Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8818963: Zajištění ohňostroje 2019

Příloha Smlouva - ohňostroj.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            S M L O U V A O D Í L O 

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany


Objednatel:	

Město Trhové Sviny
Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY
IČ: 00245551
Zastoupeno: Pavlem Randou, místostarostou
Bankovní spojení: 2422231/0100

(dále jen „objednatel“)
		

Zhotovitel: 

Název: Milan Bauer
Sídlo: Bezručova 195, 392 41 Kaplice
IČ: 05948282
	 
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zajistí ohňostroj v délce trvání 7 - 10 minut dne 07.05.2019 v areálu Velkého rybníka v Trhových Svinech (dále také „dílo“) dle pokynů pana Pavla Randy, starosty města

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla dne 07.05.2019 dle pokynů organizátorů.
IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí: 60.000 Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých), zhotovitel není plátce DPH


2. Celková nabídková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky, které zhotoviteli s plněním díla vzniknou
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek: 
a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. 

2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů.

3. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy účinnými v rozhodné době.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost sjednaných faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
 

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel realizuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekty a veřejná prostranství nutná k provedení díla.

VII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem realizace díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1O.OOO Kč.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. 

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

6. Doručování písemností bude probíhat osobně, datovou schránkou nebo se na adresu sídla/místa podnikání s možností uložení písemnosti na poště. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem od uložení písemnosti, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Případné dodatky k této smlouvě o dílo budou vyhotoveny rovněž ve dvou stejnopisech.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

9. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Trhových Svinech dne: 09.04. 2019           V Kaplici dne: 09.04. 2019			
Za objednatele:			           Za zhotovitele:

…………………………………		 		……………………………..……
       Pavel Randa		 	   Milan Bauer
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy