Textová podoba smlouvy Smlouva č. 973549: Slavnostní ohňostroj 2017

Příloha smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            -

Statutární město Ostrava Stihoseňsmzsiivn mh rr m -) . m
Městský obvod Ostrava-Jih -ím-___..-„»-»-——__-„ eA [ Smlouv d

E' Í úitátieeo )
|£ | 1624 |2016] oo

é ' AGENDOVÉ
Úřad městského obvodu A

 

e e sss e oener oo sie ooo z ooen e

n

Smlouva o dílo

uzavřena dle ust. 8 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě o dílo a rovněž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy o dílo. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů bez prodlení oznámí druhé straně.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupen starostou Bc. Martinem Bednářem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.,

pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 19-1520761/0100

 

dále jen „objednatel“
a

PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1a/1085

702 00 Ostrava-Přívoz

Zastoupena jednatelem p. Danielem Hradilem

j: 25381172

DiČ: CZ25381172 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a. s. Ostrava

Číslo účtu: 373687853/0300

 

dále jen „zhotovitel,

Objednatel a zhotovitel dále také společně jako smluvní strany a každý samostatně
jako smluvní strana.

Pracovní název smlouvy: 227/16/O0DK ťwl Q'—:Š—F Ě;:Ž* ÉE '%:,ž Ííf'
e td 6A GÉ

OSTRAVA-JIH

Statutární město Ostrava , W
Městský obvod Ostrava-Jih Smlouva
Uřad městského obvodu

Obsah smlouvy

článek I.
Předmět smlouvy

1/1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele za podmínek níže uvedených Slavnostní ohňostroj 2017 (dále jen
„dílo“) a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků řádně převzít a zaplatit
za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v článku II. této smlouvy.

článek II.
Cena díla a způsob úhrady

2/1 © Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 300.000 Kč (slovy
třistatisíc korun českých) + zákonná sazba DPH. Cena dila zahrnuje zajištění
a realizaci díla, náklady na dopravu díla, náklady na odpálení díla, asistenci
pyrotechniků zhotovitele, veškeré pyrotechnické výrobky pro realizaci díla, ozvučení
díla, hudební doprovod dila, náklady na úklid pyrotechnického odpadu po odpálení

díla, asistenci bezpečnostní agentury a zdravotní hlídky se sanitkami v dostatečném
počtu vzhledem k předpokládanému davu přihlížejících.

2I2 © Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Faktura musí být vystavena zhotovitelem do 5 dnů po řádném předání
a převzetí díla včasně a bez vad, přičemž faktura musí mít náležitosti daňového
dokladu stanoveného platnými a účinnými právními předpisy a její přílohou musí být
soupis provedených prací. (Co se rozumí řádným předánim a převzetím
díla je stanoveno v článku III. této smlouvy. Den řádného předání a převzetí díla
je datem uskutečněného zdanitelného plnění.

2/3 | Objednatel prohlašuje, že dílo není částečně používáno k ekonomické činnosti
aztono důvodu © nebude aplikován režim přenesené | daňové povinnosti
dle ust. $ 92a zákona číslo 235/2004 Sb o daní z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů,

2/4 | Dílčí fakturace je vyloučena,

oox OSTRAVA!
OSTRAVA- Jih

Pracovní název smlouvy 22

 

Statutární město Ostrava loiivz
Městský obvod Ostrava-Jih Smlouva
Uřad městského obvodu

článek lil,
Doba trvání smlouvy, rozsah dila, místo konání díla

3/4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno
1. ledna 2017 v době od 18:00 do 18:15 hodin v prostoru kruhového objezdu
ulice Horní x Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce. Smluvní strany se dohodly, že dílo
bude zhotovitelem provedeno 1. ledna 2017 vdobě od 18:00 do 18:15 hodin
v prostoru kruhového objezdu ul. Horní x Dr. Martinka v Ostravě-Hrabůvce.
Zhotovitelem bude proveden večerní, scénický ohňostroj v obrazcích, s výškovým
finále, podbarvený hudebním doprovodem (hudba dle vlastního výběru zhotovitele
s ohledem na skutečnost, že se jedná o ohňostroj slavnostní novoroční, na který
přicházejí rodiny s dětmi).

Realizace ohňostroje bude technicky a personálně zajištěna zhotovitelem. Technicky
se bude jednat o ohňostroj odpalovaný ze 3 částí kruhového objezdu
(tj. ze 3 odpališť současně) za použití výrobků kategorie F2, F3, F4 dle zákona
číslo 206/2015 Sb. opyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů. Seznam
použité pyrotechniky je uveden v příloze číslo 1 k této smlouvě.

3/2 | Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. mluveného
průvodního slova před zahájením ohňostroje, státní hymny a hudebního doprovodu
(podbarvení) samotného ohňostroje.

3/3. Ohňostrojné výrobky budou odpalovány mimo tramvajové troleje, budou
použity nejbezpečnější výrobky prvotřídní kvality. Pod pyrotechnickými výrobky
budou umístěny podložky, které budou řádně zafixovány, aby nedošlo k jejich
odklonu. Proti nepředvídatelnému rozletu světlic nebo jiných pyrotechnických
elementů bude místo zabezpečeno ohrazením odpališť kombinovaným vysokým
oplocením s plnou výplní.

3/4 | K předání a převzetí díla dojde způsobem popsaným v bodu 3/1 tohoto
článku. O řádném předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací
protokol.

3/5 | Objednatel umožní zhotoviteli provedení instalace dila, a to od 10:00 hodin
dne 1. ledna 2017.

3/6 | Objednatel učiní bezpečnostní opatření pro řádný průběh díla. Zhotovitel

písemně zaznamená do předávacího, že považuje bezpečnostní opatření
objednatele za dostačující.

OSTRAVA!

OSTRAVA-JIH

 

Statutární město Ostrava „,.
Městský obvod Ostrava-Jih Smlouva
Uřad městského obvodu

3/7 | Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá bezpečnostní opatření pro řádný
průběh díla.

3/8 | Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně a včas.

3/9. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty jsou vzhledem k povaze činnosti
přiměřené a budou dodrženy. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení díla v souladu
s odsouhlaseným časovým harmonogramem v době od 18:00 do 18:15 hodin.

článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4/1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu dila kontrolovat, zda je prováděno
v souladu s touto smlouvou.

4/2 | Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k provedení díla,
která spočívá zejména v zajištění minimálně 30 m vzdálenosti diváků od kraje
travnaté plochy kruhového objezdu.

4/5 | Zhotovitel je povinen dodržet pří provádění díla všechny právní předpisy
týkající se činností s realizací díla souvisejících.

článek V.
Odpovědnost

5/1 Dílo má vady v případě, že nebylo provedeno v termínu a rozsahu dle článků
I. až IV. této smlouvy, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami
k dílu na jeho provedení se vztahující.

5/2 | Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady zákonem
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5/3 | Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody
způsobené prováděním trhacích a ohňostrojových prací s tím, že objednateli předložil
potvrzení o pojištění odpovědnosti firmy — pojistná smlouva uzavřena s Českou
pojišťovnou a. s., číslo smlouvy 49035751-14, pojištění uzavřeno od 7. května 2008
s automatickou prolongací na dobu neurčitou.

G 4/8 Pracovní

v smlouvy: 227/16/0DK O ST R AV A : B i

OSTRAVA-JIH

 
 

Statutární město Ostrava ++ |
Městský obvod Ostrava-Jih S m ouva
Uřad městského obvodu

Sankce

6/1 | Nedodrží-li zhotovitel termín a rozsah dila stanovený v článku III., odstavci
3/1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu, tj. vyúčtované
náklady na zabezpečení akce (celkové náklady se skládají z položek: náklady
na přechodné dopravní značení, náklady na vypnutí veřejného osvětlení, náklady
na vypnuti trakce trolejového vedení),

6/2 | Vzniklou škodu je subjekt povinen uhradit druhé smiuvní straně nezávisle
na zavinění a bez ohledu na to, zda jí vznikla újma. Náhradu vzniklé újmy či škody
je smluvní strana oprávněna vymáhat samostatně a smluvní pokuty uhrazené
povinným se na náhradu újmy či škody nezapočitávají.

článek Víl.
Závěrečná ustanovení

7/1 Doručením se rozumí skutečnost, kdy se dokument, zásilka či jiná písemnost
dostane do sféry adresáta. Za doručené jsou považovány i ty dokumenty, zásilky
nebo jiné písemnosti, které adresát odmítl převzít či jinak znemožnil jejich doručení.

7Í2 | Uzavření této smlouvy je v souladu s platnými Zásadami pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,
jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů schválených
usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih číslo 5036/76 ze dne 22. 6. 2006,
vůčinném znění, a Podpisovým řádem schváleným usnesením Rady městského
obvodu Ostrava-Jih číslo 4357/80 ze dne 3. 9. 2009.

713. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy
a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném
dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu
uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje
údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších
podmínek.

7/4 | Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem 1. ledna 2017.

5 I „0 i 1
Ž 596 Pracovní nálev Émlouvy. 227/16/0DK OST RAVA bl k

OSTRAVA- JIH

   

Statutární město Ostrava > „a
Městský obvod Ostrava-Jih S m ouva
Uřad městského obvodu

7/4 | Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem 1. ledna 2017.

7/5 © Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7/6 | Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

TIT © Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé
a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

Za objednatele:

Eaters - 8 +12- 206

 

Místo: Ostrava (m TARNÍ MĚSTO OSTRAVA |

1
POKILKCY

[a dia

   

Ing. et Ing. Uindřich Haverland, Ph.D.
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

ža zhotovitele:

Datum: "8 2- 4016

Místo: VS DÁ 4 VÁ

 

 

p. Ďaniel Hradil
jednatel

* 86. Praco

 

 

svá název smlouvy: 227/16/0DK O ST k AVA i b i

OSTRAVA-JIH

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODACÍ LIST: 61929
Dodavatel: PHY Odběratel:
AEotea| © PYRO MORAVIA s.r.o. 8 új o » Statutární město Ostrava
ds MORAVIA B- Prokešovo náměstí 1803/8
sy Slovenská 1085/12 p VSC = 702 00 Ostrava
70200 Ostrava-Přívoz BEZE E em Mos
Telefon: +420596134848 Fax: +420596134849 Dodací Statutární město Ostrava
E-mail: pyromoravia(© pyromoravia.eu adresa, Měsiský obvod Ostrava-dih, Horní 791/3
Web: www.pyromoravia.eu 70030 Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 373 687 853/0300
Banka: ČSOB a.s. v Ostravě k
JČ: 25381172 DIČ: CZ25381172 IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
k Název zboží Množství | Jedi. | vom | hou he S
DS2,5KMT | Kulová puma 63 mm 100,08 | ks 65,05 78,71 6505.00 787105
DS3KMT | Kulová puma 75 mm 100,00 | ks 58,04 118,63 9 804,00 11 862,84
DS3L | Kulová puma 75 mm - LIDU 100,00 | ks 86,10 104,18 8 610,00 10 418,10
DS4L | Kulová puma 100 mm -LIDU 50,00 | ks 176,70 213,81 B 835,00 10 690,35
D54V | Válcová puma 100 mm - Haly 50,00 | ks 800,00 968,00 40 000,00 48 400,00
DSS5N | Kulová puma 125 mm 50,00 | ks 222,24 268,91 11112,00 13 445,52
JA7003 | Baterie 36 výstřejů 3,00 | ks 3025,00| 3660,25 9 075,00 10980,75
PMB49 | Baterie 49 výstřelů 12,00 | ks 725,78 878,19 8 709,36 10 538,33
LDD209 | Baterie 36 výstřelů - 63mm 3,00 | ks 2 716,00| 3286,36 8 148,00 9 859,06
LDD218 | Baterie 36 výstřelů - 63 mm 3,00 | ks 2716,00| 3286,36 8 148,00 9859,08
LDD215 | Baterie 36 výstřelů - 63 mm 3,00 | ks 2 716,00) 3286,36 8 148,00 5 859,08
NG50-8B | Římská svíce 50 mm -8 výstřelů 90,00 | ks 415,88 503,21 20 794,00 25 160,74
JW7017 | Baterie 100 výstřelů 3,00 | ks 2343,001 2835,03 7 029,00 8 505,08
JW416 | Baterie 100 výstřelů 3,00 | ks 1456,001 1761,76 4 368,00 5 289,28
JS-1 | Japonské slunce - tříramenné 15,00 | ks 281,49 340,60 422235 5 109,04
ČE13050 | Fontána multifunkční - barevná 30,00 | ks 32,64 39,49 979,20 1 184,83
J5062 | Fontána "Vánoční stromek" 10 m/90 s 12,00 | ks 1278,00| 1546,38 15 336,00 18 556,56
2916A | Baterie římských svící - 100 výstřelů 30,00 |ks 39,70 48,04 1191,00 tdáj li
DR2 | Dělová rána ohňostrojná 20,00 | ks 88,40 106,96 1768,00 2 139,28
KABOGT8 | Dvojlinka oranžová 400 m cívka měď 0,4 mm 2,00 | cívka 1280,00| 1548,80 2 560,00 3 097,60
1011a | Elektrický zažehovač -5m 200,00 | ks 21,09 20,92 10 545,00 1275945
PiT02 | Zpožďovač Pyroclock - 2 sec 100,00 | ks 7,38 8,93 738,00 892,98
PiT03 | Zpožďovač Pyroclock - 3 sec, 100,00 | ks 8,04 9,73 804,00 972,84
PITO04 | Zpožďovač Pyroclock = 4 sec. 100,00 | ks 8,49 10,27 846,00 1027,29
VRZ0 | Sponky 22 - pozink 1,00 |bal 604,80 731,81 604,80 731,81
487 | vázací drátky střední měděné 140 mm 1.00 | bal. 604,27 73117 804,27 73117
PiT10 | Plastová ucpávka stopiny 30,00 | ks 24 255 63,30 76,59
PIT20 | Náhradní držák zpoždovače 20,00 | ks 3ol 4,25 70,20 84,94
UVY2 | Rychlospojka universal - gel 1,00 | bal 350,00 423,50 350,00 423,50
 199 970,48 | 241 964,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zboží uvedené v tomto dodacím listu je zařazeno do třídy nebezpečnosti 1.4G UN 0338 a nepřesahuje limitní množství pyrotechnických stoží dle dohody
ADA číslo 1136 platné od £, ledna 2005 po novelizací v roce 2015.

 

r

2 1/2

 

 

DODACÍ LIST: 61929

 

Dodavatel: Odběratel:
PYRO MORAVIA s.r.o. Statutární město Ostrava
Převzal:

 

U... Expedoval: ©

  
 
  
  
 

chnika
o.efekty

8 T č EBIT VŘ, ORZHÍKKITA
Tel/fax +420 506 134 848/9
70 OSTRAVA - PŘÍVOZ

Motl: +420 T25
Slovenské 12/10

Vyřizovat, Daniel Hradil
Způsob dopravy: Bez určení

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 16052

$

stránka. 2/2

 

 

I ČESKÁ
| POJIŠŤOVNA

Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
Česká republika

 

 

 

Jef *

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme tímto. že firma PYRO MORAVIA s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost. Číslo
PS je 49035751-14 a je plntná od 7.5,2008 s automatickou prolongací a to ne dobu neurčitou.

Pojistná částka: 10000 000,--Kč
Místo pojištění: Evropa
Doba trvání pojištění: od 7.5.2008 na dobu neurčitou

„ „Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění,

V Opavě 16.10.2014

ZDENKA Paj iso

ě HINSKA
DObšřov Zen Z

   

Zdeňka Palisová Oginská
Správce pojištění

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pyro Moravia s.r.o.
Slovenská 1A
702 00 OSTRAVA 2

Potvrzení o pojištění odpovědnosti firmy

Pojistná smlouva č.: 4903575114
Pojištění na dobu: 7.5.2008 na dobu neurčitou

Základní odpovědnosí je sjednána na částku 10 000 000,-Kč
Místo pojištění EVROPA
K základnímu pojištění jsou sjednány tyto doložky:

V 70 na částku 190 000,-Kč
V 73 na částku 100 090,-Kč
V 79 načástku 10 000 000,-Kč
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy