Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9095295: Smlouva o provedení ohňostroje

Příloha 1350_1.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            OHŇOSTROJE * PYROTECHNIKA * SPECIÁLNÍ EFEKTY * ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

      Smlouva o provedení ohňostroje

I. 1. Dodavatel:         I. Smluvní strany
    Burian Petr
    Praskolesy 46               IČO:451 40 553
    267 54                  DIČ:CZ6912110656
    Bank.spojení: ČS Beroun          Česká pojišťovna
    č. ú. 1112196970/5500           č. pojistné smlouvy:152 04123-15

I. 2. Objednavatel:
    Město Kadaň, zastoupené PaedDr. Jiřím Kulhánkem - starostou města
    Mírové náměstí 1
    432 01 Kadaň
    IČO: 00261912
    DIČ: CZ00261912

                 II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků tř.2,3,4a .,t. j.
pyrotechnických předmětů ve smyslu č.123/214Sb a dle zákona č.206/2015 par.32o
bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

                     III. Termín a čas plnění

dne 24.8.2019 cca 21-22.00 hod.

                 IV. Místo plnění

Město Kadaň – pontony na řece Ohři pod hradem
                   V. Cena a platební podmínky

a) Objednavatel zaplatí dodavateli za předmět smlouvy předem dohodnutou celkovou cenu ve
výši 115.000,-Kč +21% DPH - platba převodem na výše uvedený účet.

Splatnost faktury je 30 dní.

                 VI. Ostatní ujednání

VI. 1. Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla ohrožena
bezpečnost osob a majetku dle zákona č.206/2015 par.32
VI. 2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost:
a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla požárníků během ohňostroje, oznámení na místním
MěÚ, policii a majiteli pozemku z něhož bude ohňostroj střílen ve smyslu pro uzavření a
zabezpečení bezpečnostního okruhu. dle zákona č.206/2015 par. 32
b) Objednavatel je povinen zajistit přístup k bezp. prostoru ohňostroje zásahovým vozidlům
požárníků,policie a zdravotní záchranné služby a to dle pokynů vedoucího odpalovače.
c) Objednavatel zajistí přístup na plochy, z kterých bude proveden ohňostroj 24.8.2019
od 8-24.00 hod .

VI. 3. Nesplní-li objednavatel povinnosti z článku VI.2. smlouvy je dodavatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

VI. 4. Za škody - poškození majetku - vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním okruhu nese
odpovědnost dodavatel / škody způsobené obsluhou ohňostroje a pyrotechnickými výrobky
použitými při ohňostroji ) j / vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednavatele
podle článku VI.2.a,b,c smlouvy./

VI. 5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za
okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení ohň.,dodavatel
plnění předmětu neprovede.

VI. 6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele, zaplatí
dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč

VI. 7. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednavatele deset dní
před termínem předmětu smlouvy, zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výši 30% z
celkové výše uvedené částky.

VI. 8. Na scénář a provedení ohňostroje se vztahují ustanovení práva autorského v platném
znění.

VI. 9. V případech, které tato smlouva neřeší, budou smluvní strany postupovat podle
Obchodního a Občanského zákoníku.

VI. 10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany

    V Praskolesích dne ……………………

za dodavatele za objednavatele

Ohňostroje, pyrotechnika
Speciální efekty

Petr Burian – SPITFIRE

Praskolesy 46 267 54
IČO:451 40 553 DIČ:CZ6912110656
info@spitfire-pyro.cz www.spitfire-pyro.cz

    Pyro servis: 603/436 491 * Fax. 311/637 201 * E-mail:info@spitfire-pyro.cz
                      www.spitfire-pyro.cz
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy