Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9653935: Smlouva o dílo - provedení a odpálení slavnostního ohňostroje 7.9.2019

Příloha Smlouva o dílo - ohňostroj 7.9.2019 Slavnost města NJ.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č. 2019/01
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále O. Z.)
I.

Smluvní strany

Objednavatel:
Městské kulturní středisko Nový Jičín
                 příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 32/20
    
741 01 Nový Jičín
Zastoupen: 
Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou organizace

Bankovní spojení:
22832801/0100
IČO:
47998261


DIČ:
CZ47998261
Kontaktní osoba:   xxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

  


Zhotovitel:
PYRO MORAVIA, s.r.o.

Slovenská 1085/1a 


Přívoz

702 00 Ostrava 

Zastoupen:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

373 687 853/0300
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:
25381172
DIČ:
CZ25381172
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 16052
Kontaktní osoba:   xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

  
II.

Předmět smlouvy, prohlášení
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat (provést a odpálit) dílo - slavnostní ohňostroj u příležitosti ukončení Slavnosti města Nového Jičína 2019 a současně závazek Objednatele zaplatit za uvedené dílo cenu dle této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje dodat na tento ohňostroj veškerý pyrotechnický materiál v požadovaném množství, včetně pomocného materiálu. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit kompletní servis týkající se používání těchto pyrotechnických výrobků včetně přípravy, skladování, bezpečné přepravy, včetně vyhotovení veškeré dokumentace a zajištění povolení pro odpal těchto výrobků.

Objednavatel se zavazuje zajistit volný vstup a pohyb pro pyrotechnika (rozumí se technické zázemí a prostor). 
Objednavatel se zavazuje zajistit přítomnost profesionální požární hlídky v počtu minimálně 1 osoby s hasicím přístrojem a cisternu s osádkou na odpališti nejpozději 1 hodinu před započetím akce, která opustí určené stanoviště nejpozději 1 hodinu po ohňostrojném představení. 
Objednavatel se dále zavazuje zajistit průběžnou protipožární kontrolu po dobu minimálně 8 hodin po ukončení ohňostrojného představení v daném dni. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý k zajištění předmětné činnosti,

a to v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je držitelem všech oprávnění, certifikací a licencí, kterých je třeba k řádnému poskytování předmětných služeb v souladu se zákonem.

III.

Doba a místo plnění

    Zhotovitel se zavazuje provést dílo dne 07. 09. 2019 ve 23:15 hod. Ohňostroj bude realizován v době trvání 10 minut.
          Zhotovitel bude dílo dle čl. II. této smlouvy provádět v následujícím harmonogramu:
a) Zahájení příprav ohňostroje 07. 09. 2019 od 16:00 hodin.

b) Odpálení ohňostroje dne 07. 09. 2019 ve 23.15 hodin. Ohňostroj bude zahájen        a realizován tak, aby byl ukončen nejpozději ve 23:25:00 hodin.
   Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty uvedené v tomto článku jsou vzhledem k povaze činnosti přiměřené a budou dodrženy. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci ohňostroje v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem.

IV.

Cena díla, platební podmínky
   
Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v celkové výši 130.000 Kč včetně DPH, které činí 15 %.

Cena dle této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním díla vynaložené na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.


Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. K jejímu navýšení může dojít, pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně právních předpisů ve vztahu k sazbě DPH.

Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada bude prováděna v českých korunách.

Objednatel zaplatí cenu za předmět plnění na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), který vystaví Zhotovitel po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů.

Faktura je splatná do 20 kalendářních dnů ode dne vystavení a Zhotovitel je povinen doručit ji na adresu sídla objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů od vystavení. Pokud by faktura neobsahovala předepsané nebo správné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k přepracování a novému vyhotovení. Do doby obdržení nové faktury Objednatelem lhůta k jejímu proplacení neběží. Okamžikem doručení nové faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti.
V.

Záruka díla

    
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v plném rozsahu, jak je uvedeno ve smlouvě, podle technických podmínek, příslušných právních a bezpečnostních předpisů. V případě vzniklých závad se Zhotovitel zavazuje, že je neprodleně odstraní. 
      Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností plynoucích z této smlouvy.


V případě vzniklých škod se Zhotovitel zavazuje tyto řešit jako pojistnou událost, číslo pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu: 4903575114 ze dne 7. 5. 2008 u České pojišťovny, pobočka Ostrava.

VI.

Ostatní ujednání


Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění vzniklých vad nesprávným prováděním.


Objednavatel je povinen Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále pak smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.


Obě strany se zbavují odpovědnosti za nesplnění termínu, jestliže by toto bylo zapříčiněno vyšší mocí, např. živelnou pohromou, požárem apod.


V případě, že Zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, délce a rozsahu, uhradí Objednateli škodu ve výši dohodnuté ceny díla.
VII.

Závěrečná ustanovení

    
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Tato smlouva je platná dnem jejího uzavření a účinná dnem uveřejnění v registru smluv. 

      Tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, a to nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy. 
       O účinnosti smlouvy bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat  na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., s výjimkou osobních údajů zástupce zhotovitele, osobních a kontaktních údajů kontaktních osob zhotovitele a objednatele a podpisů osob jednajících za smluvní strany, a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje v rozsahu viz. výše budou znečitelněny. 

 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
V Ostravě, dne 15. 7. 2019


       

V Novém Jičíně, dne 17. 7. 2019
………………………………..
…………………….………….

  Daniel Hradil, jednatel                                  Bc. Iva Pollaková, ředitelka

    za Zhotovitele                            

      za Objednavatele
Stránka 1 z 3
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy