Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60193531

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:60193531'

Nalezeno 669 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-027572 9. 8. 2019 13. 9. 2019 ČEPRO, a.s. Pojištění sítě čerpacích stanic EuroOil odhad.cena 11 300 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany majetku zadavatele a zajištění ochrany před riziky vyplývajícími z činnosti zadavatele v oblasti provozu čerpacích stanic pohonných hmot, tj. předmětem této zakázky je potřeba zadavatele spočívající v uzavření pojištění majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám provozní činností zadavatele provozováním sítě čerpacích stanic dle podmínek a požadavků zadavatele uvedených blíže v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástí.
Z2019-026413 31. 7. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. Power Systems s.r.o.
Počítače a notebooky 2019 2 771 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je dodání 104 počítačových sestav, 90 LCD monitorů, 10 LCD monitorů s IR kamerou, 36 notebookových kompletů 15,6“, 10 notebookových kompletů 15,6“ s IR kamerou, 6 notebookových kompletů 14“ a 52 dokovacích stanic dle následující specifikace
Z2019-023948 18. 7. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. ND Scan Services s.r.o,.
Nedestruktivní testování dálkovodů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023 3 980 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nedestruktivní testování dálkovodů v lokalitách v ČR v letech 2019 - 2023 (kontrola prozářením izotopem Ir 192, kontrola svarů trubek, kontrola tupých svarů trubek, kontrola metodou magnetickou)
Z2019-022999 11. 7. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o,
ČS EuroOil Křenovice (P) - D1 směr Brno - Kroměříž 36 999 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot u dálnice D1, odpočívka Křenovice (pravá strana).
Z2019-022446 12. 8. 2019 13. 8. 2019 ČEPRO, a.s. Kontroly a servis lokotraktorů ČEPRO, a.s., 2019 - 2023 odhad.cena 30 000 000  Kč
Oprava uzavření rámcové smlouvy na 4 roky na kontroly a servis lokotraktorů, provozovaných na skladech PHL v lokalitách v České republice.
P19V00158904 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190516 816 750  Kč
P19V00000343 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
8500003492 902 430  Kč
P19V00158909 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190524 815 100  Kč
Z2019-021461 26. 6. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. GreenChem CZ s.r.o.
Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue na ČS EuroOil 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na dodávky. Předmětem jednotlivých dílčích zakázek je dodání a montáž kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue (kapaliny – chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070).
Z2019-020570 21. 6. 2019 29. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021 odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí odpovídající hodnotě od 50 V do 1 kV (dále také jen „NN) a na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně (dále také jen „VN“) do odběrných a předacích míst (dále jen také „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v účinném znění (dále také jen „Energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška“), případně dalších souvisejících předpisů. Předmětem plnění Veřejné zakázky je taktéž zajištění regulovaného...
Z2019-019240 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Čepro a.s. Rámcová dohoda – Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 – 2023) odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem služby bude provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL
Z2019-019238 10. 6. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Čepro, a.s.
006/3/2019 Motorová nafta třídy 2 3 614 148  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot s označením Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code F-54, (motorová nafta tř. 2) odpovídající jakostním parametrům ČSN EN 590 + A1 třída 2, STANAG 7090, a to na základě požadavků zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit pro zadavatele dodávku pohonných hmot splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry pohonných hmot.
P19V00000302 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
8500003303 561 660  Kč
Z2019-018548 5. 6. 2019 19. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda - opravy vad produktovodu DN 1580 - DN 300, PN 63 odhad.cena 80 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63 a technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem, záplatou nebo kloboukem, montáž a likvidace armaturních šachet (dále též jen „AŠ“) včetně úpravy terénu, oplocení, nadzemního vedení.
Z2019-018506 5. 6. 2019 12. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Dodávky zemního plynu pro sklady 2020 - 2021 odhad.cena 14 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu do odběrných míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat zemní plyn z plynárenské soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku.
Z2019-018426 3. 6. 2019 10. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021 odhad.cena 100 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně a napěťové hladině velmi vysokého napětí odpovídající hodnotě od 52 kV do 300 kV do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku.
Z2019-017942 31. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PATROL group s.r.o.
Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Mstětice 6 098 460  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Mstětice
P19V00157262 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190430 812 460  Kč
P19V00157260 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190417 801 900  Kč
Z2019-017661 29. 5. 2019 8. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Firewall odhad.cena 8 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka požadovaných zařízení (hardware appliance) firewall, jejich implementaci a v poskytování servisních služeb a podpory po zadavatelem požadovanou dobu.
Z2019-017621 28. 5. 2019 10. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2019 – 2023 odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na služby, jejichž předmětem bude projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví zadavatele.
Z2019-017521 27. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
ČS EuroOil Křenovice (L) - D1 Směr Kroměříž - Brno 39 999 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot u dálnice D1, odpočívka Křenovice (levá strana).
P19V00000027 12. 6. 2019 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty a automobilového benzínu 567 475  Kč
Z2019-015753 13. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město 15 381 709  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukci potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město.
P19V00155758 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190328 786 060  Kč
Z2019-013586 15. 8. 2019 6. 6. 2019 ČEPRO, a.s. Ing. Václav Pech
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie 140 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození jednotlivých skladovacích nádrží na PHM vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky a případná nová aplikace protikorozních nátěrů na nových technologiích.
P19V00155487 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190321 787 050  Kč
Z2019-013104 29. 7. 2019 30. 5. 2019 ČEPRO, a.s. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
Poskytování tiskových služeb 9 035 484  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je pronájem celkem 68 kusů nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s funkcí follow me včetně příslušných licencí, a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích, skenovacích a faxových služeb (dále též jen „tiskové služby“). Součástí tiskových služeb bude dodávka xerografického papíru a sešívacích svorek do finišeru, a dále náklady na případné stěhování/přemístění zařízení do jiného objektu zadavatele a na technické konzultace spojené s předmětnou zakázkou. Plnění zakázky bude formou pronájmu. Předmět plnění zakázky bude realizován na základě smlouvy. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu čtyřicet osm...
P19V00155486 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190313 790 350  Kč
P19V00155481 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190219 793 980  Kč
P19V00155480 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190226 790 350  Kč
Z2019-010700 5. 4. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
Z2019-010507 29. 7. 2019 2. 5. 2019 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. MOL Česká republika, s.r.o.
KM-PRONA a.s.
ČEPRO, a.s.
Dynamický nákupní systém na dodávku nafty 883 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen" DNS") pro zajištění dodávek motorové nafty. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.
P19V00154531 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190125 768 240  Kč
P19V00154554 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190131 786 060  Kč
P19V00154385 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20190117 764 280  Kč
Z2019-009979 6. 5. 2019 6. 5. 2019 Čepro a.s. Výměna výdejních stojanů na ČS
Oprava Dodávka výdejních stojanů pohonných hmot včetně montáže na čerpacích stanicích EuroOil
P19V00154014 16. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Pardubic a.s. ČEPRO, a.s.
Dodávka PHM 20181206 810 810  Kč
P18V00000896 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
8500002837 869 050  Kč
Z2019-008703 16. 7. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. ČEPRO, a.s.
Dodávky pohonných hmot a souvisejících produktů a služeb 15 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007866 27. 5. 2019 15. 4. 2019 ČEPRO, a.s. OH - MONT, s.r.o.
Strojní opravy skladovacích nádrží 140 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení strojní opravy jednotlivých skladovacích nádrží na pohonné hmoty vč. technologie ve skladech zadavatele, které se nachází na území České republiky. Strojními opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy nádrží nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí nádrží) včetně opravy vlastního strojního zařízení, které je součástí nádrže
Z2019-007632 11. 3. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis rekuperačních jednotek Carbon Beds 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení servisních a profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem pro rekuperační jednotky Carbon Beds ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s.
Z2019-007259 11. 6. 2019 10. 4. 2019 ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s. 280 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce potrubí formou oprav vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky.
Z2019-006553 18. 7. 2019 11. 4. 2019 ČEPRO, a.s. ARITMET s.r.o.
Sdružení Geodézie Východní Čechy a GEOŠRAFO
Hrdlička spol. s r.o.
GEODĚZIE - TOPOS a.s.
GEOVIA s.r.o,.
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023 50 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Geodetické práce a služby: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování již realizovaných akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů PHL a činností na produktovodní síti zadavatele, zaměřování čerpacích stanic zadavatele.
Z2019-005989 16. 7. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. AC EURO a.s.
Kontrola a servis klimatizací 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky, tj. každé její části, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívající v provedení činností shrnutých pod názvem „Kontrola a servis klimatizací“ na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky, a to po dobu trvání 48 měsíců s počátkem od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
P19V00003313 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra ČEPRO, a.s.
Nákup BA95 do úložiště Zbraslav a Znojmo 1 277 650  Kč
Z2019-005000 27. 5. 2019 11. 3. 2019 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ČEPRO, a.s.
EG Energie, a.s.
Dodávka motorové nafty 32 344 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0° C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10° C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20° C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další...
P19V00002950 16. 7. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ČEPRO, a.s.
Dodávka 31.000 litrů benzínu automobilového Natural 95 do vlastních úložišť zadavatele 719 510  Kč
P18V00000253 13. 5. 2019 neuvedena Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice ČEPRO, a.s.
Nákup motorové nafty 24  Kč
Z2019-003338 16. 5. 2019 12. 3. 2019 ČEPRO, a.s. ATEKO a.s.
Servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem - zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění ND pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., - Mstětice, Hněvice, Kloboouky, Smyslov, Sedlnice a Včelná na území ČR

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy