Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:marek-volak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:marek-volak'

našli jsme 136 výsledků na výraz osobaid:marek-volak.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-045093 18. 12. 2019 neuvedena Obec Pomezí nad Ohří SILNICE TOPOLANY a.s.,
ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY POMEZÍ NAD OHŘÍ 24 566 877  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky bude i úprava průtahu silnice II/606 tak, aby byl bezpečnější v souladu s TP 145. Dále je řešena úprava související dopravní a technické infrastruktury vyvolaná stavbou cyklostezky. Stavba je rozdělena do tří etap. Této veřejné zakázky se týká realizace I. a IV. etapy.
Z2019-043641 9. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace JUREX VOS s.r.o.
FREKO a.s.
Silnice Topolany a.s.
PETROM Stavby, a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/1987 Kotvina 989 505  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/1987 Kotvina v rozsahu staničení km 13,400 - 13,740
Z2019-043631 9. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
PETROM Stavby a.s.
FREKO a.s.
JUREX VOS s.r.o.
Oprava živičného povrchu silnice III/1985 Klášterec nad Ohří 2 180 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/1985 Klášterec nad Ohří v rozsahu staničení km 2,700 - 2,900; 7,680 - 8,100
Z2019-039293 4. 11. 2019 neuvedena Město Klášterec nad Ohří PETROM STAVBY, a.s.
STAVMAX Group s.r.o.
Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří 12 461 372  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklostezky podél Kláštereckého potoka a chodníku v Útočišti. Cyklostezka je rozdělena na 4 úseky A-D, chodník v útočišti je označen jako úsek E. Celková délka cyklostezky 208,38 + 611,45+216,40+527,06=1 563,29m, délka chodníku 58,11m. Základní šířka jízdního pásu pro cyklisty je v souladu s TP179 pro cyklostezku s obousměrným protisměrným provozem 2,5m + 2x0,25 m bezpečnostní odstup na každé straně, jízdní pás pro cyklisty je rozšířen na 3 metry, kde je navrženo vyšší zatížení na konstrukci stezky (9 a 22tun). Chodník je navržen v základní šířce 1,5 metru. Cyklostezka je navržena se smíšeným provozem, tedy cyklistů a chodců. Chodník je navržen pouze pro pěší, které má bezpečně vyvést z křižovatky útočiště/silnice III/22316. Cyklostezka je navržena se zpevněným povrchem, chodník s povrchem z asfaltového recyklátu. Cyklostezka se snaží kopírovat...
Z2019-032724 19. 9. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace PETROM STAVBY, a.s.
Oprava silnice II/210 Teplá - Poutnov 6 299 690  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice II/210 v km cca 19,170-19,900 a st. 20,250-20,750 Teplá - Poutnov. V rámci plnění bude provedeno odstranění krytu vozovky frézováním tl. 40 mm, provedení sanací konstrukce vozovky za použití geomříže, oprava neúnosných vrstev s doplněním podkladních vrstev, postřik spojovací 0,4 kg/m2, položení ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm, postřik spojovací 0,3 kg/m2, položení obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, zpevnění krajnic ŠD tl. 100 mm, osazení svodidel, vyčištění a vyspravení 1 ks propustku, reprofilace příkopů a prořez křovin a odpařezení, montáž směr. sloupků, osazení SDZ a pokládka VDZ v barvě.
Z2019-040268 18. 12. 2019 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem PETROM STAVBY, a.s.
Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova 2 892 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-028031 13. 8. 2019 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany, a.s.
Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří - II. vyhlášení 8 450 457  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je změna stavby před dokončením již stavebně povolené akce Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří. Řešené území se nachází v ul. Sadová. Jedná se o zastavěné území – intravilán obce. Dokumentace zahrnuje bourání stávajících konstrukcí, obrub a povrchů a navrhuje opravu povrchů, nové silniční obruby, čímž se vytvoří komunikace o shodné šířce v celém úseku, navrhuje nové povrchy chodníků ve skladbě pro pěší i ve skladbě v místech stávajících sjezdů. V ulici vznikne parkovací pruh, ulice bude jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů, z tohoto důvodu bude část ulice označena jako zóna se sníženou rychlostí – zóna 30 a na začátku této zóny bude proveden zpomalovací prvek z betonové dlažby – příčný práh – zvýšený přechod. Bude umístěno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Součástí rekonstrukce bude nové vyznačení přechodů pro chodce. Projekt...
Z2019-034942 18. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava 21 249 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-024075 16. 7. 2019 neuvedena Město Žatec PETROM STAVBY a.s.
"Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov" 4 198 936  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci místní komunikace funkční skupiny C , obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádáni MO2cp. Dále opravu stávajících chodníků a vybudování odstavných ploch u hřiště. Součástí je i doplněni a modernizace přilehle trasy veřejného osvětleni. Sledované území je vymezeno podélným staničením. Vzdálenost mezi začátkem úseku (ZU) a jeho koncem (KU) je 292 m. Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s místní komunikací na p.pč.1203/1. Konec úseku navrhované úpravy je u sjezdu ke garážím. Stavební úpravy v tomto případě řeší zejména stávající stav a uspořádáni nevyhovující technicky a zejména dispozičně a kapacitně.
Z2019-021017 20. 12. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí 11 700 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem zakázky je úprava úseku komunikace a přilehlých ploch v délce cca 623 m. V rámci těchto úprav dojde k výměně konstrukcí, krytů, úpravě obrub a úpravě parkovacích míst. Rovněž dojde k vylepšení situace pro pěší a zvýšení čitelnosti provozu, bezpečnosti a přehlednosti. Cílem realizace je zpřehlednění úseků a zároveň zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy.
Z2019-021000 24. 6. 2019 neuvedena Sportovní klub HOCKEY CLUB Kadaň, z.s. PETROM STAVBY, a. s.,
Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani 22 592 812  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce a modernizace hřiště na pozemní hokej, dále osvětlení tohoto hřiště a zpevněných ploch okolo hřiště a malého dětského hřiště pro návštěvníky areálu, dále skladu s garáží a oplocení celého areálu.
P19V00004766 19. 12. 2019 neuvedena Město Klášterec nad Ohří PETROM STAVBY, a.s.
Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří 4 554 993  Kč
P19V00000077 6. 6. 2019 neuvedena Statutární město Chomutov Silnice Topolany a.s.
Obnova povrchu ulice Palackého, Chomutov - 1. a 2. etapa 2 858 180  Kč
P19V00004608 19. 12. 2019 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad Ohří - II. vyhlášení 8 450 457  Kč
P19V00157514 4. 6. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice , Etapa I. 2 957 210  Kč
P19V00013600 15. 5. 2019 neuvedena Obec Rokle PETROM STAVBY, a.s.
Lokální opravy pozemních komunikací KÚ Rokle u Kadaně 2 729 865  Kč
P19V00155233 18. 12. 2019 neuvedena Město Žatec PETROM STAVBY, a.s.
„Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov“ 4 198 936  Kč
P19V00000003 4. 2. 2019 neuvedena Statutární město Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Rekonstrukce ulice Sokolská - v úseku od ul. Komenského po ul. Kadaňská, Chomutov 4 033 803  Kč
P18V00000146 16. 1. 2019 neuvedena Statutární město Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Vybudování parkoviště v ulici Grégrova, Chomutov 1 019 327  Kč
Z2018-042724 18. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany Společnost "Oprava výtluků komunikací VÚ Hradiště", správce společnosti - PETROM STAVBY a.s.
PS 0344 - oprava výtluků komunikacíVÚ Hradiště 29 765 327  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava výtluků komunikací ve vojenském újezdu Hradiště
Z2019-002218 21. 1. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad PETROM STAVBY, a.s.
Rekonstrukce polní cesty VPC1 v k. ú. Senec u Rakovníka 6 596 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-034552 20. 12. 2018 8. 11. 2018 obec Kolešovice POHL cz, a.s.
Silnice Topolany a.s.
VPK Suchý s.r.o.
Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod II 61 400 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce uchazeče.
P18V00000182 5. 10. 2018 neuvedena Statutární město Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Obnova povrchu ulic Dobrovského, Ve Stráni, Chomutov 1 502 310  Kč
P18V00000695 31. 8. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
II/233 Hlohovice-Skoupý 11 873 989  Kč
Z2018-036531 23. 10. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
II/233 Hlohovice-Skoupý 11 873 989  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-029784 19. 12. 2019 neuvedena Ministerstvo financí PETROM STAVBY, a.s.
Cyklostezka přes Radovesickou výsypku 15 926 322  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-026713 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/15 Čížkovice - Sulejovice, oprava silnice 12 152 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-026718 28. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/15 Lukavec, oprava silnice 8 567 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-026070 31. 7. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace SILNICE TOPOLANY a.s.
II/210 Dolní Nivy - Stará 17 249 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice II/210 ve staničení 66,727–68,682 km mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice. Součástí zakázky není oprava úseku ve stan. km 67,988 – 68,183, který byl opraven již v předchozím období. Délka opravovaných úseků je 1,760 km, plocha krytu vozovky opravovaných úseků je 12 732 m2. Odstranění souvrství na hloubku 190 mm a provedena sanace olámaných okrajů vozovky. Na řádně vyčištěný a připravený podklad budou položeny nové konstrukční asfaltobetonové vrstvy: Podkladní vrstva z ACP 16+ tl. 80 mm, ložní vrstva z ACL 16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva z ACO 11S tl. 40 mm včetně spojovacích postřiků modifikovanou asfaltovou emulzí. Po dokončení opravy krytu bude provedeno doplnění krajnice z hutněného drceného kameniva. Dále bude provedeno vodorovné dopravní značení (středové a vodící čáry) ze stěrkovacího plastu a osazení vodících směrových sloupků. Budou odstraněny původní směrové...
Z2018-024009 18. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR společník: PETROM STAVBY, a.s.
""Společnost I/13 Vernéřov - EPRU II", vedoucí společník: Silnice Topolany a.s.
I/13 Vernéřov - EPRU II, oprava silnice 38 498 276  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 Vernéřov - EPRU II ve staničení 36,340 - 38,796 km.
Z2018-023338 13. 7. 2018 neuvedena Město Louny PETROM STAVBY, a.s.
ZŠ Prokopa Holého - rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu 7 873 126  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce částí objektu plaveckého bazénu ZŠ Prokopa Holého. Tyto části zahrnují: • úpravu osvětlení vč. světelných obvodů v bazénové hale, • nástavbu šikmé střechy nad zázemím bazénu (SO 01), • zateplení střechy nad strojovnou VZT (SO 02), • vyzdívku a osazení oken místo stávající polykarbonátové výplně v bazénové hale (SO 04), • kompletní rekonstrukci střešního pláště bazénové haly vč. podhledu a sanace ocelových příhradových vazníků střechy
P18V00141525 14. 6. 2018 neuvedena Město Kadaň PETROM STAVBY, a.s.
Kadaň - oprava ulice 1.máje - Školní 5 075 722  Kč
P18V00141534 14. 6. 2018 neuvedena Město Kadaň PETROM STAVBY, a.s.
Kadaň - rekonstrukce třídy fyziky a sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3.ZŠ 1 994 139  Kč
P18V00004673 8. 6. 2018 neuvedena Město Klášterec nad Ohří PETROM STAVBY, a.s.
"Oprava komunikace v ul. U Porcelánky (k BOSu) v Klášterci nad Ohří" 2 950 073  Kč
Z2018-018357 25. 10. 2018 neuvedena Obec Vochov Společnost kanalizace a ČOV Vochov, vedoucí účastník ZEPRIS s.r.o.
EUROVIA CS, a.s
PETROM STAVBY, a.s.
Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov 114 796 297  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět zakázky: obecní centrální ČOV a oddílná splašková kanalizace s vyústěním vyčištěné odpadní vody do řeky Mže. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též stavební povolení k předmětné akci.
Z2018-017373 6. 1. 2020 neuvedena Město Jirkov PETROM STAVBY, a.s.
Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum, Jirkov 12 247 743  Kč
Oznámení o změně Jedná se o rekonstrukci objektu čp. 23 v Jirkově, změnu užívání a dispoziční změny dle projektové dokumentace zpracované firmou SM Projekt, spol. s r.o. z 2/2018.
Z2018-023420 16. 7. 2018 neuvedena Městské lesy Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Stavební úpravy lesní cesty pod Partyzánem, Chomutov 4 498 446  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000064 14. 5. 2018 neuvedena Městské lesy Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Stavební úpravy lesní cesty pod Partyzánem, Chomutov 4 498 446  Kč
P18V00139300 2. 5. 2019 neuvedena Město Kadaň PETROM STAVBY, a.s.
Kadaň - statické zajištění části hradeb za čp. 73 396 544  Kč
Z2018-012691 25. 7. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ALPINE Bau CZ, a.s.
SILNICE TOPOLANY a.s.
III/2384 Kladno, oprava silnice 17 789 575  Kč
Oznámení o změně Jedná se o opravu silnice III/2384 Kladno – ulice Doberská, která je rozdělena do čtyř základních etap z důvodu zajištění přístupnosti území. Bude provedena oprava stávající konstrukce vozovky v celkové délce 1013,1m. Zároveň dojde k zúžení vozovky v intravilánu na základní šířku 6,5m mezi obrubami. Návrhová kategorie komunikace v intravilánu je MS2 14/7,5/30 a MS2p 12/9,5/30. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,0 m, šířka vodícího proužku 0,25 m. V extravilánu je zachována stávající šířka komunikace, tedy šířka jízdního pruhu 2,75 m, šířka vodícího proužku 0,25 m. Konstrukce asfaltové vozovky dle PD pro jednotlivé etapy.
P18V00000065 17. 4. 2018 neuvedena Statutární město Chomutov PETROM STAVBY, a.s.
Rekonstrukce ul. Višňová v úseku od ul. Krušnohorská po ul. Čermákova, Chomutov 3 655 487  Kč
Z2018-010690 9. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/13 Vernéřov - EPRU II, oprava silnice 38 498 276  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-023890 18. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/27 Jesenice průtah I. etapa - oprava povrchu vozovky 30 949 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00002168 26. 3. 2018 neuvedena Město Chodov Silnice Topolany a.s.
Chodov, Poděbradova ulice - chodník 737 716  Kč
P18V00137148 26. 3. 2018 neuvedena Město Jirkov PETROM STAVBY, a.s.
Rekonstrukce spodní části ulice Chomutovská, Jirkov 3 288 184  Kč
P18V00136964 22. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň PETROM STAVBY, a.s.
Kadaň - výměna dlažby na chodbách v objektu 1.ZŠ, 6.MŠ a 9.MŠ 1 291 790  Kč
P18V00136841 21. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a oprava dvora do 5.ZŠ 1 229 113  Kč
P18V00001900 16. 3. 2018 neuvedena Město Klášterec nad Ohří PETROM STAVBY, a.s.
"Rekonstrukce zásobovací rampy u kuchyně ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří" 525 192  Kč
P18V00136351 12. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Prunéřov - cyklostezka Libouš 1 336 136  Kč
Z2018-005066 27. 11. 2019 15. 3. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
ALPINE Bau CZ a.s.
SILNICE GROUP a.s.
I/6 Krupá - Nový Dvůr- oprava komunikace 84 461 510  Kč
Oznámení o změně Na základě diagnostiky a zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu komunikace a příslušenství v uvedeném úseku. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují tyto poruchy: ztráta makrotextury, kaverny, ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, výtluky v OV a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, trhlina úzká příčná, trhlina široká podélná, trhlina široká příčná, trhlina rozvětvená podélná, trhlina rozvětvená příčná, síťové trhliny, olamování okrajů vozovky, vyjeté koleje a místní pokles. V rámci prací se jedná o 4 úseky oprav, dle závěrů diagnostiky. Bude provedeno frézování asfaltových vrstev tl. 150/170/45 a 220mm V rámci stavebních prací bude řešeno odvodnění komunikace (otevřené příkopy, rigoly, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice), výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 349 lidí darovalo 980 825 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy