Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:70890650

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2192 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-015677 13. 5. 2019 neuvedena Jihočeský kraj HOCHTIEF CZ a. s.
Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí 5 843 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí. Most se nachází na silnici III/1555 v Lomnici nad Lužnicí. Most převádí dopravu přes Zlatou stoku. Stávající nosnou konstrukci tvoří přesypaná kolmá klenba o jednom poli se sanační omítkou. Délka přemostění stávajícího mostu je 7,76 m. Most je ve velmi špatném stavu. Zrekonstruovaný most zajistí zlepšení normových parametrů (zatížitelnost) ale především výrazně prodlouží životnost objektu, budou zachovány všechny stávající funkce a vazby v okolním území. Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na silnici III/1555. Doprava bude po dobu stavby vedena po objízdné trase. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Z2019-015139 7. 5. 2019 neuvedena Jihočeský kraj EDIKT a.s.
Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí 27 479 932  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce mostů na komunikaci II/158 za městem Kaplice směrem na obec Malonty. Celková délka úpravy komunikace je 160m. Most ev. č. 158 – 002: Most převádí komunikaci č. II/158 přes řeku Malši. Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajícího mostního objektu a jeho nahrazením novým s novým průtočným profilem. Nová nosná konstrukce mostu bude spřažená ocelobetonová. Most ev. č. 158 – 003: Most převádí komunikaci II/158 přes „náhon“ z prostoru sádek. Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajícího a jeho nahrazením novým. Nová nosná konstrukce mostu bude monolitický železobetonový rám.
Z2019-013983 29. 4. 2019 neuvedena Jihočeský kraj SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
„Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2019“ 9 557 955  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výměna a zřízení silničních svodidel na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje dle projektové dokumentace veřejné zakázky. Výměna bude provedena za zastaralé, nebezpečné a normou neschválené formy záchytných zařízení, jako jsou kamenné či betonové patníky. Nově budou svodidla osazena na úsecích, na kterých takové zařízení osazeno není, i když z hlediska bezpečnosti silničního provozu by být mělo a osazení doporučuje Policie ČR, silniční správní úřad či majetkový správce. Sloupky silničního svodidla budou instalovány zaberaněním. V případech, kdy nebude možné zaberaněním docílit dostatečné pevnosti silničního svodidla, budou sloupky obetonovány. V nabídkovém rozpočtu bude počítáno vždy se zaberaněním.
Z2019-013465 25. 4. 2019 neuvedena Jihočeský kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část projektu 9 456 103  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba včetně stavebních úprav na silnici II/166 v obci Křenov v celkové délce 860 metrů, včetně odvodnění a náhradní výsadby. Tato 2. část projektu s názvem „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva“ má název „M33 - Úsek silnice II/166, zejména zatáčka u obce Křenov“. Stavební realizace u této 2. části projektu vyžaduje rozdělení stavebních úprav do dvou let, a to do roku 2019 a 2020 z důvodu nutnosti zachování doby udržitelnosti části úseku silnice II/166, financovaných z finančních prostředků ROP v rámci projektu s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P 8 D“. V letošním roce se předpokládá stavební realizace v délce 2,5 měsíce a v příštím roce realizace zase 2,5 měsíce. Realizace by probíhala v roce 2019 v dubnu až červenci a v roce 2020 od září do listopadu. V letošním roce bude probíhat realizace na SO 101, 103, 105, 301,...
Z2019-010061 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Jihočeský kraj „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně*, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže se tak budou pohybovat v rozmezí Pcelk = 0,05 - 0,15 mg/l při nezhoršení ostatních parametrů jakosti vody) a také opatření k zajištění takového trvalého blokování přísunu fosforu do vodní nádrže, které by umožnilo dlouhodobě zachovat a udržovat koncentraci fosforu ve vodě v Orlické přehradní nádrži pod touto neeutrofní úrovní.
Z2019-010200 1. 4. 2019 neuvedena Jihočeský kraj SaM silnice a mosty a.s.
Most ev. č. 157-006 Houdkův most a most ev. č. 157-007 přes náhon 11 776 034  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Mosty se nachází v extravilánu na komunikaci II/157 mezi obcemi Pořešín a Besednice (ve směru staničení). Celková délka úpravy komunikace II/157 bude cca 136 m. V celé délce úpravy se provede nové vozovkové souvrství. Stavební práce budou prováděny za celkové uzavírky silnice II/157. Doprava bude vedena po objízdných trasách. S ohledem na nutnost zachování příjezdu do chatové oblasti s vjezdem mezi mosty není možné provádět stavební práce na obou mostech současně.
Z2019-010214 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Jihočeský kraj Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 odhad.cena 233 388 869  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je oprava 21 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto opravovaných komunikací je 47,142 km.
Z2019-009706 27. 3. 2019 neuvedena Jihočeský kraj STRABAG a.s.
Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka 21 587 294  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Předpokládaná lhůta výstavby je 5 měsíců. Stavba bude prováděna ve čtyřech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Stavba zahrnuje přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku včetně úprav okolních komunikací. Úpravy komunikací probíhají v stávající šířce. Směrové vedení komunikací je zachováno. Nejzásadnější úpravou komunikací je...
Z2019-008284 13. 3. 2019 neuvedena Jihočeský kraj SaM silnice a mosty a.s.
„Opravy komunikací“ 6 980 043  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikací III. třídy v okrese Prachatice, Strakonice a Jindřichův Hradec v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci Celkem bude opraveno 3,006 km komunikace. V okrese Prachatice to bude 0,203 km, v okrese Strakonice 2,455 km a v okrese J. Hradec 0,348 km. Opravy budou provedeny na následujících komunikacích: • Oprava silnice III/12253 a III/12255 Horní Chrášťany - okres Prachatice • Oprava silnice III/1767 (kř. III/17725 – kř. III/1763) – okres Strakonice • Oprava silnice III/1725 (Pracejovice – Drachkov) – okres Strakonice • Oprava silnice III/1213 Škvořetice – silážní jámy, nový koberec – okres Strakonice • Oprava silnice III/41022, Nové Sady – okres Jindřichův Hradec
Z2019-007621 7. 3. 2019 neuvedena Jihočeský kraj Retherm s.r.o.
„Centrum sociálních služeb Empatie – demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“ 27 950 349  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení v areálu Empatie. V území budou realizovány dvě stavby, a to objekt pro bydlení a dílny. Postaveny budou na místech zdemolovaných stávajících objektů. Nové objekty bude využívat organizace poskytující služby lidem se zdravotním znevýhodněním, zejména lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. V objektu pro trvalé bydlení je navrženo 7 bytových jednotek vždy pro jednu handicapovanou osobu, a dále pak společné prostory jako je např. pobytová místnost, kuchyně a jídelna, ale i kancelář pro zaměstnance. Do druhého objektu jsou situovány sociálně terapeutické dílny, a to keramická, truhlářská a atelier pedigu. Součástí objektu je kancelář pro zaměstnance, a dále jsou šatny a sociální zařízení. Dílny jsou navrženy pro celkem 15 uživatelů. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově.
Z2019-007445 6. 3. 2019 neuvedena Jihočeský kraj SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Most ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu 28 873 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní odstranění mostního svršku a sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby. V rámci stavby bude proveden vyrovnávací beton na mostě, výměna odvodňovačů a realizace nového mostního svršku. Součásti stavby bude také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka Židova strouha od napadaných nánosů vč. zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem dle požadavku správce toku. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci.
Z2019-007008 1. 3. 2019 neuvedena Jihočeský kraj Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Most ev.č. 40624-1 Dačice 14 388 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 40624 – 1 v intravilánu města Dačice v katastrálním území Dačice. Most se podle mostního listu nachází v km 0,084 silnice III/40624, provozní staničení je ve směru k nádraží. Most převádí silnici III/40624 přes Moravskou Dyji. Vzhledem ke stavebnímu stavu objektu – stav nosné konstrukce V – špatný, spodní stavba stav – IV uspokojivý a nevhodnému šířkovému uspořádání bude provedena demolice a výstavba nového mostu. Starý most včetně lávky bude odstraněn a na jeho místě bude postaven nový mostní objekt s šířkovým uspořádáním a chodníkem. Průtočný profil pod mostem bude oproti současnému stavu zvětšen. Úprava silnice bude provedena v celkové délce 58m, kategorie komunikace v místech mostu bude MO2 -/9/50. Šířka mezi obrubami 6,5m, jednostranný chodník na návodní straně bude v šířce 2m. Součástí rekonstrukce je i pročištění vodního toku.
Z2019-006641 26. 2. 2019 neuvedena Jihočeský kraj REVITA CZ o.p.s.
„Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ 2 997 147  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je označení hranic ZCHÚ a EVL v souladu s platnou legislativou a publikace (propagace) jednotlivých EVL, v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa" řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Jihočeského kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“).
Z2019-001582 13. 5. 2019 26. 2. 2019 Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s.
STRABAG a.s.
Modernizace komunikací II. třídy (P11) 145 869 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v Jihočeském kraji v celkové délce 11,926 km. Modernizovat se bude 5 komunikací v délce 7,425 km v okrese České Budějovice a 4 komunikace v délce 4,501 km v okrese Prachatice. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s dosavadní praxí v programech pásmových modernizací na 2 části podle logických celků. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.
Z2019-001038 14. 1. 2019 12. 2. 2019 Jihočeský kraj Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o další stupně projektové dokumentace - DSP, PDPS a koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby - na projekt Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 10. 2018. Údaje o stavbě: Jedná se o novostavbu dvoupruhové směrově nerozdělené silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy včetně mostních objektů, propustků, přeložek silnic a polních cest a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Začátek stavby je umístěn v Táboře v blízkosti stávající silnice I/3 u Teska, odtud je trasa vedena západním směrem, vyhýbá se zastavěným územím příměstským částem města Tábor - Horkám a Větrovům. Konec stavby je umístěn v úseku mezi MČ Dolní Horky a obcí Slapy, kde navazuje na stavbu „Silnice II/137 – křižovatka Slapy“.
Z2019-000657 5. 2. 2019 8. 2. 2019 Jihočeský kraj Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická odhad.cena 129 828 864  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je návrh novostavby propojovací místní komunikace procházející ve směru jih – sever prolukou mezi východním obvodem současně zastavěného území města a západním okrajem zástavby městské části Měšice v úseku mezi ulicemi Chýnovská a Vožická. Hlavním smyslem navrhovaného komunikačního propojení je jednak umožnit lepší přerozdělení přepravních vztahů vnější zdrojové a cílové dopravy a také vnitroměstských vztahů ve východním sektoru města a za druhé pak vytvořit kvalitní komunikační předpoklady pro rozvoj jak stávajících, tak i navrhovaných komerčních, výrobních a skladových kapacit v tomto sektoru v souladu se záměry platného územního plánu města Tábor. Celková délka novostavby je 1,409 km.
Z2019-000049 28. 1. 2019 neuvedena Jihočeský kraj „Modernizace komunikací II. třídy (P10) H“ odhad.cena 33 046 743  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v Jihočeském kraji v okresu Český Krumlov v celkové délce 6,164 km. Jedná se o úsek silnice II/163 Lipno nad Vltavou – Herbertov.
Z2019-000099 3. 1. 2019 neuvedena Jihočeský kraj Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
PRO CEDOP s.r.o.
„Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“ 1 296 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodání bezešvé mapy v digitální podobě s určenou prostorovou orientací tvořenou mapami Stabilního katastru z let 1826 – 1843. Výstupem budou polohově určené (georeferencované) rastry za jednotlivé mapové listy, které budou tvořit bezešvou mapu (mimo jiné nebudou obsahovat mimorámové údaje). Pro každý mapový list budou dodány souřadnice identických bodů použitých pro georeferencování, a to ve formátu .txt, kdy název souboru bude odpovídat názvu zdrojového rastru. Dále bude vytvořena technická zpráva obsahující informace o chybějících mapových listech v jednotlivých katastrálních územích, případně o celých chybějících katastrálních územích. Rastrová data budou dodána v nekomprimovaném formátu TIFF spolu s .tfw World Files (georeferenční hlavička). Předaná data bude možné zobrazit a dále zpracovat v SW ESRI (ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro, atd.). Výstup bude...
Z2018-043381 14. 12. 2018 neuvedena Jihočeský kraj NATURA SERVIS s.r.o.
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – lesní stanoviště – botanika 240 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Botanický průzkum/zhodnocení vybraných částí (dotčených projektem) celkem 4 vybraných EVL z hlediska stavu a rozšíření evropsky významných lesních stanovišť, především: 91E0 – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a současné zhodnocení zdejšího výskytu vybraných nepůvodních a invazních druhů rostlin. Založení cca 14 (max. 20) km standardizovaných trvalých transektů, na kterých bude v letech 2018 - 2024 každoročně prováděno hodnocení zdejší vegetace se zvláštním zřetelem na kvalitu a rozšíření výše zmíněného lesního stanoviště a vybraných nepůvodních/invazních druhů rostlin.
Z2018-043465 14. 12. 2018 neuvedena Jihočeský kraj NATURA SERVIS s.r.o.
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – páchník hnědý 1 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Podrobný průzkum/zhodnocení celkem 7 vybraných evropsky významných lokalit (dále jen EVL) z hlediska velikosti populace evropsky významného druhu páchník hnědý v letech 2018/2019. Tento průzkum bude proveden v souladu s příslušnou metodikou AOPK pro monitoring řešeného evropsky významného druhu (Král.; 2006). V následujících letech bude dvakrát zopakován. Po provedení prvního průzkumu bude provedena odborná analýza, která z 2 088 v minulosti identifikovaných stromů (případně stromů nově identifikovaných) představujících recentní nebo potenciální biotop páchníka hnědého, vybere min. 1 100 stromů vhodných k provedení zásahu na podporu biotopu řešeného druhu při současném respektování hlediska provozu osob, ochrany majetku a bezpečnosti. Každý takto vybraný strom bude opatřen kartou popisující podrobně jeho zdravotní stav, kartou popisující podrobně navrhované zásahy a v neposlední řadě...
Z2018-043377 14. 12. 2018 neuvedena Jihočeský kraj NATURA SERVIS s.r.o.
Zhotovení odborných studií a zajištění monitoringu projektu CZ-SK SOUTH LIFE včetně souvisejících služeb – rašeliniště – botanika 1 505 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Botanický průzkum/zhodnocení vybraných částí (dotčených projektem) celkem 4 vybraných EVL z hlediska stavu a rozšíření evropsky významných rašelinných stanovišť, především: 7110 – aktivní vrchoviště, 7120 – degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) a 91D0 – rašelinný les. Založení cca 80 standardizovaných trvalých monitorovacích ploch, na kterých bude během let 2018 – 2024 každoročně provedeno fytocenologické snímkování se zvláštním zřetelem na kvalitu a rozšíření výše zmíněných stanovišť včetně vlivu plánovaných opatření týkajících se revitalizace vodního režimu na tato stanoviště. Součástí je také zajištění sledování hladiny podzemní vody na všech 4 lokalitách s pomocí dodaných automatických piezometrů.
Z2018-041738 26. 2. 2019 8. 1. 2019 Jihočeský kraj Stříbřec CCZ – Firesta – vedoucí partner společnosti COLAS CZ, a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - druhý člen společnosti
Most ev. č. 1536 - 1 před obcí Stříbřec 51 223 002  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace mostu ev. č. 1536 - 1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec. Most se nachází na silnici III/1536-1 před obcí Stříbřec. Most ev. č. 1536-1 přes Novou řeku mezi městem Třeboň a obcí Stříbřec prochází CHKO Třeboňsko a je součástí národní kulturní památky „Rožmberská rybniční soustava“. Most byl realizován v roce 1925. Hlavním důvodem sanace je technický stav památkově chráněného mostu (nosná konstrukce i spodní stavba) a možnost mírného zvýšení zatížitelnosti. Zásadní změnou je přistoupení k sanaci ložisek, která jsou nefunkční a jsou zdrojem přídavného namáhání mostu. Zrekonstruovaný most zajistí nejen zlepšení normových parametrů (zatížitelnost), ale především výrazně prodlouží životnost objektu, při zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území. Šířkové parametry na mostě i prostorové parametry pod ním se nezmění.
P18V00148791 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ SE Velešín – II. etapa odhad.cena 0 Kč
P18V00148824 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodávka léčiv na rok 2019 odhad.cena 0 Kč
P18V00148825 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodání 2 kusů laserových měřičů rychlosti odhad.cena 0 Kč
P18V00148803 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Rekonstrukce elektroinstalace na DM Skuherského odhad.cena 0 Kč
P18V00148794 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj „Opravy komunikací“ odhad.cena 0 Kč
P18V00148738 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW odhad.cena 0 Kč
P18V00148767 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Rekonstrukce 3 koupelen,kuchyňky a přístřešek a auta odhad.cena 0 Kč
Z2018-040434 6. 5. 2019 neuvedena Jihočeský kraj BENT s.r.o.
„M plus“, spol. s r.o.
„Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00148690 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj „Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ odhad.cena 0 Kč
P18V00148644 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Veřejná soutěž - Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - Přímé zadání odhad.cena 0 Kč
P18V00148645 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Veřejná soutěž - Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce - Přímé zadání odhad.cena 0 Kč
P18V00148646 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Veřejná soutěž - Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 (Tábor - Bechyně) - Přímé zadání odhad.cena 0 Kč
P18V00148575 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj IT technika IKAP odhad.cena 0 Kč
P18V00148510 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nový nábytek pro Domov mládeže Třebízského 22 odhad.cena 0 Kč
P18V00148556 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nákup seniorských lůžek odhad.cena 0 Kč
P18V00148520 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodávka 1 ks osobního automobilu odhad.cena 0 Kč
P18V00148517 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj „Vybavení Gymnázia Strakonice IT technologiemi a AV technikou“ odhad.cena 0 Kč
P18V00148447 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodávka vozu střední třídy pro VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí odhad.cena 0 Kč
P18V00148446 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodavatele skleněných výstavních vitrín na sbírkové předměty odhad.cena 0 Kč
P18V00148442 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dodavatel stolních vitrín na sbírkové předměty odhad.cena 0 Kč
P18V00148372 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Rekonstrukce vjezdové brány střediska SÚS JčK Písek odhad.cena 0 Kč
P18V00148367 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Ing. Jaromír Zelenka
Smlouva o výkonu technického dozoru 128 099  Kč
P18V00148380 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Výměna vstupních vrat GYMJI odhad.cena 0 Kč
P18V00148335 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny odhad.cena 0 Kč
P18V00148289 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Značení hranic a propagace v rámci realizace projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa odhad.cena 0 Kč
P18V00148296 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Oprava domova mládeže odhad.cena 0 Kč
P18V00148220 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Výpočetní technika SZŠ Tábor 2018 odhad.cena 0 Kč
P18V00148230 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Jednorázové lůžkoviny odhad.cena 0 Kč