Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9463703: DP VS dosp. 2/19, 448-02-012 Hluboká baseball & softball club

Příloha KUJCP01L743I.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            *KUJCP01L743I*

"QiG SOXQ fCj                                   KUJCP01L743I

1 3        02 ““      .za..

tiší o          _......     Smlouva o poskytnutí dotace
Pnío5;s; ........
                               SDO/OEZI/2323/19
                               reg. č. 448-02-012

  uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
                             pozdějších předpisů

                                       I.
                              Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 05. 2019 podle
§ 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory
a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostního sportu. 1. výzva pro rok 2019 o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

                                    II.
                         Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zastoupený Mgr. Zdeňkem Dvořákem, náměstkem hejtmanky, na základě plné moci hejtmanky kraje
ze dne 31. 05. 2017
č.ú.: 199783072/0300

dále jako „poskytovatel*

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Hluboká baseball & softball club, z.s.
Sportovní 1276
37341 Hluboká nad Vltavou
IČO 26607255
statutární zástupce: Bc. David Šťastný, předseda
č. ú.: 181441269/0300

dále jako „příjemce“

                                    III.
               Účel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo

1. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „A tým muži hlubockého
baseballu", dále jen „projekt". Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti
s definovanými výstupy dle podrobného rozpočtu projektu uvedeného v žádosti o dotaci.

Celkové uznatelné výdaje projektu činí 564 946,- Kč.

2. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30.06.2020 Tento termín je rovněž termínem, v němž
musí být dosaženo účelu dotace.

3. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku. Peněžní prostředky dotace
nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v žádosti v souladu
s vhodnými a uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního programu.

                                             i
4. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud
nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

                                      IV.
                                  Výše dotace

Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 450 000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. 199783072/0300 na účet příjemce č. 181441269/0300 uvedeném v žádosti ze dne 05. 03. 2019.

                                      V.
                                Vyplacení dotace

1. Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem:

   w) 70 % celkové výše dotace (záloha ex ante), tj. 315 000,- Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy
      nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

   x) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 135 000,- Kč, bude vyplacena do 2 měsíců
      po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři
      jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů se započtením zálohy.

                                      VI.
                              Podmínky užití dotace

1. O celém projektu vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat tuto
účetní evidenci po dobu pěti let po skončení řešení projektu.

2. Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu
ve výši minimálně 20,35 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na
částku 114 946,- Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají
dle uvedeného procentního podílu.

3. V případě, že v rámci projektu budou zadávány veřejné zakázky je příjemce povinen postupovat podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
jedná o zakázky malého rozsahu, na které se tento zákon vztahuje pouze v obecných zásadách, je povinen
příjemce u plnění přesahujících částku 100.000,- Kč bez DPH, které jsou zvíce než 50 % financované
z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízení. Nabídky musí být vyžádány nejméně
u 3 dodavatelů a jejich nabídky musí být učiněny písemně (např. e-mailem, faxem), je nutno pořídit písemný
záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zveřejněné na internetu. Záznam z výběrového řízení
včetně cenových nabídek nebo průzkumů a korespondence musí být uloženy u dokumentace
k podporované činnosti a spolu s ní archivovány.

4. Ustanovení odst. 3 neplatí, má-li příjemce vlastní pravidla pro zadávání veřejných zakázek; v takovém
případě postupuje podle nich. Na výzvu poskytovatele je příjemce povinen tato pravidla kraji předložit
a doložit dodržení podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a jeho pravidly.

                                      VII.
                           Vyúčtování a vypořádání dotace

 1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení
 realizace projektu, nejpozději do 14. 07. 2020 vyúčtování celkové realizace projektu formou soupisu
 účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých
dokladů a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro
žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.

2. Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli
 nevyčerpanou částku nejpozději do 2 měsíců po uzavření vyúčtování dotace podle čl. VII. odst. 1 této
 smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta.

                                             2
                                      Vlil.
           Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

 1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
 zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
 s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností
 z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost
 musí být projednána vtom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jeho
 poskytnutí.

 2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
 že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního
 nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn
 si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

 3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho
 uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání
v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy
a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit
doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5^ V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen
při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení
zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.

6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací,
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má
příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že
tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu
poskytovatele.

                                    IX.
              Výpověď smlouvy, snížení dotace a porušení rozpočtové kázně

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě,
že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci
nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu
sdělil příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo příjemce
nedodržel procentuální podíl vlastních finančních prostředků.

2. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi
smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její části, pokud již byly poskytnuty. Příjemce
je povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi.
Pokud tyto prostředky ještě nebyly převedeny na účet příjemce, přestože byla uzavřena smlouva, má
poskytovatel právo je neposkytnout.

4. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené
kontroly, může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže
porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle odst. 5 tohoto
ustanovení. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.

5. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek veřejnoprávní smlouvy je stanoven
v těchto případech:

                                            3
kkkk) Za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje

nápravu v náhradní lhůtě až do výše 5% dotace,

lili) za nedodržení povinné publicity až do výše 5% dotace.

mmmm) za nedoložení všech požadovaných podkladů k vyúčtování až do výše 5% dotace,

nnnn) za nedodržení termínu odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy až do výše 5% z dotace; toto

neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů,

oooo) za nedodržení případně nastavených kritérií poskytnuté dotace - poměrná část celkové podpory

  k naplněným kritériím,
pppp) za porušení povinností dle čl. XI smlouvy až do výše 100% dotace,

qqqq) za porušení zákona o veřejných zakázkách:

1. neprovedení výběrového řízení 100% výdajů této zakázky
2. diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25% výdajů této zakázky
3. dělení předmětu zakázky 10 - 25% výdajů této zakázky
4. nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5% výdajů této zakázky (např.

   nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH

   atd.)
5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5% výdajů této zakázky (např.

   nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

rrrr) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 3 a 4 smlouvy 100% výdajů zakázky.

Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů
se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.

6. V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovatel
příjemce k vrácení dotace nebo její části, zjistí-li, že příjemce dotace porušil povinnost, která souvisí
s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla
dotace poskytnuta, a u níž není možné vyzvat k provedení opatření k nápravě a není možné uložit snížený
odvod (např. nedodání nebo nezdokumentování dosažení účelu dotace (v tištěné nebo elektronické podobě
na CD) a kdy kvalita výstupu neodpovídá účelu dotace, a je takto posouzena a navržena oponentem
projektu nebo při případné kontrole určeným zaměstnancem poskytovatele; nedodržení termínu dokončení
realizace projektu; nedodání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři). V rozsahu, v jakém vrátil
příjemce dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

7. V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu
vrácení nesplní vjemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušení
rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

8. Porušení jiných povinností příjemce než těch, které jsou upraveny v odst. 5 tohoto ustanovení
a v případě, že porušení povinností nebude napraveno dle odst. 4 a 6 smlouvy, bude považováno
za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použití dotace
a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému
odvodu.

                                    X.
                             Udržitelnost projektu

Příjemce garantuje udržitelnost efektů u investičních projektů po dobu tří let po dokončení jeho realizace.

            XI.
    Další povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude
jím uzavřená smlouva o dílo, dokumentace skutečného provedení projektu (díla), jakož i jeho následné
vyúčtování ze strany zhotovitele, v souladu se skutečným stavem infrastruktury k okamžiku dokončení
stavebních prací na projektu. Za okamžik dokončení stavebních prací je považován podpis předávacího
protokolu díla mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla.

2. Příjemce se zavazuje, že v případě realizace projektu prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele díla), bude
jakákoli změna oproti uzavřené smlouvě o dílo zachycena v písemném dodatku k uzavřené smlouvě. Tato

                                             4
 povinnost platí i v případě, že jde o změnu, která nemá vliv na výši finančního plnění, objemu uskutečněných
 prací či objem nebo kvalitu použitého stavebního materiálu.

 3. Uzavřená smlouva o dílo mezi příjemcem dotace a zhotovitelem díla nesmí obsahovat ustanovení, které
 by bylo v rozporu s touto smlouvou o poskytnutí dotace.

 4. Nesplnění některé zvýše uvedených povinností ze strany příjemce bude považováno za porušení
 rozpočtové kázně, přičemž v takovém případě se postupuje podle čl. IX této smlouvy.

                                    XII.
                               Ostatní ujednání

 1. Finanční podpora poskytovaná z dotačního programu naplňuje kritéria veřejné podpory. Poskytování
 veřejné podpory se řídí Smlouvou o fungování Evropské unie a příslušnými právními akty Evropské unie,
zejména nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
 unie na podporu de minimis (dále jen „nařízení o de minimis") ze dne 18.12.2013, publikovaného v Úředním
věstníku Evropské unie pod číslem L 352 ze dne 24.12. 2013 a zákonem č. 215/2004, o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory. Celková výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném
tříletém období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR, kdy tímto tříletým obdobím se rozumí současné
 účetní období a dvě předcházející účetní období. Příjemce, se podpisem této Smlouvy zavazuje, že
 nepřijme podporu na stejné způsobilé výdaje z jiných národních či evropských zdrojů. Datem poskytnutí
podpory de minimis je datum podpisu smlouvy poskytovatelem. Nepřekročení zákonného limitu bylo
ověřeno poskytovatelem v Registru podpor de minimis a podpisem smlouvy příjemce garantuje jeho
nepřekročení.

2. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla příjemce),
je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce (příp. jiné označení) prohlašuje,
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů.

4. Příjemce se zavazuje plnit pravidla publicity, která se váže k poskytnuté dotaci, především zveřejnit ve
vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti
o tom, že daný projekt byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje a informovat
poskytovatele o uskutečnění projektu např. formou pozvánky na zahájení projektu u kulturních akcí nebo
na zahájení provozu u investičních projektů. Příjemce bere na vědomí, že povinnosti publicity projektu jsou
uvedeny v metodickém pokynu Jihočeského kraje MP/97/KHEJ - Příručka pro publicitu, která je dostupná
na http://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm. Tento metodický pokyn se považuje za
součást této smlouvy.

5. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, v rozsahu
potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.

6. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu
realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu, včetně použití peněžních prostředků
a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním této smlouvy. Tímto
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České
republiky.

7. Výstup projektu náleží do výlučného vlastnictví příjemce. Vlastník je povinen strpět opatření přijatá
oprávněnými orgány podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů,
za stavu nebezpečí vyhlášeného podle tohoto zákona.

8. Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku a logotypu Jihočeského kraje na informačních
a propagačních materiálech projektu v souladu se směrnicí č. SM/40/RK - Zásady jednotného vizuálního
stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje, která je dostupná na http://www.krai-
iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasadv.htm.

                                            5
9. Výdaje projektu, na které je poskytována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel
podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo z jiných fondů Evropské unie.

                                   XIII.
                             Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 1 výtisk.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní
osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

3. V případech neřešených touto smlouvou či v případě nejasností se užijí ustanovení Pravidel pro žadatele
příslušného dotačního programu a obecně závazných předpisů a podpůrně rovněž směrnice Jihočeského
kraje č. SM/107/ZK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, která je dostupná
na httD://www.krai-iihoceskv.cz/88/pravidla směrnice zasady.htm.

4. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu, včetně
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých peněžních prostředků za uplynulý kalendářní rok,
je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí účelových prostředků
z prostředků poskytovatele, případně při výběru žádostí určených k poskytnutí dotace k této skutečnosti
přihlédnout.

5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích dne " 5 06 ' ' 2919

náměstek hejtmánky       Sportovní 1276
            373 41 Hluboká nad Vltavou
  \
                 IČ: 266 07 255

          6
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 102 366 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy