Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9489559: Realizace ohňostrojných prací u příležitosti konání akce "Hurá

Příloha LADISLAV KINCL.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ěsí
kuliury Sokolov

 

Smlouva o dílo č. (2/2019

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: © Ladislav Kincl - LAKI - pořádání kulturních produkcí
s místem podnikání Kollárova 2835/40, 301 00 Plzeň,
IČ: 147 37 931, DIČ: CZ5612051236
Bankovní spojení: KB Plzeň, č. úětu 8166650237/0100
držitel ŽL č. j. MMP/202815/16, vydaného ŽÚ Plzeň - město,
Zastoupený: panem Ladislavem Kinelem
(dále jen zhotovitel)

1.2. Objednatel: MĚSTSKÝ DŮM KULTURY SOKOLOV
5. května 655, 356 01 Sokolov, Česká republika
IČ: 00377678, DIČ: CZ00377678
Bankovní spojení: KB Sokolov, č. účtu 12039391/ 0100
Zastoupený: panem Mgr. Ladislavem Sedláčkem, ředitelem MDK Sokolov
(dále jen objednatel)

2. Předmět smlonvy

2.1. Předmětem smlouvy je realizace soutěže ohňostrojných prací u příležitosti konání kulturní akce
„Hurááá, prázdniny“ dle níže specifikovaných podrobností tj.:
2.1.1 Zhotovitel zajistí účast jednotlivých soutěžících.
2.1.2 Celkem budou provedeny 4 soutěžní ohňostrojné práce,
2.1.3 Soutěžní ohňostrojné práce budou v délce minimálně 7 minut s hudebním doprovodem
v reprodukovatelné kvalitě, odpovídající danému prostoru.

2.2. Pro realizaci ohňostrojných prací budou použity pyrotechnické výrobky kategorie — F2,F3,F4
dle 8 34, odst.8, zákona č. 206/2015, příloha číslo 1.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla podle čl. 2 této smlouvy v den konání kulturní
akce „Hurááá prázdniny“, tj. 22. června 2019, Soutěžní ohňostrojné práce budou zahájeny

cca 22:50 hodin (přesný začátek bude určen ředitelený/hi. dramaturgem MDK v průběhu konání
akce).

3.2. Převzetím realizovaného díla se rozumí Í písemné vyjádření pověřeného zástupce objednatele
(provede Mgr. Ladislav Sedláček tel: ŠEK m5 na předávacím protokolu vystaveného
zhotovitelem a to neprodleně po skončení ohňostrojných prací.

 

4. Dodání dila
4.1. Dílo bude dodáno v souladu s čl. 3.

 

5. Cena dila .

5.1. Cena díla je stanovena dohodou podle zákona č.526/90 Sb., o cenách a činí 240.000,-Kč včetně
DPH (slovy: dvěstěčtyřicettisíckorun).
1

 

 

 

 

6. Platební a fakturační podmínky

6.1. Smluvní strany se dohodly na nanční úáradě podle následujícího postupu:
- po skončení ohňostrojných prací předá zhotovitel zůštovací fakturu se splatností 14 dnů.
6.2. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.3. Faktura musi obsahovat : označení faktury a číslo smlouvy, název a sídlo zhotovitele
a zadavatele, předmět smlouvy, fakturovanou částku díla,

6.4, Objednatel zaplatí fakturu, která bude potvrzena zodpovědným zástupcem objednatele, do data
její splatnosti.

6.5. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy nesplňuje správné účetní údaje. Co má faktura
obsahovat je uvedeno v bodě 6.3.

7, Základní vztahy objednatele a zhotovitele

7.1, Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činností dle čl, 2.1,
této smlouvy — viz příloha „Program pro akci Hurááá, prázdniny“ v sobotu 22.6.2019 — areál
Bohemia.

7.2. Objednatel zajistí povolení k provedení ohňostrojných prací od Městského úřadu Sokolov,
včetně přístupu zhotovitele v den konání akce do místa provádění činnosti a to včetně nezbytných
technologií a dopravních prostředků.

7.3. Objednatel upozorní majitele pozemků nacházejících se v okolí bezpečnostního okruhu,
na možnost spadu zbytků z použitých pyrotechnických výrobků a vyřeší jejich případné požadavky.

74, Objednatel zajistí přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad vzniklý po soutěži
ohňostrojných prácí.

7.5. Objednatel zajistí asistenci Policie ČR, městské policie, záchranné služby a hasičského
záchranného sboru.

7.6. Objednatel zajistí pořadatelskou službu na střežení bezpečnostního okruhu (zamezí vstupu
návštěvníků do prostoru, kde přichází v úvahu možnost spadu zbytků pyrotechnických výrobků),
Pořadatelé/PPH budou v počtu 8 osob a před bezpečnostní okruh nastoupí V2 hod před začátkem
provedení ohňostrojných prací.

FT. Objednatel zajistí do 15:00 hod kovové zábrany v počtu 40 kusů pro potřebu zhotovitele
a složí je k taviškám před valem — pro obraničení bezpečnostního okruhu a provedení uzavírky
příjezdové komunikace/panelovky,

 

7.8. Zhotovitel provede vyznačení bezpečnostního okruh a provede školení pořadatelské

služby“ PPH (s písemným záznamem), kterou zajistil objednatel ke střežení bezpečnostního okruhu,
Výše uvedené školení bude provedeno v 18:00 hod osobně vedoucím odpalovačem panem
Ladislavem Kinclem — tel: SE eee

 
 
 

 

 

 

  

ppřdvccn

  
  

u nák Jad Bon

   
  
 
 

 

A2 Zhotovtel a skay

 

soxolov (p vluv, Padisiev Sadlžcek 1

  

že zpřislupůuje bezpečnost akrud, Při školení
ch pozic dhhe
ře H?

snové M enýko

K4odokud nědu oořadatelo Hl pořadatel

  

něvzdál z určeny amu povýn oči hl

  

  

násladně zanisl ja sokolov preveníým kontrolu možných abajsek požáru v to2o prostoru

 

P 13. Zholovnel se zavazuje odstraní na své náklady případné škody vzniklé vlivem ohňostrojných

prace.

  

712. Místem prosasdění Činnosti podle čt, Ž je pozemek poč. 477/1 v karasttu města Sokalnv -aredí

lesoparku Bohemie.

 

M

6.1 Pato smlouva je vvhotovena ve Z exemplářích, z nichž po 1 obdrží objednarel a zhotovitel
přičemž každy 7 exemalářu je brán za oririnál.

12. Smlouvu lze měmt čí doplňovat pouze písemními dodatky podepsanými ospbamě podic čl. i.

8.5. [balší ujednání se řídí Občanském zákoníkem

8.4 Obě smíuvní strany potvrzují austentičnast této smlouvy svým podpisem, Zároveň smluvní

 

strany prohlašují, že si Into smlouvu přečet., že taro nebyla ujednána v
jednostranně nevýhodných podminek,

tigní Ami 24 Jinak

kok Ladislav Kincl, LÁRÍ
| obchodní činnost —
Kollárova 40, 301 00 PLZEN

tel/fax: 377 221 451, mob.: 603 231 385
ČO: 14737931, DIČ: 0256120651236

 
 

 

za objednatel za zhotový

  

i ft o
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy