Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:jan-simcik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:jan-simcik'

našli jsme 52 výsledků na výraz osobaid:jan-simcik.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-014904 23. 1. 2020 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006649 29. 10. 2019 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Převzetí odpadů k dalšímu nakládání z provozoven společnosti SVK, a. s. na období 2020 až 2024 58 240 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-029678 30. 8. 2018 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. EP ENERGY TRADING, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2019 a 2020 21 191 084  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 516 MWh pro rok 2019 a 2020.
P18V00000001 27. 8. 2018 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Dodávka elektřiny na rok 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2018-025944 30. 7. 2018 neuvedena Obec Březolupy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozovatel ČOV v obci Březolupy 4 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování čistírny odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS) a sběrače v obci Březolupy (dále také jen „zařízení“), kde je počítáno s cca 1600 ekvivalentními obyvateli. Jedná se o stavbu, budovanou v letech 2008 – 2009 (ČOV + ČS + sběrače + ostatní objekty, které nejsou součástí této veřejné zakázky). Technická specifikace stavby je vymezena v projektové dokumentaci, která je k dispozici k zapůjčení v sídle zadavatele po předchozí písemné žádosti účastníka zaslané administrátorovi veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky v rámci zajištění provozování ČOV, ČS a sběrače je zejména: - úhrada nákladů na provoz (elektrická energie, laboratorní rozbory, likvidace kalů, čištění sběračů atd.), - personální zajištění provozu – požadována každodenní přítomnost obsluhy přímo na ČOV, - nonstop centrální dispečink a zajištění...
Z2017-031301 3. 4. 2018 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. BIOKOMP s.r.o.
Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s. 26 016 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P17V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 19. 9. 2017 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s. odhad.cena 0 Kč
P17V00000002 2. 8. 2017 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. „Kanalizace v ulici Sokolovské, Uherské Hradiště – Mařatice“ odhad.cena 0 Kč
Z2017-008320 3. 4. 2017 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Kogenerační jednotka v areálu ČOV Uherské Hradiště odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-004989 28. 11. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. DORG, spol. s.r.o.
Rekonstrukce vodovodního přivaděče z Bánova do Uherského Brodu 6 989 495  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části vodovodního přivaděče V1-b v úseku mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov v celkové délce 3955 m. Z důvodu eliminace výkopových prací a zásahů do pozemků v trase vodovodního řadu bude téměř celá rekonstrukce prováděna bez výkopovou technologií Berstlining – zatažením nového potrubí HDPE 180 x 16,4 mm PE100RC do původního potrubí OC DN150, které bude zatahováním roztrháno (rozřezáno). Nové potrubí musí být vhodné pro instalaci metodou Berstlining.Po celou dobu rekonstrukce musí být vždy zajištěna dodávka pitné vody zřízením provizorního obtoku (suchovodu) aktuálně rekonstruovaného úseku. Obtok je navržen z potrubí HDPE 160 x 9,4 mm PE100, které bude svařeno natupo a uloženo v manipulačním pruhu podél aktuálně rekonstruovaného úseku. Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou VODIS...
P16V00000003 4. 8. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Rekonstrukce vodovodního privaděče z Bánova do Uherského Brodu odhad.cena 0 Kč
641321 16. 8. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Rekonstrukce vodovodního přivaděče z Bánova do Uherského Brodu odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části vodovodního přivaděče V1-b v úseku mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov v celkové délce 3955 m. Z důvodu eliminace výkopových prací a zásahů do pozemků v trase vodovodního řadu bude téměř celá rekonstrukce prováděna bez výkopovou technologií Berstlining – zatažením nového potrubí HDPE 180 x 16,4 mm PE100RC do původního potrubí OC DN150, které bude zatahováním roztrháno (rozřezáno). Nové potrubí musí být vhodné pro instalaci metodou Berstlining.Po celou dobu rekonstrukce musí být vždy zajištěna dodávka pitné vody zřízením provizorního obtoku (suchovodu) aktuálně rekonstruovaného úseku. Obtok je navržen z potrubí HDPE 160 x 9,4 mm PE100, které bude svařeno natupo a uloženo v manipulačním pruhu podél aktuálně rekonstruovaného úseku. Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou VODIS...
640937 22. 6. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Dodávka elektřiny na rok 2017 a 2018 11 890 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 17 221 MWh pro rok 2017 a 2018, ve složení 3 969 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 13 252 MWh elektřina v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
P16V00000002 21. 6. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Dodávka elektřiny na rok 2017 a 2018 odhad.cena 0 Kč
643884 8. 8. 2016 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. IMOS group s.r.o.
Kněžpole, Prameniště I- rekonstrukce násoskových řadů N-1 a N-2 a šachet jímacích objektů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
637373 30. 9. 2016 neuvedena OBEC BÍLOVICE Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Bílovice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
520991 27. 8. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Nivnice, nám. Míru - rekonstrukce kanalizace, stoka NV 8 599 706  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu rekonstrukce úseku kanalizační stoky NV na nám. Míru v obci Nivnice. Zakázka se sestává z nahrazení stávajícího potrubí z betonových trub DN 1000 mm potrubím z kameniny pevnostní tř. 160 kN/m2 o profilu DN 800 mm v délce 409 m. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávajících šachet, osazení 11-ti nových šachet z prefabrikovaných betonových dílců, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek, odvodnění místní komunikace, vyspravení konstrukce komunikace do původního stavu a položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Součástí předmětu plnění je též úprava stávajícího plynovodního a vodovodního potrubí v trase rekonstruované kanalizace. Po celou dobu realizace rekonstrukce musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a přečerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací.
P15V00000008 6. 8. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s. odhad.cena 0 Kč
519161 29. 7. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Hluk, ul. Boršická - rekonstrukce kanalizace, stoka A9-A9-8 6 349 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu rekonstrukce kanalizačních stok A9 –A9-8 na ul. Boršické ve městě Hluk. Zakázka se sestává z nahrazení stávajícího betonového potrubí, sklolaminátovým potrubím, odstředivě litým SN 10 000 o průměrech DN 300 – 800 mm v celkové délce cca 592 m. Nově položené potrubí bude převážně umístěno v ose jízdního pruhu nově navržené vozovky „Silnice III/4956, Hluk, ul. Boršická“. Pouze koncový úsek stoky je veden mimo vozovku v prostoru chodníku, kde se nachází pouze minimum inženýrských sítí. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávající kanalizace vč. revizních šachet, v místech, která nebudou stavbou dotčena, jejich zalití cementopopílkovou směsí, osazení nových šachet z prefabrikovaných betonových dílců, vybudování výustního objektu, lapače splavenin, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek s vysazením nových přípojek pro volné...
515663 10. 12. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s. 11 616 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpady a jejich využití v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních prováděcích předpisů z oblasti odpadového hospodářství, zajištění vážení odpadů na kalibrovaném zařízení, a to každého jednotlivého vývozu (vážení bude doloženo vážními lístky),v případě použití kalů na zemědělskou půdu zpracování "Programu použití kalů" dle vyhlášky MŽP č. 382/2001 Sb. a jeho aktualizace.
515362 4. 6. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Mistřice – rekonstrukce svodného a výtlačného řadu 5 309 518  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu rekonstrukce části svodného a výtlačného řadu. Stavba je tvořena stavebními objekty: SO 01: Mistřice – rekonstrukce výtlačného řadu „V-2“, km 0,000-0,517 Stávající ocelové potrubí DN 125mm a litinové potrubí DN 100mm bude nahrazeno potrubím z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou DN 100mm v délce 517,0m. SO 02: Mistřice - rekonstrukce výtlačného řadu „V-2“, km 0,517-1,186 Stávající litinové potrubí DN 100mm bude nahrazeno potrubím z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou DN 100mm v délce 669,0m. SO 03: Mistřice – rekonstrukce svodného řadu „A“ Stávající ocelové potrubí DN 125mm bude nahrazeno potrubím z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou DN 150mm v délce 362,0m. Na vodovodní řady budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Součástí předmětu plnění je tlaková zkouška...
515161 19. 11. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Přivaděč do Uherského Brodu - rekonstrukce vodovodu 11 968 463  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 3 úseků přiváděcího řadu zajišťujícího propojení mezi skupinovým vodovodem Uherské Hradiště a skupinovým vodovodem Uherský Brod, z VDJ Hluk do VDJ Černá Hora. Aby došlo k minimalizaci zásahů do pozemků v rekonstruovaných úsecích přivaděče, bude nové potrubí pokládáno metodou berstlining, tedy zatažením nového potrubí do původního potrubí DN 400, které bude zatahováním roztrháno (rozřezáno). Pro rekonstrukci bude použito koextrudované třívrstvé potrubí HDPE PE100RC SDR17 450x26,7 mm certifikované dle technického předpisu PAS 1075. S ohledem na význam přivaděče je součástí stavby i provedení provizorních obtoků rekonstruovaných úseků z polyethylenového potrubí PE100RC SDR17 160x9,5 mm, které poskytne objednatel. Součástí stavby je dopojení a rekonstrukce potrubí v armaturních šachtách a také zrušení (vybourání) 3 armaturních šachet. Součástí...
P15V00000007 1. 6. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Přivaděč do Uherského Brodu - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
P15V00000006 27. 4. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Přivaděč do Uherského Brodu - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 0 Kč
P15V00000004 24. 4. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Hluk, ul. Boršická – rekonstrukce kanalizace, stoka A9-A9-8 odhad.cena 0 Kč
P15V00000005 24. 4. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Nivnice, nám. Míru – rekonstrukce kanalizace, stoka NV odhad.cena 0 Kč
P15V00000003 27. 3. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Dodávka kombinovaného kanalizačního vozu s recyklací nasáté vody odhad.cena 0 Kč
510275 1. 6. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Přivaděč do Uherského Brodu - rekonstrukce vodovodu odhad.cena 16 113 031  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 3 úseků přiváděcího řadu zajišťujícího propojení mezi skupinovým vodovodem Uherské Hradiště a skupinovým vodovodem Uherský Brod, z VDJ Hluk do VDJ Černá Hora. Aby došlo k minimalizaci zásahů do pozemků v rekonstruovaných úsecích přivaděče, bude nové potrubí pokládáno metodou berstlining, tedy zatažením nového potrubí do původního potrubí DN 400, které bude zatahováním roztrháno (rozřezáno). Pro rekonstrukci bude použito koextrudované třívrstvé potrubí HDPE PE100RC SDR17 450x26,7 mm certifikované dle technického předpisu PAS 1075. S ohledem na význam přivaděče je součástí stavby i provedení provizorních obtoků rekonstruovaných úseků z polyethylenového potrubí PE100RC SDR17 160x9,5 mm, které poskytne objednatel. Součástí stavby je dopojení a rekonstrukce potrubí v armaturních šachtách a také zrušení (vybourání) 3 armaturních šachet. Součástí...
P15V00000002 24. 3. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Mistřice - rekonstrukce svodného a výtlačného řadu odhad.cena 0 Kč
P15V00000001 6. 2. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Kanalizace, Šumice - technický dozor investora odhad.cena 0 Kč
507150 8. 6. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Dodávka kombinovaného kanalizačního vozu s recyklací nasáté vody odhad.cena 12 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka kombinovaného vozu na čištění kanalizací s recyklací nasáté vody včetně všech zkoušek a dokladů nutných pro řádný provoz vozidla
P14V00000005 5. 12. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Salaš, Velehrad - rekonstrukce přivaděče odhad.cena 0 Kč
401929 13. 11. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. včetně přepravy odpadů pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 6 409 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění smlouvy je uzavření smlouvy na odstranění nebo využití odpadu dle platné legislativy včetně jejich přepravy z jednotlivých provozoven SVK, a. s. Podrobnější popis je uveden v návrhu smlouvy v odst. 2 (viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace).
494697 12. 2. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Sdružení pro Šumice
Kanalizace, Šumice 67 582 431  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
497620 22. 9. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Uherský Brod, ul. Družstevní – rekonstrukce kanalizace, stoka E od Š1258 po Š1265 5 186 038  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu rekonstrukce úseku stoky „E“ od km 0,46540 po km 0,76300 a sestává z nahrazení stávajícího potrubí z betonových trub DN 300 mm potrubím z kameniny pevnostní tř. 160 kN/m2 o profilu DN 500 mm v délce 288,70 m a DN 250 mm v délce 8,90 m. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávajících šachet, osazení 11-ti nových šachet z prefabrikovaných betonových dílců, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek, odvodnění místní komunikace, vyspravení konstrukce komunikace do původního stavu a položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu v celé šířce komunikace. Součástí předmětu plnění je též zpracování související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Po celou dobu realizace rekonstrukce musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a přečerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací.
P14V00000003 10. 9. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. ODSTRANĚNÍ NEBO VYUŽITÍ ODPADŮ Z PROVOZOVEN SPOLEČNOSTI SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A. S. VČETNĚ PŘEPRAVY ODPADŮ PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015 odhad.cena 0 Kč
496656 12. 3. 2015 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče 9 378 001  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce části přívodního řadu P-9 v extravilánu obce Salaš směrem na Velehrad. Stávající vodovodní řad je uložen převážně v krajnici silnice III/4221, místy zasahuje do vozovky nebo do silničního příkopu. Z důvodu minimalizace zásahu do vozovky bude rekonstrukce provedena metodou Berstlining, tj. destrukce stávajícího potrubí a zatažení nového potrubí většího průměru. Stávající ocelové potrubí o 175 mm bude nahrazeno potrubím HDPE PE100RC SDR17 225x13,4mm, třívrstvé potrubí modré barvy, certifikované dle předpisu PAS 1075 v celkové délce 3538m. Na řadu je 8 ks stávajících armaturních šachet, ve kterých jsou osazeny vzdušníky, šachty budou zrušeny a vzdušníky budou nahrazeny zavzdušňovací a odvzdušňovací zemní soupravou. Na stávající řad jsou napojeny 4 vodovodní přípojky, v rámci rekonstrukce budou přepojeny na nový řad. Po celou dobu...
P14V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Uherský Brod, ul. Družstevní – rekonstrukce kanalizace, stoka E od Š1258 po Š1265 odhad.cena 0 Kč
P14V00000001 15. 5. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově inverzní metodou nebo metodou UV-liner odhad.cena 0 Kč
484045 11. 9. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově inverzní metodou nebo metodou UV-liner 16 410 992  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu opravy stávajících kanalizací ve třech městech a jedné obci v okresu Uherské Hradiště bezvýkopovou metodou vyvložkováním inverzními sanačními rukávci vytvrzovanými na místě horkou vodou, parou nebo rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným ultrafialovým zářením. Součástí předmětu plnění je též zapravení všech přípojek, oprava šachet, zpracování související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a čerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací. Zakázka na stavební práce je zadávána ve smyslu §9 odst.1 písm. b) zákona a proto dokumenty ve smyslu §44 odst. 4 zákona jsou nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon i funkci podle §46 odst.5 zákona.Jedná se o opravu části kanalizace v následujících městech a...
477873 3. 1. 2014 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ODSTRANĚNÍ NEBO VYUŽITÍ ODPADŮ Z PROVOZOVEN SPOLEČNOSTI SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A. S. VČETNĚ PŘEPRAVY ODPADŮ PRO OBDOBÍ OD 1.1.2014 DO 31.12.2014 4 423 110  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění smlouvy je uzavření rámcové smlouvy na odstranění nebo využití odpadu dle platné legislativy včetně jejich přepravy z jednotlivých provozoven SVK, a. s. Podrobnější popis je uveden v návrhu smlouvy v odst. 2 (viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace).
370957 24. 10. 2013 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště, oprava kanalizace, stoka A od šachty Š 34 po šachtu Š 43 8 368 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu opravy stávající kanalizace profilu 800/1200 mm v délce 367 m bezvýkopovou metodou vyvložkováním „trubkami“ (sanačními rukávci) vytvrzovanými na místě horkou vodou, parou nebo UV zářením včetně zapravení všech přípojek, oprav šachet, zpracovaní související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti (§ 9, odst. 1 písm. b) zákona). Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i činnosti spojené s povolením užívání staveniště, přechodného dopravního značení, podmínek dotčených orgánů státní správy, vlastníků nemovitostí a infrastruktury, zkoušek v rozsahu platných technických norem na prokázání kvality díla i použitých materiálů. Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů v plném rozsahu.
347004 4. 3. 2013 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště - opr. kanalizace, stoka AV - 6a, Uh. Hrad. ul. Jiráskova, Na Baště - opr.kanalizace, stoka AV 6b, ul. Jirásk.- rek. vodovodu, Uh.Hrad. ul. Dlouhá, Na Baště - opr.kanalizace, stoka 231 210  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu opravy kanalizace a rekonstrukce vodovodu.
346046 23. 7. 2013 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627 14 960 443  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu rekonstrukce kanalizace. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 této zadávací dokumentace.
239302 29. 11. 2012 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Předběžné oznámení „Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627“
231250 13. 12. 2012 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 odhad.cena 11 900 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 technické podmínky.
227223 8. 8. 2012 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Předběžné oznámení Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
216450 11. 5. 2012 neuvedena Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Neznámý
P14V00024769 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 773 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy