Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:petr-brany

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:petr-brany'

Nalezeno 418 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-032347 18. 9. 2019 17. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. Klinický informační systém pro intenzívní neonatologickou péči odhad.cena 19 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí klinického informačního systému pro intenzívní neonatologickou péči (dále též jen „KISINP“) na dobu neurčitou, provedení implementace KISINP a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby NIS na dobu tří (3) roků po skončení záruční doby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací za účelem...
Z2019-032051 16. 9. 2019 14. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Z2019-031718 12. 9. 2019 11. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny B01AD02 - ALTEPLASA pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina B01AD02 - ALTEPLASA pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-031683 12. 9. 2019 11. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP55 - SOFOSBUVIR a VELPATASVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP55 - SOFOSBUVIR a VELPATASVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-030921 9. 9. 2019 7. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. DODÁVKA CHLOPNÍ PRO ODDĚLENÍ KARDIOCHIRURGIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky srdečních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu.
Z2019-031142 9. 9. 2019 7. 10. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Z2019-029348 16. 9. 2019 23. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s. II. odhad.cena 8 000 000  Kč
Oprava Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Z2019-029079 2. 9. 2019 20. 9. 2019 Jihočeské nemocnice, a.s. ORTOPEDICKÉ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE odhad.cena 140 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky ortopedických implantátů pro Jihočeské nemocnice.
Z2019-028666 23. 8. 2019 16. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. RTG terapeutický ozařovač odhad.cena 7 800 000  Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG terapeutický ozařovač pro pracoviště radiační onkokologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-028836 19. 8. 2019 25. 9. 2019 Teplárna České Budějovice, a.s. Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s. odhad.cena 31 330 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
Z2019-028390 15. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice Č
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Jedná se o dodávku reagencií (fluorescenčně značených DNA sond) pro diagnostiku chromozomálních aberací pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s. Spektrum vyšetřovaných pacientů není omezeno konkrétními diagnózami, jde tedy o pacienty s vrozenými i získanými aberacemi (mikrodeleční syndromy, změny počtu chromozómů, hematologické malignity, solidní nádory apod.).
Z2019-027938 9. 9. 2019 9. 9. 2019 Jihočeské nemocnice, a.s. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých Jihočeských nemocnic, po dobu 2 let, a to dle specifikace a požadavků zadavatele.
Z2019-027742 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-027291 8. 8. 2019 5. 9. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s. odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky aortálních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Transkatetrová aortální chlopeň včetně příslušenství. Medicínský účel: Katetrizační implantace aortální chlopně se používá u rizikových pacientů s aortální stenózou, u nichž je chirurgická náhrada aortální chlopně zatížena vysokým operačním rizikem a náročnou a velmi nákladnou pooperační péčí. Použití této metody přináší menší riziko, kratší a méně náročnou dlouhodobou pooperační péči nemocných, zlepšení přežívání ve srovnání s konzervativní léčbou u chirurgicky inoperabilních nemocných.
Z2019-027673 8. 8. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a. s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-026553 2. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. STAPRO s.r.o.
Poskytnutí licencí NIS včetně podpory a údržby – rozšíření služeb 2 945 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky spočívá v rozšíření členů projektového týmu pro oblast servisu a podpory NIS o jednoho (1) pracovníka tak, aby službu správy, uživatelské podpory a údržby NIS zajišťovali minimálně tři (3) pracovníci dodavatele s vysokoškolským vzděláním nebo alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, každý minimálně se třemi (3) roky praxe v oboru informačních systémů a technologií. Předmět veřejné zakázky dále spočívá v navýšení počtu licencí koncových pracovních stanic NIS tak, že dodavatel je povinen poskytnout zadavateli minimálně devět set (900) licencí koncových pracovních stanic NIS, které budou instalovány a používány na koncových stanicích (PC) uživatelů.
Z2019-026836 2. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PRADAST, spol. s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu "I" Nemocnice České Budějovice, a.s. 99 175 175  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice v rozsahu těchto zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejich všech příloh a dle projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
Z2019-026421 31. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. TRIMA CB, s.r.o.
Poskytování služeb PR relations 3 099 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování PR služeb pro Nemocnici České Budějovice a.s. a rovněž i pro Jihočeské nemocnice a.s.,
Z2019-025271 24. 7. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s. TZMO Czech Republic s.r.o.
Dodávka inkontinenčních pomůcek pro dětské pacienty jihočeských nemocnic 2 121 070  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických přístrojů, a to konkrétně inkontinenčních pomůcek pro dětské pacienty pro jihočeské nemocnice.
Z2019-023991 18. 7. 2019 19. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-024022 9. 9. 2019 15. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Laparoskopická věž „high end“ se 4 K zobrazením 3 445 175  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Laparoskopická věž „high end“ se 4K zobrazením pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-023696 19. 9. 2019 12. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Janssen-Cilag s.r.o.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s 15 719 938  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-022970 26. 8. 2019 12. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-022675 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L03AX13 - GLATIRAMER-ACETÁT PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00000187 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Z2019-022421 19. 8. 2019 5. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s. odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Z2019-022128 9. 8. 2019 2. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina S01LA05 - AFLIBERCEPT pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-021819 29. 7. 2019 2. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY J05AP57 - GLEKAPREVIR A PIBRENTASVIR PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.
Oprava Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP57 - GLEKAPREVIR A PIBRENTASVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-021338 16. 9. 2019 26. 7. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L04AX04 - LENALIDOMID PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 45 346 238  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AX04 - LENALIDOMID dle Zadávací dokumentace pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Z2019-021415 9. 9. 2019 26. 7. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. Hypokramed s.r.o.
STŮL OPERAČNÍ, ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ, S NOSNOSTÍ NAD 135 KG - 3 KS 4 262 743  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Stůl operační elektricky polohovatelný s nosností nad 135 kg – 3 ks “ pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-020763 7. 8. 2019 2. 8. 2019 Nemocnice České Budějovice a.s. Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. odhad.cena 850 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitel stavby Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.
P19V00016396 16. 7. 2019 neuvedena Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Teplárna České Budějovice, a.s.
KUPNÍ SMLOUVA o dodávce a odběru tepelné energie 2 600 000  Kč
Z2019-018616 5. 8. 2019 8. 7. 2019 Jihočeské nemocnice, a.s. INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE odhad.cena 6 700 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně: 1. část: jednorázové periferní intravenózní kanyly bezpečnostní a 2. část: Jednorázové periferní intravenózní kanyly.
P19V00000138 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Přemístění strojního vybavení ze staré prádelny do nové prádelny 1 900 000  Kč
Z2019-008516 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Zálohování dat NEMCB odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-017235 29. 8. 2019 24. 6. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. Hypokramed s.r.o.
STŮL OPERAČNÍ MOBILNÍ /ELEKTRICKÝ POHON, PEVNÁ DESKA/ - 2 KS 1 607 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Stůl operační mobilní /elektrický pohon, pevná deska/ - 2ks “ pro pracoviště oper. sály perinatologie . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
P19V00000153 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Poskytování služeb Public relations odhad.cena 0 Kč
P19V00000148 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. VIDIA spol. s r.o.
Dodávka validovaných diagnostik, kontrolních a spotřebních materiálů pro diagnostiku protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. a Anaplasma sp. metodou western blot se zápůjčkou plně automatizovaného analyzátoru pro zpracování a vyhodnocení. 1 772 100  Kč
Z2019-013651 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-013353 25. 4. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice odhad.cena 2 100 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro řízení bezpečnostních informací a událostí – SIEM. Součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware), software a poskytnutí souvisejících IT služeb v rámci zabezpečení informačních a komunikačních technologií zadavatele napříč celou infrastrukturou od síťových prvků přes různé operační systémy až po specifické aplikace IS zadavatele, to vše v požadovaném množství a kvalitě, přičemž požadované řešení tvoří součást opatření k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.
P19V00000141 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. BIO-RAD spol.s r.o.
Dodávka validovaných antibiotických disků se zápůjčkou readeru inhibičních zón pro mikrobiologická vyšetření pro Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s. 876 982  Kč
P19V00000139 15. 4. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Mediform, spol. s r.o.
Redon pro jihočeské nemocnice 3 119 772  Kč
Z2019-021134 25. 6. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Mediform, spol. s r.o.
Redon pro jihočeské nemocnice 3 119 772  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-011263 22. 7. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou 47 456 787  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro automatickou linku TCA Automation a analyzátory Advia 1800, Centaur XP a Immulite 2000 XPi, které jsou ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s. Popis přístroje ve vlastnictví NCB: Automatická linka TCA Automation s preanalytickou, postanalytickou částí a s připojenými analyzátory 2 ks Advia 1800, 2 ks Centaur XP, 1 ks Immulite 2000 XPi je provozována na Pracovišti klinické chemie NCB.
Z2019-011264 15. 8. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunolog 6 657 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Specifikace plnění: Jedná se o dodávky fluorescenčně značených specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci lymfocytárních, resp. leukocytárních populací pro diagnostiku buněčné imunity, primárních a sekundárních imunodeficiencí a hematologických malignit (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelomy, MDS, PNH aj.) v rámci Jihočeského kraje. Součástí jsou také kalibrační a kontrolní materiály a běžný spotřební materiál. Vícebarevná analýza je následně hodnocena na 3L průtokovém cytometru Navios od firmy Beckman Coulter, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
P19V00000137 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního materiálu a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru na zařízení Capillarys FLEX Sebia, který je ve vlastnictví NCB 429 288  Kč
Z2019-011228 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. RQL s.r.o.
Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/ lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks 120 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011229 29. 8. 2019 6. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a. s. NORTH MED spol. s r.o.
Statický RTG – Skiagrafie s vertigrafem 5 927 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Statický RTG skiagrafie s vertigrafem “ pro pracoviště radiodiagnostiky . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění...
Z2019-011227 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. RQL s.r.o.
Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks 539 994  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000130 8. 7. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Dodávka inkontinenčních pomůcek pro dětské pacienty jihočeských nemocnic odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy