo, pokud Strana písemnost nepřevezme, uplynutím druhého pracovního dne po odevzdání oznámení nebo sdělení ke kurýrní přepravě;
1. v případě doručení do datové schránky převzetím příslušnou Stranou nebo, pokud tato Strana písemnost nepřevezme, uplynutím 2. (druhého) pracovního dne po odeslání datové schránky.
Doručovací adresa Realizátora projektu: 
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
k rukám:		Ing. Lenka Sokoltová, MBA, ředitelka sekce interních služeb
adresa: 		Dittrichova 21, Praha 2, PSČ 128 01
e-mail: 		lenka.sokoltova@czechtrade.cz
Datová schránka: 	afrv7v6
Doručovací adresa Příjemce zvýhodněné služby: 
BENET Trading spol. s r.o.
k rukám:		David Matuška, jednatel
adresa: 		Kvasiny 341, PSČ 517 02 
e-mail:          info@benetgroup.com
datová schránka:  cj5q8tw

Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy a jakoukoli změnu své doručovací adresy způsobem uvedeným v této Smlouvě na adresu uvedenou v článku 10.2 této Smlouvy. V případě změny pouze doručovací adresy, řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě; pro ostatní změny platí článek 14.2 této Smlouvy.
rozhodné právo a řešení sporů
Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a budou vykládány v souladu s nimi. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. 
ukončení smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání Projektu MSP. Projekt MSP je ukončen řádným vystavením a podepsáním Akceptačního protokolu.
Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
úplným splněním Smlouvy;
písemnou dohodou Stran;
odstoupením od Smlouvy v případech uvedených níže v této Smlouvě; nebo
předčasným ukončením uzavřené Smlouvy o spolupráci; v takovém případě se smluvní Strany zavazují neprodleně písemně informovat o ukončení Smlouvy o spolupráci.
Výpověď. Strany se dohodly, že kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou tři (3) měsíce, počítanou od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně.
Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od Smlouvy Realizátorem projektu po předchozí výzvě k nápravě. Strany se dohodly, že Realizátor projektu je oprávněn odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených případech a zejména v následujících případech podstatného porušení povinností Příjemce zvýhodněné služby stanovených v této Smlouvě, přičemž Realizátor projektu je nejprve povinen Příjemce zvýhodněné služby písemně vyzvat k nápravě a stanovit mu lhůtu, která nesmí být kratší než deset (10) dnů od doručení výzvy. Za podstatné porušení povinností Příjemce zvýhodněné služby se považuje zejména situace, kdy:
nezajistí financování Odměny Designéra, která není pokryta Zvýhodněnou službou z vlastních finančních prostředků;
nepřevezme ve sjednané lhůtě od Designéra dílo, přestože bylo prokazatelně provedeno za podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci.
Odstoupení od Smlouvy Realizátorem projektu bez předchozí výzvy k nápravě. Strany se dohodly, že Realizátor projektu je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že by v období od podání Přihlášky Příjemce zvýhodněné služby Realizátorovi projektu do doby zápisu Zvýhodněné služby do Centrálního registru podpor malého rozsahu došlo k vyčerpání limitu de minimis Příjemcem zvýhodněné služby. 
Strany se dohodly, že Realizátor projektu je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez předchozí výzvy k nápravě též po marném uplynutí lhůty 6 měsíců dle článku 3.4 Smlouvy o spolupráci.
Odstoupení od Smlouvy Příjemcem zvýhodněné služby. Strany se dohodly, že Příjemce zvýhodněné služby je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností Realizátora projektu dle této Smlouvy, přičemž Příjemce zvýhodněné služby je nejprve povinen Realizátora projektu písemně vyzvat k nápravě a stanovit mu lhůtu, která nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení výzvy.
Přetrvávající ustanovení. 
Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení čl. 6.3 – čl. 6.6 Smlouvy.
Strany sjednávají, že v případě ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v článku 12.2 písm. (b) – (d) Smlouvy a byla-li zároveň již Příjemci zvýhodněné služby poskytnuta Zvýhodněná služba, má Příjemce zvýhodněné služby poskytnutou Zvýhodněnou službu v plném rozsahu neprodleně vrátit Realizátorovi projektu.
V případě ukončení této Smlouvy zůstává Smlouva o spolupráci v platnosti a účinnosti, pokud ji Strany Smlouvy o spolupráci neukončí některým v dané smlouvě uvedeným způsobem. Ustanovení Smlouvy o spolupráci, které předpokládá platnost a účinnost Smlouvy se však od Smlouvy o spolupráci odděluje a je považováno za vypuštěné.  
Ostatní ujednání
Okolnosti vylučující odpovědnost
Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající z této Smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněným takovou okolností.
Za okolnost vylučující odpovědnost se pokládají takové události, které Strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat a které Straně objektivně brání v plnění jejích smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka zaměstnanců Realizátora projektu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností Designéra, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Příjemce zvýhodněné služby či Designéra a exekuce majetku Příjemce zvýhodněné služby nebo Designéra.
Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu s touto Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost, bez zbytečného odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.
Započtení, zastavení a postoupení pohledávek
Strany se výslovně dohodly, že:
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Realizátora projektu na třetí osobu, a to ani částečně. 
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Realizátorem projektu vyplývající z této Smlouvy.
Příjemce zvýhodněné služby není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Realizátorem projektu vůči jakékoliv pohledávce Realizátora projektu za Příjemcem zvýhodněné služby a obráceně.
závěrečná ujednání
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní Stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ZRS.
Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci Stran; s přihlédnutím k článku 10.3 této Smlouvy.
V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:
Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s jejím uveřejněním souhlasí, 
Realizátor projektu v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašle správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích Příloh a metadata vyžadovaná ZRS.
Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. 
Strany na sebe pro účely této Smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku se nepoužije. 
Pro případ uzavírání této Smlouvy Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze Stran své vlastní náklady vzniklé v souvislosti nebo v důsledku plnění povinností plynoucích z této Smlouvy nebo s ní souvisejících. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1:	Smlouva o spolupráci 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
	BENET Trading spol. s r.o.

	Místo: Praha
Datum: 
	Místo: Kvasiny
Datum: 

	
_______________________________________
	
_______________________________________

	Jméno: Ing. Lenka Sokoltová, MBA
Funkce: ředitelka sekce interních služeb
	Jméno: David Matuška
Funkce: jednatel
		12 / 16
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 360 lidí darovalo 985 094 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy