Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8875391: Zajištění a provedení ohňostroje

Příloha 26_04_2019Smlouva ohňostroj 7_5_2019_anonym.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA

 SMLOUVA

O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE

č. 11/KSCR/2019
1. Smluvní strany

   Zhotovitel:  Fireworks service s. r. o.


  se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3  adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  zastoupená jednatelem Tomášem Grossem


  IČO: 24123781, DIČ: CZ24123781


  společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem   v Praze, oddíl C, vložka 180705


  bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
  Objednatel:  Město Náchod

              se sídlem Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

              IČO: 00272868, DIČ: CZ00272868 
              zastoupené starostou Janem Birke
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění a provedení ohňostroje dle závazného scénáře zhotovitele, který zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 15 dnů před konáním ohňostroje. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést pro objednatele ohňostroj včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, za dodržení platných právních předpisů.
3. Termín a čas plnění

7. 5. 2019 od 21:45 hodin. Doba trvání ohňostroje bude 10 – 12 minut.

4. Místo plnění 

Prostor pod Státním zámkem Náchod a terasa Státního zámku Náchod – dle situační mapy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Cena a platební podmínky 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodů 2. – 4. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je sjednána pevnou částkou a činí: 145 000 Kč včetně DPH. 

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši: 70 000 Kč z dohodnuté ceny, splatnou do   9. 4. 2019 na výše uvedený účet zhotovitele. Záloha bude zhotovitelem vyúčtována v konečné faktuře, kterou zhotovitel vystaví do 15 dnů po dokončení předmětu smlouvy. Doba splatnosti se sjednává na 7 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Ostatní ujednání 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost a zajištění:

Objednatel zajistí pořadatelskou službu pro uzavření a zabezpečení bezpečnostního prostoru ohňostroje v počtu 6 osob dne 7. 5. 2019 od 07:00 do 21:00 hod. a 10 osob z řad příslušníků Městské policie Náchod a Policie ČR od 20:30 do 22:45 hod. Pořadatelská služba bude bezvýhradně podléhat pokynům vedoucího odpalovače ohňostroje.

Objednatel je povinen zajistit přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje a do prostor Státního zámku v Náchodě členům jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle požadavků velitele, všem vozidlům hasičů a zdravotnické záchranné služby a napuštění kašny dle pokynů vedoucího odpalovače.

Objednatel zajistí přístup na nádvoří s kašnou pracovníkům zhotovitele a jejich volný přístup na odpalová místa. Zároveň však provede uzavření zámeckého kopce, včetně zámeckých schodů a všech možných přístupových cest a průchodů. Každý takový možný přístup bude zajištěn jedním členem pořadatelské služby.

Objednatel v součinnosti s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově a s pracovníky Státního zámku Náchod zajistí připojení na zdroj elektrické energie o napětí 220 V dne 7. 5. 2019 od 8.00 do 23:30 hod. s umístěním na terasu zámku (pod altán). Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit odebranou elektřinu dle požadavku Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově a pracovníků Státního zámku Náchod.

Objednatel předá v době nástupu pořadatelské služby zhotoviteli protokolárně bezpečnostní prostor ohňostroje a zajistí jeho ostrahu v počtu 6 osob dne 7. 5. 2019 od 07:00 do 21:00 hod. a 10 osob z řad příslušníků Městské policie Náchod a Police ČR od 20:30 do 22:45 hod.
Objednatel je povinen převzít protokolárně bezpečnostní prostor dne 8. 5. 2019 do 8:30 hod. a předat ho k civilnímu užívání v případě, že prostor bude předán v řádném stavu. 
Objednatel zajistí 1 sanitní vůz s posádkou, který bude umístěn v ul. Poštovní, Náchod (vedle budovy radnice).

Objednatel zajistí velitele a potřebný počet členů Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to včetně 3 – 4 cisteren.   

Objednatel zajistí zhasnutí osvětlení na Masarykově náměstí po dobu konání ohňostroje.

Neposkytne-li objednatel uvedenou součinnost, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje zajistit:

Pro předmět plnění dle této smlouvy určuje zhotovitel vedoucím odpalovačem ohňostrojů pana Jiřího Grosse a odpalovači ohňostrojů pana Richarda Koutného a pana Petra Komárka. Všechny tyto osoby jsou držiteli průkazu odpalovače ohňostroje. Jejich platný průkaz odpalovače ohňostroje předloží zhotovitel na vyzvání objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit ozvučení ohňostroje včetně zvukaře.

Zhotovitel pro konání ohňostroje zajistí žádost a úhradu poplatků Intergram a OSA– hudba při ohňostroji, popřípadě dalším organizacím.
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit občerstvení pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli při podpisu této smlouvy předat kopii platného osvědčení, dokládajícího, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje objednateli při podpisu této smlouvy předat kopii platné pojistné smlouvy a výpis z živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců dokládající oprávnění zhotovitele k provádění ohňostrojných prací. 
Po ukončení ohňostroje se zhotovitel zavazuje uklidit všechna odpaliště pod Státním zámkem Náchod a na terase Státního zámku Náchod a předat objednateli prostor do 8. 5. 2019 
do 8.30 hod. 

Za škody vzniklé plněním předmětu smlouvy nese odpovědnost zhotovitel, vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednatele.

V případě takového zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za okolností, při kterých právní předpisy vylučují provedení ohňostroje, zhotovitel plnění dle této smlouvy neprovede. V takovém případě se smluvní stany dohodly, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a zhotovitel se zavazuje do 3 dnů od odstoupení vrátit objednateli zaplacenou zálohu. 
Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 15 dnů před konáním ohňostroje závazný scénář ohňostroje včetně schématu rozmístění konstrukcí a zařízení pro odpalování pyrotechnických předmětů, umístění manipulačního prostoru a úkrytu odpalovačů a vymezení bezpečnostního okruhu.

Zhotovitel oznámí objednateli v předstihu nejméně 15 dnů před konáním ohňostroje předpokládaný potřebný příkon elektrického proudu, a to z důvodů zajištění připojovacích bodů odpovídajících parametrů.
Sestavení odpalovacích konstrukcí a zařízení spolu s rozmístěním pyrotechnických předmětů a výrobků bude zahájeno dne 7. 5. 2019, v 07:00 hod. dle situační mapy – příloha č. 1 a zápisu z jednání ze dne 13. 2. 2014 – příloha č. 2.
Konstrukce určené k odpalování pyrotechnických výrobků budou nasměrovány dolů po svahu směrem od tělesa hradby (nikoliv tedy vztyčeny kolmo nebo nakloněny směrem k hradbě).
Bezpečnostní okruh bude uzavřen dne 7. 5. 2019, ve 20:45 hod.; uzavření zajistí zhotovitel v součinnosti s policejními útvary, které zajistí objednatel.
Kontrola prostoru pro provedení ohňostroje pověřenými osobami Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově a pracovníky Státního zámku Náchod a objednavatelem bude zahájena dne 7. 5. 2019 dle pokynu vedoucího odpalovače. Po nainstalování pyrotechniky a jejím zapojení k odpalovacímu zařízení nesmí do prostoru odpaliště vstoupit nikdo jiný než určení odpalovači.

Ohňostroj bude zahájen dne 7. 5. 2019, ve 21.45 hod. a ukončen dne 7. 5. 2019, nejdéle ve 22:00 hod.

Postřik svahu pod hradební zdí po ohňostroji bude zahájen okamžitě po odstranění odpalovacích zařízení a záloh, a to na základě pokynu vedoucího odpalovače.

Prohlídka odpaliště a ohroženého území a jejich vyčištění od nedopálených, selhaných nebo nedohořelých zbytků pyrotechnických výrobků bude provedena vedoucím odpalovačem ohňostroje a odpalovači ohňostroje ve dvou fázích:

- dne 7. 5. 2019, od cca 22:30 hod,
- dne 8. 5. 2019, do 08:30 hod.

Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností a pravidel stanovených ve všech platných právních a jiných předpisech souvisejících s prováděním ohňostrojů. Zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s povinnostmi, vyplývajícími pro objednatele z nájemní smlouvy č. 10/KSCR/2019, uzavřené mezi objednatelem a Národním památkovým ústavem, jejíž kopie tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy, a zavazuje se poskytnout k plnění těchto povinností objednateli veškerou součinnost, jinak odpovídá za škodu, která by tím objednateli vznikla. 
Zhotovitel se zavazuje pojistit se proti případným škodám na majetku a zdraví vzniklých v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy do výše 15.000.000 Kč.
Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit ohňostrojové práce v případě narušení bezpečnostního prostoru nebo v případě porušení povinností ze strany objednatele.
Nesplní-li zhotovitel některou povinnost z této smlouvy vyplývající, má objednatel, na základě ujednání účastníků, právo od této smlouvy odstoupit. 
Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel (město Náchod).
Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 
Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, jeden pro zhotovitele a tři pro objednatele.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Náchoda dne 25. 3. 2019 pod číslem usnesení 17/464/19.
Přílohy:

Příloha č. 1 – situační mapa

Příloha č. 2 – zápis z jednání 13. 2. 2014
Příloha č. 3 – kopie osvědčení

Příloha č. 4 – výpis z živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců dokládající oprávnění zhotovitele k provádění ohňostrojných prací
Příloha č. 5 – kopie pojistné smlouvy
Příloha č. 6 – kopie nájemní smlouvy č. 10/KSCR/2019
V Náchodě dne: ……………
V Náchodě dne:……………
Objednatel:


Zhotovitel:
Město Náchod


Fireworks servise s.r.o. 

……………………..

………………………
zast. Jan Birke


zast. Tomáš Gross
  starosta


   jednatel
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy